Cysylltu â ni

gwledydd sy'n datblygu

Wrth i'r Flwyddyn Datblygu Ewropeaidd gychwyn, mae ffigurau newydd yn dangos cefnogaeth gynyddol dinasyddion yr UE i ddatblygiad

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

arianHeddiw (12 Ionawr), cyflwynodd Comisiynydd yr UE ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Rhyngwladol, Neven Mimica, arolwg Eurobaromedr newydd i nodi dechrau'r Flwyddyn Ewropeaidd ar gyfer Datblygu. Yn ffigwr, mae nifer y bobl sydd o blaid cynyddu cymorth wedi cynyddu'n sylweddol, ac mae Ewropeaid yn parhau i deimlo'n gadarnhaol iawn am ddatblygu a chydweithredu. Mae 67% o ymatebwyr ledled Ewrop o'r farn y dylid cynyddu cymorth datblygu - canran uwch nag yn y blynyddoedd diwethaf, er gwaethaf y sefyllfa economaidd. Mae 85% yn credu ei bod yn bwysig helpu pobl mewn gwledydd sy'n datblygu.

Byddai bron i hanner yr ymatebwyr yn bersonol yn barod i dalu mwy am nwyddau neu gynhyrchion o'r gwledydd hynny, a dywed bron i ddwy ran o dair y dylai mynd i'r afael â thlodi mewn gwledydd sy'n datblygu fod yn brif flaenoriaeth i'r UE.

Dywedodd y Comisiynydd Mimica: “Nod y Flwyddyn Ewropeaidd ar gyfer Datblygu yw hysbysu dinasyddion yr UE am gydweithrediad datblygu trwy dynnu sylw at y canlyniadau y mae’r UE, gan weithredu ar y cyd ag aelod-wladwriaethau, wedi’u cyflawni fel rhoddwr mwyaf y byd.

hysbyseb

"Rwy'n teimlo'n galonogol iawn i weld, er gwaethaf ansicrwydd economaidd ledled yr UE, bod ein dinasyddion yn parhau i ddangos cefnogaeth wych i rôl Ewropeaidd gref mewn datblygu. Bydd y Flwyddyn Ewropeaidd yn rhoi cyfle inni adeiladu ar hyn a hysbysu dinasyddion o'r heriau a'r digwyddiadau. sydd o'n blaenau yn ystod y flwyddyn allweddol hon ar gyfer datblygu, gan ein helpu i gymryd rhan mewn dadl gyda nhw. "

Rhai allwedd results yr Eurobaromedr Arbennig ar ddatblygiad:

The nifer o mae pobl sydd o blaid cynyddu cymorth wedi cynyddu'n sylweddol: Ar 67% mae cyfran yr Ewropeaid sy'n cytuno â hyn wedi cynyddu 6 pwynt canran er 2013, a gwelwyd lefel mor uchel â hyn ddiwethaf yn 2010.

hysbyseb

Mae un o bob dau Ewropeaidd yn gweld rôl i unigolion wrth fynd i’r afael â thlodi mewn gwledydd sy’n datblygu (50%). Mae traean o ddinasyddion yr UE yn weithgar yn bersonol wrth fynd i'r afael â thlodi (34%), yn bennaf trwy roi arian i sefydliadau elusennol (29%).

Mae'r rhan fwyaf o bobl Ewrop yn credu bod Ewrop ei hun hefyd yn elwa o roi cymorth i eraill: Dywed 69% fod mynd i’r afael â thlodi mewn gwledydd sy’n datblygu hefyd yn cael dylanwad cadarnhaol ar ddinasyddion yr UE. Mae tua thri chwarter yn credu ei fod er budd yr UE (78%) ac yn cyfrannu at fyd mwy heddychlon a theg (74%).

Am Ewropeaid, gwirfoddoli is y mwyaf effeithiol ffordd o helpu lleihau tlodi mewn gwledydd sy'n datblygu (75%). Ond mae mwyafrif helaeth hefyd yn credu bod cymorth swyddogol gan lywodraethau (66%) a rhoi i sefydliadau (63%) yn cael effaith.

TBlwyddyn Datblygu Ewropeaidd (EYD 2015)

Cynigiwyd EYD 2015 gan y Comisiwn Ewropeaidd a'i fabwysiadu'n unfrydol gan Senedd a Chyngor Ewrop. Mae'n gyfle i arddangos ymrwymiad cryf yr UE a'i aelod-wladwriaethau i ddileu tlodi ledled y byd. Dyma'r Flwyddyn Ewropeaidd gyntaf erioed i ganolbwyntio ar gysylltiadau allanol.

Mae eleni'n addo bod yn hynod arwyddocaol ar gyfer datblygu, gydag amrywiaeth helaeth o randdeiliaid yn ymwneud â gwneud penderfyniadau hanfodol mewn polisïau datblygu, amgylcheddol a hinsawdd. 2015 yw'r dyddiad targed ar gyfer cyflawni Nodau Datblygu'r Mileniwm (MDGs) a'r flwyddyn y bydd y ddadl fyd-eang barhaus ar ôl 2015 yn cydgyfarfod yn un fframwaith ar gyfer dileu tlodi a datblygu cynaliadwy yng Nghynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ym mis Medi. 2015 hefyd yw'r flwyddyn y bydd cytundeb hinsawdd rhyngwladol newydd yn cael ei benderfynu, ym Mharis.

Bydd EYD 2015 yn dwyn ynghyd bobl ifanc, llunwyr polisi, cymdeithas sifil, y sector preifat, sefydliadau academaidd a rhanddeiliaid unigol i ganolbwyntio ar eu nodau datblygu cyffredin.

Lansiodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jean-Claude Juncker, EYD 2015 mewn seremoni agoriadol lefel uchel yn Riga ar 9 Ionawr. Mae gan EYD 2015 galendr llawn digwyddiadau ar lefel yr UE, cenedlaethol, rhanbarthol a lleol - gall pawb gymryd rhan.

Bydd EYD 2015 yn cynnwys ystod eang o gyfleoedd creadigol i gymryd rhan ar draws yr aelod-wladwriaethau, yn amrywio o brosiectau celf a datblygu i weithgareddau gydag ysgolion a phrifysgolion a digwyddiadau chwaraeon ar raddfa fawr. Bydd pob mis o'r flwyddyn yn ymroddedig i thema arbennig: bydd ffocws mis Ionawr ar safle Ewrop yn y byd, Chwefror ar addysg, bydd mis Mawrth yn ymdrin â materion rhywedd a mis Ebrill fydd mis iechyd.

Am ragor o wybodaeth

I gael mwy o wybodaeth am galendr digwyddiadau'r Flwyddyn Ewropeaidd ar gyfer Datblygu 2015, cliciwch yma 

Gellir gweld yr Eurobaromedr Arbennig yma

Mae'r wefan hefyd yn cynnwys taflenni ffeithiau gwlad-benodol mewn ieithoedd cenedlaethol ar gyfer holl aelod-wladwriaethau'r UE, a thaflenni ffeithiau ar ganlyniadau cyffredinol yr UE ac ieuenctid fel grŵp ffocws.

gwledydd sy'n datblygu

Mae addewidion yn y DU yn arian parod ar gyfer addysg #Cynwealth, yn annog frwydr #malaria

cyhoeddwyd

on

Ymrwymodd y Prif Weinidog Theresa May arian parod i helpu i wella addysg plant yn y Gymanwlad a galw am ymrwymiad gan gyd-arweinwyr i fynd i'r afael â malaria ddydd Mawrth (17 Ebrill), yn ysgrifennu William James.

Mae llywodraeth mis Mai yn awyddus i ailfywiogi'r Gymanwlad, rhwydwaith gwlad 53 o gytrefi Prydain yn bennaf, gan ei fod yn ceisio diffinio ei rôl ôl-Brexit yn y byd fel arweinydd masnach rydd a dinasyddion byd-eang gweithgar.

Wrth siarad ar ail ddiwrnod cyfarfod y Gymanwlad bob wythnos yn Llundain, fe wnaeth Mai newid ffocws o fasnach, a thrafododd hi ddydd Llun, i faterion dyngarol.

hysbyseb
 "Mae angen i ni ddangos i'r byd yr hyn y gall y Gymanwlad ei wneud," meddai.

Gadawodd May 212 miliwn o bunnoedd ($ 304m) i geisio sicrhau bod plant sy'n byw mewn datblygu gwledydd y Gymanwlad yn derbyn blynyddoedd 12 o addysg o ansawdd.

"Rwyf am i hyn fod yn y copa lle mae'r Gymanwlad yn cytuno i wneud y nod ar gyfer ein holl aelodau - ac yn dechrau gosod y mesurau concrit a fydd yn caniatáu iddi ddod yn realiti," meddai.

Siaradodd ochr yn ochr â chyd-sylfaenydd a dyngarwr Microsoft Bill Gates, sy'n cyffwrdd â'r angen i leihau marwolaethau malaria, gan ddweud bod 90% o ddinasyddion y Gymanwlad yn byw mewn gwledydd lle mae'r afiechyd yn endemig.

hysbyseb
Mae Prydain eisoes wedi ymrwymo i dreulio hanner biliwn o bunnoedd y flwyddyn ar fynd i'r afael â malaria, a gall y bydd yn annog cyd-arweinwyr i dargedu haneriad o gyfraddau malaria gan 2023.

"Ni allwn fod mewn cydwybod dda, siarad am bobl ifanc y byd, am sicrhau etifeddiaeth i'n plant a'n wyrion, heb fynd i'r afael â chlefyd sydd, ledled y byd, yn lladd un ohonynt bob dau funud," ychwanegodd.

(Punnoedd $ 1 0.6983 =)

Parhau Darllen

gwledydd sy'n datblygu

UE camau fyny gymorth ar gyfer #Nigeria, #Niger a #Cameroon fel argyfwng dyngarol yn gwaethygu

cyhoeddwyd

on

20150107PHT05002_originalMae'r Comisiwn Ewropeaidd yn darparu cymorth dyngarol ychwanegol i helpu mynd i'r afael â'r sefyllfa sy'n gwaethygu yn y rhanbarth Llyn Chad.

Heddiw (4 Awst) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi € 12.5 miliwn yn ychwanegol mewn cymorth dyngarol i gefnogi pobl yn Nigeria, Niger a Chamerŵn wrth iddynt wynebu argyfwng dyngarol sy'n dirywio. Bydd cymorth brys ychwanegol heddiw yn helpu poblogaethau bregus yn rhanbarth Lake Chad. Bydd € 9m yn cael ei ddarparu i gefnogi pobl yn Nigeria, € 2 filiwn yn Camerŵn a € 1.5m yn Niger.

Daw'r cyllid newydd fel trais gan y grŵp terfysgol Boko Haram o ogledd Nigeria wedi ansefydlogi y rhanbarth Llyn Chad ddifrifol, gan achosi i'r dadleoli o filiynau o bobl.

hysbyseb

"Wrth deithio i'r rhanbarth y mis diwethaf, gwelais gyflwr pobl ym Masn Lake Chad. Mae miliynau wedi'u dadleoli ac mae nifer y rhai sy'n ei chael hi'n anodd dod o hyd i fwyd yn fwyfwy brawychus. Mae'r sefyllfa yn Nigeria yn arbennig o ddramatig. Fel bob amser, mae plant yn cael eu taro galetaf a rhaid inni ymyrryd ar frys i atal eu dioddefaint. Bydd y cyllid ychwanegol hwn gan yr UE yn canolbwyntio ar gymorth brys, yn bennaf ym meysydd bwyd a maeth, dŵr a glanweithdra, ac iechyd. Dylid gwneud pob ymdrech i sicrhau bod sefydliadau dyngarol yn gallu cyrraedd y rhai sydd angen cymorth ar frys yn ddiogel. " meddai'r Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng Christos Stylianides.

a gyhoeddwyd heddiw Mae'r cymorth yr UE yn dod ar ben y € 58m ddyrannwyd yn flaenorol i'r argyfwng Basn Chad Llyn, gan ddod cymorth dyngarol yr UE yn gyffredinol i dros € 70m ar gyfer y rhanbarth yn 2016. Mae'r Undeb Ewropeaidd yn rhoddwr dyngarol mawr yn y rhanbarth, gan roi cymorth i lleol, cynnal a phoblogaethau dadleoli mewn sectorau amrywiol cymorth dyngarol yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

TABL - Cyfanswm cymorth dyngarol yr UE i boblogaethau ym masn Lake Chad ac yn y Sahel yn 2016: € 216,200,000

hysbyseb
Math o gymorth (yn €)
Gwlad Gwydnwch a bwyd Cymorth ar gyfer gwrthdaro effeithio ar y boblogaeth ym Masn Chad Llyn cymorth argyfwng Ychwanegol
Burkina Faso 15 300 000
Cameroon 2 000 000 9 000 000 2 000 000
Chad 41 000 000 9 200 000
mali 17 500 000
Mauritania 10 700 000
niger 29 000 000 9 000 000 1 500 000
Nigeria 31 000 000 9 000 000
sénégal 6 400 000
Gorllewin Affrica rhaglenni rhanbarthol 23 600 000
Cyfanswm EUR 145 500 000 58 200 000 12 500 000

Cefndir

Nigeria yw'r wlad taro waethaf gan yr argyfwng dyngarol rhanbarthol. amcangyfrifon y Cenhedloedd Unedig dros 7 miliwn Nigerians wedi cael eu heffeithio gan y gwrthdaro yn y gogledd-ddwyrain y wlad ei ben ei hun - gan gynnwys dros 2 miliwn dadleoli sy'n dibynnu ar gymorth dyngarol i oroesi. Eisoes cymunedau lletyol sy'n agored i niwed yn cael eu heffeithio'n ddwfn, fel y mae'r boblogaeth leol yn Nigeria, ac yn gynyddol felly.

Mae'r Pell Rhanbarth y Gogledd Camerŵn hyn o bryd yn cynnal 65,100 ffoaduriaid Nigeria a 191, 600 dadleoli personau, 158,500 ohonynt wedi ffoi ymosodiadau gan Boko Haram yn fewnol. Yn y cyfamser, mae'r trais wedi gorfodi rhai pobl 167,000 o'u cartrefi yn Niger, sydd hefyd yn gartref 82,000 ffoaduriaid Nigeria.

Ar yr un pryd, amcangyfrifir rhyw 4.4 miliwn Nigerians i fod yn ansicr bwyd difrifol yn y gogledd-ddwyrain y wlad. Adroddir Mae nifer y plant sy'n dioddef o Difrifol Diffyg Maeth Acíwt i fod yn arbennig o frawychus amcangyfrif -ar lleiaf 244,000 yn cael eu heffeithio yn nhalaith Borno ei ben ei hun. Cymorth asiantaethau yn adrodd y gall un o bob pump o blant yn marw os nad yw triniaeth frys achub bywydau.

Yn Nigeria yn benodol, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi bod yn cennu i fyny ei gymorth yn barhaus er mwyn diwallu anghenion dyngarol cynyddol. cymorth dyngarol yr UE i Nigeria ers 2014 yn gyfystyr â € 73 miliwn.

Er bod anghenion yn enfawr, gan ddarparu cymorth dyngarol yn Nigeria a'r rhanbarth yn gyffredinol yn parhau i fod yn heriol fel y dangosir gan yr ymosodiad yn erbyn ymatebwyr dyngarol yng ngogledd-ddwyrain Nigeria dim ond yr wythnos diwethaf.

Mwy o wybodaeth

Camerŵn Taflen ffeithiau

Niger Taflen ffeithiau

nigeria Taflen ffeithiau

Mae'r UE yn cynyddu cymorth dyngarol i ddioddefwyr Boko Haram yn rhanbarth Lake Chad yn Affrica

Parhau Darllen

gwledydd sy'n datblygu

#EUTurkey: Bydd Médecins Sans Frontières mwyach cymryd arian oddi wrth yr Undeb Ewropeaidd

cyhoeddwyd

on

20131008PHT21745_originalMédecins Frontières Sans (MSF) wedi cyhoeddi heddiw (17 Mehefin) y byddant yn mwyach yn cymryd arian o'r Undeb Ewropeaidd ac aelod-wladwriaethau, mewn gwrthwynebiad i hyn a welant bolisïau ataliaeth mor niweidiol a dwysáu ymdrechion i wthio pobl a'u dioddef i ffwrdd o Ewrop glannau. Mae'r penderfyniad i rym ar unwaith a bydd yn berthnasol i brosiectau MSF yn fyd-eang.

Tri mis i mewn i'r UE-Twrci fargen, a llywodraethau Ewropeaidd yn hawlio fel llwyddiant, pobl sydd angen eu diogelu yn cael eu gadael cyfrif ei gost ddynol wir. Ar Ynysoedd Groeg, yn fwy na 8,000 bobl, gan gynnwys cannoedd o blant dan oed eu pen eu hunain, wedi cael eu sownd o ganlyniad uniongyrchol o'r fargen UE-Twrci. Maent wedi bod yn byw mewn amodau enbyd, mewn gwersylloedd gorlawn, weithiau am fisoedd. Maent yn ofni dychwelyd gorfodi i Dwrci ac eto yn cael eu hamddifadu o gymorth cyfreithiol hanfodol, eu un amddiffyniad yn erbyn diarddel ar y cyd. Mae'r rhan fwyaf o'r teuluoedd hyn, y mae Ewrop wedi deddfu allan o'r golwg, wedi ffoi gwrthdaro yn Syria, Irac ac Affganistan.

Yn ddiweddar, canmolodd y Comisiwn Ewropeaidd y fargen UE-Twrci fel llwyddiant. Dywedodd Frans Timmermans, Is-lywydd Cyntaf y Comisiwn Ewropeaidd: "Mae'r Datganiad UE-Twrci yn sicrhau canlyniadau: mae ymfudwyr yn gweld nad yw'n werth peryglu eu bywydau ar gychod smyglwyr ac rydym ar y trywydd iawn i gontractio € 1 biliwn o brosiectau o dan y Cyfleuster Ffoaduriaid gan diwedd yr haf hwn. Ond nid nawr yw'r foment i eistedd yn ôl. Mae angen i ni weithredu holl elfennau'r Datganiad yn llawn. Mae hyn yn cynnwys camu i fyny ailsefydlu a chynyddu gallu Gwlad Groeg i fynd i'r afael â'r sefyllfa ddyngarol a delio â cheisiadau lloches yn unol â'r UE. cyfraith. Mae angen i awdurdodau Twrci hefyd gwblhau gweithrediad y map ffordd rhyddfrydoli fisa. "

hysbyseb

Dywed MSF fod bargen yr UE-Twrci yn gosod yr union gysyniad o “ffoadur” a’r amddiffyniad y mae’n ei gynnig mewn perygl. Dywedodd Ysgrifennydd Cyffredinol Rhyngwladol Médecins Sans Frontières Jerome Oberreit: “Am fisoedd mae MSF wedi siarad am ymateb Ewropeaidd cywilyddus sy’n canolbwyntio ar ataliaeth yn hytrach na darparu’r cymorth a’r amddiffyniad sydd eu hangen ar bobl. Unwaith eto, nid yw prif ffocws Ewrop ar ba mor dda y bydd pobl yn cael eu hamddiffyn, ond ar ba mor effeithlon y cânt eu cadw draw. ”

MSF hefyd yn gwrthwynebu cynnig y Comisiwn Ewropeaidd i ailadrodd y rhesymeg UE-Twrci ar draws mwy na gwledydd 16 yn Affrica a'r Dwyrain Canol. Byddai'r rhain yn ymdrin yn gosod toriadau masnach a chymorth datblygu ar wledydd nad ydynt yn deillio mudo i Ewrop neu hwyluso dychwelyd drwy rym, gwobrwyo'r rhai sy'n gwneud hynny.

MSF yn dweud bod gan fod y cytundeb rhwng Ewrop a Thwrci gwneud ar 18 Mawrth, Gwlad Groeg wedi troi i mewn i gwersylloedd ffoaduriaid gwersylloedd cadw. Mae ffoaduriaid yn cael eu didoli a'u aros i gael eu hanfon yn ôl i Dwrci ar gyfer y rhai a ddaeth ar ôl 20 Mawrth. Mae'r cytundeb UE-Twrci yn gosod cynsail peryglus ar gyfer gwledydd eraill hosting ffoaduriaid, gan anfon neges bod gofalu am bobl eu gorfodi o'u cartrefi yn ddewisol ac y gallant brynu eu ffordd allan o ddarparu lloches. Y mis diwethaf, a nodwyd Llywodraeth Kenya polisi mudo Ewropeaidd i gyfiawnhau eu penderfyniad i gau gwersyll ffoaduriaid mwyaf y byd, Dadaab, anfon ei thrigolion yn ôl i Somalia. Yn yr un modd, y fargen yn gwneud dim i annog gwledydd cyfagos Syria, eisoes yn cynnal miliynau o ffoaduriaid, i agor eu ffiniau i'r rhai mewn angen.

hysbyseb

"Ewrop ymgais i allanoli rheolaeth ymfudo yn cael effaith domino, gyda borderi ar gau ymestyn yr holl ffordd yn ôl i Syria. Mae pobl yn gynyddol gennych unrhyw le i droi, "meddai Oberreit. "A fydd y sefyllfa yn Azaz lle 100,000 o bobl yn cael eu blocio rhwng ffiniau caeedig a llinellau blaen yn dod yn y rheol, yn hytrach na'r eithriad marwol?"

pecyn ariannol yr UE-Twrci fargen yn cynnwys un biliwn o ewros mewn cymorth dyngarol. Tra'n cydnabod bod eu ddi-os yn cael eu anghenion yn Nhwrci, gwlad sydd ar hyn o bryd yn cynnal yn agos i dair miliwn o ffoaduriaid Syria, cymorth hwn wedi cael ei drafod fel gwobr am addewidion rheoli ffiniau, yn hytrach na bod yn seiliedig ar anghenion yn unig.

“Mae polisïau ataliaeth a werthwyd i’r cyhoedd fel atebion dyngarol wedi gwaethygu dioddefaint pobl mewn angen yn unig. Nid oes unrhyw beth dyngarol o bell am y polisïau hyn. Ni all ddod yn norm a rhaid ei herio, ”meddai Oberreit. “Ni fydd MSF yn derbyn cyllid gan sefydliadau a llywodraethau y mae eu polisïau’n gwneud cymaint o niwed. Rydym yn galw ar lywodraethau Ewropeaidd i symud blaenoriaethau - yn hytrach na chynyddu nifer y bobl y gallant eu gwthio yn ôl, rhaid iddynt wneud y mwyaf o'r nifer y maent yn ei groesawu a'i amddiffyn. "

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd