Cysylltu â ni

Amddiffyn

Gwrthddywediadau miniog: Pam ymosododd al-Qaeda ar ddychanwyr ym Mharis

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

france_paris_charlie_hebdo_attack-e1420697234745
Barn gan Juan ColeLlofruddiaeth erchyll y golygydd, cartwnwyr a staff eraill yr wythnos ddychanol amherthnasol Charlie Hebdoroedd streicwyr, ynghyd â dau heddwas, gan derfysgwyr ym Mharis yn streic strategol yn fy marn i, gyda'r nod o polareiddio'r cyhoedd yn Ffrainc ac Ewrop.

Y broblem i grŵp terfysgol fel al-Qaeda yw mai Mwslemiaid yw ei gronfa recriwtio, ond nid oes gan y mwyafrif o Fwslimiaid ddiddordeb mewn terfysgaeth. Nid oes gan y mwyafrif o Fwslimiaid ddiddordeb hyd yn oed mewn gwleidyddiaeth, llawer llai Islam wleidyddol. Mae Ffrainc yn wlad o 66 miliwn, y mae tua 5 miliwn ohoni o dreftadaeth Fwslimaidd. Ond wrth bleidleisio, dim ond traean, llai na 2 filiwn, sy'n dweud bod ganddyn nhw ddiddordeb mewn crefydd. Efallai mai Mwslimiaid Ffrainc yw'r boblogaeth treftadaeth Fwslimaidd fwyaf seciwlar yn y byd (yn aml mae gan Fwslimiaid ethnig cyn-Sofietaidd gyfraddau isel o gred ac arddeliad hefyd). Daeth llawer o fewnfudwyr Mwslimaidd yn y cyfnod ar ôl y rhyfel i Ffrainc fel llafurwyr ac nid oeddent yn bobl lythrennog, ac mae eu hwyrion yn bell oddi wrth ffwndamentaliaeth y Dwyrain Canol, gan fynd ar drywydd diwylliant cosmopolitaidd trefol fel rap a rhai. Ym Mharis, lle mae Mwslimiaid yn tueddu i gael eu haddysgu'n well ac yn fwy crefyddol, mae'r mwyafrif llethol yn gwrthod trais ac yn dweud eu bod yn deyrngar i Ffrainc.

Mae Al-Qaeda eisiau gwladychu Mwslimiaid Ffrainc yn feddyliol, ond mae'n wynebu wal o ddiffyg diddordeb. Ond os gall gael Ffrangeg nad yw'n Fwslim i fod yn fwystfilod i Fwslimiaid ethnig ar y sail eu bod yn Fwslimiaid, gall ddechrau creu hunaniaeth wleidyddol gyffredin ynghylch achwyn yn erbyn gwahaniaethu.

hysbyseb

Mae'r dacteg hon yn debyg i'r un a ddefnyddiodd Stalinwyr ar ddechrau'r 20fed ganrif. Degawdau yn ôl darllenais gyfrif gan yr athronydd Karl Popper o sut y bu’n fflyrtio â Marcsiaeth am oddeutu 6 mis ym 1919 pan oedd yn archwilio dosbarthiadau ym Mhrifysgol Fienna. Gadawodd y grŵp mewn ffieidd-dod pan ddarganfu eu bod yn ceisio defnyddio gweithrediadau fflag ffug i ysgogi gwrthdaro milwriaethus. Yn un ohonynt lladdodd yr heddlu 8 llanc sosialaidd yn Hörlgasse ar 15 Mehefin 1919. I'r diegwyddor ymhlith Bolsieficiaid - a fyddai wedyn yn Stalinwyr - mae'r ffaith nad yw'r mwyafrif o fyfyrwyr a gweithwyr eisiau dymchwel y dosbarth busnes yn anghyfleus, ac felly mae'n yn ymddangos yn ddymunol i rai ohonynt "hogi'r gwrthddywediadau" rhwng llafur a chyfalaf.

Mae'r gweithwyr a wnaeth yr ymosodiad hwn yn arddangos arwyddion o hyfforddiant proffesiynol. Roeddent yn siarad Ffrangeg digymell, ac felly yn sicr yn gwybod eu bod yn chwarae i ddwylo Marine LePen ac asgell dde Ffrengig Islamoffobig. Efallai eu bod yn Ffrancwyr, ond ymddengys eu bod wedi caledu brwydr. Nid oedd y llofruddiaeth erchyll hon yn brotest dduwiol yn erbyn difenwi eicon crefyddol. Roedd yn ymgais i ysgogi cymdeithas Ewropeaidd i mewn i pogromau yn erbyn Mwslimiaid Ffrainc, ac ar yr adeg honno byddai recriwtio al-Qaeda yn arddangos rhai llwyddiannau yn sydyn yn lle cwympo yn wyneb diwylliant ieuenctid bywiog Beur (mae Arabiaid Ffrainc yn galw eu hunain yn chwareus gan yr anagram hwn). Yn eironig, mae adroddiadau bod un o'r ddau heddwas y gwnaethon nhw ei ladd yn Fwslim.

Defnyddiodd Al-Qaeda ym Mesopotamia, a arweiniwyd wedyn gan Abu Musab al-Zarqawi, y math hwn o strategaeth polareiddio yn llwyddiannus yn Irac, gan ymosod yn gyson ar Shiiaid a'u symbolau sanctaidd, ac ysgogi glanhau ethnig miliwn o Sunnis o Baghdad. Aeth y polareiddio ymlaen, gyda chymorth amryw ymgnawdoliadau o Daesh (Arabeg ar gyfer ISIL neu ISIS, sy'n disgyn o al-Qaeda ym Mesopotamia). Ac yn y diwedd, gweithiodd y strategaeth greulon a hil-laddiad, fel bod Daesh yn gallu cwmpasu holl Irac Arabaidd Sunni, a oedd wedi dioddef cymaint o ddial Shiite nes iddynt geisio ymbarél yr union grŵp a oedd wedi ysgogi'r Shiiaid yn fwriadol ac yn systematig.

hysbyseb

Yn cyd-fynd â'r gwrthddywediadau mae strategaeth sociopathiaid a totalitariaid, gyda'r nod o ddatgysylltu pobl o'u diffyg teimlad cyffredin a phregethu arnynt, ysgogi eu hegni a'u cyfoeth at ddibenion gwyrdroëdig arweinydd gwych hunan-styled.

Yr unig ymateb effeithiol i'r strategaeth ystrywgar hon (fel y ceisiodd Grand Ayatollah Ali Sistani ddweud wrth Shiiaid Irac ddegawd yn ôl) yw gwrthsefyll yr ysgogiad i feio grŵp cyfan am weithredoedd ychydig a gwrthod cyflawni dial gwleidyddiaeth hunaniaeth. .

I'r rhai sy'n ei gwneud yn ofynnol i bobl ddigyswllt gymryd cyfrifoldeb am y rhai sy'n honni eu bod yn gyd-grefyddwyr (nid galw a wnaed erioed gan Gristnogion), Seminari al-Azhar, sedd dysgu Mwslimaidd Sunni a fatwas, condemniodd yr ymosodiad, fel y gwnaeth y Gynghrair Arabaidd mae hynny'n cynnwys 22 o daleithiau mwyafrif Mwslimaidd.

Mae gennym fodel ar gyfer ymateb i gythrudd terfysgol ac ymdrechion i hogi'r gwrthddywediadau. Mae'n Norwy ar ôl Anders Behring Breivik cyflawni llofruddiaeth dorfol o Gadawyr Norwyaidd am fod yn feddal ar Islam. Ni lansiodd llywodraeth Norwy unrhyw ryfel yn erbyn terfysgaeth. Fe wnaethant roi cynnig ar Breivik yn y llys fel troseddwr cyffredin. Fe wnaethant barhau i fod yn ymrwymedig i'w gwerthoedd modern rhagorol o Norwy.

Bydd y rhan fwyaf o Ffrainc hefyd yn parhau i fod yn ymrwymedig i werthoedd Ffrengig Hawliau Dyn, a ddyfeisiwyd ganddynt. Ond bydd lleiafrif ynysig ac atgas yn manteisio ar yr erchyllter polareiddio hwn yn fwriadol i wthio eu hagenda eu hunain. Mae dyfodol Ewrop yn dibynnu a yw'r LePens Morol yn cael dod yn brif ffrwd. Mae eithafiaeth yn ffynnu ar eithafiaeth pobl eraill, ac yn cael ei drechu'n anfaddeuol gan oddefgarwch.

Gadewch imi gloi trwy gynnig fy nghydymdeimlad dwys i deuluoedd, ffrindiau a chefnogwyr ein cydweithwyr a lofruddiwyd yn Charlie Hebdo, gan gynnwys Stephane Charbonnier, Bernard Maris, a'r cartwnyddion Georges Wolinski Jean Cabut, aka Cabu, a Berbard Verlhac (Tignous) a'r lleill i gyd. Fel y dywedodd Charbonnier, a elwir yn Charb: "Mae'n well gen i farw yn sefyll na byw ar fy ngliniau."

Amddiffyn

'Gall Ewrop - ac yn amlwg fe ddylai - fod yn gallu ac yn barod i wneud mwy ar ei phen ei hun' von der Leyen

cyhoeddwyd

on

Myfyriodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, ar y diwedd serth i genhadaeth NATO yn Afghanistan yn ei chyfeiriad 'Cyflwr yr UE' (SOTEU). Mae digwyddiadau’r haf wedi rhoi hwb newydd i Undeb Amddiffyn Ewrop. 

Disgrifiodd Von der Leyen y sefyllfa fel un a gododd “gwestiynau trwblus iawn” i gynghreiriaid NATO, gyda’i ganlyniadau i Afghanis, dynion a menywod y lluoedd arfog, yn ogystal ag i weithwyr diplomyddol a chymorth. Cyhoeddodd Von der Leyen ei bod yn rhagweld y byddai datganiad ar y cyd o’r UE-NATO yn cael ei gyflwyno cyn diwedd y flwyddyn, gan ddweud bod “ni” ar hyn o bryd yn gweithio ar hyn gydag Ysgrifennydd Cyffredinol NATO, Jens Stoltenberg.

Undeb Amddiffyn Ewropeaidd

hysbyseb

Mae llawer wedi bod yn feirniadol o fethiant yr UE i ddefnyddio ei grwpiau brwydr. Ymosododd Von der Leyen ar y mater yn uniongyrchol: “Gallwch chi gael y grymoedd mwyaf datblygedig yn y byd - ond os nad ydych chi byth yn barod i'w defnyddio - o ba ddefnydd ydyn nhw?” Dywedodd nad diffyg gallu oedd y broblem, ond diffyg ewyllys gwleidyddol. 

Dywedodd Von der Leyen fod y ddogfen Cwmpawd Strategol sydd ar ddod, sydd i’w chwblhau ym mis Tachwedd, yn allweddol i’r drafodaeth hon: “Rhaid i ni benderfynu sut y gallwn ddefnyddio’r holl bosibiliadau sydd eisoes yn y Cytuniad. Dyma pam, o dan Arlywyddiaeth Ffrainc, y bydd yr Arlywydd Macron a minnau yn cynnull Uwchgynhadledd ar amddiffyn Ewrop. Mae'n bryd i Ewrop gamu i'r lefel nesaf. ”

Galwodd Von der Leyen am rannu mwy o wybodaeth er mwyn gwell ymwybyddiaeth sefyllfaol, rhannu gwybodaeth a gwybodaeth, ynghyd â dwyn ynghyd yr holl wasanaethau o ddarparwyr cymorth i'r rhai a allai arwain ar hyfforddiant yr heddlu. Yn ail, galwodd am well rhyngweithrededd trwy lwyfannau Ewropeaidd cyffredin, ar bopeth o jetiau ymladd i dronau. Taflodd allan y syniad o hepgor TAW wrth brynu offer amddiffyn a ddatblygwyd ac a gynhyrchwyd yn yr UE, gan ddadlau y byddai hyn yn helpu i ryngweithredu a lleihau dibyniaeth. Yn olaf, ar seiber dywedodd fod angen Polisi Amddiffyn Seiber Ewropeaidd ar yr UE, gan gynnwys deddfwriaeth ar safonau cyffredin o dan Ddeddf Seiber Cydnerthu Ewropeaidd newydd.

hysbyseb

Am beth rydyn ni'n aros?

Wrth siarad ar ôl araith von der Leyen, dywedodd cadeirydd Manfred Weber ASP Plaid y Bobl Ewropeaidd: “Rwy’n croesawu’n llawn y mentrau gan y cyngor amddiffyn yn Ljubjana. Ond beth ydyn ni'n aros amdano? Mae Cytundeb Lisbon yn rhoi pob opsiwn i ni, felly gadewch i ni wneud hynny a gadewch i ni ei wneud nawr. ” Dywedodd fod yr Arlywydd Biden eisoes wedi ei gwneud yn glir nad oedd yr Unol Daleithiau eisiau bod yn heddwas y byd mwyach ac ychwanegodd fod China a Rwsia yn aros i lenwi’r gwactod: “Byddem yn deffro mewn byd lle na fydd ein plant eisiau. i fyw. ”

Parhau Darllen

9 / 11

20 mlynedd ers 9/11: Datganiad gan yr Uchel Gynrychiolydd / Is-lywydd Josep Borrell

cyhoeddwyd

on

Ar 11 Medi 2001, lladdodd yr ymosodiad mwyaf marwol yn hanes yr UD bron i 3,000 o bobl ac anafu mwy na 6,000 pan darodd hediadau teithwyr a herwgipiwyd i Ganolfan Masnach y Byd, y Pentagon ac i gae yn Sir Somerset, Pennsylvania.

Rydym yn anrhydeddu cof y rhai a gollodd eu bywydau ar y diwrnod hwn, 20 mlynedd yn ôl. Nid anghofir dioddefwyr terfysgaeth. Rwy’n mynegi fy nghydymdeimlad twymgalon â phobl America, yn enwedig y rhai a gollodd eu hanwyliaid yn yr ymosodiadau. Mae ymosodiadau terfysgol yn ymosodiadau yn ein herbyn ni i gyd.

Roedd 9/11 yn nodi tro mewn hanes. Newidiodd yr agenda wleidyddol fyd-eang yn sylfaenol - am y tro cyntaf erioed, galwodd NATO Erthygl 5, gan ganiatáu i'w aelodau ymateb gyda'i gilydd i amddiffyn eu hunain, a lansiodd y rhyfel yn erbyn Afghanistan.

hysbyseb

20 mlynedd yn ddiweddarach, mae grwpiau terfysgol fel Al Qaida a Da'esh yn parhau i fod yn weithgar ac yn ffyrnig mewn sawl rhan o'r byd, er enghraifft yn y Sahel, y Dwyrain Canol ac Affghanistan. Mae eu hymosodiadau wedi achosi miloedd o ddioddefwyr ledled y byd, poen a dioddefaint enfawr. Maent yn ceisio dinistrio bywydau, niweidio cymunedau a newid ein ffordd o fyw. Gan geisio ansefydlogi gwledydd yn eu cyfanrwydd, maent yn ysglyfaethu yn benodol ar gymdeithasau bregus, ond hefyd ein democratiaethau Gorllewinol a'r gwerthoedd yr ydym yn sefyll drostynt. Maen nhw'n ein hatgoffa bod terfysgaeth yn fygythiad rydyn ni'n byw gyda hi bob dydd.

Nawr, fel bryd hynny, rydyn ni'n benderfynol o ymladd terfysgaeth yn ei holl ffurfiau, unrhyw le. Rydym yn sefyll mewn edmygedd, gostyngeiddrwydd a diolchgarwch i'r rhai sy'n peryglu eu bywydau i'n hamddiffyn rhag y bygythiad hwn ac i'r rhai sy'n ymateb yn dilyn ymosodiadau.

Mae ein profiad gwrthderfysgaeth wedi ein dysgu nad oes atebion hawdd, nac atebion cyflym. Efallai na fydd ymateb i derfysgaeth ac eithafiaeth dreisgar trwy rym a milwrol yn unig yn helpu i ennill calonnau a meddyliau. Felly mae'r UE wedi cymryd agwedd integredig, gan fynd i'r afael ag achosion sylfaenol eithafiaeth dreisgar, torri ffynonellau cyllido terfysgwyr i ffwrdd a ffrwyno cynnwys terfysgol ar-lein. Mae pum cenhadaeth diogelwch ac amddiffyn yr UE ledled y byd yn orfodol i gyfrannu at y frwydr yn erbyn terfysgaeth. Yn ein holl ymdrechion, rydym yn ymrwymo i amddiffyn bywydau diniwed, ein dinasyddion a'n gwerthoedd, yn ogystal â chynnal hawliau dynol a chyfraith ryngwladol.

hysbyseb

Mae'r digwyddiadau diweddar yn Afghanistan yn ein gorfodi i ailfeddwl am ein dull, gan weithio gyda'n partneriaid strategol, fel yr Unol Daleithiau a thrwy ymdrechion amlochrog, gan gynnwys gyda'r Cenhedloedd Unedig, y Glymblaid Fyd-eang i Drechu Da'esh a'r Fforwm Gwrthderfysgaeth Byd-eang (GCTF ).

Ar y diwrnod hwn, ni ddylem anghofio mai'r unig ffordd ymlaen yw sefyll yn unedig a chadarn yn erbyn pawb sy'n ceisio niweidio a rhannu ein cymdeithasau. Bydd yr UE yn parhau i weithio gyda'r Unol Daleithiau a'i holl bartneriaid i wneud y byd hwn yn lle mwy diogel.

Parhau Darllen

addysg

Datganiad gan y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič ar y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad

cyhoeddwyd

on

Ar achlysur y Diwrnod Rhyngwladol i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad (9 Medi), mae'r UE yn ailddatgan ei ymrwymiad i hyrwyddo a gwarchod hawl pob plentyn i dyfu mewn amgylchedd diogel, cael mynediad at addysg o safon, ac adeiladu gwell a mwy dyfodol heddychlon, meddai Janez Lenarčič (yn y llun).

Mae ymosodiadau ar ysgolion, myfyrwyr ac athrawon yn cael effaith ddinistriol ar fynediad i addysg, systemau addysg ac ar ddatblygiad cymdeithasol. Yn anffodus, mae eu mynychder yn cynyddu ar raddfa frawychus. Mae hyn yn rhy amlwg o lawer o'r datblygiadau diweddar yn Afghanistan, a'r argyfyngau yn Ethiopia, Chad, rhanbarth Sahel Affrica, yn Syria, Yemen neu Myanmar, ymhlith llawer o rai eraill. Mae'r Glymblaid Fyd-eang i Ddiogelu Addysg rhag Ymosodiad wedi nodi mwy na 2,400 o ymosodiadau ar gyfleusterau addysg, myfyrwyr, ac addysgwyr yn 2020, cynnydd o 33 y cant ers 2019.

Mae ymosodiadau ar addysg hefyd yn torri Deddf Dyngarol Ryngwladol, y set o reolau sy'n ceisio cyfyngu effeithiau gwrthdaro arfog. Mae troseddau o'r fath yn lluosi, tra anaml y gelwir eu cyflawnwyr i gyfrif. Yn y farn hon, rydym yn rhoi cydymffurfiad â Chyfraith Ddyngarol Ryngwladol yn gyson wrth wraidd gweithredu allanol yr UE. Fel un o'r rhoddwyr dyngarol mwyaf, bydd yr UE felly'n parhau i hyrwyddo ac eirioli dros barch byd-eang at Gyfraith Ddyngarol Ryngwladol, gan wladwriaethau a grwpiau arfog nad ydynt yn daleithiau yn ystod gwrthdaro arfog.

hysbyseb

Y tu hwnt i ddinistrio cyfleusterau, mae ymosodiadau ar addysg yn arwain at atal dysgu ac addysgu yn y tymor hir, cynyddu'r risg o adael ysgolion, arwain at lafur gorfodol a recriwtio gan grwpiau a lluoedd arfog. Mae cau ysgolion yn atgyfnerthu amlygiad i bob math o drais, gan gynnwys trais rhywiol a rhyw neu briodas gynnar a phriodas dan orfod, y mae eu lefelau wedi cynyddu'n sylweddol yn ystod y pandemig COVID-19.

Datgelodd pandemig COVID-19 a gwaethygu bregusrwydd addysg ledled y byd. Nawr, yn fwy nag erioed, mae angen i ni darfu cyn lleied â phosib ar aflonyddwch addysg, a sicrhau bod plant yn gallu dysgu ym maes diogelwch ac amddiffyn.

Mae diogelwch addysg, gan gynnwys ymgysylltu ymhellach â'r Datganiad Ysgolion Diogel, yn rhan annatod o'n hymdrechion i amddiffyn a hyrwyddo'r hawl i addysg i bob merch a bachgen.

hysbyseb

Mae ymateb i ac atal ymosodiadau ar ysgolion, cefnogi agweddau amddiffynnol ar addysg ac amddiffyn myfyrwyr ac athrawon yn gofyn am ddull cydgysylltiedig a rhyng-sectoraidd.

Trwy brosiectau mewn Addysg mewn Argyfyngau a ariennir gan yr UE, rydym yn helpu i leihau a lliniaru'r risgiau a achosir gan wrthdaro arfog.

Mae'r UE yn parhau i fod ar y blaen o ran cefnogi addysg mewn argyfyngau, gan gysegru 10% o'i gyllideb cymorth dyngarol i gefnogi mynediad, ansawdd a gwarchod addysg.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Addysg mewn Argyfyngau

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd