Cysylltu gyda ni

Tsieina

#China: Ymweliad Tsiec Xi Jinping yn anelu at ymestyn allan i Ewrop

admin

cyhoeddwyd

on

xi_czechCyrhaeddodd llywydd Tseiniaidd Xi Jinping yn y Weriniaeth Tsiec ar gyfer ymweliad y wladwriaeth tri diwrnod ar ddydd Llun 28 Mawrth, yn ysgrifennu Zhao Minghao.

Dyma'r ymweliad cyntaf â'r Weriniaeth Tsiec gan arlywydd Tsieineaidd ers sefydlu cysylltiadau diplomyddol rhwng y ddwy wlad 67 mlynedd yn ôl. Wedi'i lleoli yng nghanol Ewrop, mae'r Weriniaeth Tsiec yn bartner pwysig ar gyfer menter 'One Belt, One Road' Tsieina.

cysylltiadau Sino-Tsiec wedi dangos momentwm datblygiad cadarn yn y blynyddoedd diwethaf. Yn 2015, y cyfaint masnach dwyochrog pen $ 11 biliwn, ac yn ystod y degawd diwethaf, allforion o'r Weriniaeth Tsiec i Tsieina wedi cynyddu 190%. Tsieina rhengoedd fel y partner masnachu mwyaf ar gyfer y Weriniaeth Tsiec tu allan i'r UE, a'r ddwy wlad yn gwella cydweithrediad mewn meysydd fel ynni niwclear, cyllid, hedfan, technoleg ac amaethyddiaeth.

Gwnaeth twristiaid Tsieineaidd fwy na 300,000 o ymweliadau â'r Weriniaeth Tsiec yn 2015, gyda hediadau uniongyrchol yn helpu i hybu nifer yr ymweliadau. Yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae buddsoddiad gan gwmnïau Tsieineaidd gan gynnwys Bank of China a Huawei Technologies Co wedi rhagori ar $ 700 miliwn, gan gyfrif am 14% o gyfanswm buddsoddiad Tsieina yn 16 gwlad Canol a Dwyrain Ewrop (CEECs).

Mae'r Weriniaeth Tsiec wedi bod yn cefnogi ac yn cymryd rhan mewn cydweithrediad Tsieina-CEEC, a elwir hefyd yn gydweithrediad '16 +1 ', yn enwedig ym meysydd cydweithredu ac iechyd rhanbarthol. Ym mis Tachwedd 2015, yn ystod Uwchgynhadledd Tsieina a CEECs a gynhaliwyd yn Suzhou, China, llofnododd y ddwy wlad femorandwm cyd-ddealltwriaeth (MOU) ar hyrwyddo'r fenter 'Belt and Road' ar y cyd. Mae arweinwyr Tsiec wedi mynegi eu brwdfrydedd dros gymryd rhan yn y fenter ar sawl achlysur. Yn ôl adroddiad gan y Prague Post, ailadroddodd Bohuslav Sobotka, prif weinidog y Weriniaeth Tsiec, yn Fforwm Buddsoddi Tsieineaidd ym Mhrâg ym mis Tachwedd 2015 y gallai’r Weriniaeth Tsiec ddod yn giât mynediad i farchnad Canol Ewrop ar gyfer sefydliadau ariannol Tsieineaidd.

Mae gwledydd eraill yng Nghanolbarth a Dwyrain Ewrop hefyd yn gefnogol i'r fenter 'One Belt, One Road'. Hwngari oedd y wlad Ewropeaidd gyntaf i arwyddo MOU gyda China ar hyrwyddo'r fenter, ac yn ôl Asiantaeth Newyddion Xinhua swyddogol Tsieina, dywedodd Arlywydd Gwlad Pwyl, Andrzej Duda, y byddai'r fenter yn dod â buddion i China a CEECs, gan ychwanegu y byddai Gwlad Pwyl, fel Ewrasiaidd. canolfan logisteg, yn hanfodol wrth hyrwyddo masnach Tsieina-Ewropeaidd. Mae'r fenter 'Belt and Road' wedi darparu cyfleoedd gwerthfawr i'r gwledydd hyn o ran diweddaru eu seilwaith, cynorthwyo gyda'r amcan polisi o agor i'r dwyrain, a dyrchafu eu statws yn Ewrop.

Ar ben hynny, mae Tsieina wedi ymrwymo i gyflawni sefyllfa ennill teiran i China, CEECs a'r UE, ac mae'n dymuno cydweithredu â'r 'Hen Ewrop' ac 'Ewrop Newydd'. Er enghraifft, mae CEECs fel Croatia, Slofenia a Bwlgaria wedi cynnig cryfhau cydweithredu ar ddatblygu porthladdoedd. Er mwyn osgoi cystadleuaeth homogenaidd, mae Tsieina wedi cynnig cychwyn cydweithrediad â phorthladdoedd yn y moroedd Adriatig, Baltig a Du. Bydd clystyrau diwydiannol yn cael eu hadeiladu mewn porthladdoedd sydd ag amodau addas, a bydd pob ochr yn elwa o'r cyfuniad o offer Tsieina, technoleg Ewrop a marchnad Canol a Dwyrain Ewrop. Mae Beijing wedi sylweddoli bod y dull hwn yn ganolog ar gyfer cynnal cynaliadwyedd ar gyfer y fenter 'One Belt, One Road'.

O ran cyllid datblygu, mae Tsieina wedi ymdrechu i barchu buddiannau Ewrop. Daeth China yn aelod o’r Banc Ewropeaidd ar gyfer Ailadeiladu a Datblygu (EBRD) ym mis Ionawr 2016, ac mae amryw o wledydd Ewropeaidd, gan gynnwys Gwlad Pwyl, wedi ymuno â Banc Buddsoddi Seilwaith Asiaidd (AIIB) dan arweiniad Tsieina. Mae China hefyd yn gobeithio cryfhau cydweithrediad mewn buddsoddiad ac ariannu ymhellach wrth hyrwyddo'r fenter 'Belt and Road'.

Bydd ymweliad gwladol Xi â’r Weriniaeth Tsiec yn gwella ymhellach y cydweithrediad rhwng y ddwy wlad, a chydweithrediad rhwng Tsieina a CEECs. Ar Fawrth 28, 2015, dadorchuddiodd llywodraeth China destun llawn y cynllun gweithredu ar y fenter 'Belt and Road' arfaethedig Tsieina, gan ymhelaethu ar ei gweledigaeth. Felly mae'n arwyddocaol bod ymweliad Xi â'r Weriniaeth Tsiec wedi dod union flwyddyn yn ddiweddarach, a disgwylir canlyniadau adeiladol.

Mae'r awdur yn gymrawd ymchwil gyda'r Sefydliad Charhar yn Beijing ac yn gymrawd atodiad yn y Sefydliad ar gyfer Astudiaethau Chongyang Ariannol ym Mhrifysgol Renmin o China. 

Huawei

Mwy na 100 o swyddi i'w creu gan Huawei yn Iwerddon

Gohebydd technoleg

cyhoeddwyd

on

Cyhoeddodd Huawei heddiw (21 Chwefror) y byddai’n creu 110 o swyddi newydd eraill yn Iwerddon erbyn diwedd 2022, gan ddod â chyfanswm y swyddi newydd y bydd wedi eu hychwanegu dros 310 o leiaf rhwng 2019 a 2022 - mwy na dyblu ei weithlu yn yr amser hwnnw. Bydd Huawei yn buddsoddi € 80 miliwn mewn ymchwil a datblygu Gwyddelig (Ymchwil a Datblygu) dros y ddwy flynedd nesaf i gefnogi ei fusnes sy'n tyfu yn Iwerddon.

Dros y 15 mis diwethaf, mae Huawei wedi creu 200 o swyddi yn Iwerddon, yn ogystal â buddsoddi € 60 miliwn mewn Ymchwil a Datblygu. Yn ystod y ddwy flynedd nesaf, bydd Huawei yn buddsoddi € 80 miliwn arall mewn Ymchwil a Datblygu yn Iwerddon, gan ddyblu ei ymrwymiad o 2019. *

Bydd y swyddi newydd yn cwrdd â'r galw cynyddol parhaus am gynhyrchion a gwasanaethau Huawei ar draws ei werthiannau, Ymchwil a Datblygu, datblygu TG ac yn ei adran defnyddwyr. Mae gan y cwmni ffocws cryf ar helpu ei bartneriaid busnes i gyflwyno 5G ledled Iwerddon yn y blynyddoedd i ddod. Bydd y swyddi wedi'u lleoli yn bennaf yn ei bencadlys yn Nulyn ac ar draws gweithrediadau yng Nghorc ac Athlone.

Cefnogir y buddsoddiad gan lywodraeth Iwerddon trwy IDA Ireland.

Wrth sôn am y cyhoeddiad, dywedodd y Tánaiste a’r Gweinidog Menter, Masnach a Chyflogaeth Leo Varadkar: “Mae’r newyddion y bydd Huawei yn creu 110 o swyddi newydd i’w groesawu’n fawr. Mae'r cwmni'n creu swyddi newydd ar adeg pan rydyn ni eu gwir angen gyda chymaint o bobl allan o waith. Er gwaethaf yr holl ansicrwydd a heriau cyfredol, mae Iwerddon yn parhau i ddenu buddsoddiad o'r radd flaenaf gan gwmnïau technoleg byd-eang. Ynghyd â'r 110 o swyddi hyn, a ddaw yn ychwanegol at y 200 a grëwyd dros y 15 mis diwethaf, bydd buddsoddiad o € 80m mewn ymchwil a datblygu yn Iwerddon. Rwy'n dymuno pob lwc i'r cwmni gyda'r ehangiad hwn. "

Wrth gadarnhau’r cynlluniau recriwtio diweddaraf, dywedodd Prif Weithredwr Huawei Ireland, Tony Yangxu: “Rydym yn falch iawn o weld twf o’r fath yn ein gweithlu a’n busnes. Mae gan Huawei ymrwymiad tymor hir i Iwerddon, lle ers 2004 rydym wedi adeiladu tîm o safon fyd-eang sy'n gwasanaethu ein canolfannau cwsmeriaid a menter sy'n tyfu'n barhaus. Mae'r cyhoeddiad heddiw yn dyst i gryfder y rheini, yn ogystal â llwyddiant parhaus ein rhaglen ymchwil a datblygu, y gwnaethom ymrwymo € 70 miliwn iddo yn 2019. Mae ein stori yn Iwerddon yn un o lwyddiant ar y cyd, wrth inni gynorthwyo gyda'r digidol cenedlaethol. trawsnewid ac mae Iwerddon yn parhau i dyfu ei henw da rhyngwladol fel amgylchedd pro-fusnes gyda thalent wych ar gael. ”

Ychwanegodd Prif Swyddog Gweithredol IDA Iwerddon, Martin Shanahan: “Mae hwn yn fuddsoddiad i’w groesawu gan Huawei a fydd yn ychwanegu’n sylweddol at dechnoleg ac ecosystem Ymchwil a Datblygu Iwerddon. Mae ymrwymiad parhaus y cwmni i fuddsoddiadau sylweddol mewn Ymchwil a Datblygu a chreu swyddi gwerth uchel yn dangos hyder Huawei yn Iwerddon a’r gronfa dalent sydd ar gael yma. ”

Mae gan Huawei ystod eang o weithgareddau yn Iwerddon, lle mae'n gwasanaethu cynhyrchion a datrysiadau busnes i'r holl brif ddarparwyr telathrebu.

Mae gweithrediadau Ymchwil a Datblygu Huawei yn Iwerddon yn gweithio'n agos gyda chanolfannau ymchwil Science Foundation Ireland, gan gynnwys Adapt, Connect a Lero, tra bod ganddynt bartneriaethau hefyd â'r DCU, y Drindod, UCD, UCC ac UL. Mae ei ymdrechion Ymchwil a Datblygu yn Iwerddon yn canolbwyntio ar feysydd fideo, cyfrifiadura cwmwl, deallusrwydd artiffisial (AI), peirianneg dibynadwyedd safle ac achosion defnyddio defnyddwyr 5G.

Yn 2020, dechreuodd Huawei Ireland gefnogi Ocean Research & Conservation Ireland trwy ei raglen cynhwysiant digidol byd-eang TECH4ALL. Mae Huawei Ireland yn darparu grant ymchwil a chefnogaeth dechnolegol i ORC Ireland wrth iddo gynnal yr astudiaeth amser real gyntaf o effaith traffig morol ar forfilod yn nyfroedd Iwerddon. Hefyd lansiodd Huawei Ireland y Rhaglen Ysgoloriaeth 'TECH4HER' mewn partneriaeth â Phrifysgol Dechnolegol Dulyn (TU Dulyn) a Choleg Prifysgol Dulyn (UCD), gyda'r nod o gefnogi myfyrwyr benywaidd sy'n astudio pynciau STEM.

Cyhoeddwyd Huawei Ireland yn ddiweddar fel Prif Gyflogwr rhanbarthol 2021 gan Sefydliad y Cyflogwyr Gorau. Bob blwyddyn, mae Sefydliad y Cyflogwyr Gorau yn ardystio sefydliadau sy'n canolbwyntio ar roi eu pobl yn gyntaf trwy eu polisïau AD eithriadol. Mae rhaglen Sefydliad y Cyflogwyr Gorau yn ardystio sefydliadau ar sail cyfranogiad a chanlyniadau eu Harolwg Arferion Gorau AD. Mae'r arolwg hwn yn ymdrin â 6 pharth AD sy'n cynnwys 20 pwnc fel Strategaeth Pobl, Yr Amgylchedd Gwaith, Caffael Talent, Dysgu, Lles ac Amrywiaeth a Chynhwysiant a mwy.

Am Huawei Iwerddon

Mae Huawei yn ddarparwr byd-eang blaenllaw o seilwaith technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) a dyfeisiau clyfar. Gydag atebion integredig ar draws pedwar parth allweddol - rhwydweithiau telathrebu, TG, dyfeisiau clyfar, a gwasanaethau cwmwl - mae Huawei wedi ymrwymo i ddod â digidol i bob person, cartref a sefydliad ar gyfer byd deallus, cwbl gysylltiedig. Mae Huawei yn cyflogi dros 194,000 o bobl mewn 170 o wledydd ledled y byd.

Mae Huawei wedi bod yn Iwerddon er 2004, gyda'i fusnes bellach yn gwasanaethu dros 3 miliwn o bobl ac yn cefnogi dros 860 o swyddi uniongyrchol ac anuniongyrchol.

Mae gweithgareddau busnes Huawei yn Iwerddon yn parhau i ffynnu. Mae cysylltedd deallus â thechnolegau ffibr a 5G wedi cychwyn a bydd yn grymuso'r farchnad rhwydweithiau symudol a rhwydweithiau band eang gyda thechnolegau AI ac IOT. Mae Huawei Ireland yn gweithio'n agos iawn gyda gweithredwyr a phartneriaid lleol, ac mae'n canolbwyntio ar feithrin talent yn y dyfodol a gweithwyr proffesiynol medrus iawn yn yr ardaloedd hyn ledled y wlad.

Mae Huawei yn gweithio gyda nifer o sefydliadau trydydd lefel Gwyddelig, gan gynnwys Coleg y Drindod Dulyn, Prifysgol Dinas Dulyn, Prifysgol Limerick, Coleg Prifysgol Dulyn, a Choleg Prifysgol Corc, gan ariannu ymchwil Wyddelig hanfodol i fideo, deallusrwydd artiffisial a chyfrifiadura cwmwl. Mae'r cwmni hefyd yn bartner i ganolfannau allweddol Science Foundation Ireland fel Connect, Insight, Adapt a Lero.

Mae Huawei Ireland yn cefnogi Ocean Research & Conservation Ireland, sefydliad dielw “er effaith” sydd wedi’i leoli yng Nghorc, i gynnal astudiaeth amser real gyntaf Iwerddon i asesu effaith traffig morol ar forfilod yn nyfroedd Iwerddon. Bydd yr astudiaeth newydd yn gweld defnyddio offer monitro acwstig yn y Môr Celtaidd mewn lleoliadau lle cofnodwyd gweld morfilod a bywyd gwyllt arall. Bydd yr offer yn gallu gwrando am symudiadau morfilod, a gyda chymorth modelau dysgu peiriannau i wella dadansoddiad data, am y tro cyntaf, darganfyddir bron amser real.

Yn 2020, lansiodd Huawei Ireland y Rhaglen Ysgoloriaeth 'TECH4HER' mewn partneriaeth â Phrifysgol Dechnolegol Dulyn (TU Dulyn) a Choleg Prifysgol Dulyn (UCD), gyda'r nod o gefnogi myfyrwyr benywaidd sy'n astudio pynciau STEM. Mae'r ysgoloriaethau ar gael ar lefel israddedig ac ôl-raddedig. Yn ogystal â chymorth ariannol, mae TECH4HER hefyd yn cynnig cyfle i gymryd rhan mewn rhaglen fentora gyda chynrychiolwyr o Huawei.

Parhau Darllen

Tsieina

Mae Prif Swyddog Gweithredol Huawei yn galw am leddfu tensiynau masnach yr Unol Daleithiau-China

Gohebydd technoleg

cyhoeddwyd

on

Sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Huawei, Ren Zhengfei (llun) anogodd weinyddiaeth newydd yr UD i fabwysiadu polisi mwy agored tuag at gwmnïau Tsieineaidd, er iddo gyfaddef nad oedd y gwerthwr yn disgwyl y byddai'r cyfyngiadau cyfredol arno yn cael eu codi, yn ysgrifennu Chris Donkin.

Wrth siarad mewn bwrdd crwn cyfryngau, dywedodd Ren fod y cwmni eisiau canolbwyntio ar wneud cynhyrchion da ac nad oedd ganddo’r “egni i fod yn rhan o’r trobwll gwleidyddol hwn”.

Aeth y weithrediaeth ymlaen i gwestiynu a oedd safiad ymosodol yr Unol Daleithiau yn erbyn cwmnïau Tsieina yn fuddiol i'w heconomi a'i busnesau ei hun.

Fodd bynnag, cyfaddefodd y byddai’n “anodd dros ben” i awdurdodau yn yr UD godi cyfyngiadau a osodwyd eisoes ar Huawei.

Roedd Huawei yn darged o a ymgyrch barhaus yn ei herbyn dan arweiniad cyn-Arlywydd yr UD Donald Trump, gyda chyfyngiadau amrywiol yn cael eu gosod ar weithgareddau'r cwmni gan gynnwys gwaharddiadau ar gwmnïau'r UD sy'n cyflenwi'r gwerthwr.

Mae gan y rheolau wedi cyfyngu'n ddifrifol ar fusnes set llaw Huawei yn ogystal â rhwystro ei uned rwydweithiau: yr UD perswadiodd sawl gwlad yn llwyddiannus i ddilyn ei arwain wrth wahardd y gwerthwr rhag cyflenwi offer rhwydwaith 5G ar sail diogelwch.

Mae Trump wedi cael ei ddisodli ers hynny gan Joe Biden, er na fu unrhyw arwydd hyd yn hyn y byddai hyn yn arwain at leddfu cyfyngiadau yn erbyn y cwmni neu ei gyfoedion lleol.

Yn ystod y sesiwn ailadroddodd Ren hefyd sylwadau cynharach yn nodi bod Huawei yn agored trafodaethau gyda busnesau yn yr UD ynghylch trwyddedu ei dechnoleg, er y nodwyd nad oedd yr un ohonynt wedi cysylltu ag ef hyd yn hyn.

Parhau Darllen

Frontpage

Mae Huawei yn agor ffrynt newydd yn ymladd FCC

Gohebydd technoleg

cyhoeddwyd

on

Llwyddodd Huawei i frwydro yn erbyn y Comisiwn Cyfathrebu Ffederal (FCC), gan ffeilio achos cyfreithiol yn ceisio gwrthdroi dynodiad rheoleiddiwr yr Unol Daleithiau ohono fel bygythiad diogelwch cenedlaethol, yn ysgrifennu Diana Goovaerts.

Dadleuodd y gwerthwr Tsieineaidd mewn llys a ffeiliodd y Cyngor Sir y Fflint y tu hwnt i’w awdurdod statudol wrth ei enwi’n fygythiad ac roedd y label yn “fympwyol, yn fympwyol, ac yn gam-drin disgresiwn, ac nid oedd tystiolaeth sylweddol yn ei gefnogi”.

Gofynnodd i farnwr ddileu dynodiad yr FCC a “darparu unrhyw ryddhad arall y mae’r llys hwn yn ei ystyried yn briodol”.

Dywedodd cynrychiolydd Cyngor Sir y Fflint Byd Symudol yn Fyw roedd y dynodiad “yn seiliedig ar gorff sylweddol o dystiolaeth a ddatblygwyd gan yr FCC a nifer o asiantaethau diogelwch cenedlaethol yr Unol Daleithiau”, gan ychwanegu “byddwn yn parhau i amddiffyn y penderfyniad hwnnw”.

Fe enwodd y Cyngor Sir y Fflint yn ffurfiol Huawei a chystadleuydd Tsieineaidd ZTE fel bygythiadau diogelwch ym mis Mehefin 2020, ac wedi hynny gwrthod apeliadau gan y ddau gwmni yn herio eu dynodiadau.

O dan reol Cyngor Sir y Fflint a fabwysiadwyd ym mis Tachwedd 2019, mae'r teitl yn atal gweithredwyr yr Unol Daleithiau rhag defnyddio cyllid y llywodraeth i brynu neu gynnal a chadw offer gan y naill werthwr neu'r llall.

Mae achos cyfreithiol Huawei ar wahân i camau cyfreithiol a gymerwyd yn erbyn yr FCC ym mis Rhagfyr 2019 gyda'r nod o wyrdroi'r rheol.

Mae'r cwmni colli ymgais gynharach i wyrdroi cyfyngiadau’r UD ar gontractwyr y llywodraeth sy’n defnyddio ei gynhyrchion.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd