Cysylltu â ni

Trais yn y cartref

Gwell diogelwch ar gyfer dioddefwyr trais yn unrhyw le yn yr UE

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

20141125PHT80319_originalFel dydd Sul hwn (11 Ionawr), dioddefwyr trais - yn enwedig y rhai sydd wedi dioddef trais yn y cartref neu stelcio - yn gallu gwarantu eu hunain yn well amddiffyniad mewn unrhyw aelod wladwriaeth. Mae'r rheolau newydd yn golygu y atal, amddiffyn a gwahardd gorchmynion a gyhoeddwyd mewn un aelod-wladwriaeth yn awr yn gyflym ac yn hawdd eu hadnabod ar draws yr UE drwy ardystiad syml.

"Bydd hawliau dioddefwyr trais nawr yn cael eu gwarantu y tu allan i'w gwlad eu hunain hefyd, ble bynnag maen nhw yn Ewrop," meddai'r Comisiynydd Cyfiawnder, Defnyddwyr a Chydraddoldeb Rhywiol Věra Jourová. "Yn yr UE, amcangyfrifir bod un o bob pump o ferched yn wynebu trais ar ryw adeg yn eu bywyd ac yn anffodus yn amlaf daw'r trais corfforol hwn gan rywun sy'n agos at yr unigolyn, fel eu partner."

Bydd dinesydd sydd wedi dioddef cam-drin domestig yn awr yn gallu teimlo'n ddiogel i deithio y tu allan i'w gwlad gartref - gan syml trosglwyddo'r drefn sy'n eu diogelu rhag y troseddwr. Yn flaenorol, byddai'n rhaid i ddioddefwyr fynd drwy weithdrefnau cymhleth i gael eu diogelwch cydnabyddedig mewn aelod-wladwriaethau eraill - a mynd i mewn trefn wahanol ar gyfer ardystio ym mhob gwlad. Yn awr, bydd gorchmynion diogelwch o'r fath yn cael eu cydnabod yn hawdd mewn unrhyw aelod-wladwriaeth, sy'n golygu yn ddinesydd sydd wedi dioddef trais yn gallu teithio heb orfod mynd drwy weithdrefnau beichus.

hysbyseb

"Bydd y weithdrefn newydd yn golygu y gall menywod neu ddynion sy'n dioddef trais gael yr amddiffyniad y maent yn ei haeddu a bwrw ymlaen â'u bywydau. Byddant yn gallu dewis byw mewn Aelod-wladwriaeth arall o'r UE neu deithio ar wyliau heb ofni am eu diogelwch, "Ychwanegodd Jourová.

Mae'r mecanwaith newydd yn cynnwys dwy offeryn ar wahân: Rheoleiddio ar gydnabod mesurau gwarchod mewn materion sifil a'r Gyfarwyddeb ar y Gorchymyn Amddiffyn Ewropeaidd. Gyda'i gilydd, bydd y ddau offeryn yn sicrhau bod holl ddioddefwyr trais yn cael y posibilrwydd i gael eu gorchmynion diogelwch cydnabyddedig mewn unrhyw Aelod-wladwriaeth yr UE. Mae'r mecanweithiau adlewyrchu'r gwahaniaethau mewn mesurau gwarchod cenedlaethol yr Aelod-wladwriaethau ', a all fod o natur sifil, troseddol neu weinyddol. Mae'r rheolau fydd gyda'i gilydd yn sicrhau cylchrediad rhydd o'r mathau mwyaf cyffredin o fesurau diogelu o fewn yr UE.

Mwy o gefnogaeth sydd ei angen ar gyfer dioddefwyr

hysbyseb

Yr angen am gefnogaeth a gwarchod dioddefwyr yn cael ei gefnogi gan adroddiad a gyhoeddwyd heddiw (9 Ionawr) gan yr Asiantaeth yr UE ar gyfer Hawliau Sylfaenol (FRA), sy'n dod i'r casgliad bod angen gwasanaethau cymorth dioddefwyr wedi'u targedu'n fwy yn yr UE. Er gwaethaf gwelliannau, erys heriau i wasanaethau cymorth dioddefwyr mewn llawer o aelod-wladwriaethau. Mae awgrymiadau penodol ar gyfer gwella yn cynnwys sicrhau bod gan ddioddefwyr fynediad at wasanaethau cymorth wedi'u targedu - gan gynnwys cymorth trawma a chwnsela, cael gwared ar rwystrau biwrocrataidd i ddioddefwyr gymorth cyfreithiol, a sicrhau bod gan bobl wybodaeth am eu hawliau a'r gwasanaethau sydd ar gael.

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi ymrwymo i wella hawliau'r 75 miliwn o bobl sy'n dod yn ddioddefwyr troseddau bob blwyddyn. Yn 2012, cyfarwyddeb yr UE yn gosod safonau gofynnol ar gyfer hawliau, cefnogi ac amddiffyn dioddefwyr ar draws daeth yr UE gyfraith (IP / 12 / 1066) A bydd yn dod rhwymo ar aelod-wladwriaethau gan 16 2015 Tachwedd. Gyda mesurau megis y gorchmynion diogelu ar draws yr UE sy'n gymwys fel o ddydd Sul, a hawliau sylfaenol ar gyfer dioddefwyr, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn gweithio i gryfhau hawliau pobl sy'n disgyn ddioddefwyr troseddau lle bynnag y maent yn dod, a lle bynnag yn yr UE y maent yn Dylai ddioddef trosedd.

Cefndir

Mae'r Rheoliad ar gydnabod mesurau gwarchod mewn materion sifil a dderbyniwyd cefnogaeth gan Senedd Ewropeaidd ym mis Mai 2013 (MEMO / 13 / 449) A chan weinidogion yn y Cyngor Cyfiawnder ym Mehefin 2013 (IP / 13 / 510), Gan ategu'r Gyfarwyddeb ar y Gorchymyn Diogelu Ewropeaidd, a fabwysiadwyd ym mis Rhagfyr 2011. Mae'r ddau offerynnau fynd i mewn gais ar 11 2015 Ionawr. Yn unol â'r Cytundeb Lisbon, ni fydd Denmarc yn cymryd rhan.

Er mwyn atgyfnerthu mesurau cenedlaethol ac UE presennol ar hawliau dioddefwyr, cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd, ar 18 Mai 2011, becyn o fesurau (IP / 11 / 585) sicrhau isafswm o hawliau, cefnogaeth ac amddiffyniad i ddioddefwyr ledled yr UE. Roedd yn cynnwys y Gyfarwyddeb ar hawliau dioddefwyr, y Rheoliad ar gyd-gydnabod mesurau amddiffyn mewn materion sifil, ac a Cyfathrebu cyflwyno gweithred y Comisiwn ar hyn o bryd ac yn y dyfodol mewn perthynas â dioddefwyr.

Mwy o wybodaeth

Trais yn y cartref

Rhaid i strategaeth cydraddoldeb rhywiol yr UE beidio â methu â mynd i’r afael ag effeithiau niweidiol yr argyfwng # COVID-19 ar fenywod meddai #EESC

cyhoeddwyd

on

Mae Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) yn galw ar y Comisiwn Ewropeaidd i weithredu ei Strategaeth Cydraddoldeb Rhyw newydd ar unwaith, wrth fynd i’r afael ag effaith niweidiol rhyw y pandemig COVID-19 sydd wedi gwaethygu’r anghydraddoldebau rhyw ac economaidd cymdeithasol presennol, gan gynyddu trais yn erbyn menywod. a gwahanol fathau o wahaniaethu yn eu herbyn.

Yn y farn a fabwysiadwyd yn ei sesiwn lawn ym mis Gorffennaf, nododd yr EESC fod yn rhaid i'r Comisiwn sicrhau bod y Strategaeth yn ystyried ôl-effeithiau negyddol yr argyfwng dros gydraddoldeb rhywiol. Pwysleisiodd yr EESC hefyd fod argyfwng COVID-19 yn ei gwneud yn ofynnol i'r persbectif rhyw gael ei ymgorffori ym mesurau adfer pob aelod-wladwriaeth.

"Gyda COVID-19, mae menywod wedi bod mewn mwy a mwy o berygl o drais, tlodi, sawl math o wahaniaethu a dibyniaeth economaidd. Dylai'r strategaeth gael ei gweithredu yn ddi-oed, er mwyn atal menywod rhag parhau i dalu'r pris am y pandemig," rapporteur am y dywedodd y farn, Giulia Barbucci, wrth y cyfarfod llawn.

hysbyseb

Dywedodd Barbucci fod yr EESC yn cefnogi dull y Comisiwn o ddefnyddio prif ffrydio rhyw i ymgorffori'r persbectif rhyw ym mhob maes a phob cam o lunio polisi. Dylai hyn hefyd gynnwys llywodraethu mecanweithiau rhaglennu cyllid.

Gan fod y pandemig wedi datgelu ymhellach y bwlch cyflog rhwng y rhywiau, croesawodd yr EESC y cyhoeddiad am fenter gan y Comisiwn i gyflwyno mesurau rhwymol ar dryloywder cyflog rhyw mor gynnar ag eleni a gwrthododd ohirio menter o'r fath.

Mae menywod yn cynrychioli mwyafrif y gweithwyr yn y sector iechyd, gofal cymdeithasol a'r sector gwasanaethau, sydd wedi'u rhoi yn y rheng flaen yn ystod y pandemig, gan beri risg i'w hiechyd. Gan fod swyddi a feddiennir gan fenywod yn tueddu i gael eu tan-dalu, eu tanbrisio a'u bod yn ansicr, mae'n hanfodol rhoi mwy o gydnabyddiaeth gymdeithasol a gwerth economaidd i'r galwedigaethau hyn, a fyddai'n cyfrannu at leihau cyflog a bylchau eraill sy'n gysylltiedig â rhyw.

hysbyseb

Mae argyfwng COVID-19 hefyd wedi tynnu sylw at yr angen i ariannu mesurau o blaid cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith, ac yn aml y diffyg troseddwr yw'r tramgwyddwr, ynghyd â stereoteipiau parhaus, ar gyfer bylchau yn yr economi sy'n gysylltiedig â rhyw.

Mae menywod yn dal i ysgwyddo cyfrifoldebau gofal cartref, sy'n cyfyngu'n gryf ar eu grymuso cymdeithasol ac economaidd ac yn eu hatal rhag derbyn tâl teg a phensiynau. Mae'r EESC yn argymell dull systematig o ymdrin â pholisïau gofal ac yn annog Aelod-wladwriaethau'r UE i barhau â'u hymdrechion i gynyddu cyflenwad, fforddiadwyedd ac ansawdd gwasanaethau addysg a gofal plentyndod cynnar.

Yn y farn, mae'r EESC yn rhoi acen gref ar ddileu trais yn erbyn menywod, sydd wedi cynyddu yn ystod cyfnodau cloi: "Mae trais domestig wedi gweld cynnydd esbonyddol yn ystod y cyfnod esgor, tra bod seiber-drais wedi dod yn fygythiad cynyddol i fenywod. Nid oes gan aelod-wladwriaethau unrhyw offer i ddelio ag aflonyddu menywod a merched ar-lein, a dylai'r Comisiwn gynnig cynigion ar gyfer y broblem gyffredin hon, "rhybuddiodd y cyd-rapporteur Indrė Vareikytė.

Mae'r EESC yn galw ar y Comisiwn i lansio mentrau i fynd i'r afael â thrais ac aflonyddu rhywiol yn y gweithle ac yn y cartref ac mae wedi gofyn dro ar ôl tro am ychwanegu aflonyddu a bwlio menywod ar-lein at y diffiniad o leferydd casineb anghyfreithlon.

Yn ôl yr EESC, gall sefydliadau cymdeithas sifil chwarae rhan hanfodol wrth atal trais yn erbyn menywod ac wrth hyrwyddo diwylliant sy'n sensitif i ryw, trwy godi ymwybyddiaeth a chasglu a rhannu arferion da. Mae’r EESC wedi ailadrodd ei awgrym y dylid sefydlu cronfa gyfreithiol frys ar lefel yr UE, a fyddai’n darparu cefnogaeth i sefydliadau cymdeithas sifil sy’n herio deddfwriaeth sy’n torri hawliau menywod yn y llys.

Tanlinellodd Vareikytė y rôl bwysig y mae'r cyfryngau yn ei chwarae wrth greu a pharhau ystrydebau sy'n arwain at ragfarn yn erbyn menywod ac yn creu anghydraddoldebau pellach. Dywedodd fod yr EESC yn galw am gynnwys ffocws thematig newydd - y cyfryngau a hysbysebu - yn y Mynegai Cydraddoldeb Rhyw nesaf a gyhoeddir gan y Sefydliad Ewropeaidd ar gyfer Cydraddoldeb Rhyw (EIGE).

"Rhaid tanbrisio pŵer y cyfryngau i greu a pharhau ystrydebau mwyach ac mae'n rhaid i ni fynd i'r afael ag ef. Mae'r gynrychiolaeth o rywedd yn y cyfryngau yn dal i fod yn ystrydebol, ac mae'r sefyllfa yn y sector hysbysebu yn waeth byth. Dylai hysbysebu hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol. mewn cymdeithas, ac nid i'r gwrthwyneb, fel sy'n digwydd yn aml, "meddai Vareikytė. Dylai'r cyfryngau felly fabwysiadu codau ymddygiad a mesurau eraill sy'n gwahardd rhywiaeth a niweidio ystrydebau.

Yn ei farn ef, mae'r EESC hefyd yn galw am amrywiol fesurau i gau bylchau rhyw parhaus mewn meysydd eraill: mae'n gofyn i aelod-wladwriaethau fabwysiadu mesurau penodol i wella arweiniad addysgol a gyrfaol i wrthsefyll gwahanu rhywedd mewn addysg a chyflogaeth, sydd ar hyn o bryd yn atal llawer o ferched ac ifanc. menywod o ddewis llwybr gyrfa sy'n cael ei ystyried yn llai traddodiadol. Mae'r EESC hefyd yn galw am gamau i leihau'r bwlch digidol rhwng y rhywiau ac annog menywod i fynd i mewn i'r sectorau STEM, AI a TGCh, sy'n dal rhagolygon gyrfa gwell a'r addewid o well tâl.

Diffyg parhaus arall yw diffyg cyfranogiad cytbwys dynion a menywod wrth wneud penderfyniadau. Mae'r EESC unwaith eto yn gofyn i'r Cyngor fwrw ymlaen â thrafodaethau ar y gyfarwyddeb ar wella'r cydbwysedd rhwng y rhywiau ar fyrddau rheoli corfforaethol.

Parhau Darllen

Trais yn y cartref

Mae'r Comisiwn yn annog aelod-wladwriaethau i gadarnhau'r Confensiwn Rhyngwladol ar Ddileu Trais ac Aflonyddu ym Myd Gwaith

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu cynnig ar gyfer Penderfyniad Cyngor sy'n caniatáu i aelod-wladwriaethau fwrw ymlaen â'r broses o gadarnhau'r Confensiwn ar Ddileu Trais ac Aflonyddu ym Myd Gwaith ar lefel genedlaethol.

Y Confensiwn, a fabwysiadwyd yn ystod Canmlwyddiant y Sefydliad Llafur Rhyngwladol (ILO) ym mis Mehefin 2019, yw'r offeryn rhyngwladol cyntaf sy'n nodi safonau byd-eang ar aflonyddu a thrais sy'n gysylltiedig â gwaith.

Dywedodd y Comisiynydd Swyddi a Hawliau Cymdeithasol, Nicolas Schmit: “Mae'r Confensiwn newydd yn offeryn rhyngwladol mawr ei angen i amddiffyn hawl pawb i weithle heb drais ac aflonyddu. Ar ôl ei fabwysiadu, bydd y Penderfyniad hwn yn cefnogi Aelod-wladwriaethau i arwain y ffordd ar gyfer ei gadarnhau a'i weithredu. ”

hysbyseb

Dywedodd y Comisiynydd Cydraddoldeb Helena Dalli: “Mae trais yn erbyn menywod yn y gwaith yn effeithio ar bob un ohonom - y dioddefwyr fwyaf wrth gwrs, ond hefyd y cydweithwyr a’r timau o’u cwmpas. Y Confensiwn Rhyngwladol yw'r ateb cyfreithiol sy'n sicrhau nad yw menywod a dynion yn dioddef o drais ac aflonyddu yn y gwaith. Rwy’n annog yr aelod-wladwriaethau i gadarnhau’r Confensiwn hwn. Rhaid i ni i gyd wneud ein rhan i sicrhau newid go iawn tuag at gydraddoldeb rhywiol. ”

Mae'r Confensiwn yn cydnabod y gall trais ac aflonyddu yn y gwaith fod yn groes neu'n cam-drin hawliau dynol, gan fygythiad i gyfle cyfartal. Ni all yr UE gadarnhau Confensiynau ILO oherwydd nad yw'r UE yn aelod o'r sefydliad, dim ond aelod-wladwriaethau all gadarnhau Confensiynau o'r fath.

Pan fydd offeryn yr ILO yn cyffwrdd â chymwyseddau’r UE, mae angen penderfyniad y Cyngor sy’n awdurdodi ei gadarnhau. Yn unol â’r arolwg ar trais yn erbyn menywod a gynhaliwyd gan Asiantaeth yr Undeb Ewropeaidd dros Hawliau Sylfaenol, dywedodd 1 o bob 2 fenyw yn yr UE eu bod wedi profi rhyw fath o aflonyddu rhywiol o leiaf unwaith ers 15 oed. O'r holl aflonyddu rhywiol, mewn 32% o'r achosion yr adroddwyd amdanynt, cyflawnodd y tramgwyddwr oedd rhywun yn gysylltiedig â chyflogaeth y fenyw (cydweithiwr, pennaeth neu gwsmer).

hysbyseb

Mae mwy o wybodaeth am y Confensiwn ar gael ar yr ILO wefan.

Parhau Darllen

Trais yn y cartref

#IstanbulConvention - Rhaid i bob aelod-wladwriaeth ei gadarnhau yn ddi-oed, dywed ASEau

cyhoeddwyd

on

I roi diwedd ar drais yn erbyn menywod, mae ASEau yn galw ar yr UE i gytuno i Gonfensiwn Istanbwl a phob aelod-wladwriaeth i gadarnhau hynny.

Mae'r penderfyniad an-ddeddfwriaethol, a fabwysiadwyd gan 500 pleidlais o blaid, 91 yn erbyn a 50 yn ymatal ddydd Iau (28 Tachwedd), yn galw ar y Cyngor i ddod i ben ar frys i gadarnhau'r UE o'r 'Confensiwn ar atal a brwydro yn erbyn trais yn erbyn menywod', a elwir hefyd fel y Confensiwn Istanbul. Mae'n annog y saith aelod-wladwriaeth sydd wedi ei lofnodi ond heb ei gadarnhau eto - Bwlgaria, Tsiecia, Hwngari, Lithwania, Latfia, Slofacia a'r DU - i wneud hynny yn ddi-oed.

Mae ASEau yn condemnio’r ymosodiadau a’r ymgyrchoedd yn erbyn y Confensiwn mewn rhai gwledydd, sy’n seiliedig ar gamddehongli’n fwriadol a chyflwyno ei gynnwys i’r cyhoedd ar gam, medden nhw.

Mae ASEau yn gofyn i'r Comisiwn ychwanegu brwydro yn erbyn trais ar sail rhywedd fel blaenoriaeth yn y Strategaeth Rhyw Ewropeaidd nesaf. Maent hefyd yn gofyn i'r Comisiwn gyflwyno deddf gyfreithiol sy'n mynd i'r afael â phob math o drais ar sail rhywedd - gan gynnwys aflonyddu ar-lein a seiber-drais - ac yn pledio am gynnwys trais yn erbyn menywod yn y catalog o droseddau a gydnabyddir gan yr UE.

hysbyseb

Dylai pob aelod-wladwriaeth sicrhau bod y Confensiwn yn cael ei weithredu a'i orfodi'n briodol trwy ddyrannu cyllid ac adnoddau dynol digonol i'r gwasanaethau cywir. Mae darparu hyfforddiant priodol ar gyfer yr holl weithwyr proffesiynol sy'n delio â dioddefwyr (ynadon, meddygon, swyddogion heddlu ...) yn arbennig o hanfodol.

Mae'r EP hefyd yn ailadrodd ei safle o blaid clustnodi € 193.6 miliwn yn benodol ar gyfer gweithredoedd sy'n atal ac yn brwydro yn erbyn trais ar sail rhywedd yn y Rhaglen Hawliau a Gwerthoedd.

Cefndir

hysbyseb

Daeth Confensiwn Istanbwl, a fabwysiadwyd gan Gyngor Ewrop yn 2011, i rym yn 2014 ac fe’i llofnodwyd gan yr UE ym mis Mehefin 2017. Dyma’r offeryn rhyngwladol cyntaf o’i fath - yn nodi bod yn rhaid iddo ei gadarnhau ddilyn safonau cynhwysfawr, sy’n gyfreithiol rwymol i atal trais ar sail rhywedd, amddiffyn dioddefwyr a chosbi troseddwyr.

Yn ôl Arolwg Asiantaeth Hawliau Sylfaenol 2014, mae un o bob tair merch yn yr UE wedi profi trais corfforol a / neu rywiol ers 15 oed. Mae 55% o fenywod wedi wynebu un neu fwy o fathau o aflonyddu rhywiol (mae 11% wedi bod yn destun seiber-aflonyddu). Mae un o bob ugain wedi cael eu treisio.

Mwy o wybodaeth

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd