Cysylltu â ni

EU

Lithwania yn dod yn aelod-wladwriaeth 19th i fabwysiadu ewro

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Lithwania_Euro.JPEG-06230Ar ôl i Lithwania fabwysiadu'r ewro am hanner nos ar 31 Rhagfyr 2014 - ar y 15th pen-blwydd lansio'r arian sengl ym 1999 - bydd tua 337 miliwn o Ewropeaid mewn 19 aelod-wladwriaeth yn rhannu'r un arian cyfred. Mae hwn yn gyflawniad mawr i Lithwania ac i ardal yr ewro gyfan. Ar 1 Ionawr 2015, bydd Lithwaniaid yn dechrau tynnu arian yr ewro yn ôl a thalu am eu pryniannau mewn ewro.

Dywedodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd sy'n gyfrifol am yr Ewro a Deialog Gymdeithasol Valdis Dombrovskis: "Rwyf am groesawu Lithwania i'r ewro yn gynnes. Mae esgyniad Lithwania yn nodi cwblhau taith Gwladwriaethau'r Baltig yn ôl i galon wleidyddol ac economaidd ein cyfandir. Mae hon yn foment symbolaidd nid yn unig i Lithwania, ond hefyd i ardal yr ewro ei hun, sy'n parhau i fod yn sefydlog, yn ddeniadol ac yn agored i aelodau newydd. Rwy'n argyhoeddedig y bydd aelodaeth Gwladwriaethau Baltig ym mharth yr ewro yn cryfhau economi'r rhanbarth trwy ei gwneud. hyd yn oed yn fwy deniadol i fusnesau, masnach a buddsoddiad. "

Dywedodd y Comisiynydd Materion Economaidd ac Ariannol, Trethi a Thollau, Pierre Moscovici: "Wrth ymuno â'r ewro, mae pobl Lithwania yn dewis bod yn rhan o faes sefydlogrwydd, diogelwch a ffyniant. Mae gan Lithwania hanes cryf o bolisïau cyllidol cadarn a diwygiadau strwythurol. , sydd wedi cyflawni rhai o'r cyfraddau twf uchaf yn Ewrop, ynghyd â diweithdra sy'n gostwng yn gyson. Mae'r wlad mewn sefyllfa dda i ffynnu yn ardal yr ewro. "

hysbyseb

O 1 Ionawr, bydd yr ewro yn disodli'r litas yn raddol fel arian cyfred Lithwania. Bydd cyfnod cylchrediad deuol o bythefnos, pan fydd y ddwy arian yn cael eu defnyddio ochr yn ochr â'i gilydd er mwyn caniatáu tynnu litas o Lithwania yn ôl yn raddol. Wrth dderbyn taliad mewn litas, rhoddir y newid mewn ewro. Gwnaethpwyd hyn yn bosibl diolch i baratoadau trylwyr cyn cyflwyno'r arian sengl.

Cyflwyno arian parod yr ewro

Mae banciau masnachol wedi derbyn arian papur a darnau arian ewro ymlaen llaw gan Lietuvos Bankas, Banc Canolog Lithwania, ac yn eu tro maent wedi cyflenwi arian yr ewro i siopau a busnesau eraill.

hysbyseb

Mae cyfanswm o 900,000 o gitiau cychwynnol gyda darnau arian ewro sy'n dwyn ochrau cenedlaethol Lithwania wedi bod ar gael i'r cyhoedd ers 1 Rhagfyr. At hynny, cynigiwyd 110,000 o gitiau cychwynnol pwrpasol i fanwerthwyr.

Ar 1 Ionawr, bydd Lietuvos Bankas yn cyfnewid symiau diderfyn o litas i mewn i ewro ar y gyfradd trosi swyddogol (€ 1 = 3.45280 LTL) am gyfnod diderfyn o amser ac yn rhad ac am ddim. Bydd banciau masnachol yn darparu gwasanaethau cyfnewid arian diderfyn yn rhad ac am ddim tan 30 Mehefin 2015. Bydd swyddfeydd post yn newid arian litas hyd at werth € 1,000 y trafodiad yn rhad ac am ddim tan 1 Mawrth 2015.

Bydd bron pob peiriant rhifo awtomatig yn Lithwania yn dosbarthu arian papur yr ewro o fewn 30 munud cyntaf 1 Ionawr 2015. Er mwyn hwyluso'r broses, mae rhai banciau wedi ymestyn oriau busnes. Ar 1 Ionawr, bydd tua 50 o ganghennau’r banciau mwyaf ar agor yn ystod y prynhawn. Bydd sawl banc yn defnyddio staff ychwanegol ar gyfer gweithrediadau arian parod mewn canghennau yn ystod y cyfnod cylchrediad deuol. Ni fydd swyddfeydd post yn agor ar 1 Ionawr, ond yn erbyn arfer arferol byddant yn gwneud hynny ar benwythnos cyntaf mis Ionawr.

Trosi prisiau

Bu'n rhaid arddangos prisiau mewn litas ac ewro ers 23 Awst 2014. Bydd y rheol hon yn berthnasol o leiaf tan 30 Mehefin 2015. Er mwyn mynd i'r afael â phryderon defnyddwyr ynghylch codiadau prisiau ac arferion camdriniol yn y cyfnod newid, ymgyrch ar fusnes da lansiwyd arfer ar gyflwyniad ewro ym mis Awst 2014. Mae'n galw ar fusnesau (ee manwerthwyr, sefydliadau ariannol, siopau rhyngrwyd) i ymrwymo trwy lofnodi memorandwm i beidio â defnyddio mabwysiadu'r ewro fel esgus ar gyfer cynyddu prisiau nwyddau a gwasanaethau, i gymhwyso'r gyfradd trosi swyddogol a rheolau talgrynnu a nodi prisiau mewn arian cyfred (litas ac ewro) yn glir ac yn ddealladwy, ac i beidio â chamarwain defnyddwyr.

Mae cydymffurfiad â'r gofynion ar gyfer arddangos a throsi prisiau yn ystod y cyfnod arddangos deuol a gweithrediad y 'Memorandwm ar Arferion Busnes Da ar ôl cyflwyno'r ewro' yn cael ei fonitro'n benodol gan Awdurdod Diogelu Hawliau Defnyddwyr y Wladwriaeth. Efallai y bydd yn gosod dirwyon ac yn rhoi enwau mentrau nad ydyn nhw'n arsylwi ar y Memorandwm ar 'restr ddu' sydd ar gael i'r cyhoedd.

Cefndir

Yn ei Adroddiad Cydgyfeirio 2014 a ryddhawyd ar 4 Mehefin, daeth y Comisiwn i'r casgliad bod Lithwania yn cwrdd â'r meini prawf ar gyfer mabwysiadu'r ewro (am fanylion yr asesiad gweler IP / 14 / 627). Ar 23 Gorffennaf 2014, cymerodd Gweinidogion Cyllid yr UE y penderfyniad ffurfiol a agorodd y ffordd ar gyfer mabwysiadu'r ewro yn Lithwania.

Wedi hynny, dechreuodd Lithwania baratoi'r mynediad i ardal yr ewro trwy weithredu ei gynllun newid cenedlaethol, gan ddarparu'r holl fanylion ar gyfer trefniadaeth cyflwyno'r ewro a thynnu'r litas yn ôl. Mae'r set hon, er enghraifft, yr amserlen ar gyfer cyflenwi arian yr ewro i fanciau masnachol ac i fanwerthwyr, y rheolau ar gyfer cyfnewid arian parod i ddinasyddion i'w defnyddio cyn ac ar ôl 'diwrnod un' yr ewro, y strategaeth ar gyfer addasu cyfrifon banc, taliadau electronig. systemau a pheiriannau ATM i'r ewro.

Ategwyd y paratoadau ar gyfer y newid gan ymgyrch gyfathrebu gynhwysfawr gan awdurdodau Lithwania. Mae'r Comisiwn Ewropeaidd a Banc Canolog Ewrop wedi cyfrannu at yr ymdrechion hyn.

Mwy o wybodaeth

Gwefan y Comisiwn Ewropeaidd ar Lithwania a'r ewro
Gwefan newid cenedlaethol Lithwania
Am fwy o wybodaeth am yr ewro

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd