Cysylltu â ni

Trosedd

Dod allan yn y golchi: Sut Ewrop a'r byd yn brwydro yn erbyn gwyngalchu arian

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

0896cf33ed9b0e417f6d215fb7a0a77cBarn gan Jim Gibbons

Pe bai trosedd yn wlad byddai'n un o'r ugain cyfoethocaf yn y byd, ychydig ar ôl Awstralia ar restr gyfoethog Banc y Byd ac yn uwch na'r Swistir, yr Emiraethau Arabaidd Unedig, neu'r Iseldiroedd, i enwi ond ychydig. Yn ôl amcangyfrifon y Cenhedloedd Unedig, mae gweithgareddau troseddol yn cynhyrchu elw blynyddol byd-eang o fwy na dwy triliwn o ddoleri'r UD. Dyna ddwy gyda deuddeg meddwl ar ei ôl ac arwydd doler yn y tu blaen, neu yn y nodiant a ffefrir gan wyddonwyr a mathemategwyr, 2 X 1012. Meddyliwch: dwy filiwn miliwn o ddoleri. Pob blwyddyn. Mae'n cyfateb i oddeutu 3.6% o gynnyrch domestig gros y byd neu i ychydig yn fwy nag economïau cyfun Gwlad Belg, Sweden, Awstria, Denmarc a Singapore. Pwy ddywedodd nad yw trosedd yn talu?

Yr unig wahaniaeth rhwng troseddau a gweithgareddau llai anghyfreithlon yw na all y troseddwyr fynd â'u henillion gwael i'r banc a'u rhoi yn eu cyfrif elw a cholled. Rhaid iddynt eu cyfreithloni yn gyntaf trwy guddio eu gwreiddiau. Mae'n anodd iawn canfod yr arfer ac i'r heddlu ac mae'n broblem enfawr i Ewrop a gweddill y byd, yn enwedig heddiw pan mae elw troseddol hefyd yn cael ei brosesu i ariannu grwpiau terfysgol.

hysbyseb

“Mae’n fater o ffaith bod terfysgaeth yn cael ei hariannu’n bennaf trwy ddulliau anghyfreithlon,” meddai Ivan Koedjikov, pennaeth Adran Gweithredu yn Erbyn Trosedd Cyngor Ewrop yn Strasbwrg. Dywed fod y symiau sydd eu hangen i ariannu grwpiau terfysgol yn gyffredinol yn llai na’r symiau enfawr a lansiwyd ar gyfer penaethiaid troseddau cyfundrefnol, ond er hynny rhaid rhoi’r arian yn anweledig i’r awdurdodau, “ac mae hynny’n golygu gwyngalchu arian, gwyngalchu enillion o droseddu, boed hynny trwy fasnachu cyffuriau, boed yn herwgipio am bridwerth neu rai dulliau eraill a ddefnyddir gan derfysgwyr ac nid yw gwyngalchu arian yn bosibl heb lygredd. ”

Mae gwyngalchu arian yn cerdded law yn llaw â llygredd. Yn yr Undeb Ewropeaidd, er enghraifft, mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn amcangyfrif yn ofalus bod llygredd yn costio oddeutu € 120 biliwn y flwyddyn i economi'r UE. Rhoddodd adroddiad annibynnol o’r Almaen y ffigur ychydig yn uwch: € 323bn, mwy na digon i glirio dyled genedlaethol gyfan Gwlad Groeg ar strôc. Mae byd modern cyfathrebu electronig ar unwaith a'r gallu i drosglwyddo symiau enfawr o arian rhwng sefydliadau ariannol mewn ystod eang o awdurdodaethau yn darparu'r amgylchedd perffaith i ddihiryn ffynnu. Mae trosedd wedi dod yn haws, y dasg o'i ffrwyno'n galetach, yn enwedig gyda derbyniad taclus o droseddoldeb lefel isel gan lawer o'r rhai mewn awdurdod.

Canfu’r Baromedr Llygredd Byd-eang ar gyfer 2013 fod yn rhaid i fwy nag un o bob pedair o’r boblogaeth yn y cant a saith gwlad a arolygwyd dalu llwgrwobr i gael mynediad at wasanaethau cyhoeddus a sefydliadau o fewn y deuddeg mis blaenorol. Ac mae ffydd ym parodrwydd llywodraethau i fynd i’r afael â’r broblem wedi gwanhau ers yr argyfwng ariannol yn 2008. Yna, roedd 31% yn credu bod mesurau gwrth-lygredd yr awdurdodau yn effeithiol. Bum mlynedd yn ddiweddarach, roedd y nifer wedi gostwng i 22%.

hysbyseb

Ni ddylai fod yn syndod, felly, yn ôl y cyfrifwyr Ernst and Young yn eu 'Llywio busnes cymhleth heddiw yn peryglu Ewrop, y Dwyrain Canol, India ac Affrica Arolwg Twyll 2013', bod mwy na 40% o aelodau'r bwrdd a'r rheini ar lefel uwch reolwyr cyfaddefodd fod ffigurau gwerthiant neu gost wedi cael eu trin gan eu cwmnïau trwy driciau fel adrodd refeniw yn gynnar i gyrraedd targedau ariannol tymor byr a than-adrodd costau i wneud i gyllidebau edrych yn fwy proffidiol. Roedd llai na hanner ohonynt hyd yn oed yn gwybod bod gan eu cwmnïau bolisïau ar roi neu dderbyn anrhegion neu letygarwch.

“Rhaid edrych ar sut mae’r system yn gweithredu a lle mae cyfleoedd i lygru a chau’r cyfleoedd hynny, sef un o’r ffyrdd i leihau llygredd,” meddai Ivan Koedjikov. Mae ei adran, gan weithio ar y cyd ag eraill yng Nghyngor Ewrop, yn gwneud argymhellion i lywodraethau ac awdurdodau lleol ac yn helpu i hyfforddi'r rhai sy'n debygol o gael eu temtio neu gael eu heffeithio'n andwyol gan arferion llygredig. Mae'n ceisio cadw'r awdurdodau i gadw llygad ar:

“Y sectorau nodweddiadol sydd â risg uchel o lygredd yw caffael, addysg, gofal iechyd a rhai eraill.” Efallai na fydd yn syndod, felly, bod llai na 50% o blant yng ngwledydd mwyaf llygredig y byd yn cwblhau'r ysgol gynradd: mae'r arian ar gyfer eu haddysg wedi'i ddwyn.

"Yn ddiddorol, pan ddaeth cyllid plaid wleidyddol o dan y chwyddwydr, daeth sawl llywodraeth yn llai cydweithredol, yn amharod i edrych yn rhy agos ar y cyrff, y bobl a'r cwmnïau cysgodol sydd weithiau'n darparu cronfeydd ymgyrchu ac yn cyfrannu at goffrau plaid. Er hynny, mae cyfraniadau gwleidyddol wedi dangoswyd ei fod yn prynu dylanwad ac yn ail-lunio deddfwriaeth er budd y rhoddwr. Dim ond ym Melarus y mae'n anghyfreithlon ariannu pleidiau gwleidyddol a hynny oherwydd ei bod i bob pwrpas yn wladwriaeth un blaid na fydd ei harweinwyr yn derbyn unrhyw wrthwynebiad. "

Nid yw adran Koedjikov ar ei phen ei hun yng Nghyngor Ewrop wrth fynd i’r afael â throseddoldeb, er ei fod yn tynnu sylw nad ydynt yn heddlu: eu gwaith yw monitro, awgrymu gwelliannau deddfwriaethol neu weinyddol ac weithiau cywilyddio llywodraethau ar waith trwy enwi’r gwledydd hynny y gwelir eu bod yn bod ar ei hôl hi. Mae gan y Cyngor hefyd y Grŵp o Wladwriaethau yn Erbyn Llygredd, a adwaenir gan yr acronym GRECO, sy'n cynnwys pob un o'i bedwar deg naw aelod-wladwriaeth. Mae GRECO yn gosod safonau, yn monitro cydymffurfiaeth ac yn helpu i adeiladu gallu trwy gymorth technegol. Ei ysgrifennydd gweithredol yw Wolfgang Rau: “Yr hyn yr ydym yn ei wneud yw monitro ac mae canlyniadau ein monitro yn cael eu bwydo i mewn i brosiect, sy'n caniatáu i Gyngor Ewrop ddarparu cymorth wedi'i dargedu yn y sectorau hynny y nodwyd eu bod yn arbennig o broblemus."

Cyngor Ewrop oedd y corff rhyngwladol cyntaf i sefyll yn erbyn gwyngalchu arian, gan fabwysiadu ei fesur cyntaf ym 1980, yn dilyn hyn gyda dau Gonfensiwn, ym 1990 ac yna un a wellwyd yn fawr yn 2005, sef Confensiwn Warsaw, fel y'i gelwir, a gyflwynodd mesurau yn erbyn ariannu terfysgaeth. Mae'r broses wirioneddol o wyngalchu arian yn eithaf cymhleth. Yn yr enghreifftiau mwyaf cyffredin, mae elw gweithgaredd troseddol yn cael ei rannu'n ddarnau llai er mwyn osgoi sylw'r awdurdodau, yna eu rhoi mewn banciau neu sefydliadau ariannol mewn proses a elwir yn 'lleoliad' neu 'smurfio'. Mae hyn yn aml yn cynnwys cyfranogiad cyfreithwyr neu swyddogion gweithredol banc yn barod neu o leiaf yn ddall.

Yna rhoddir yr amrywiol symiau llai trwy ystod o offerynnau ariannol cymhleth - gall llwybr papur rhai deilliadau fel rhwymedigaethau dyled cyfochrog neu CDOs, er enghraifft, fod yn hir iawn yn wir - gan wneud y buddsoddwr gwreiddiol yn anodd ei olrhain neu ei nodi. Gelwir hyn yn “haenu”. Yna mae'r cronfeydd sy'n deillio o hyn yn cael eu hailgyflwyno i'r economi go iawn trwy, er enghraifft, ychwanegu'r arian yn raddol at elw busnes sy'n seiliedig ar arian parod, fel casino neu ryw fath o wisg adwerthu, fel deliwr metel sgrap neu gar ail law. masnachwr. Yn wir, gellir defnyddio'r cam olaf hwnnw ar ei ben ei hun yn achos symiau cymharol hylaw o arian a chlaf yn droseddol. Roedd gangsters America yn oes y gwaharddiad, fel Al Capone, yn defnyddio golchdai go iawn, er nad dyna lle mae'r term 'gwyngalchu arian' yn tarddu.

Mae corff gwrth-wyngalchu arian y Cyngor, a sefydlwyd ym 1997 fel y Pwyllgor Arbenigwyr ar Werthuso Mesurau Gwrth-Gwyngalchu Arian ac Ariannu Terfysgaeth bellach yn cael ei adnabod yn fwy arferol gan yr enw llai beichus MONEYVAL. Mae'n cynnwys wyth ar hugain o bedwar deg naw aelod-wladwriaeth y Cyngor, ynghyd ag Israel, y Sanctaidd a thair dibyniaeth goron y Deyrnas Unedig, Guernsey, Jersey ac Ynys Manaw. Arweiniodd ei ymchwiliad i weithgareddau anghyfreithlon honedig yn Sefydliad Gwaith Crefyddol Holy See - Banc y Fatican, fel y'i gelwir - at ddiwygiadau mawr. Mae'n dechrau trwy edrych ar ba fath o fesurau sydd gan wlad ar waith i wrthsefyll gwyngalchu arian, fel yr esboniodd Ysgrifennydd Gweithredol MONEYVAL, John Ringguth: “Yr hyn y mae gennym ddiddordeb ynddo yw'r dilyniant ac mae pob gwlad yn destun gradd eithaf soffistigedig o gwaith dilynol, yn dibynnu ar ba mor gyflym y maent yn ymateb i'r argymhellion. Ac mae hyn i gyd yn cael ei ategu gan broses yr ydym yn ei galw'n euphemistaidd yn 'weithdrefnau gwella cydymffurfiaeth', sydd, os mynnwch, yn bwysau ychwanegol gan gymheiriaid, sy'n amrywio o ymweliadau lefel uchel â'r wlad i esbonio'r angen i weithredu safonau, fel cyn belled â datganiad cyhoeddus. ”

Mae datganiad cyhoeddus yn golygu nodi gwlad lle mae afreoleidd-dra ariannol yn digwydd ac yn amlwg yn ddrwg i fusnes; nid oes yr un llywodraeth eisiau cael ei henwi a'i chywilyddio. Ar hyn o bryd, yr unig wlad y mae ei delio ariannol MONEYVAL yn rhybuddio amdani yw Bosnia-Herzegovina. “Rydyn ni wedi gorfod gwneud hyn o’r blaen mewn perthynas â gwledydd eraill,” meddai Ringguth "ac fel arfer rydyn ni’n gweld bod yr ymateb yn weddol gyflym. Nid oes unrhyw fanc na sefydliad ariannol eisiau cael ei halogi ag arian budr yn fwriadol.” Nid yw MONEYVAL a chyrff eraill Cyngor Ewrop ar eu pennau eu hunain yn yr ymladd. Maent yn gweithio gyda, er enghraifft, Swyddfa'r Cenhedloedd Unedig ar Gyffuriau a Throseddu (UNODC), Banc y Byd, yr IMF a'r Tasglu Gweithredu Ariannol, rhyng corff llywodraethol a sefydlwyd ym 1989.

Mae'r frwydr yn erbyn gwyngalchu arian wedi'i beirniadu fel un rhy gostus. Amcangyfrifir bod gofynion adrodd a mesurau cydymffurfio yn costio tua phum biliwn o ddoleri'r UD i'r flwyddyn i'r Unol Daleithiau ac mae rhai banciau blaenllaw - er nad aelodau staff unigol - wedi wynebu dirwyon costus am helpu Crooks i wyngalchu gweithgareddau fel pobl yn masnachu , delio breichiau, y fasnach gyffuriau a phuteindra plant. Ond heb fesurau i'w hatal, bydd gweithgareddau o'r fath yn dal i gynhyrchu elw i Crooks a hefyd yn prynu gynnau, tanciau a bomiau i derfysgwyr. Fel y mae'r byd wedi darganfod yn boenus iawn o hwyr, mae ganddyn nhw fwy na digon o'r rheini eisoes.

© Jim Gibbons, Ionawr 2015

cyllideb yr UE

Mae swyddfa gwrth-dwyll yr UE yn canfod 20% yn llai o dwyll yn 2020 na 2019

cyhoeddwyd

on

Parhaodd effaith ariannol twyll a ganfuwyd yn erbyn cyllideb yr UE i ddirywio yn 2020, yn ôl yr adroddiad blynyddol ar amddiffyn buddiannau ariannol yr Undeb Ewropeaidd (adroddiad PIF) a fabwysiadwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd heddiw (20 Medi). Cafodd y 1,056 afreoleidd-dra twyllodrus yr adroddwyd arnynt yn 2020 effaith ariannol gyfun o € 371 miliwn, tua 20% yn llai nag yn 2019 a pharhau â'r gostyngiad cyson yn ystod y pum mlynedd diwethaf. Arhosodd nifer yr afreoleidd-dra twyllodrus yn sefydlog, ond gostyngodd eu gwerth 6%, yn ôl yr adroddiad.

Dywedodd y Comisiynydd Cyllideb a Gweinyddiaeth Johannes Hahn: “Mae ymateb digynsail yr UE i’r pandemig yn sicrhau bod mwy na € 2 triliwn ar gael i helpu aelod-wladwriaethau i wella o effaith y coronafirws. Ni fu erioed yn bwysicach gweithio gyda'n gilydd ar lefelau'r UE ac aelod-wladwriaethau i gadw'r arian hwn yn ddiogel rhag twyll. Gan weithio law yn llaw, mae holl wahanol gydrannau pensaernïaeth gwrth-dwyll yr UE yn darparu ein hamddiffyniad yn erbyn y twyllwyr: gwaith ymchwilio a dadansoddol y Swyddfa Gwrth-Dwyll Ewropeaidd (OLAF), pwerau erlyn Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop. (EPPO), rôl gydlynu Eurojust, gallu gweithredol Europol, a chydweithrediad agos ag awdurdodau cenedlaethol a rhyngddynt. ”

Daw’r newyddion cadarnhaol heddiw wrth i EU Observer o Frwsel adrodd bod y Comisiwn Ewropeaidd wedi rhwystro Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop (EPPO) rhag defnyddio eu cyllideb i logi’r personél arbenigol sydd eu hangen arnynt ym meysydd cyllid a TG. Mae'n ymddangos bod yr honiadau dienw yn cael eu cadarnhau gan Monica Hohlmeier ASE (EPP, DE), sy'n gadeirydd ar Bwyllgor Rheoli Cyllidebol Senedd Ewrop.

hysbyseb

Ymhlith yr uchafbwyntiau cynnydd a wnaed yn 2020 ac yn hanner cyntaf 2021 mae:

• Dechrau gweithrediadau Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop

• Rheoliad diwygiedig ar gyfer OLAF, gan sicrhau cydweithrediad effeithiol â'r EPPO a chryfhau pwerau ymchwilio

hysbyseb

• Rheolau llymach ar amodoldeb dyraniadau cyllideb yr UE mewn achosion lle mae torri egwyddorion rheol y gyfraith yn effeithio ar amddiffyn buddiannau ariannol yr UE

• Cynnydd da wrth weithredu Strategaeth Gwrth-Dwyll y Comisiwn, gyda dwy ran o dair o'r camau a gynlluniwyd yn cael eu gweithredu a'r traean sy'n weddill yn barhaus

Mae adroddiad PIF hefyd yn cynnig adlewyrchiad o'r risgiau a'r heriau newydd i fuddiannau ariannol yr UE sy'n deillio o argyfwng COVID-19, a'r offer i'w gwrthsefyll. Ni ddylai'r Comisiwn a'r Aelod-wladwriaethau ostwng eu gwarchod rhag y risgiau hyn, daw'r adroddiad i'r casgliad, a pharhau i weithio'n galed ar wella atal a chanfod twyll.

Cyhoeddwyd yr 32ain Adroddiad Blynyddol ar Ddiogelu buddiannau ariannol yr UE heddiw ar gael ar wefan OLAF.

Mae'r EPPO eisoes wedi cofrestru 1,700 o adroddiadau trosedd ac wedi agor 300 o ymchwiliadau, gyda'r colledion parhaus i gyllideb yr UE yn ei wirio ar bron i € 4.5 biliwn.

Cefndir:

Mae'r UE a'r Aelod-wladwriaethau'n rhannu'r cyfrifoldeb am amddiffyn buddiannau ariannol yr UE ac ymladd twyll. Mae awdurdodau aelod-wladwriaethau yn rheoli tua thri chwarter o wariant yr UE ac yn casglu adnoddau traddodiadol yr UE. Mae'r Comisiwn yn goruchwylio'r ddau faes hyn, yn gosod safonau ac yn gwirio cydymffurfiad.

O dan y Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (Celf 325 (5)), mae'n ofynnol i'r Comisiwn gynhyrchu Adroddiad Blynyddol ar Ddiogelu Buddiannau Ariannol yr UE (a elwir yn Adroddiad PIF), sy'n rhoi manylion y mesurau a gymerwyd yn Ewropeaidd a lefel genedlaethol i wrthsefyll twyll sy'n effeithio ar gyllideb yr UE. Mae'r adroddiad yn seiliedig ar wybodaeth a adroddwyd gan yr Aelod-wladwriaethau, gan gynnwys data ar afreoleidd-dra a ganfuwyd a thwyll. Mae dadansoddi'r wybodaeth hon yn caniatáu asesu pa feysydd sydd fwyaf mewn perygl, a thrwy hynny dargedu gweithredu'n well ar lefel yr UE a chenedlaethol.

Cenhadaeth, mandad a chymwyseddau OLAF

Cenhadaeth OLAF yw canfod, ymchwilio a rhwystro twyll gyda chronfeydd yr UE.

Mae OLAF yn cyflawni ei genhadaeth trwy:

· Cynnal ymchwiliadau annibynnol i dwyll a llygredd sy'n cynnwys cronfeydd yr UE, er mwyn sicrhau bod holl arian trethdalwyr yr UE yn cyrraedd prosiectau a all greu swyddi a thwf yn Ewrop;

· Cyfrannu at gryfhau ymddiriedaeth dinasyddion yn Sefydliadau'r UE trwy ymchwilio i gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau o Sefydliadau'r UE;

· Datblygu polisi gwrth-dwyll cadarn yr UE.

Yn ei swyddogaeth ymchwilio annibynnol, gall OLAF ymchwilio i faterion sy'n ymwneud â thwyll, llygredd a throseddau eraill sy'n effeithio ar fuddiannau ariannol yr UE sy'n ymwneud â:

· Holl wariant yr UE: y prif gategorïau gwariant yw Cronfeydd Strwythurol, polisi amaethyddol a gwledig

cronfeydd datblygu, gwariant uniongyrchol a chymorth allanol;

· Rhai meysydd o refeniw'r UE, dyletswyddau tollau yn bennaf;

· Amheuon o gamymddwyn difrifol gan staff yr UE ac aelodau o sefydliadau'r UE.

Ar ôl i OLAF gwblhau ei ymchwiliad, mater i'r awdurdodau cymwys yn yr UE ac awdurdodau cenedlaethol yw archwilio a phenderfynu ar ddilyniant argymhellion OLAF. Tybir bod pawb dan sylw yn ddieuog nes eu bod yn euog mewn llys barn cenedlaethol cymwys neu UE.

Parhau Darllen

Trosedd

Marchnad cocên Ewrop: Yn fwy cystadleuol ac yn fwy treisgar

cyhoeddwyd

on

Yn fwy treisgar, amrywiol a chystadleuol: dyma brif nodweddion y fasnach cocên yn Ewrop. Y newydd Adroddiad Mewnwelediad Cocên, a lansiwyd heddiw (8 Medi) gan Europol ac UNODC, yn amlinellu dynameg newydd y farchnad cocên, sy'n fygythiad amlwg i ddiogelwch Ewropeaidd a byd-eang. Lansiwyd yr adroddiad fel rhan o raglen waith CRIMJUST - Cryfhau cydweithrediad cyfiawnder troseddol ar hyd llwybrau masnachu cyffuriau o fewn fframwaith Rhaglen Llifoedd anghyfreithlon Byd-eang yr Undeb Ewropeaidd.

Mae darnio’r dirwedd droseddol mewn gwledydd ffynhonnell wedi creu cyfleoedd newydd i rwydweithiau troseddol Ewropeaidd dderbyn cyflenwad uniongyrchol o gocên, gan dorri allan y cyfryngwyr. Mae'r gystadleuaeth newydd hon yn y farchnad wedi arwain at fwy o gyflenwad o gocên ac o ganlyniad i fwy o drais, tuedd a ddatblygwyd yn Asesiad Bygythiad Troseddau Difrifol a Threfnedig Europol 2021. Mae rhwydweithiau masnachu newydd wedi herio monopolïau blaenllaw o'r blaen yn y cyflenwad cyfanwerthol o gocên i farchnadoedd Ewropeaidd. Mae rhwydweithiau troseddol Western Balkan, er enghraifft, wedi sefydlu cysylltiadau uniongyrchol â chynhyrchwyr ac wedi sicrhau lle amlwg yn y cyflenwad cyfanwerthol o gocên. 

Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at bwysigrwydd ymyrraeth yn y ffynhonnell gan fod y farchnad hon yn cael ei gyrru'n fawr gan y gadwyn gyflenwi. Bydd cryfhau cydweithredu a chynyddu cyfnewid gwybodaeth rhwng awdurdodau gorfodaeth cyfraith ymhellach yn gwella effeithiolrwydd ymchwiliadau a chanfod cludo nwyddau. Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at bwysigrwydd ymchwiliadau gwyngalchu arian i olrhain yr elw anghyfreithlon ac atafaelu cynorthwywyr sy'n gysylltiedig â gweithgareddau troseddol. Mae'r ymchwiliadau ariannol hyn wrth wraidd y frwydr yn erbyn masnachu cocên, gan sicrhau nad yw'r gweithgareddau troseddol yn talu.

hysbyseb

Dywedodd Julia Viedma, pennaeth adran y Ganolfan Weithredol a Dadansoddi yn Europol: “Mae masnachu cocên yn un o’r pryderon diogelwch allweddol yr ydym yn eu hwynebu yn yr UE ar hyn o bryd. Mae bron i 40% o'r grwpiau troseddol sy'n weithredol yn Ewrop yn ymwneud â masnachu cyffuriau, ac mae'r fasnach cocên yn cynhyrchu elw troseddol gwerth biliynau o ewro. Bydd deall yn well yr heriau sy'n ein hwynebu yn ein helpu i wrthsefyll y bygythiad treisgar y mae rhwydweithiau masnachu cocên yn ei gynrychioli i'n cymunedau yn fwy effeithiol. ”  

Amlygodd Chloé Carpentier, Pennaeth yr Adran Ymchwil Cyffuriau yn UNODC, “mae dynameg gyfredol arallgyfeirio ac amlhau sianeli cyflenwi cocên, actorion troseddol a moddolion yn debygol o barhau, os na chânt eu gwirio”.

hysbyseb
Parhau Darllen

coronafirws

Heb ei farcio: 23 yn cael eu cadw dros e-bost busnes COVID-19 yn peryglu twyll

cyhoeddwyd

on

Mae cynllun twyll soffistigedig sy'n defnyddio e-byst dan fygythiad a thwyll talu ymlaen llaw wedi'i ddatgelu gan awdurdodau yn Rwmania, yr Iseldiroedd ac Iwerddon fel rhan o weithred a gydlynwyd gan Europol. 

Ar 10 Awst, cafodd 23 o bobl a ddrwgdybir eu cadw yn y ddalfa mewn cyfres o gyrchoedd a gynhaliwyd ar yr un pryd yn yr Iseldiroedd, Rwmania ac Iwerddon. Chwiliwyd cyfanswm o 34 o leoedd. Credir bod y troseddwyr hyn wedi twyllo cwmnïau mewn o leiaf 20 gwlad o oddeutu € 1 miliwn. 

Roedd y twyll yn cael ei redeg gan grŵp troseddau cyfundrefnol a oedd cyn y pandemig COVID-19 eisoes yn cynnig cynhyrchion ffug eraill i'w gwerthu ar-lein yn anghyfreithlon, fel pelenni pren. Y llynedd, newidiodd y troseddwyr eu modus operandi a dechrau cynnig deunyddiau amddiffynnol ar ôl i'r pandemig COVID-19 ddechrau. 

hysbyseb

Creodd y grŵp troseddol hwn - a oedd yn cynnwys gwladolion o wahanol wledydd Affrica sy'n byw yn Ewrop, gyfeiriadau e-bost ffug a thudalennau gwe tebyg i'r rhai sy'n perthyn i gwmnïau cyfanwerth cyfreithlon. Wrth ddynwared y cwmnïau hyn, byddai'r troseddwyr hyn wedyn yn twyllo'r dioddefwyr - cwmnïau Ewropeaidd ac Asiaidd yn bennaf, i osod archebion gyda nhw, gan ofyn am y taliadau ymlaen llaw er mwyn i'r nwyddau gael eu hanfon. 

Fodd bynnag, ni ddanfonwyd y nwyddau erioed, a lansiwyd yr elw trwy gyfrifon banc Rwmania a reolir gan y troseddwyr cyn cael eu tynnu'n ôl mewn peiriannau ATM. 

Mae Europol wedi bod yn cefnogi'r achos hwn ers ei ddechrau yn 2017 gan: 

hysbyseb
  • Yn dwyn ynghyd yr ymchwilwyr cenedlaethol ar bob ochr sydd wedi gweld yn cydweithio'n agos â Chanolfan Seiberdroseddu Ewropeaidd (EC3) Europol i baratoi ar gyfer y diwrnod gweithredu;
  • darparu datblygiad a dadansoddiad deallusrwydd parhaus i gefnogi'r ymchwilwyr maes, a;
  • defnyddio dau o'i harbenigwyr seiberdroseddu i'r cyrchoedd yn yr Iseldiroedd i gynorthwyo awdurdodau'r Iseldiroedd i groeswirio mewn gwybodaeth amser real a gasglwyd yn ystod y llawdriniaeth a chyda sicrhau tystiolaeth berthnasol. 

Eurojust cydlynodd y cydweithrediad barnwrol o ystyried y chwiliadau a darparu cefnogaeth gyda gweithredu sawl offeryn cydweithredu barnwrol.

Cyflawnwyd y weithred hon yn fframwaith y Llwyfan Amlddisgyblaethol Ewropeaidd yn Erbyn Bygythiadau Troseddol (EMPACT).

Roedd yr awdurdodau gorfodaeth cyfraith canlynol yn rhan o'r weithred hon:

  • Rwmania: Heddlu Cenedlaethol (Poliția Română)
  • Yr Iseldiroedd: Heddlu Cenedlaethol (Politie)
  • Iwerddon: Heddlu Cenedlaethol (Y Garda Síochána)
  • Europol: Canolfan Seiberdroseddu Ewropeaidd (EC3)
     
EMPACT

Yn 2010 sefydlodd yr Undeb Ewropeaidd a cylch polisi pedair blynedd i sicrhau mwy o barhad yn y frwydr yn erbyn troseddau rhyngwladol a chyfundrefnol difrifol. Yn 2017 penderfynodd Cyngor yr UE barhau â Chylch Polisi'r UE ar gyfer y cyfnod 2018 - 2021. Ei nod yw mynd i'r afael â'r bygythiadau mwyaf sylweddol a achosir gan droseddau rhyngwladol trefnus a difrifol i'r UE. Cyflawnir hyn trwy wella a chryfhau cydweithredu rhwng gwasanaethau perthnasol aelod-wladwriaethau, sefydliadau ac asiantaethau'r UE, yn ogystal â gwledydd a sefydliadau y tu allan i'r UE, gan gynnwys y sector preifat lle bo hynny'n berthnasol. Seiberdrosedd yw un o flaenoriaethau'r Cylch Polisi.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd