Cysylltu â ni

rhywogaethau sydd mewn perygl

Mae OCEANA ICCAT yn atal cadwraeth siarcod a physgod cleddyf ond yn cadw tiwna glas yn fyw

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

glasfinMae cyfarfod blynyddol y Comisiwn Rhyngwladol ar gyfer Cadwraeth Tiwnas yr Iwerydd (ICCAT) wedi cau ei ddrysau yn Genoa (yr Eidal), ar ôl methu unwaith eto ag edrych y tu hwnt i diwna glas yr Iwerydd. (Yn y llun). Ar gyfer y stoc hon, cymeradwyodd Partïon Contractio ICCAT (CPCs) gynnydd blynyddol o 20% mewn dalfeydd dros dair blynedd (gan gyrraedd 23, 155 t yn 2017), cytundeb a groesawyd gan Oceana oherwydd ei fod yn dod o fewn terfynau gwyddonol ac yn adlewyrchu gwelliannau stoc cychwynnol. Yn ogystal, mae Oceana wedi gwadu’n gryf fethiant ICCAT i reoli gweddill y rhywogaethau y mae’n gyfrifol amdanynt, yn enwedig siarcod a physgod cleddyf Môr y Canoldir.

Dywedodd Maria Jose Cornax, Rheolwr Ymgyrch Pysgodfeydd Oceana Europe: “Mae ICCAT o’r diwedd wedi cyflawni ei rwymedigaeth i reoli tiwna glas yn iawn, a gafodd ei or-ddefnyddio cymaint yn y gorffennol. Ond ar ba gost? Mae partïon wedi masnachu rhywogaethau, gan aberthu siarcod a physgod cleddyf - pysgod y mae angen eu rheoli ar frys ac sydd yr un mor bwysig ar gyfer bywoliaethau cymunedau arfordirol sy'n dibynnu ar bysgodfeydd ICCAT. Pe bai ICCAT wedi dysgu unrhyw beth o’i drychineb agos hanesyddol gyda thiwna glas, dylai sylweddoli y bydd oedi cyn rheoli rhywogaethau eraill yn anochel yn dod ar gost. ”

Cyflwynodd yr Undeb Ewropeaidd gynnig i ddod â’r arfer annerbyniol o finio siarcod i ben (h.y., cael gwared ar esgyll siarcod ar y môr a thaflu’r cyrff) trwy ei gwneud yn ofynnol i bob siarc gael ei lanio â’i esgyll ynghlwm yn naturiol. Hwn oedd y chweched tro yn olynol i 'esgyll-gysylltiedig' gael ei drafod yn ICCAT, ac fe'i cefnogwyd gan fwy o wledydd nag erioed o'r blaen, gyda 14 CPC yn cyd-noddi cynnig eleni yn swyddogol. Mae llawer o CPCs eisoes yn gweithredu esgyll ynghlwm wrth eu pysgodfeydd cenedlaethol, gan gynnwys Belize, Brasil, Taipei Tsieineaidd, yr Undeb Ewropeaidd, ac UDA, sydd gyda'i gilydd yn cynrychioli mwy na 75% o'r dalfeydd siarcod a gofnodwyd yng Nghefnfor yr Iwerydd. Fodd bynnag, cafodd y mesur arfaethedig ei rwystro unwaith eto gan grŵp lleiafrifol dan arweiniad Japan a China. Roedd tynged debyg yn cwrdd â chynigion yr UE ar gyfer amddiffyn siarcod porbeagle dan fygythiad mawr a therfynau dal ar siarcod mako byr.

hysbyseb

Mae Oceana hefyd yn gresynu at ddiffyg gweithredu parhaus Partïon Contractio ICCAT ar bysgod cleddyf Môr y Canoldir. Cydnabuwyd bod y stoc yn cael ei gorbysgota ers mwy na degawd bellach, ac eto mae ICCAT wedi gwrthod cymryd camau angenrheidiol dro ar ôl tro ac mae'r stoc yn parhau heb gynllun adfer.

Ychwanegodd Dr. Ilaria Vielmini, Gwyddonydd Morol gydag Oceana yn Ewrop: “Mae dalfeydd pysgod cleddyf wedi dirywio ar draws llawer o Fôr y Canoldir ac mae'n amlwg bod y bysgodfa'n anghynaladwy, gyda physgod ifanc bellach yn cynrychioli 75% o'r dalfeydd. Ni all ICCAT ddal i droi clustiau byddar at y signalau larwm hyn, trwy dderbyn gorbysgota fel y status quo ar gyfer pysgod cleddyf Môr y Canoldir. ”

ICCAT
Ni all ICCAT anwybyddu pysgota môr-ladron yn digwydd yn ei ddyfroedd

hysbyseb

rhywogaethau sydd mewn perygl

#EndangeredSpecies in Europe: Ffeithiau a ffigurau 

cyhoeddwyd

on

Mae miliwn allan o wyth miliwn o rywogaethau yn fyd-eang dan fygythiad o ddifodiant. Darganfyddwch pa rai a faint o rywogaethau yn Ewrop sydd mewn perygl neu'n diflannu.

Mae rhywogaethau sydd mewn perygl yn blanhigion ac anifeiliaid sydd dan fygythiad o ddifodiant. Mae hyn yn cael ei achosi yn bennaf gan golli a diraddio cynefin, ond hefyd ymhlith eraill llygredd, newid yn yr hinsawdd a rhywogaethau estron goresgynnol. Fodd bynnag, mae bioamrywiaeth yn allweddol ar gyfer ecosystemau iach a bywyd dynol.

Er mwyn gwarchod rhywogaethau sydd mewn perygl, mae'r UE eisiau gwella a gwarchod bioamrywiaeth. Mewn penderfyniad a fabwysiadwyd ym mis Ionawr, Galwodd y Senedd am Strategaeth Bioamrywiaeth 2030 uchelgeisiol yr UE mynd i’r afael â phrif ysgogwyr colli bioamrywiaeth, a gosod targedau sy’n rhwymo’n gyfreithiol ar gyfer yr UE a’i aelod-wladwriaethau.

Wrth i'r Comisiwn Ewropeaidd ddadorchuddio ei strategaeth newydd 2030, dysgwch fwy am rywogaethau sydd mewn perygl a cholli bioamrywiaeth yn Ewrop.

hysbyseb

Rhywogaethau mewn perygl yn Ewrop

Mae'r Undeb Rhyngwladol Cadwraeth Natur (IUCN) wedi creu a Rhestr Goch Ewropeaidd o rywogaethau sydd mewn perygl fel y gellir cymryd camau i geisio eu hachub.

O'r 1,677 o rywogaethau Ewropeaidd sydd dan fygythiad o ddifodiant, y rhai sydd fwyaf mewn perygl yw malwod, cregyn bylchog a physgod.

Dros hanner endemig Ewrop coed, gan gynnwys castan y ceffyl, mae Heberdenia excelsa a'r horbws mewn perygl ac mae tua un rhan o bump o amffibiaid ac ymlusgiaid mewn perygl.

hysbyseb

Ar hyn o bryd mae'r llwynog arctig, y minc Ewropeaidd, sêl mynach Môr y Canoldir, morfil dde Gogledd yr Iwerydd a'r arth wen ymhlith y mewn perygl mwyaf mamaliaid yn Ewrop.

Mae peillwyr hefyd yn dirywio. Mae un o bob 10 rhywogaeth gwenyn a glöyn byw Ewropeaidd dan fygythiad o ddifodiant.

Infograffig ar y rhywogaethau sydd fwyaf mewn perygl yn Ewrop  

Rhywogaethau diflanedig yn Ewrop

Yn ôl IUCN, Mae 36 o rywogaethau wedi diflannu yn Ewrop yn 2015, gan gynnwys llawer o bysgod dŵr croyw, sawl rhywogaeth Coregonus arall (math o eog), y molysgiaid dŵr croyw Graecoanatolica macedonica (malwen dŵr croyw bach sy'n unigryw i Lyn Dojran ym Macedonia), a Pensée de Cry, blodyn porffor.

O'r mamaliaid, aeth Aurochs (math o wartheg gwyllt mawr) a'r Sardinian Pika (cefnder i'r gwningen) i ben yn yr 17eg a'r 18fed ganrif yn y drefn honno.

Mae angen ymchwil pellach i asesu'r sefyllfa, yn enwedig gwenyn, mamaliaid morol a physgod.

Parhau Darllen

Bioamrywiaeth

#EUNatureActionPlan - Canllawiau diwygiedig ar reoli ardaloedd gwarchodedig Natura 2000

cyhoeddwyd

on

Fel rhan o'r Cynllun Gweithredu'r UE ar gyfer Natur, Pobl a'r Economi, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi canllaw wedi'i ddiweddaru ar gyfer awdurdodau aelod-wladwriaethau, rhanddeiliaid a dinasyddion yr UE ar sut i warchod a rheoli rhwydwaith Natura 2000 o ardaloedd gwarchodedig.

Dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Pysgodfeydd a Materion Morol Karmenu Vella: “Gyda'r ddogfen ganllaw hon wedi'i diweddaru rydym yn helpu i sicrhau bod deddfau natur yr UE yn cyflawni ar gyfer natur, pobl a'r economi. Mae rheolaeth gadarn ar safleoedd Natura 2000 yn hanfodol ar gyfer cynnal a gwella ein bioamrywiaeth Ewropeaidd, ein hecosystemau a'r gwasanaethau y maent yn eu darparu y mae tua 4.4 miliwn o swyddi yn yr UE yn uniongyrchol ddibynnol arnynt. Hyderaf y bydd y ddogfen hon o ddefnydd mawr ar gyfer rheoli safleoedd Natura 2000, gan helpu i gysoni amddiffyn natur â gwahanol weithgareddau economaidd er budd ehangach y gymdeithas. "

Natur 2000 wedi'i sefydlu o dan yr UE Gyfarwyddeb adar a Gyfarwyddeb cynefinoedd yn rhwydwaith ledled yr UE o dros 27 500 o safleoedd daearol a morol sy'n cwmpasu mwy na 18% o arwynebedd y tir ac mae'n ganolbwynt i bolisi natur a bioamrywiaeth yr UE.

hysbyseb

Er mai awdurdodau cenedlaethol a rhanbarthol sy'n bennaf gyfrifol am weithredu deddfwriaeth natur yr UE, mae canllawiau heddiw yn darparu eglurder ychwanegol i helpu aelod-wladwriaethau i wella cymhwysiad darpariaethau ynghylch gweithdrefnau caniatáu (Erthygl 6 o'r Gyfarwyddeb Cynefinoedd). Trwy esboniadau clir a hygyrch, mae'r Comisiwn yn rhagweld lleihau beichiau gweinyddol, symleiddio gweithdrefnau ar draws aelod-wladwriaethau, a gwella'r gweithredu cyffredinol ar lawr gwlad er budd natur, pobl a'r economi.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn y eitem newyddion.

hysbyseb
Parhau Darllen

Lles anifeiliaid

# CBDCOP14 - Mae'r UE yn galw am weithredu rhyngwladol o'r newydd i amddiffyn natur ar dir ac ar y môr

cyhoeddwyd

on

Yn ystod adroddiadau larwm diweddar am golli dramor a bywyd gwyllt ac ecosystemau ledled y byd, mae'r Undeb Ewropeaidd yn galw am ymateb byd-eang cryfach i bryderon bioamrywiaeth yng Nghynhadledd Bioamrywiaeth y Cenhedloedd Unedig 2018.

Yn 14th Conference of Parties Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Fioamrywiaeth yn Sharm-el-Sheikh, yr Aifft, bydd yr UE yn arwain yr ymdrechion rhyngwladol ar gyfer fframwaith bioamrywiaeth ôl-2020 byd-eang. Mae integreiddio ehangach pryderon bioamrywiaeth mewn amaethyddiaeth, ynni, mwyngloddio, diwydiant a phrosiectau seilwaith yn allweddol i gadw tymheredd byd-eang yn cynyddu'n is na 2 ° C, yn unol ag ymrwymiadau Cytundeb Paris. Mae'r disgwyl i gynhadledd bioamrywiaeth lefel uchel greu rhyngwladol consensws ar frys i gyrraedd targedau bioamrywiaeth byd-eang gan 2020.

Yn cynrychioli’r Undeb Ewropeaidd yn y Comisiynydd Segment Lefel Uchel, yr Amgylchedd, Materion Morwrol a Physgodfeydd, Karmenu Vella: "Bioamrywiaeth - natur - yw ein system cynnal bywyd. Mae'r gyfradd gyfredol yr ydym yn colli ein bywyd gwyllt a'n hecosystemau yn fygythiad dirfodol mor bryderus â newid yn yr hinsawdd. Rwy'n cael fy nghalonogi gan yr ymwybyddiaeth gynyddol o'r cysylltiadau rhwng y ddau, hefyd mewn digwyddiadau rhyngwladol lefel uchel fel yr un hon a chynhadledd newid hinsawdd y Cenhedloedd Unedig sydd ar ddod yng Ngwlad Pwyl. Amddiffyn bioamrywiaeth ar dir ag yn y môr. yn bwysig ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol, ond hefyd ar gyfer ein lles presennol. "

hysbyseb

Gan ymgysylltu â mwy na € 350 miliwn y flwyddyn ar fioamrywiaeth mewn gwledydd sy'n datblygu, yr UE yw'r rhoddwr mwyaf ar gyfer diogelu bioamrywiaeth yn y byd. Mae ymwybyddiaeth gynyddol ledled Ewrop o rôl gadarnhaol bioamrywiaeth ac ecosystemau ar gyfer iechyd ac ar gyfer diogelwch bwyd yn golygu bod yr Undeb Ewropeaidd mewn sefyllfa dda i ddarparu arweinyddiaeth fyd-eang. Mae'r gymuned fusnes hefyd yn sylweddoli pa mor ddibynnol ydynt ar fioamrywiaeth gyda rhai busnesau yn cymryd mesurau trwm i ystyried eu dibyniaethau ar gyfalaf naturiol.

Gan gyfalafu ar yr enghreifftiau cadarnhaol hyn, bydd y ddirprwyaeth Ewropeaidd, dan arweiniad Comisiynydd Vella, yn ceisio dod â pholisi bioamrywiaeth i'r blaen gwleidyddol i baratoi ar gyfer canlyniad uchelgeisiol ac unedig yng Nghynhadledd y Partïon (COP15) yn Tsieina yn 2020. Bydd yn galw am integreiddio amcanion natur yn y sectorau diwydiant, mwyngloddio, ynni a seilwaith. Bydd yr holl bartïon yn mabwysiadu cyd datganiad i'r perwyl hwnnw. Anogir ymrwymiadau cyhoeddus a phreifat gwirfoddol, gyda mecanwaith adolygu i sicrhau atebolrwydd, i gamau gweithredu targedau bioamrywiaeth.

Bydd y Comisiynydd Vella hefyd yn llofnodi bod yr UE yn ymuno â'r Coalition of the Willing for Pollinators, fel y rhagwelwyd yn ddiweddar Menter yr UE ar Bolisyddion. Bydd hyn yn helpu ymateb rhyngwladol cryf a chydlynol i ddirywiad y beillwyr.

hysbyseb

Yn ysbryd uchelgais yr Arlywydd Juncker ar gyfer a partneriaeth newydd gydag Affrica, dywedodd dirprwyaeth yr UE, yn Uwchgynhadledd Bioamrywiaeth Gweinidogol Cyn Affrica, rôl hanfodol ecosystemau a bioamrywiaeth ar gyfer ymladd dirywiad tir, addasu a lliniaru newid hinsawdd, lleihau risg trychineb a datblygu cynaliadwy. Mae rheoli adnoddau gwell a chadwraeth natur yn ffactor ar gyfer gwell datblygiad economaidd.

Cefndir

Cynhadledd Bioamrywiaeth y Cenhedloedd Unedig 2018, sy'n cynnwys y 14th Cynhadledd Pleidiau Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Fioamrywiaeth (CBD COP 14) yn para o 17 i 30 Tachwedd 2018 yn Sharm-el-Sheikh, yr Aifft. Cynhelir Uwchgynhadledd Bioamrywiaeth Gweinidogol Affrica ar 13 Tachwedd 2018 a Segment Lefel Uchel ar 14-15 Tachwedd 2018. Disgwylir i gynrychiolwyr o wledydd 196, gan gynnwys ymchwilwyr, gwyddonwyr, awdurdodau lleol ac aelodau o grwpiau cymdeithas sifil fynychu Cynhadledd Bioamrywiaeth 2018 y Cenhedloedd Unedig.

Cynhelir y Gynhadledd lefel uchel ar ôl adroddiad diweddar gan Cronfa Bywyd Gwyllt y Byd (WWF) fod maint poblogaeth bywyd gwyllt wedi gostwng 60% yn fyd-eang rhwng 1970 a 2014 a adroddiad gan y Llwyfan Polisi Rhynglywodraethol-Polisi ar Fioamrywiaeth a Gwasanaethau Ecosystem (IPBES) Rhybuddiwyd am ddirywiad peryglus o fioamrywiaeth.

Daeth Confensiwn ar Fioamrywiaeth (CBD) yw'r confensiwn mwyaf pwysig a gwleidyddol ym maes bioamrywiaeth a'i ddefnydd cynaliadwy. Cynhelir Cynhadledd Pleidiau bob dwy flynedd.

Mae'r UE wedi bod yn chwaraewr allweddol yn y Confensiwn ar Fioamrywiaeth o'i ddechrau a bydd yn parhau i lunio polisi bioamrywiaeth byd-eang. Fel cynrychiolydd allanol yr UE, mae gan y Comisiwn ran hanfodol i'w chwarae yn y cyd-destun hwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd