Cysylltu â ni

EU

Hawliau dynol: Alexei Navalny yn Rwsia, Pakistan, Kyrgyzstan

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

RTR2UWP9pasiodd y Senedd tri penderfyniadau ar ddydd Iau (15 Ionawr): pwysleisio bod y collfarnau o Alexei Navalny (Yn y llun) ac roedd ei frawd "yn seiliedig ar gyhuddiadau di-sail" ac yn galw am i'r achos barnwrol fod yn "rhydd o ymyrraeth wleidyddol"; condemnio "cyflafan greulon plant ysgol" ym Mhacistan; ac yn destun pryder mawr i'r bil propaganda cyfunrywiol yn Kyrgyzstan.

Mae'r achos Alexei Navalny yn Rwsia
Mae'r Senedd yn tanlinellu bod argyhoeddiad y cyfreithiwr, yr ymgyrchydd gwrth-lygredd a'r actifydd cymdeithasol Alexei Navalny a'r dedfrydau a basiwyd arno ef a'i frawd, Oleg Navalny, yn "seiliedig ar gyhuddiadau di-sail" ac yn gresynu bod yr erlyniad "fel petai wedi'i ysgogi'n wleidyddol" . Mae'n galw am i'r achos barnwrol yn achosion Navalny fod yn "rhydd o ymyrraeth wleidyddol" ac i fodloni safonau a dderbynnir yn rhyngwladol. Mae ASEau yn cefnogi’r ymgyrch yn erbyn llygredd a gychwynnwyd gan Alexei Navalny yn llawn ac yn nodi eu pryderon ynghylch “defnydd gwleidyddol posibl aelod o’r teulu i ddychryn a thawelu” Alexei Navalny.

Mae'r Senedd yn galw ar y Cyngor i ddatblygu polisi unedig tuag at Rwsia sy'n ymrwymo 28 aelod-wladwriaeth yr UE i neges gyffredin gref ar rôl hawliau dynol yn y berthynas rhwng yr UE a Rwsia. Mae'n gofyn i'r Uchel Gynrychiolydd gyflwyno strategaeth tuag at Rwsia fel mater o frys "gyda'r nod o gynnal cyfanrwydd tiriogaethol ac sofraniaeth taleithiau Ewropeaidd" a chefnogi cryfhau egwyddorion democrataidd yn Rwsia.

hysbyseb

Mae'r ymosodiad ysgol Peshawar ym Mhacistan

Mae'r Senedd yn condemnio'n gryf "gyflafan greulon plant ysgol" ar 16 Rhagfyr 2014 a gyflawnwyd gan grŵp splinter Pacistanaidd Taliban Tehreek-e-Taliban (TTP) fel "gweithred o arswyd a llwfrdra". Mae'n galw ar lywodraeth Pacistan i gymryd "mesurau brys ac effeithiol" yn unol â safonau a gydnabyddir yn rhyngwladol ar reolaeth y gyfraith ac i gryfhau ei hymdrechion i arestio ac erlyn milwriaethwyr TTP. Mae hefyd yn annog y llywodraeth i gadw at y cytundebau rhyngwladol a gadarnhawyd yn ddiweddar. ar hawliau dynol ac "i gadw deddfau gwrthderfysgaeth ar gyfer gweithredoedd terfysgaeth, yn lle eu defnyddio i roi cynnig ar achosion troseddol cyffredin".

bil propaganda cyfunrywiol yn Kyrgyzstan

hysbyseb

Mae ASEau yn mynegi pryderon dwfn ynghylch y posibilrwydd o fabwysiadu'r bil ar "ledaenu gwybodaeth am gysylltiadau rhywiol anhraddodiadol" sy'n cael ei adolygu ar hyn o bryd yn senedd Kyrgyzstan ac yn galw am ei dynnu'n ôl. Maent yn ailadrodd bod "cyfeiriadedd rhywiol a hunaniaeth rhywedd yn faterion sy'n dod o fewn cylch hawl yr unigolyn i breifatrwydd, fel y'u gwarantir gan gyfraith hawliau dynol rhyngwladol" ac yn galw ar y Comisiwn, y Cyngor a'r Gwasanaeth Gweithredu Allanol "i wneud yn glir i'r Kyrgyz awdurdodau y gallai mabwysiadu'r bil hwn yn y pen draw effeithio ar gysylltiadau â'r UE yn unol ag Erthygl 92 (2) o'r Cytundeb Partneriaeth a Chydweithrediad ".

Mae'r tri penderfyniadau eu mabwysiadu gan ddangos dwylo.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd