Uwchgynhadledd Busnes UE-CELAC: Rhaglenni i gynyddu cydweithrediad rhwng dau ranbarth

| Mehefin 10, 2015 | 0 Sylwadau

maxresdefaultcysylltiadau masnachol rhwng yr Undeb Ewropeaidd ac America Ladin a'r Caribî wedi dyblu dros y degawd diwethaf hybu allforion a swyddi. Fel arweinwyr o Gymuned America Ladin a'r Unol Caribî cyfarfod â swyddogion Ewropeaidd ym Mrwsel heddiw, mae nifer o brosiectau newydd yn cael eu meithrin i elevate ein cysylltiadau masnach a thyfu buddsoddi mewn mentrau bach i ganolig eu maint, seilwaith ffyrdd, glanweithdra dŵr ac ynni cynaliadwy ymhlith eraill, sef cyfanswm o € 118 miliwn.

Mae'r ddwy raglen ranbarthol dadorchuddio ar gyfer America Ladin yw:

 1. AL-INVEST 5.0 - Gwell polisïau ar gyfer Twf micro, bach a Chanolig eu maint yn America Ladin

Mae'r Rhaglen AL-INVEST wedi bod yn rhaglen flaenllaw o gydweithrediad yr UE gyda America Ladin, gan hwyluso ehangu filoedd o Ladin SMEs America ers 1993. Mae cam 5th o AL-INVEST 5.0 cyfrif ar gyllideb o € 26m.

Mae cam olaf o AL-INVEST (o 2009 i 2013) cyflawni rhai canlyniadau nodedig:

 • Mae cynhyrchu € 84m allforion yn y rhanbarth Mecsico, Canolbarth America a Cuba ei ben ei hun. Mae pob ewro o gyfraniad yr UE a gynhyrchir € 5 o fusnes newydd;
 • Mae creu swyddi anuniongyrchol yn fwy na 20,000 uniongyrchol ac yn fwy na 60,000 yn Bolivia, Colombia, Ecuador a Pheriw;
 • Mae mwy na SMEs 6,500 yn y Rhanbarth Andes cynyddu eu allforion, y mae mwy na 1,000 daeth allforwyr-tro cyntaf.
 1. Mae'r rhaglen ELAN newydd: Gwasanaethau Busnes Ewropeaidd ac America Ladin a rhwydwaith Arloesi

Mae rhaglen newydd o gefnogaeth i fusnesau bach a chanolig UE a'r cynghreiriau rhwng yr UE a chwmnïau America Ladin creu hefyd wedi cael ei lansio. Mae ganddo'r amcan o gefnogi cwmnïau UE i ddatblygu busnesau yn yr Ariannin, Brasil, Chile, Periw, Colombia, Mecsico a Costa Rica. Mae'r ffocws, ond nid unigryw, ar fusnesau cynaliadwy (TGChau, biotechnoleg, deunyddiau newydd, technolegau glân a'r economi werdd, nanodechnolegau).

Mae'r rhaglen wedi ei rannu'n ddwy ran:

1. Rhan I roi gwybodaeth am farchnadoedd o ddiddordeb i gwmnïau UE trwy llwyfan ar y we a thîm o weithwyr proffesiynol.

2. Rhan II yn trefnu digwyddiadau ym mhob un o'r saith gwledydd America Ladin i ddatblygu cyfleoedd busnes sy'n seiliedig ar dechnoleg ymysg cwmnïau UE a'r ALl, gyda chydweithrediad o ganolfannau ymchwil a thechnoleg.

Bydd y rhaglen yn para tair blynedd ac mae'r gyllideb yn € 11 miliwn. Mae'n cael ei roi ar waith mewn cydweithrediad agos â mentrau presennol yr UE eraill megis y Rhwydwaith Ewropeaidd Menter (EEN) a'r Ddesg Gymorth Hawliau Eiddo Deallusol.

Rhaglenni o fewn fframwaith y Cyfleuster Buddsoddi Caribî (CIF)

Rhan arall o'r rhaglenni a gyhoeddwyd heddiw yn cael eu hariannu drwy'r cyfleusterau blendio rhanbarthol bod yr UE wedi sefydlu yn y ddau ranbarth: yr Cyfleuster Caribî Buddsoddi (CIF) a'r Cyfleuster Lladin Buddsoddi America (LAIF). Cyfuno yn offeryn ariannu cyfuno grantiau'r UE gyda benthyciadau neu ecwiti gan arianwyr cyhoeddus a phreifat.

Mae'r rhaglenni o fewn y fframwaith y Cyfleuster Buddsoddi Caribî (CIF) yw:

 • UE - Suriname - Rhyng-Americanaidd Banc Datblygu (IDB): Cymorth i Wella Cynaliadwyedd y Gwasanaeth Trydan

Mae'r grant buddsoddi CIF o € 5 miliwn (allan o gyfanswm buddsoddiad o € 42.77 miliwn), disgwylir iddo gael ei lofnodi gyda Llywodraeth y Suriname, yn cael ei ddarparu fel rhan o raglen i wella cynaliadwyedd y gwasanaeth trydan lleol. Mae'r rhaglen yn rhan o strategaeth genedlaethol i ddylunio a gweithredu Fframwaith Ynni Cynaliadwy yn y wlad. Yn benodol, bydd y rhaglen yn cefnogi'r cwmni trydan cenedlaethol Energiebedrijven Suriname (EBS) o ran gwella ei weithdrefnau gweithredol a provisioning ardaloedd gwledig yn Suriname. Bydd y grant CIF hyrwyddo'r defnydd o dechnolegau ynni adnewyddadwy ar gyfer trydaneiddio mewn ardaloedd gwledig Suriname trwy ariannu'r caffael a gosod un weithfeydd ynni hydro bach ac un system ffotofoltaidd solar yn y gefnwlad.

 • UE - Belize - Rhyng-Americanaidd Banc Datblygu (IDB): Adsefydlu George Price Priffyrdd

Mae'r grant buddsoddi CIF o € 5 miliwn (allan o gyfanswm buddsoddiad o € 21.5 miliwn), disgwylir iddo gael ei lofnodi gyda Llywodraeth y Belize, yn rhan o raglen i ariannu adfer y George Price Priffyrdd. Mae'r rhaglen hon yn anelu at wella cysylltedd ffordd rhwng y rhanbarthau gogleddol, deheuol a chanolog o Belize, yn ogystal â gyda Canolbarth America, gan gynnwys Mecsico. Ynghyd â gwaith adsefydlu a chynnal a chadw, bydd y rhaglen yn cynnwys cydran cryfhau sefydliadol i wella cynllunio trafnidiaeth, rheoli cynnal a chadw ffyrdd a hyfforddiant mewn meysydd cysylltiedig. Bydd y grant CIF cael ei ddefnyddio i dalu am gost amnewid Roaring Bridge Creek (€ 2.6 miliwn) yn ogystal km tua 4 o adsefydlu ffordd. Mae adfer y Bont Creek Roaring yn arbennig o bwysig gan y bydd yn sicrhau mynediad i unig lwybr ymgilio i'r Gorllewin yn ystod tywydd eithafol. Ar ben hynny, colli mynediad at y bont torri i ffwrdd llwybr gwacau critigol yn ystod stormydd difrifol a hamperi ddifrifol masnach gyda Guatemala yn ogystal â thwristiaeth yn y wlad.

 • UE - Rhanbarthol - Caribïaidd Banc Datblygu (CDB) fel arweinydd Sefydliad Cyllid a'r Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol (DFID): Ynni Cynaliadwy ar gyfer y Dwyrain y Caribî (SEEC)

Mae disgwyl i Gytundeb Cyfraniad i gael ei lofnodi gyda'r CDB am gyfraniad CIF o € 4.45 miliwn (gan gynnwys ffi rheoli € 200,000 gyfer y CDB), gan gynnwys y ddau cymorth technegol a grant buddsoddi, i gefnogi'r Rhaglen SEEC. Mae'r Rhaglen wedi ei gynllunio i sianelu adnoddau i'r chwe gwlad OECS (Antigua a Barbuda, Grenada, St Vincent a'r Grenadines, y Gymanwlad o Dominica, St. Kitts a Nevis, a St. Lucia) ar delerau priodol ar gyfer cymorth technegol a buddsoddiad mewn effeithlonrwydd ynni ac ynni adnewyddadwy. Drwy hwyluso buddsoddiadau mewn ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni, bydd y rhaglen yn cyfrannu at leihau costau trydan a phrisiau ar gyfer busnes, gweinyddu a defnyddwyr fel ei gilydd. Bydd y Rhaglen hefyd yn cyfrannu at ostwng swm y cyfnewid tramor rheolaidd wedi ymrwymo i fewnforion tanwydd ffosil yn y chwe gwlad buddiolwr OECS, tra'n lleihau allyriadau nwyon tŷ gwydr.

 • UE - Rhanbarthol - Agence Française de Développement (AFD) fel arweinydd Sefydliad Cyllid a Banc Datblygu Caribî (CDB): Cyfleuster Credyd ar gyfer Banc Datblygu Caribî (CDB)

Bydd cyhoeddiad am gymeradwyaeth gan y Bwrdd CIF ar gyfraniad CIF o € 3 miliwn, ar ffurf cymorth technegol, i gyfleuster credyd a ddarperir gan AFD i CDB. Bydd y cyfleuster credyd yn hyrwyddo a phrosiectau seilwaith cyllid yn y Caribî mewn sectorau megis ynni, trafnidiaeth, dŵr a glanweithdra, lliniaru newid yn yr hinsawdd a gwydnwch. Bydd y cymorth technegol a ariennir drwy'r CIF cefnogi aelod-wledydd i baratoi a dilyn i fyny o brosiectau newydd.

 • UE - Gweriniaeth Dominica - Agence Française de Développement (AFD): Cynyddu Effeithlonrwydd yn Dŵr a Rheoli Glanweithdra

Bydd y Bwrdd CIF gyhoeddi eu cymeradwyo cyfraniad CIF o € 10 miliwn, gan gynnwys cymorth technegol a grant buddsoddi, i raglen sy'n anelu at gynyddu effeithlonrwydd mewn dŵr a rheoli glanweithdra yn y Weriniaeth Dominica. Bydd y rhaglen yn cyfrannu at y rhaglenni buddsoddi dau o'r darparwyr gwasanaeth mawr yn y wlad, sef Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) a Corporacion del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN), tra bod atgyfnerthu eu effeithlonrwydd a chynaliadwyedd.

 • UE - Gweriniaeth Dominica - Banc Buddsoddi Ewrop (EIB): Corporacion Dominicana de Empresas Electricas Estatales rhaglen dosbarthu lleihau colli Ynni (CDEEE)

Mae i fod yn gyhoeddiad o gymeradwyaeth gan y Bwrdd CIF ar grant buddsoddi CIF o € 9.33 miliwn i gefnogi rhaglen lleihau colli dosbarthu ynni yng Ngweriniaeth Dominica. Mae'r rhaglen yn anelu at leihau colledion masnachol y sector dosbarthu trydan yn y wlad, gan gyfyngu ar y dibyniaeth y sector ynni cenedlaethol yn gymorth ariannol y Llywodraeth a gwella argaeledd cyflenwad pŵer i ddefnyddwyr.

Mae'r prosiectau canlynol wedi cael eu cyhoeddi o dan y Cyfleuster Lladin Buddsoddi America (LAIF):

 • Rhanbarthol - KfW Enwicklungsbank (KfW) fel plwm Sefydliad Cyllid, Banc America Canolog ar gyfer Integreiddio Economaidd (CABEI), Datblygu Rhyng-Americanaidd Bank (IDB), Fframwaith Asesu Cyffredin - Datblygiad Bank of America Ladin (CAF), Banc Buddsoddi Ewrop (EIB), Agence Française de Développement (AFD), Grŵp Banc y Byd (GBC), Japan Asiantaeth Cydweithredu Rhyngwladol (JICA): Cyfleuster Datblygu geothermol America Ladin

Mae i fod yn gyhoeddiad o barn gadarnhaol o Fwrdd LAIF y Fframwaith Cymysgu DCI ar grant buddsoddi o € 15 miliwn ar gyfer y Cyfleuster Datblygu geothermol America Ladin (GDF). Mae'r GDF yn anelu i oresgyn rhwystrau sy'n bodoli eisoes ar gyfer datblygu ynni geothermol yn America Ladin trwy ddarparu:

(I) Cronfa Lliniaru Risg geothermol deilwra er mwyn hwyluso paratoi prosiect a lliniaru risg adnoddau geothermol yn ystod y cyfnod drilio archwiliadol y prosiect;

(Ii) Buddsoddi geothermol Ariannu Windows i ddarparu ariannu angor ar gyfer buddsoddiadau dilynol yn ystod y camau drilio cynhyrchu ac adeiladu prosiectau geothermol;

(Iii) A Fforwm Cymorth Technegol er mwyn cydlynu ac o bosibl yn gweithredu gweithgareddau a rhaglenni o aelodau'r GDF gyda'r llywodraethau partner priod Cymorth Technegol presennol ac arfaethedig er mwyn sicrhau bod y amodau fframwaith rheoleiddio a chyfreithiol priodol ar waith. Mae'r grant buddsoddi LAIF ategu cyfraniad LAIF ar gyfer cymorth technegol a ddarperir yn 2014.

 • UE - Rhanbarthol - Agence Française de Développement (AFD) fel plwm Sefydliad Cyllid, CAF - Datblygiad Bank of America Ladin (CAF): Dinasoedd Cynaliadwy a Newid yn yr Hinsawdd

Mae i fod yn gyhoeddiad o barn gadarnhaol o Fwrdd y Fframwaith Cymysgu DCI ar gyfraniad LAIF o € 4.2 miliwn ar gyfer cymorth technegol i brosiect sy'n anelu at hyrwyddo carbon isel a datblygu yn yr hinsawdd-gwydn yn America Ladin. Bydd cronfeydd yr UE trosoledd llinell credyd o € 100 miliwn, a fydd yn cael ei ddarparu gan AFD i CAF i ariannu buddsoddiadau yn yr hinsawdd-oriented mewn bwrdeistrefi America Ladin (prosiectau trefol targedu lliniaru newid yn yr hinsawdd ac addasu) a rhaglen cymorth technegol a fydd yn mynd gyda'r credyd llinell.

 • UE - Rhanbarthol - KfW Enwicklungsbank (KfW): cronfa Eco.business ar gyfer busnesau bach a chanolig-ddatblygu yn America Ladin

Mae i fod yn gyhoeddiad o barn gadarnhaol o Fwrdd LAIF y Fframwaith Cymysgu DCI ar gyfraniad LAIF o € 16 miliwn, gan gynnwys y ddau ecwiti a chymorth technegol, ar gyfer y Gronfa Eco.business. Mae'r Gronfa Eco.business yn anelu at hyrwyddo arferion busnes cynaliadwy sy'n cyfrannu at gadwraeth bioamrywiaeth a defnydd cynaliadwy o adnoddau naturiol yn America Ladin. Diben y Gronfa yw hyrwyddo datblygu mentrau gwyrdd wrth ddatblygu a phontio o wledydd, gyda ffocws cychwynnol ar wledydd bioamrywiol iawn yn America Ladin (Peru, Columbia a Ecuador) a Chanol America, ac o bosibl i ymestyn i wledydd eraill yn America Ladin.

 • UE - Honduras - Banc Buddsoddi Ewrop (EIB) / fel arweinydd Sefydliad Cyllid, Banc America Canolog ar gyfer Integreiddio Economaidd (CABEI): Ffyrdd Cynaliadwy Honduras

Mae i fod yn gyhoeddiad o barn gadarnhaol o Fwrdd LAIF y Fframwaith Cymysgu DCI ar gyfraniad LAIF o € 10 miliwn, gan gynnwys y ddau grant buddsoddi a chymorth technegol, ar gyfer y prosiect Ffyrdd Cynaliadwy yn Honduras. Mae'r prosiect yn cynnwys adsefydlu, uwchraddio a diogelwch ar y ffyrdd gwelliannau dwy adran ar y ffordd ar hyd Coridor y Gorllewin, sy'n rhan o brif rwydwaith ffyrdd y wlad ac yn cael ei integreiddio i mewn i'r Rhwydwaith Ffyrdd Mesoamerican Rhyngwladol. Datblygiad y Coridor Western cyfan yn y blynyddoedd i ddod yn flaenoriaeth genedlaethol ar gyfer y llywodraeth Honduras.

Yn ogystal â'r mentrau ariannu hyn; mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi llofnodi Cytundeb Fframwaith gyda'r Datblygu Banc Inter-American (IDB) i ehangu cydweithrediad rhwng y ddau sefydliad ar ddatblygu economaidd a chymdeithasol yn America Ladin a'r Caribî. Mae'n sefydlu canllawiau dan ba adnoddau gan y Comisiwn Ewropeaidd yn cael eu gweinyddu gan yr IDB. Mae'n concrid dilynol o'r llofnod Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng y ddau sefydliad yn 2007. Mae'r Memorandwm nodi sawl maes blaenoriaeth a rennir: cydlyniad cymdeithasol a lleihau tlodi; integreiddio rhanbarthol a datblygu masnach; ynni adnewyddadwy ac effeithlonrwydd ynni; newid yn yr hinsawdd; a chydweithio ar wybodaeth ystadegol.

1Ariannin, Bolifia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mecsico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Periw, Uruguay, Venezuela

2Antigua a Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Dominica, Gweriniaeth Dominica, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Saint Kitts a Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent a'r Grenadines, Suriname, Trinidad a Tobago. Mae'r rhanbarth hefyd yn cynnwys tiriogaethau 17 gyda chysylltiadau uniongyrchol i Aelod-wladwriaethau'r UE (pedwar 'rhanbarthau pellaf' Ffrangeg; a 13 'territories'- tramor chwe Prydeinig, chwech Iseldiroedd ac un tiriogaeth Ffrangeg).

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Busnes, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, uwchgynadleddau

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *