Cysylltu â ni

Gohebydd UE

Ymgysylltu eich cynulleidfa gyda fyw ar y we-castiau o Glwb Wasg Brwsel

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

EU GohebyddMae castio gwe fideo o'r Press Club Brwsel yn caniatáu ichi gyfleu'ch neges yn fyw i gynulleidfa fyd-eang mewn fideo manylder uwch o ansawdd darlledu. P'un a yw'n we-drafod dadl banel, cyflwyniad corfforaethol neu gynhadledd i'r wasg fyw, EU Reporter Mae gan yr holl gynhyrchu darlledu a sgiliau technegol sydd eu hangen i gyflawni eich neges at eich cynulleidfa a ddewiswyd yn y Clwb Wasg Brwsel, allanol neu fewnol i'ch sefydliad, gan ddefnyddio HD fideo o ansawdd darlledu ffrydio'n fyw ar y we.

Eich digwyddiad, brandio gyda'ch hunaniaeth gorfforaethol, gellir eu dilyn yn fyw ar y teledu ar y we, cyfrifiaduron personol, ffonau symudol neu dabledi a thrwy rwydweithiau cyfryngau cymdeithasol fel y mae'n digwydd. Bydd y gynulleidfa hefyd yn gallu gweld uchafbwyntiau recordio neu gwyliwch y digwyddiad cyfan eto yn nes ymlaen.

Gall cynulleidfa fyd-eang yn cael ei wybod am eich gwe-cast drwy e-bost gan ddefnyddio Gohebydd UEcronfa ddata tanysgrifwyr dylanwadwyr gwleidyddol, a chronfa ddata Press Club Brwsel o newyddiadurwyr sy'n ymdrin â materion yr UE.

hysbyseb

Gall Mae cyfryngau cymdeithasol hefyd yn cael ei ddefnyddio i ymgysylltu â chynulleidfa ehangach o newyddiadurwyr rhyngwladol a rhai sy'n gwneud penderfyniadau gyda eich digwyddiad gwe-cast yn fyw ar Facebook, Twitter a LinkedIn.

 

fideo byw gwe-castio o'r Clwb Wasg Brwsel yn dechrau am ddim ond € 1,000 yr awr o
diffiniad uchel ar y we.                                 

hysbyseb

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Gohebydd UE ymholiadau Cast Live:
T: + 32 (0) 2 808 8881, e-bost [e-bost wedi'i warchod]

Gohebydd UE

Nid yw haf a'r ‘livin’… bob amser mor hawdd

cyhoeddwyd

on

Mae'r Senedd ar wyliau yn swyddogol, cafodd y Comisiwn ei gyfarfod coleg olaf cyn gwyliau'r haf ac mae gan y Cyngor ei gyfarfodydd gweinidogol olaf yr wythnos nesaf. A yw hynny'n golygu y gallwn bacio'n hapus ein bwcedi a'n rhawiau ac anelu am y traeth?

Wel, ie, ond Gohebydd UE ni fydd yn mynd ar wyliau, oherwydd mae rhywbeth yn digwydd bob amser ac mae rhywbeth fel arfer yn gofyn am ymateb yr UE, neu hyd yn oed weithredu. Mae hefyd yn syniad da aros ar flaenau eich traed yn ystod yr haf, rhag ofn bod y Comisiwn eisiau cyhoeddi rhywbeth yn dawel y byddai'n well ganddo hedfan o dan y radar. 

Weithiau, gall y Comisiwn synnu gohebwyr cysglyd ym Mrwsel, sydd ddim ond eisiau mwynhau Ricard ar deras, gyda rhywbeth eithaf mawr, fel ym mis Awst 2016 pan gyhoeddodd Vestager y dylai Apple ad-dalu biliynau mewn cymorth gwladwriaethol anghyfreithlon i lywodraeth Iwerddon am y dreth ddetholus. manteision yr oedd yn elwa ohonynt. 

hysbyseb

Felly aros diwnio i Gohebydd UE, ond bydd y cylchlythyr yn mwynhau seibiant Awst.

Ni fydd gweinidogion cyllid yn hongian eu hesgidiau tan ddydd Mawrth, bydd gweinidogion economaidd a chyllid anffurfiol (ECOFIN) ddydd Llun i drafod y cynigion gwrth-wyngalchu arian newydd a gyflwynodd y Comisiwn yr wythnos diwethaf, gyda chyfle i weinidogion fynegi eu barn. Maent hefyd yn debygol o roi'r nod i bedwar cynllun adfer a gwytnwch cenedlaethol arall.

Bydd dyfarniadau llys diweddar yr UE ar system farnwrol Gwlad Pwyl a’r pryder cynyddol am ddiystyrwch Hwngari ar werthoedd yr UE a rheolaeth y gyfraith - a amlygir yn fwyaf diweddar yn ei chyfraith LGBTQ, yn parhau i fynd i’r afael â misoedd yr haf.

hysbyseb

Dyddiad allweddol yw 16 Awst, y dyddiad y mae'r Comisiwn wedi'i roi i Wlad Pwyl i gydymffurfio â dyfarniadau'r llys. Os na, ac mae ffynonellau Pwylaidd yn awgrymu na wnânt hynny, mae hyn yn golygu defnyddio dirwy ddyddiol sylweddol. Bydd bron yn sicr yn golygu y bydd y Senedd a llawer o wledydd yr UE yn mynnu bod 'amodoldeb rheolaeth y gyfraith' yn cael ei gymhwyso gan atal y cyllid hael gan yr UE a dderbynnir gan y ddwy wlad. 

Nos Fercher, bydd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen yn cadeirio cyfarfod y pwyllgor cynghori ar COVID-19. Gallai cynnydd yr amrywiad Delta ledled Ewrop ddifetha llanast, er bod yr UE yn gwneud gwaith da iawn o gyrraedd ei darged o 70% o holl oedolion yr UE sydd wedi'u brechu'n llawn erbyn mis Medi. 

Felly mwynhewch eich gwyliau, cadwch yn ddiogel ac edrychwn ymlaen at fis Medi!

Parhau Darllen

EU

Llywyddiaeth Cyngor Portiwgal: Yr hyn y mae ASEau yn ei ddisgwyl

cyhoeddwyd

on

Cymerodd Portiwgal lywyddiaeth gylchdro'r Cyngor ar 1 Ionawr 2021, yng nghanol argyfwng iechyd ac economaidd. Ond beth yw disgwyliadau ASEau Portiwgal?

Wrth i Ewropeaid barhau i wynebu effeithiau economaidd-gymdeithasol digynsail y Pandemig COVID-19, Mae Portiwgal yn cymryd drosodd llywyddiaeth chwe mis Cyngor yr UE sy'n benderfynol o flaenoriaethu adferiad.

Dadorchuddiodd Prif Weinidog Portiwgal, António Costa, raglen ei llywyddiaeth yn ystod anghysbell cynhadledd i'r wasg gydag Arlywydd Senedd Ewrop, David Sassoli, a gynhaliwyd ar 2 Rhagfyr 2020.

O ystyried yr amseroedd heriol presennol, mae Portiwgal wedi ymrwymo i hyrwyddo Ewrop gydnerth, cymdeithasol, gwyrdd, digidol a byd-eang. Slogan yr arlywyddiaeth newydd yw "Amser i gyflawni: adferiad teg, gwyrdd a digidol".

hysbyseb

Bydd yn rhaid iddo hefyd barhau i weithio ar rai o flaenoriaethau arlywyddiaeth flaenorol yr Almaen: y dyfodol cysylltiadau rhwng yr UE a'r DU, cynnydd ymlaen gweithredu yn yr hinsawdd, Y Cyllideb tymor hir yr UE a'r Cynllun adfer COVID.

Gofynnwyd i ASEau Portiwgal am eu disgwyliadau a'u barn ar y blaenoriaethau a gyflwynwyd gan yr Arlywyddiaeth newydd.

Yn ôl Paulo Rangel (EPP), y tair blaenoriaeth a fydd yn dominyddu agenda’r arlywyddiaeth yw “lansio’r gronfa adfer, y strategaeth frechu a chysylltiadau rhwng yr UE a’r DU yn y dyfodol - gyda bargen neu hebddi”. Mae’n tanlinellu pwysigrwydd y piler cymdeithasol, a ddylai “ganolbwyntio mwy ar iechyd”, ac uwchgynhadledd yr UE-India. Mae’r Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop a’r strategaeth newydd ar gyfer Schengen ynghyd â Chytundeb Ymfudo’r UE “yn haeddu mwy o sylw” gan yr arlywyddiaeth, ychwanegodd.

hysbyseb
Mae Portiwgal yn “cyfuno agendâu cymdeithasol a hinsawdd gyda’r trawsnewidiad digidol fel peiriannau gwytnwch ac adferiad yr Undeb Ewropeaidd,” meddai Carlos Zorrinho (S&D). Mae Lisbon “hefyd wedi ymrwymo i ail-leoli’r UE fel pŵer amlochrog, sef drwy’r uwchgynadleddau gydag Affrica ac India,” meddai. Gan gyfeirio at “ansicrwydd cynyddol” dan arweiniad y pandemig a Brexit, mae Zorrinho yn gweld arlywyddiaeth Portiwgal fel “cyfle unigryw i’r UE ailddarganfod ei hun a’i egwyddorion sefydlu”.

Francisco Guerreiro Dywedodd (Gwyrddion / EFA) fod Cynrychiolaeth Portiwgal yn cyd-fynd â’r “argyfwng byd-eang mwyaf erioed - yr un yn ymwneud â dinistrio bioamrywiaeth yn rhemp”. Yn ei farn ef, un o'r heriau mwyaf yw cwblhau'r trafodaethau ar gyfer dyfodol y Polisi Amaethyddol Cyffredin (PAC), sy'n cadw cyfran fawr o gyllideb yr UE. “Nid oes gennym ni ddisgwyliadau y bydd unrhyw newidiadau strwythurol i’r PAC a all gyflawni’r Fargen Werdd Ewropeaidd a pharchu’r strategaeth‘ Farm to Fork ’neu [gyda golwg] ar warchod bioamrywiaeth,” meddai.

Marisa Matias Dywedodd (Gwyrddion / EFA) mai “Ewrop gymdeithasol, y trawsnewidiad gwyrdd a’r trawsnewid digidol yw’r blaenoriaethau cywir ac yn unol â’r heriau” y mae’r UE yn eu hwynebu ar hyn o bryd. Fodd bynnag, ychwanegodd “mae Ewrop yn profi eiliadau o ymraniad dwfn” ac yn ei chael hi'n anodd darparu atebion i'r heriau strwythurol. “Mae llai a llai o gyfleoedd i wneud synnwyr o’r prosiect Ewropeaidd ac ni ellir colli dim,” meddai Matias, gan ychwanegu ei bod yn gobeithio “na fydd arlywyddiaeth Portiwgal yn mynd ar goll y tu ôl i’w bwriadau”.

Mae Portiwgal yn dechrau ei bedwaredd lywyddiaeth ar yr UE. Ar 1 Ionawr, dathlodd 35 mlynedd ers ei esgyniad i'r UE ynghyd â Sbaen.

Parhau Darllen

EU

Nadolig Llawen iawn i bawb!

cyhoeddwyd

on

Gohebydd UE byddem yn bachu ar y cyfle hwn i ddymuno'r gorau i'n holl ddarllenwyr, hen a newydd am Nadolig heddychlon a diogel, gyda dymuniadau cynnes am 2021 hapus a llewyrchus - gadewch inni i gyd obeithio y bydd hi'n flwyddyn well na 2020. yn dychwelyd yn y Flwyddyn Newydd, gyda dymuniadau gorau tan hynny.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd