Cysylltu â ni

Cyngor ynni

diogelwch ynni a rhyng-gysylltedd ym Mwlgaria a gwledydd eraill yn ne-ddwyrain Ewrop: Blaenoriaeth ar gyfer y Comisiwn Ewropeaidd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

maros_sefcovic_1Is-lywydd Undeb Ynni Maros Sefcovic (Yn y llun) a chyfarfu’r Comisiynydd Gweithredu Hinsawdd ac Ynni, Miguel Arias Cañete, â Phrif Weinidog Bwlgaria Boyko Borissov a’r Dirprwy Brif Weinidog Tomislav Dontchev ym Mrwsel ar 12 Ionawr. Pwyntiau allweddol y trafodaethau oedd yr heriau ynni cyfredol ym Mwlgaria, blaenoriaethau datblygu seilwaith nwy ar gyfer canol a de-ddwyrain Ewrop a'u heffaith bosibl ar ddiogelwch cyflenwadau ynni'r Undeb Ewropeaidd. Yn y cyd-destun hwn, cadarnhaodd Bwlgaria ei hymrwymiad i adeiladu Undeb Ynni gyda'r nod o ynni fforddiadwy, diogel, adnewyddadwy a chynaliadwy i bawb. Mae'r Undeb Ynni a fydd yn diwygio ac yn ad-drefnu polisi ynni Ewrop yn un o flaenoriaethau gwleidyddol Comisiwn Juncker.

Cytunwyd ar yr angen i gynyddu integreiddiad y rhanbarth ac yn bwysicaf oll, darparu arallgyfeirio gwirioneddol o gyflenwadau nwy i'r rhanbarth ac yn arbennig Bwlgaria. Mae hyn yn gofyn am gamau gweithredu pendant cyflym ac ailedrych ar ac atgyfnerthu atebion rhanbarthol cost-effeithiol yn seiliedig ar gydweithrediad rhanbarthol a chydsafiad. Yn y cyd-destun hwn cytunodd creu'r Gweithgor Lefel Uchel gyda'r dasg o hyrwyddo'r prosiectau arallgyfeirio trawsffiniol pwysicaf yn y rhanbarth y dylai'r grŵp ddechrau ar ei waith yn ddi-oed. Ailadroddodd yr is-lywydd barodrwydd y Comisiwn i asesu sut y gall y mecanwaith cymorth ariannol presennol (Ten-E, Cyfleuster Cysylltu Ewrop, y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol) helpu i sicrhau cyllido a gweithrediad cyflym y prosiectau.

Cyflwynodd y Prif Weinidog Borissov y syniad i droi Bwlgaria yn ganolfan dosbarthu nwy cyffredin ar gyfer aelod-wladwriaethau'r UE yn y rhanbarth. Gallai canolfan nwy o'r fath yn cyflenwi Canol a Gorllewin Ewrop yn ogystal â gwledydd gan y Gymuned Ynni Ewropeaidd. Mynegodd yr Is-Lywydd Sefcovic ei gefnogaeth gref i'r canolfannau nwy sy'n gallu chwarae rhan bwysig wrth ddatblygu marchnadoedd nwy rhanbarthol greu. Cyn-amodau ar gyfer gweithredu canolfannau nwy yn y seilwaith priodol, tryloywder, a hylifedd a mynediad anwahaniaethol i gyflenwyr a chwsmeriaid. Cytunwyd y dylai'r cyfarfod cyntaf y Grŵp Lefel-Uchel yn digwydd yn Sofia a dylai dadansoddi'r sefyllfa ynni yn y rhanbarth ac, ymhlith eraill, p'un a sut y gall yr amodau hyn yn cael eu talu gan greu canolbwynt nwy ym Mwlgaria chreu.

hysbyseb

Y ddwy ochr i'r casgliad bod angen camau pendant yn y tymor byr i fynd i'r afael yn iawn â'r diogelwch y cyflenwad her y rhanbarth ac yn arbennig Bwlgaria. Cytunwyd y dylid parhau â'r ddeialog ar y materion a godwyd.

hysbyseb

Economi

#Germany - “Energiewende”: Traed o glai

cyhoeddwyd

on

Ers nifer o flynyddoedd eisoes, mae llywodraeth yr Almaen wedi bod yn gweithredu ei throsglwyddiad ynni (yn y pen draw i ffynonellau ynni adnewyddadwy), a aeth i'w gyfnod dwys ar ôl damwain niwclear Fukushima yn 2011. Yn wahanol i lawer o wledydd lle'r oedd y ddamwain hon yn ysgogiad ychwanegol i ddatblygu technolegau arloesol a chyflwyno systemau diogelwch dibynadwy newydd, dewisodd yr Almaen ddileu ynni niwclear yn ddi-oed.

Ym mis Mai 2017, cyhoeddodd Swyddfa Archwilio Ffederal yr Almaen adroddiad a gyfeiriwyd at Bwyllgor Cyllideb y Llywodraeth Ffederal ar y camau a gymerwyd i wireddu'r “Energiewende” (yr Almaenwr ar gyfer “trawsnewid ynni”). Mae'r ddogfen yn darparu asesiad o weithgareddau'r Weinyddiaeth Materion Economaidd ac Ynni sydd wedi'u hanelu at weithredu'r cysyniad (mae ar gael yn yr iaith Almaeneg yn: https://www.bundesrechnungshof.de/de/veroeffentlichungen/beratungsberichte/2016-bericht-massnahmen-zur-umsetzung-der-energiewende-durch-das-bundesministerium-fuer-wirtschaft-und-energie-schwerpunkt-kapitel-0903-energie-und-klimafonds).

hysbyseb

Ymysg y casgliadau a amlinellwyd yn yr adroddiad, canfu'r Swyddfa Archwilio nad yw'r Weinyddiaeth bellach wedi gallu sicrhau rheolaeth effeithlon dros y trosglwyddiad ynni sy'n cael ei weithredu. Nid yw'r cysyniad o drawsnewid ynni, yn ôl y ddogfen, yn ddiffygiol ac mae'n codi nifer o gwestiynau o safbwynt ecolegol ac economaidd. Hefyd mae'r adroddiad yn nodi bod gweithredu'r trawsnewidiad ynni yn dod yn fwyfwy drud.

Cyflwynodd yr Athro Hans-Josef Allelein, sy'n gyfrifol am Reactor Safety ac Reactor Technology ym Mhrifysgol RWTH Aachen, ei farn ei hun o weithrediad cyfredol yr “Energiewende” yn yr Almaen.

"Credaf na ellir nodweddu'r" strategaeth "sy'n rhoi pwyslais ar ffynonellau adnewyddadwy fel ffordd i sicrhau cyflenwad pŵer digonol ac effeithiol gan ei fod yn anwybyddu sawl ffactor pwysig. Er enghraifft, am resymau technegol sy'n ymwneud â grid pŵer. sefydlogrwydd, mae'n anystyriol dibynnu'n llwyr ar ffynonellau adnewyddadwy - wedi'r cyfan, nid dyma'r opsiwn mwyaf proffidiol o ran costau. Mae'n rhaid dweud nad yw'r sefyllfa'n amrywio o ranbarth i ranbarth yn dibynnu ar argaeledd adnoddau cyfatebol - ac ati. "cymysgedd ynni" o'r enw - ond rwy'n ei ystyried yn afresymol yn gyffredinol dibynnu ar un math o egni yn unig.

hysbyseb

Mae'n deg dweud bod gweithredu'r trawsnewid ynni yn yr Almaen yn rhoi straen nid yn unig ar y wladwriaeth, sy'n rhoi cymhorthdal ​​mawr i ddatblygu ynni gwynt a ffotofoltäeg, ond hefyd ar y boblogaeth sy'n wynebu cynnydd nodedig ym mhrisiau ynni. y lle cyntaf gan y Ddeddf Ffynonellau Ynni Adnewyddadwy. Yn y diwedd, mae'n amhosibl ystyried y wladwriaeth a'r boblogaeth ar wahân i'w gilydd, gan fod yr arian a ddyrannwyd gan y wladwriaeth yn dod o drethdalwyr. Mae hyn yn golygu bod y boblogaeth felly'n byw o dan faich, ac mae'r baich yn sylweddol.

Mae hefyd yn bwysig a yw'n bosibl cyflawni'r nodau newid hinsawdd uchel (yn gyntaf oll, mae hyn yn berthnasol i ostyngiad uchelgeisiol mewn allyriadau carbon deuocsid) gyda chymysgedd ynni penodol. Mae'n ymddangos i mi fod yr Almaen wedi dewis llwybr nad yw'n optimaidd at y dibenion hyn. Hoffwn gofio, yn yr Almaen, cyn y ddamwain yn Fukushima NPP, y daethpwyd i gytundeb ar y lefel wleidyddol i ymestyn gweithrediad gorsafoedd pŵer niwclear yr Almaen am gyfnod o 8 i 14 mlynedd. Mae'r penderfyniad a wnaed ar ôl Fukushima yn amlwg yn gwrthdaro â'r cytundeb hwn. Dylid cydnabod bod y Canghellor Angela Merkel, yn 2011, wedi chwarae’n fedrus ar hwyliau poblogaeth yr Almaen a chyfryngau’r Almaen, gan fanteisio ar hyn i greu clymblaid gyda’r Democratiaid Cymdeithasol. O fy safbwynt i, nid oedd y penderfyniad yn ymarferol yn cael ei gefnogi gan unrhyw ffeithiau - gwleidyddiaeth pŵer yn unig oedd hynny ar ran Merkel. Byddai'n haws i'r economi genedlaethol a'r boblogaeth nawr pe bai ynni niwclear yn cael ei ddefnyddio ymhellach fel y cynlluniwyd a gellid defnyddio'r refeniw yn yr achos hwn i fynd i'r afael â'r gweithredu yr “Energiewende”.

Parhau Darllen

Cyngor ynni

Comisiwn yn croesawu'r bleidlais Senedd Ewrop ar estyniad ac atgyfnerthu Cronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (#EFSI)

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi croesawu'r bleidlais gan bwyllgorau Cyllidebau ASE a Materion Economaidd ac Ariannol i gytuno ar eu safbwynt ar ymestyn, ehangu ac atgyfnerthu'r Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol (EFSI), yr hyn a elwir yn EFSI 2.0.

Mae'r Comisiwn bellach yn galw ar yr Unol Senedd a'r Aelod i barhau i weithio tuag at y mabwysiadu terfynol y cynnig EFSI 2.0 cyn gynted â phosibl er budd hyrwyddwyr cyhoeddus a phreifat gyrru prosiectau buddsoddi yn Ewrop.

Dywedodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Jyrki Katainen, sy'n gyfrifol am swyddi, twf, buddsoddiad a chystadleurwydd: "Mae'r Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol eisoes wedi profi i fod yn offeryn pwysig i hybu buddsoddiad, cefnogi swyddi a sbarduno twf ar draws pob un o'r 28 aelod-wladwriaeth. Mae estyniad yr EFSI yn gyfle i adeiladu ar y llwyddiant hwnnw. Edrychaf ymlaen at barhau i weithio gydag ASEau ac aelod-wladwriaethau yn yr wythnosau i ddod i sicrhau cytundeb terfynol. "

hysbyseb

O gofio ei lwyddiant hyd yn hyn, cyhoeddodd Arlywydd Jean-Claude Juncker cynnig i ymestyn ac atgyfnerthu'r EFSI yn ei Cyflwr yr Undeb cyfeiriad ym mis Medi 2016. Mae'r cynnig yn ceisio ymestyn hyd yr EFSI a gwella ei allu ariannol. Y cynllun yw ymestyn llinell amser tair blynedd gychwynnol yr EFSI (2015-2018) i 2020, diwedd y Fframwaith Ariannol Amlflwydd cyfredol. Mae'r targed o fuddsoddi a symudir i'w gynyddu o EUR 315 biliwn io leiaf hanner triliwn ewro erbyn 2020. Mae'r cynnig hefyd yn ceisio rhoi mwy o bwyslais ar ychwanegedd - y cysyniad y dylid dewis prosiect oni bai na fyddai wedi bod wedi'i wireddu o gwbl, i'r un graddau neu o fewn yr un amserlen heb gefnogaeth yr EFSI - a gwella tryloywder a chydbwysedd daearyddol yr EFSI.

Mae estyniad yr EFSI ymhlith prif flaenoriaethau'r Arlywydd Juncker. Eisoes rhoddodd Gweinidogion Cyllid yr UE eu cefnogaeth i'r EFSI 2.0 yn a cwrdd y Cyngor Materion Economaidd ac Ariannol (ECOFIN) ym mis Rhagfyr 2016, penderfyniad a oedd yn ddiweddarach gymeradwyo gan y Cyngor Ewropeaidd.

Cefndir

hysbyseb

Mae'r Cynllun Buddsoddi ar gyfer Ewrop, Cynllun Juncker fel y'i gelwir, yn cynnwys tri philer:

  • Yn gyntaf, mae Cronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol sy'n darparu gwarant yr UE i ysgogi buddsoddiad preifat.
  • Yn ail, y Ganolfan Cynghori Buddsoddi Ewrop a'r Prosiect Buddsoddi Porth Ewropeaidd sy'n darparu cymorth technegol a mwy o welededd o gyfleoedd buddsoddi a thrwy hynny yn helpu prosiectau buddsoddi gyrraedd yr economi go iawn.
  • Yn drydydd, symud rhwystrau rheoleiddiol i fuddsoddi yn genedlaethol ac ar lefel yr UE.

O dan y golofn gyntaf, mae'r gweithrediadau a gymeradwywyd o dan y Cynllun Juncker nawr yn cynrychioli cyfanswm o ariannu cyfaint o EUR 33.9 biliwn. Maent yn cael eu lleoli yn yr holl aelod-wladwriaethau 28 a disgwylir iddynt sbarduno cyfanswm buddsoddiad o tua EUR 183.5bn (cyflwr o chwarae fel o 5 2017 Ebrill).

O dan Ffenestr Seilwaith ac Arloesi EFSI, mae Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) wedi cymeradwyo 206 o brosiectau seilwaith i'w hariannu, sy'n cynrychioli cyfaint cyllido o dros EUR 25bn. O dan ffenestr busnesau bach a chanolig yr EFSI, mae Cronfa Buddsoddi Ewrop (EIF) wedi cymeradwyo 271 o gytundebau cyllido busnesau bach a chanolig, gyda chyfanswm y cyllid o dan yr EFSI o dros EUR 9bn. Disgwylir i ryw 427,000 o fusnesau bach a chanolig a chapiau canol elwa ar fynediad gwell at y cyllid sydd ei angen arnynt i ehangu, creu swyddi ac arloesi.

Mae tri gwerthusiadau eu paratoi yn unol â gofynion Rheoliad EFSI gwreiddiol. yr cyhoeddwyd y Comisiwn ei werthusiad ar 14 2016 Medi, roedd y cyhoeddwyd EIB ei werthusiad ar 5 2016 Hydref ac EY cyhoeddi ei gwerthusiad annibynnol ar 14 2016 Tachwedd. Mae'r tri gwerthusiadau caniatáu rhanddeiliaid i gael trosolwg cynhwysfawr o weithrediad y EFSI ac wedi bwydo i mewn i'r trafodaethau deddfwriaethol ar ymestyn y EFSI. yr cyhoeddwyd Comisiwn Cyfathrebu cymryd stoc o'r arfarniadau hyn a ddaeth i'r casgliad eu bod yn rhoi rhesymau i gefnogi atgyfnerthu y EFSI.

Mwy o wybodaeth

Mae'r Cyfathrebu: "Cryfhau Buddsoddiadau Ewropeaidd ar gyfer swyddi a thwf: Tuag at ail gam o'r Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol a Chynllun Buddsoddi Allanol Ewropeaidd newydd" ar gael yma.

Am fwy o wybodaeth am y cynnig i ymestyn y EFSI, yn gweld hyn Memo.

Mae gwerthusiad y Comisiwn o flwyddyn gyntaf yr EFSI ar gael yma.

Mae canlyniadau'r EFSI hyd yn hyn gan gynnwys dadansoddiad o weithrediadau yn ôl gwlad ar gael yma.

Parhau Darllen

Economi

Hyrwyddo ynni gwyrdd ac effeithlon ar gyfer rhanbarthau Ewrop

cyhoeddwyd

on

6028652710dd6171bf121b0674d2236dHeddiw (26 Mai), mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn lansio'r Ewrop Llwyfan arbenigedd clyfar ar ynni, a fydd yn cefnogi rhanbarthau ac aelod-wladwriaethau i ddefnyddio cyllid Polisi Cydlyniant yn fwy effeithiol ar gyfer hyrwyddo ynni cynaliadwy. Bydd y llwyfan yn helpu rhanbarthau i rannu eu harbenigedd ar fuddsoddiadau ynni cynaliadwy ac yn enwedig ar ddefnyddio technolegau carbon isel arloesol.

Drwy gefnogi'r defnydd gorau posibl o gronfeydd y Polisi Cydlyniant ar gyfer prosiectau ynni cynaliadwy, bydd y Llwyfan yn cyfrannu'n uniongyrchol at y Strategaeth Undeb Ynni Ewrop. Bydd hefyd yn anelu at alinio gweithgareddau arloesi yn well ym maes ynni ar lefel genedlaethol, ranbarthol a lleol gyda'r bwriad o sefydlu agenda strategol ar y cyd ar flaenoriaethau ynni. Bydd y platfform, a sefydlwyd gan wasanaeth gwyddoniaeth fewnol y Comisiwn, y Ganolfan Ymchwil ar y Cyd (JRC), yn cyfrannu at hybu twf economaidd yn y rhanbarthau trwy sicrhau cyflenwad ynni cynaliadwy, cystadleuol a diogel.

Dywedodd y Comisiynydd Polisi Rhanbarthol Corina Creţu: "Ar gyfer 2014-2020, bydd mwy na € 38 biliwn o gyllid Polisi Cydlyniant yn cael ei fuddsoddi i gyflawni Strategaeth yr Undeb Ynni a rhoi hwb i'r newid tuag at economi carbon isel ym mhob sector. Mae hyn yn cynrychioli mwy nag a dyblu cyllid o’i gymharu â’r cyfnod blaenorol. Mae cyllid Polisi Cydlyniant yn cynnig llawer o gyfleoedd, ond mae hefyd yn gosod heriau pwysig i’r rhanbarthau o ran gweithredu prosiectau ynni a ariennir gan yr UE. Dyna pam rwy’n croesawu’r platfform newydd ar Ynni a fydd yn cronni ar y cyd gwybodaeth am ynni cynaliadwy a bydd yn helpu rhanbarthau i wneud defnydd effeithlon o'r cyllid sydd ar gael i fuddsoddi mewn atebion arloesol. "

hysbyseb

Dywedodd y Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Tibor Navracsics, sydd hefyd yn gyfrifol am y JRC: "Bydd angen sail wyddonol gadarn i adeiladu gwir Undeb Ynni, ac rwy'n falch y bydd gwasanaeth gwyddoniaeth mewnol y Comisiwn, y Ganolfan Ymchwil ar y Cyd, yn chwarae rhan hanfodol wrth sicrhau hyn. Mae'r Llwyfan Arbenigedd Clyfar yn cyfuno arbenigedd gwyddonol ac offer rhwydweithio arloesol. Bydd yn helpu rhanbarthau i gael gafael ar wybodaeth ac i gyfnewid syniadau ac arferion gorau - gan gynhyrchu arbenigedd newydd a'u troi'n flociau adeiladu'r Undeb Ynni. "

I nodi lansiad y llwyfan, cynhelir cynhadledd lefel uchel heddiw ym Mrwsel ym mhresenoldeb y Comisiynydd Tibor Navracsics. Bydd dwy sesiwn gyfochrog, a drefnwyd yn Andalusia a'r Alban, yn ymuno trwy vidoelink. Mae'r digwyddiad yn casglu llunwyr polisi, swyddogion cyhoeddus, arbenigwyr ynni ac ymchwilwyr i ystyried a thrafod agenda strategol a'r camau nesaf yn natblygiad Arbenigedd Clyfar yn y sector ynni.

Cefndir

hysbyseb

Mae'r prosiect yn seiliedig ar gydweithrediad ar y cyd rhwng Polisi Rhanbarthol DG a Threfol (REGIO), DG Energy (ENER) a'r Ganolfan Ymchwil ar y Cyd (JRC). Mae'n tynnu ar brofiad cadarnhaol gyda'r Llwyfan Arbenigo Smart presennol sy'n canolbwyntio ar strategaethau ymchwil ac arloesi (Llwyfan S3). Ar hyn o bryd mae rhanbarthau neu wledydd 172 sy'n cyfrif am dros 80% o ranbarthau'r UE yn cymryd rhan yng ngweithgareddau'r llwyfan hwn. Mae mwy na dwy ran o dair o'r rhain wedi dewis ynni fel eu maes Arbenigo Smart.

Mae arbenigedd clyfar yn ddull arloesol a ddatblygwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd i feithrin twf economaidd a ffyniant ar lefel ranbarthol. Mae'n annog defnydd effeithlon ac wedi'i dargedu o fuddsoddiad cyhoeddus mewn ymchwil ac arloesi i greu manteision cystadleuol a galluogi rhanbarthau i arbenigo ym maes eu cryfderau cymharol. Mae hefyd yn rhag-amod ar gyfer elwa o Gronfeydd Strwythurol a Buddsoddi Ewrop.

Bydd y Platfform newydd ar Ynni yn darparu gwybodaeth, gwybodaeth ac arbenigedd ar fuddsoddi mewn prosiectau ynni, yn unol ag anghenion gwneuthurwyr polisi, awdurdodau a rhanddeiliaid sy'n gyfrifol am ynni ac ymchwil. Bydd hefyd yn datblygu ffyrdd o gyfateb aelod-wladwriaethau a rhanbarthau â diddordebau tebyg a buddsoddiadau arfaethedig mewn arloesi ynni.

Mae'r UE yn bwriadu buddsoddi tua € 38bn yn y cyfnod 2014-2020 yn fframwaith ei Bolisi Cydlyniant gan gynnwys € 2bn ar gyfer buddsoddiadau mewn gridiau deallus. Yr amcan yw hwyluso'r symudiad tuag at economi carbon isel trwy gefnogi prosiectau mewn effeithlonrwydd ynni, ynni adnewyddadwy yn ogystal â symudedd trefol cynaliadwy ac ymchwil ac arloesi.

Enghreifftiau o brosiectau ynni a ariennir gan y Polisi Cydlyniant

WAVE HUB, ateb ynni adnewyddadwy arloesol (UK)

Y Clwstwr Adeiladau Gwyrdd, gan ysgogi'r adeiladau yn y ffordd iawn (Awstria)

Cynllun i adnewyddu'r adeiladau cyhoeddus (Lithwania)

Mae Kistelek yn dangos potensial pŵer geothermol (Hwngari)

Mwy o wybodaeth

Lansio Llwyfan Arbenigol Smart Ewrop ar Ynni

Llwyfan arbenigedd clyfar ar ynni

Polisi Cydlyniant yr UE - newid yn yr hinsawdd a diogelwch ynni heriau

Economi carbon isel - Polisi Rhanbarthol

Llwyfan arbenigedd clyfar ar strategaethau ymchwil ac arloesi

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd