Cysylltu â ni

Farchnad Sengl digidol

#StateAid: Comisiwn yn cymeradwyo cefnogaeth Ffrangeg ar gyfer aelwydydd yr effeithir arnynt gan ailddyrannu sbectrwm

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

teleduCymeradwyodd y Comisiwn gynllun Ffrangeg o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, sy'n cefnogi aelwydydd i gael mynediad at sianeli teledu am ddim sy'n cael eu heffeithio gan ailddyrannu amlder a ddefnyddir ar gyfer darlledu teledu i wasanaethau band eang di-wifr.

Mae'r cynllun yn hybu'r cynllun Amcanion Marchnad Sengl Ddigidol yr UE heb wyrdroi cystadleuaeth yn ormodol.

Margrethe Vestager, Dywedodd y Comisiynydd sy'n gyfrifol am bolisi cystadlu: '' Mae penderfyniad heddiw yn dangos sut y gall aelod-wladwriaethau gefnogi rhyddhau sbectrwm mawr ei angen ar gyfer gwasanaethau diwifr yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Bydd cynllun cymorth Ffrainc yn sicrhau y gall aelwydydd yr effeithir arnynt barhau i wylio teledu rhad ac am ddim heb gostau ychwanegol trwy'r dechnoleg a ddewisant. ''

hysbyseb

Yn wynebu galw sylweddol a chynyddol am wasanaethau band eang di-wifr yn yr Undeb Ewropeaidd, mae'r galw Comisiwn ym mis Chwefror 2016 deddfwriaeth arfaethedig gyda'r nod o hybu gwasanaethau rhyngrwyd symudol gydag amleddau radio o ansawdd uchel. Mae'r cynnig yn darparu ar gyfer gwell cydlynu ar lefel Ewropeaidd ac yn galw ar bob aelod-wladwriaeth i ailddyrannu band sbectrwm 700MHz, sy'n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd ar gyfer darlledu teledu, i fand eang di-wifr. Bydd hyn yn gwella mynediad i'r rhyngrwyd i bob Ewropeaidd ac yn helpu i ddatblygu ceisiadau trawsffiniol.

Mae Ffrainc yn bwriadu dechrau mudo o Ebrill 2016 ymlaen, gyda'r band 700 MHz wedi'i ryddhau'n effeithiol ar gyfer band eang di-wifr erbyn Mehefin 2019.

Mae Ffrainc wedi cyflwyno cynllun cymorth cenedlaethol i hwyluso cyrraedd y nod hwn, gyda chyllideb gyffredinol o € 56.9 miliwn. Nod y cynllun yw digolledu'r aelwydydd yr effeithir arnynt fwyaf gan gostau ychwanegol sy'n gysylltiedig ag ailddyrannu band 700 MHz. Mae'n darparu cymorth i brynu'r offer angenrheidiol, ar gyfer cymorth technegol ac i gynnal derbyniad sianelau teledu am ddim ar ôl ailddyrannu amleddau.

hysbyseb

Asesodd y Comisiwn y cynllun cymorth o dan Erthyglau 107 (2) (a) a 107 (3) (c) o'r Cytuniad ar Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd (TFEU), sy'n caniatáu i aelod-wladwriaethau gefnogi rhai defnyddwyr dan anfantais neu rai gweithgareddau economaidd penodol , yn ôl eu trefn, o dan amodau penodol.

Dangosodd ei ymchwiliad y bydd y mesur o fudd i aelwydydd sydd ar hyn o bryd yn derbyn eu signal teledu yn unig drwy Dechnoleg Daearol Digidol (DTT), yn seiliedig ar norm ISO MPEG-2. Bydd gan yr aelwydydd y dewis naill ai i barhau i dderbyn y signal trwy DTT neu newid i ddull arall, fel lloeren, cebl, ffibr optig, ADSL, ac ati. Felly daeth y Comisiwn i'r casgliad nad yw'r cynllun cymorth yn ffafrio unrhyw dechnoleg dros un arall, yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Mae'r penderfyniad hwn hefyd yn rhoi arweiniad defnyddiol i aelod-wladwriaethau ar sut y gellir cynllunio cynlluniau o'r fath yn unol â rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

Cefndir

Mae'r band amledd uwch-uchel (UHF) yn cynnwys yr ystod 470-790 MHz ac fe'i defnyddir yn bennaf ar gyfer gwasanaethau darlledu teledu. Mae Ewrop yn dyst i dwf sylweddol yn y galw am wasanaethau band eang diwifr ac erbyn 2020 mae disgwyl i draffig symudol ar y we dyfu bron i wyth gwaith o'i gymharu â thraffig heddiw. Mae cynyddu traffig data symudol yn rhoi pwysau ar y galw am sbectrwm tonnau radio ychwanegol. Bydd cynnig y Comisiwn a gyflwynir ar 2 Chwefror 2016 yn darparu ar gyfer mwy o sbectrwm ar gyfer band eang yn y band 700 Mhz (694-790 MHz) yn holl wledydd yr UE fan bellaf erbyn 30 Mehefin 2020.

Ar sail cyfraith genedlaethol, gall aelod-wladwriaethau ystyried mabwysiadu mesurau iawndal costau i liniaru effaith y newid hwn er mwyn sicrhau eu mynediad parhaus i wasanaethau teledu rhad ac am ddim. Er mwyn osgoi unrhyw afluniad gormodol o gystadleuaeth yn y Farchnad Sengl, mae angen hysbysu'r Comisiwn am gynlluniau o'r fath i gael asesiad o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Mae hyn er mwyn sicrhau eu bod yn angenrheidiol ar gyfer parhad gwasanaethau teledu, yn briodol ac yn gymesur ar gyfer cyrraedd yr amcan hwn ac yn niwtral yn dechnolegol.

Bydd y fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif yr achos SA.42680 yn y Cofrestr Cymorth Gwladwriaethol ar y Cystadleuaeth DG Gwefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi cael eu datrys. Cyhoeddiadau newydd o benderfyniadau cymorth gwladwriaethol ar y rhyngrwyd ac yn y Cyfnodolyn Swyddogol yn cael eu rhestru yn y Cymorth Gwladwriaethol Weekly e-Newyddion.

Blog

Crwydro: Mae EESC yn galw am un parth tariff ledled yr UE

cyhoeddwyd

on

Dylai pobl fwynhau’r gyfradd leol wrth ddefnyddio eu ffonau symudol lle bynnag y bônt yn yr UE, meddai Pwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop (EESC) mewn barn a fabwysiadwyd yn ddiweddar ar ailwampio arfaethedig rheolau crwydro’r UE.

A parth tariff sengl, cynnig galwadau a defnyddio data ar gyfraddau lleol i bawb sydd â thanysgrifiad ffôn yn Ewrop, gyda'r un cyflymder a mynediad at seilwaith, pa bynnag wlad y gwneir yr alwad iddi neu ohoni: dyma, ym marn yr EESC, yw'r nod dylai'r UE fynd ar drywydd rheoleiddio gwasanaethau crwydro.

Er ei fod yn croesawu adolygiad arfaethedig y Comisiwn Ewropeaidd o'r rheoliad crwydro a'i nodau fel cam cadarnhaol i'r cyfeiriad cywir, mae'r EESC o'r farn y dylid gosod amcan mwy grymus.

hysbyseb

"Y syniad y tu ôl i gynnig y Comisiwn yw y dylid darparu gwasanaethau crwydro ar yr un amodau ag y maen nhw gartref, heb unrhyw gyfyngiadau ar fynediad. Mae hwn yn gynnig da," meddai Christophe Lefèvre, rapporteur o'r farn EESC a fabwysiadwyd yn sesiwn lawn mis Gorffennaf. "Fodd bynnag, credwn y dylem fynd y tu hwnt i amodau a sicrhau nad oes raid i bobl yn Ewrop dalu mwy am eu cyfathrebiadau symudol pan fyddant yn mynd dramor."

Mae'r EESC hefyd yn pwysleisio nad yw'n ddigon nodi, pan fydd ansawdd neu gyflymder tebyg ar gael yn rhwydwaith aelod-wladwriaeth arall, na ddylai'r gweithredwr domestig ddarparu gwasanaeth crwydro o ansawdd is yn fwriadol. Mae hyn yn golygu, er enghraifft, os oes gan ddefnyddiwr gysylltedd 4G gartref, ni ddylent gael 3G wrth grwydro os oes 4G ar gael yn y wlad y mae'n teithio iddi.

Rhan o'r broblem yw seilwaith lleol gwael. Er mwyn gwarantu mynediad diderfyn i'r cenedlaethau diweddaraf a thechnolegau rhwydwaith, dylai'r UE hefyd fod yn barod i wneud hynny buddsoddi mewn seilwaith i lenwi'r bylchau presennol a sicrhau nad oes "smotiau gwyn", hy rhanbarthau sydd â sylw annigonol ar fand eang ar y rhyngrwyd, y gwyddys bod llawer ohonynt wedi'u lleoli mewn ardaloedd gwledig ac i yrru darpar breswylwyr a busnesau i ffwrdd. Dylai'r UE hefyd gyflwyno gofynion sylfaenol y dylai gweithredwyr gwrdd yn raddol fel y gall defnyddwyr wneud defnydd llawn o'r gwasanaethau hyn.

hysbyseb

Yn ogystal, mae'r EESC yn mynnu bod angen rhybuddion lluosog i'w hanfon at ddefnyddwyr i'w hamddiffyn rhag siociau biliau pan fyddant yn uwch na therfynau eu tanysgrifiadau. Wrth agosáu at y nenfwd, dylai'r gweithredwr ddal i rybuddio'r defnyddiwr pryd bynnag y mae'r cyfaint a osodwyd ar gyfer y rhybudd blaenorol wedi'i yfed eto, yn enwedig yn ystod yr un sesiwn galw neu ddefnyddio data.

Yn olaf, mae'r EESC yn tynnu sylw at fater defnydd teg fel pwynt glynu. Er bod pob contract cyfathrebu symudol yn sôn am ddefnydd teg mewn cysylltiad â chrwydro, mae'r EESC yn gresynu bod y rheoliad yn methu â'i ddiffinio. Ond gyda'r pandemig COVID mae pobl wedi dod i ddibynnu'n aruthrol ar weithgareddau ar-lein ac mae defnydd teg wedi cymryd ystyr hollol newydd. Meddyliwch, dadleua'r EESC, beth mae hynny'n ei olygu i fyfyriwr Erasmus sy'n mynychu prifysgol dramor, yn dilyn dosbarthiadau ar Dimau, Zoom neu ryw blatfform arall. Mae hynny'n defnyddio llawer o ddata, a byddant yn cyrraedd eu nenfwd misol yn gyflym. Tegwch fyddai i bobl mewn sefyllfa o'r fath gael yr un nenfwd yn y wlad y maen nhw'n ymweld â hi ag sydd ganddyn nhw yn eu mamwlad.

Cefndir

Diddymwyd gordaliadau crwydro yn yr UE ar 15 Mehefin 2017. Mae'r cynnydd cyflym ac enfawr mewn traffig ers hynny wedi cadarnhau bod y newid hwn wedi rhyddhau galw digyffwrdd am ddefnydd symudol, fel y dangosir gan yr adolygiad llawn cyntaf o'r farchnad grwydro a gyhoeddwyd gan yr Ewropeaidd. Comisiwn ym mis Tachwedd 2019.

Bydd y rheoliad crwydro cyfredol yn dod i ben ym mis Mehefin 2022 ac mae'r Comisiwn wedi cychwyn camau i sicrhau ei fod yn estynedig am 10 mlynedd ychwanegol tra hefyd yn ei wneud yn ddiogel i'r dyfodol ac yn fwy unol â chanlyniadau ymgynghoriad cyhoeddus 12 wythnos. Nod yr adolygiad arfaethedig yw:

· Y prisiau uchaf is y mae gweithredwyr domestig yn eu talu i weithredwyr dramor sy'n darparu gwasanaethau crwydro, gyda'r bwriad o yrru gostyngiadau mewn prisiau manwerthu;

· Rhoi gwell gwybodaeth i ddefnyddwyr am daliadau ychwanegol wrth ffonio rhifau gwasanaeth arbennig, megis rhifau gofal cwsmer;

· Sicrhau'r un ansawdd a chyflymder rhwydwaith symudol dramor ag yn y cartref, a;

· Gwella mynediad i wasanaethau brys wrth grwydro.

Darllenwch farn EESC

Darllenwch adolygiad arfaethedig y Comisiwn Ewropeaidd o'r rheoliad crwydro

Parhau Darllen

economi ddigidol

Lansiwyd adnodd digidol newydd i gefnogi iechyd, gofal cymdeithasol ac arloesedd diwydiant

cyhoeddwyd

on

Cyflawni Arloesedd yn adnodd newydd a ddatblygwyd gan Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru i lywio ac arwain y rhai sy'n gweithio ar draws arloesedd diwydiant, iechyd a gofal cymdeithasol. Mae'n crynhoi ymchwil allweddol, yn darparu mewnwelediadau beirniadol ac yn cyflwyno safbwyntiau newydd gan arweinwyr meddwl traws-sector.

Mae'r adnodd digidol newydd hwn yn adolygu'r cyfoeth o wybodaeth sydd ar gael am arloesi ym maes iechyd a gofal cymdeithasol i arfogi'r rhai sydd ei angen gyda'r wybodaeth fwyaf perthnasol a phwysig. Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi gweithio'n agos gyda chyfranwyr sy'n rhychwantu iechyd, diwydiant, y byd academaidd a gofal cymdeithasol gan ddarparu mewnbwn.

Mae llawer o randdeiliaid o'r farn bod arloesi yn hanfodol ar gyfer catalyddu newid ledled y system a gwneud gwahaniaeth i gleifion a phobl. Canfu arolwg diweddar a gomisiynwyd gan Hub Gwyddorau Bywyd Cymru ar gyfer Beaufort Research fod 97% o iechyd a gofal cymdeithasol yn ystyried bod arloesi yn bwysig iawn, ochr yn ochr â 91% o ddiwydiant.

hysbyseb

Fodd bynnag, gall rhwystrau wneud arloesi yn anoddach, gan gynnwys diffyg iaith gyffredin, adnoddau ac ymgysylltu traws-sector. Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru wedi creu'r adnodd Cyflawni Arloesi i helpu i fynd i'r afael â'r heriau hyn, gan nodi atebion ac atebion sy'n seiliedig ar dystiolaeth i helpu i lywio'r ecosystem arloesi a gwrthsefyll ein systemau iechyd a gofal cymdeithasol yn y dyfodol.

Disgwylir i'r adnodd gael ei ddiweddaru'n rheolaidd gyda deunydd newydd, a bydd yn lansio gyda:

Dywedodd Cari-Anne Quinn, Prif Swyddog Gweithredol Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru: “Gall yr adnodd newydd hwn chwarae rhan allweddol wrth helpu rhanddeiliaid o bob cefndir i lywio’r ecosystemau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru a thu hwnt. Mae arloeswyr yn allweddol i drawsnewid iechyd, gofal a lles ar raddfa fawr yng Nghymru a bydd yr adnodd hwn yn eu cefnogi i gyflawni hyn. ”

hysbyseb

Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Eluned Morgan: “Mae arloesi yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi ein sectorau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru i gyflwyno syniadau a thechnolegau newydd mewn partneriaeth â diwydiant. Rwy'n croesawu adnodd newydd 'Cyflawni Arloesedd' Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru fel offeryn allweddol i arloeswyr sy'n gweithio i oresgyn heriau go iawn a bachu ar gyfleoedd newydd cyffrous. Pan wnaethon ni sefydlu ac ariannu Hwb Gwyddor Bywyd Cymru, roedd arloesi wrth wraidd ei ethos - mae'r ethos hwn wedi chwarae rhan allweddol yn ein hadferiad a'n hymateb i effaith COVID-19. "

Dywedodd Dr. Chris Subbe, Ymgynghorydd Meddygaeth Gofal Acíwt, Anadlol a Chritigol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ac Uwch Ddarlithydd Clinigol ym Mhrifysgol Bangor: “Roeddwn yn falch iawn o gyfrannu at yr adnodd Cyflawni Arloesedd trwy archwilio pwysigrwydd gwneud arloesi yn arfer bob dydd.

Yn yr amser hwn o bwysau eithriadol ar ein gallu i ddarparu gofal o safon mae angen i ni ddod o hyd i ffyrdd o ddatblygu talent a syniadau o ble bynnag y dônt. Dylai'r adnodd newydd hwn rymuso arloeswyr amlddisgyblaethol o gefndiroedd diwydiant a gofal iechyd gyda'r wybodaeth, y cyd-destun a'r iaith sy'n ofynnol. "

Dywedodd Darren Hughes, Cyfarwyddwr Cydffederasiwn GIG Cymru: “Rydym yn croesawu’r adnodd Cyflawni Arloesi newydd gan Hyb Gwyddorau Bywyd Cymru, gan ein bod wedi gweld effaith arloesi a thrawsnewid gwasanaeth mewn ymateb i bandemig Covid-19. Mae'r adnodd yn cefnogi dealltwriaeth ddyfnach o arloesi ac yn ategu ein hadroddiad amlasiantaethol a baratowyd gan Brifysgol Abertawe, Adroddiad Astudiaeth Arloesi a Thrawsnewid GIG Cymru COVID-19, sy'n tynnu o sylfaen dystiolaeth helaeth o brofiadau staff o bob rhan o GIG Cymru, gan archwilio pam a sut y gwnaethant arloesi ac edrych ar argymhellion ymarferol i hyrwyddo'r agenda hon.

“Wrth i ni gychwyn ar adferiad, mae'n hanfodol ein bod yn manteisio ar gyfle i wella darpariaeth gwasanaeth, effeithlonrwydd, canlyniadau cleifion, lles staff, ac annog diwylliant o ddysgu a rhannu arfer gorau ar draws ffiniau sefydliadol.”

Daw'r adnodd ar adeg gyffrous ar gyfer arloesi yng Nghymru, gyda lansiad yr Academïau Dysgu Dwys yn gynharach yn 2021. Y cyntaf o'u math yn y byd, mae'r academïau blaenllaw hyn sy'n arwain y byd yn cyflwyno cyrsiau dysgedig sy'n canolbwyntio ar arloesi, ymchwil ac ymgynghoriaeth bwrpasol gwasanaethau, gyda Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn cefnogi partneriaid perthnasol.

Os hoffech chi archwilio'r adnodd Cyflawni Arloesedd, cliciwch yma

Am Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru

Nod Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yw gwneud Cymru yn lle dewis ar gyfer arloesi iechyd, gofal a lles. Rydym yn helpu i hyrwyddo arloesedd a chreu cydweithredu ystyrlon rhwng diwydiant, iechyd, gofal cymdeithasol, y llywodraeth a sefydliadau ymchwil.

Rydym am helpu i drawsnewid iechyd a lles economaidd y genedl:

  • Cyflymu datblygiad a mabwysiadu atebion arloesol sy'n cefnogi anghenion iechyd a gofal cymdeithasol Cymru, a;
  • partneru â diwydiant i hyrwyddo gwelliant economaidd ar draws y sector gwyddorau bywyd a sbarduno twf busnes a swyddi yng Nghymru.

Rydym yn gwneud hyn trwy weithio'n agos gyda chydweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol i ddeall yr heriau a'r pwysau y gallai sefydliad eu hwynebu. Ar ôl ein nodi, rydym wedyn yn gweithio gyda diwydiant i helpu i ddod o hyd i atebion arloesol a'u cefnogi i ymateb yn ystwyth i'r heriau hyn.

Mae ein tîm yn darparu cyngor, cyfeiriadau a chefnogaeth bwrpasol i gyflymu pob taith arloesi, p'un a yw'n cefnogi clinigwr gyda syniad disglair neu'n sefydliad gwyddorau bywyd rhyngwladol.

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn helpu i gataleiddio newid ledled y system trwy gynnull a threfnu ecosystem arloesi traws-sector. Mae'r cysylltiadau hyn yn ein galluogi i greu cyfleoedd rhwydweithio a chyfateb gwerthfawr.

I ddarganfod mwy, cliciwch yma.

Ynglŷn â'r adnodd Cyflawni Arloesedd

Mae'r adnodd yn lansio gyda:

  • Wyth Mewnwelediad ar gyfer Cyflawni Arloesedd- erthygl yn coladu mewnwelediadau a themâu allweddol o bob rhan o'r adnodd.
  • Cyfeiriadur crynhoi cefnogaeth a sefydliadau sydd ar gael yng Nghymru.
  • A adolygiad naratif tystiolaeth a llenyddiaeth arloesi.
  • A adolygiad polisi o agwedd llywodraeth Cymru tuag at arloesi.
  • Blogiau awdur gan arweinwyr o bob rhan o iechyd, diwydiant a gofal cymdeithasol sy'n canolbwyntio ar arloesi.
  • Podlediadau lle mae arweinwyr meddwl yn trafod heriau a chyfleoedd arloesi.

Cyfeirnod yr Arolwg:

"Canfu arolwg diweddar a gomisiynwyd gan Hub Gwyddorau Bywyd Cymru ar gyfer Ymchwil Beaufort fod 97% o iechyd a gofal cymdeithasol yn ystyried bod arloesi yn bwysig iawn, ochr yn ochr â 91% o ddiwydiant. ”

Comisiynwyd Beaufort Research gan Hub Gwyddorau Bywyd Cymru i gynnal arolwg dienw i ganfyddiadau rhanddeiliaid traws-sector o amgylch y sefydliad a'r sector gwyddorau bywyd ehangach yn gynnar yn 2021. Gwnaed hyn i helpu i lywio cyfeiriad strategol Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru yn y dyfodol.

Parhau Darllen

economi ddigidol

Dadansoddiad economaidd o'r Ddeddf Marchnadoedd Digidol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyflwyno cynnig ar gyfer y Ddeddf Marchnadoedd Digidol (DMA). Ei nod yw creu marchnadoedd digidol teg a chystadleuol yn yr UE. Ei nod yw cyflawni hyn trwy gyflwyno newydd ex-ante rheoliadau a fydd yn berthnasol yn awtomatig i "borthgeidwaid" fel y'u gelwir. Bydd y porthorion yn blatfformau rhyngrwyd mawr sy'n cwrdd â meini prawf maint dethol, yn ysgrifennu Robert Chovanculiak, PhD.

Mewn cyd-gyhoeddiad newydd o'r enw Deddf Dadansoddiad Economaidd Marchnadoedd Digidol, a baratowyd gan bedwar melin drafod: INESS (Slofacia), CETA (Gweriniaeth Tsiec), IME (Bwlgaria), a LFMI (Lithwania), rydym yn tynnu sylw at ddiffygion y DMA ac yn tynnu sylw at ganlyniadau anfwriadol posibl y rheoliad hwn. Yn ogystal, rydym hefyd yn awgrymu ffordd i addasu'r weithdrefn arfaethedig ar gyfer rheoleiddio cwmnïau rhyngrwyd.

Ymhlith y prif ddiffygion mae'r union ddiffiniad o 'porthorion'. Nid ydynt mewn gwirionedd mewn safle dominyddol yn yr economi gyfan. Hyd yn oed o fewn gwasanaethau digidol, mae cystadleuaeth ddwys rhwng llwyfannau yn erbyn ei gilydd, ac ar yr un pryd mae arloeswyr newydd yn herio eu safle yn y farchnad yn gyson.

hysbyseb

Yr unig le lle mae gan borthgeidwaid y gallu i ddylanwadu ar reolau'r gêm yw ar eu platfform eu hunain. Fodd bynnag, er bod ganddynt reolaeth lawn dros osod y telerau ac amodau ar gyfer defnyddwyr, nid oes ganddynt gymhelliant i'w gosod yn anffafriol. Y ffordd orau o weld hyn yw o ran amrywiol arferion y mae'r cynnig DMA yn eu cyfyngu neu'n eu gwahardd yn llwyr.

Yn yr astudiaeth, rydym yn dangos bod yr arferion busnes hyn yn destun amser ac yn cael eu defnyddio'n gyfreithlon gan lawer o gwmnïau yn y byd all-lein. At hynny, mae yna nifer o esboniadau economaidd yn y llenyddiaeth pam nad yw'r arferion busnes hyn yn amlygiad o ymddygiad gwrth-gystadleuol, ond yn hytrach maent yn darparu mwy o les i ddefnyddwyr terfynol a defnyddwyr busnes y platfform.

Felly, rydym yn argymell bod y DMA yn ail-ystyried canoli ac awtomeiddio'r broses gyfan o nodi "porthorion" ac arferion busnes gwaharddedig unigol. O safbwynt rhanbarth CEE, mae'n bwysig cynnal elfen ddeinamig y gystadleuaeth. Gellir cyflawni hyn trwy ailosod y statig a ex ante dull gweithredu yn y DMA gyda dull polycentrig lle mae galluoedd cenedlaethol yn ymwneud â gwneud penderfyniadau wrth gynnal deialog reoleiddio agored lle mae cwmnïau rhyngrwyd eu hunain yn cael cyfle i gymryd rhan.

hysbyseb

Mae Robert Chovanculiak, PhD yn ddadansoddwr yn INESS ac yn awdur arweiniol y Deddf Dadansoddiad Economaidd Marchnadoedd Digidol.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd