#Transport: Cytundeb ar agor y farchnad rheilffordd i deithwyr yr UE

| Ebrill 25, 2016 | 0 Sylwadau

teithwyr-fyrddio-gogledd-rheilffordd-wasanaethMae trafodwyr dros dro i agor marchnad yr UE ar gyfer cludo rheilffyrdd i deithwyr domestig ac i sicrhau amodau cyfartal i gwmnïau rheilffyrdd wedi cael eu cyrraedd gan drafodwyr Senedd Ewrop a'r Cyngor. Ei nod yw hybu ansawdd y gwasanaethau a gynigir i deithwyr a gwella perfformiad y sector rheilffyrdd.

Byddai'r rheolau newydd yn hybu cystadleuaeth mewn dwy ffordd. Yn gyntaf, dylai cwmnïau rheilffordd gael mynediad i farchnad rheilffyrdd teithwyr domestig yr UE o 1 Ionawr 2019 “mewn pryd ar gyfer amserlenni’r rheilffyrdd gan ddechrau ar 14 Rhagfyr 2020”.
Yn ail, mewn achosion lle mae awdurdodau yn penderfynu i ddyfarnu contractau gwasanaethau cyhoeddus i ddarparu gwasanaethau rheilffordd i deithwyr, sydd ar hyn o bryd yn cyfrif am y rhan fwyaf o'r gwasanaethau rheilffordd i deithwyr yn yr UE, ceisiadau cystadleuol ar gyfer contractau gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu dwyn i mewn yn raddol fel y prif offeryn ar gyfer dewis y gwasanaeth darparwyr.

Bydd ceisiadau cystadleuol ar gyfer contractau gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer gwasanaethau rheilffyrdd i deithwyr fydd y norm. Fodd bynnag, am chwe blynedd, bydd yn parhau i fod yn bosibl i gontractau gwasanaeth cyhoeddus wobr yn uniongyrchol. Ar ôl y cyfnod pontio hwn, bydd unrhyw ddyfarniad uniongyrchol yn unig fydd yn bosibl ar sail meini prawf effeithlonrwydd a pherfformiad gwrthrychol.

Er mwyn atal gwrthdaro buddiannau a gwella tryloywder ariannol rhwng gweithredwyr trenau a rheolwyr seilwaith, bydd rhai mesurau diogelu yn cael eu rhoi ar waith. Bydd yn ofynnol i Aelod-wladwriaethau sicrhau bod rheolwyr isadeiledd caniatáu mynediad anwahaniaethol i weithredwyr rheilffyrdd a nad yw eu didueddrwydd yn cael ei effeithio gan unrhyw wrthdaro buddiannau.

I gael gwybodaeth am sefyllfa rhyddfrydoli'r farchnad reilffyrdd ledled yr UE gweler y nodyn cefndir ar y dde.

Datganiadau gan drafodwyr y Senedd:
Wim van de Camp (EPP, NL), rapporteur ar gyfer y cynnig ar ddyfarnu contractau gwasanaeth cyhoeddus: “Mae angen ysgogiad cystadleuol cryf ar reilffyrdd Ewropeaidd os yw am barhau i chwarae rhan ganolog yng ngweithrediad llwyddiannus economïau Ewrop. Bydd y cytundeb hwn yn arwain at fwy o gystadleuaeth a mwy o wasanaethau rheilffordd fforddiadwy a all hybu twf economaidd, bod yn fwy cynaliadwy a sicrhau bod y rheilffyrdd yn parhau i fod yn fodd cludiant deniadol yn y dyfodol.

Dyfarnu uniongyrchol ar hyn o bryd, heb unrhyw gynnig cystadleuol yw'r norm. Yn y testun newydd rydym yn cytuno y dylai ddod yn eithriad. Bydd cynnig yn seiliedig ar feini prawf gwrthrychol yn gwella ansawdd a fforddiadwyedd y gwasanaethau i deithwyr ac yn hybu cystadleurwydd i'r sector cyfan. ”

David-Maria Sassoli (S&D, IT), rapporteur ar gyfer y cynnig ar gyfer agor a llywodraethu seilwaith rheilffyrdd: “Yn olaf mae gennym fargen dda ar ôl 7 mis o drafodaethau. Derbyniwyd holl gynigion y Senedd: ar bwerau'r corff rheoleiddio, ar osgoi gwrthdaro buddiannau rhwng gweithredwyr a rheolwyr seilwaith ac ar docynnau, ond yn anad dim ar fynediad agored ar gyfer rheilffyrdd cyflym.

Mae'r farchnad bellach ar agor, hyd yn oed os yw hyn yn digwydd 20 flynyddoedd ar ôl iddo ddigwydd yn y sector hedfan. Rwy'n dymuno y bydd y fargen hon yn rhoi hwb cryf i'r sector rheilffyrdd Ewropeaidd. ”

Merja Kyllönen (GUE / NGL, FI), rapporteur ar gyfer y cynnig i ddiddymu'r rheoliad ar normaleiddio cyfrifon: “Wedi’r cyfan, rwy’n hapus iawn ein bod mewn sefyllfa i gau’r trafodaethau hir hyn ar y pedwerydd pecyn rheilffordd. Yn enwedig mae ein sector rheilffyrdd yn rhagweld cymeradwyaeth derfynol y 'piler technegol' fel y'i gelwir ac mae'n hanfodol i symud ymlaen ymhellach o ran diogelwch a rhyngweithrededd system reilffyrdd Ewrop.
Gobeithio y bydd y pecyn hwn yn rhoi hwb i fuddsoddiad mewn traffig teithwyr a thraffig cludo nwyddau, i ddarparu gwell gwasanaethau i'n cwsmeriaid a galluogi cyflym tuag at gludiant gwyrdd. ”

Y camau nesaf

Bellach mae angen i'r Cyngor anffurfiol a Senedd Ewrop gymeradwyo'r cytundeb anffurfiol y daethpwyd iddo rhwng y trafodwyr.Cefndir

y pecyn rheilffordd 4thNod y tabl, a gyflwynwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd ym mis Ionawr 2013, yw gwella cystadleurwydd y sector rheilffyrdd ac ansawdd gwasanaethau rheilffyrdd trwy gyflwyno mwy o gystadleuaeth mewn gwasanaethau teithwyr a sicrhau chwarae teg i weithredwyr, a lleihau'r costau i weithredwyr rheilffyrdd o gael awdurdodiadau. ac ardystiadau.
Nod y piler “marchnad” yw annog cystadleuaeth bellach mewn gwasanaethau rheilffyrdd i deithwyr a sicrhau bod rhwydweithiau'n cael eu rhedeg mewn modd anwahaniaethol. Mae piler technegol pecyn rheilffordd 4th yn diffinio rheolau ar ryngweithredu, diogelwch a rôl Asiantaeth Rheilffordd Ewrop.

Pleidleisiodd y Senedd ei sefyllfa ar gynigion y Comisiwn ym mis Chwefror 2014. Roedd cytundeb trioleg ar y piler “technegol” yn cymeradwyo ym mhwyllgor trafnidiaeth a Thwristiaeth yr EP ym mis Mawrth 2016 ac mae i fod i gael ei gymeradwyo yn y Sesiwn Llawn Ebrill II.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, EU, rheilffyrdd UE, Senedd Ewrop, cludiant

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *