#ISSG: Datganiad o Grŵp Cymorth #Syria Rhyngwladol

| Efallai y 18, 2016 | 0 Sylwadau

syria-topCyfarfod yn Fienna ar 17 Mai wrth i'r Grŵp Rhyngwladol Syria Cymorth (ISSG), Cynghrair Arabaidd, Awstralia, Canada, Tsieina, yr Aifft, yr Undeb Ewropeaidd, Ffrainc, yr Almaen, Iran, Irac, yr Eidal, Japan, Jordan, Libanus, Yr Iseldiroedd , ailddatgan y Sefydliad Islamaidd Cydweithredu, Oman, Qatar, Rwsia, Saudi Arabia, Sbaen, Twrci, yr Emiraethau Arabaidd Unedig, y Deyrnas Unedig, y Cenhedloedd Unedig, a'r Unol Daleithiau penderfyniad y ISSG i gryfhau'r ar ddiwedd y rhyfel, er mwyn sicrhau llawn a mynediad dyngarol parhaus yn Syria, ac i sicrhau cynnydd tuag at drawsnewid gwleidyddol heddychlon.

Ar ddiwedd y rhyfel

Aelodau, gan bwysleisio pwysigrwydd rhoi'r gorau llawn o rhyfela i leihau trais ac achub bywydau, pwysleisiodd yr angen i solidify rhoi'r gorau yn wyneb bygythiadau difrifol, yn enwedig yn ystod yr ychydig wythnosau diwethaf. Croesawodd yr aelodau'r Cyd-ddatganiad o Fai 9 gan Cadoediad Tasglu cyd-gadeiryddion, y Ffederasiwn Rwsia a'r Unol Daleithiau, gan eu recommitting i ddwysau ymdrechion i sicrhau gweithrediad y wlad roi'r gorau i. Yn hyn o beth, roeddent yn croesawu'r gwaith parhaus y Tasglu a mecanweithiau eraill i hwyluso solidifying y rhoi'r gorau megis Center Gweithrediadau Cenhedloedd Unedig a Rwsieg-US Cydlynu Cell yng Ngenefa.

Anogodd yr aelodau ISSG cydymffurfiaeth lawn o'r partïon i'r delerau'r rhoi'r gorau, gan gynnwys gorffen ei gweithrediadau dramgwyddus, ac ymgymerodd i ddefnyddio eu dylanwad gyda'r partďon â rhoi'r gorau i gael cydymffurfiad hwn. Yn ogystal, a elwir yn ISSG ar yr holl bartïon â rhoi'r gorau i ymatal rhag ymatebion anghymesur i provocations ac i ddangos ataliaeth. Os nad yw'r ymrwymiadau y partïon â rhoi'r gorau yn cael eu gweithredu mewn ewyllys da, gallai'r canlyniadau gynnwys dychwelyd rhyfel llawn ar raddfa, y cytunodd yr holl Aelodau'r ISSG fyddai o fudd i unrhyw un bod. Lle mae'r cyd-gadeiryddion yn credu bod parti at roi'r gorau i ymladd wedi cymryd rhan mewn patrwm o cyson ddiffyg cydymffurfio, gallai'r Tasglu cyfeirio ymddygiad o'r fath i Weinidogion ISSG neu'r rhai a ddynodwyd gan Weinidogion i benderfynu ar gamau priodol, gan gynnwys gwaharddiad o bartïon o'r fath gan y trefniadau y terfynu a'r amddiffyniad y mae'n ei roi iddynt. Ar ben hynny, bydd methiant ddiwedd y rhyfel a / neu o ganiatáu mynediad at gyflwyno cymorth dyngarol yn cynyddu'r pwysau rhyngwladol Yon rhai sy'n methu â byw hyd at yr ymrwymiadau hyn.
Gan nodi galwadau blaenorol gan y ISSG a'r unfrydol-fabwysiadwyd UNSCR 2254 o 18 2015 Rhagfyr, ailadroddodd y ISSG ei gondemnio yr ymosodiadau diwahân gan unrhyw barti i'r gwrthdaro. Mynegodd y ISSG ei bryder difrifol am dyfu anafiadau sifil yn yr wythnosau diwethaf, gan wneud yn glir bod yr ymosodiadau ar sifiliaid, gan gynnwys ymosodiadau ar gyfleusterau meddygol, gan unrhyw barti, yn hollol annerbyniol. Cymerodd y ISSG sylw o'r ymrwymiad Mawrth 2016 gan y llywodraeth Syria i beidio â chymryd rhan mewn defnydd diwahân o rym ac anogodd y gwaith o gyflawni ymrwymiad hwnnw. Mae'r ISSG ymrwymo i dwysáu ei ymdrechion i gael y partïon i atal unrhyw ddefnydd diwahân pellach o rym, ac croesawu ymrwymiad y Ffederasiwn Rwsia yn y Cyd-Ddatganiad o Fai 9 i "weithio gyda'r awdurdodau Syria i leihau gweithrediadau hedfan dros ardaloedd byw bennaf gan sifiliaid neu bartďon â rhoi'r gorau, yn ogystal ag ymrwymiad yr Unol Daleithiau 'i dwysáu ei gefnogaeth a chymorth i gynghreiriaid rhanbarthol i helpu i atal y llif o ddiffoddwyr, arfau, neu gymorth ariannol i sefydliadau terfysgol ar draws eu ffiniau. "

Mae'r ISSG, gan nodi bod Da'esh a'r Ffrynt Nusra yn cael eu dynodi gan y Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig fel sefydliadau terfysgol, anogodd bod y gymuned ryngwladol yn popeth y gall i atal unrhyw ddeunydd neu gymorth ariannol gan gyrraedd grwpiau hyn ac anghymell unrhyw barti â rhoi'r gorau rhag ymladd mewn cydweithrediad â nhw. Mae'r ISSG yn cefnogi ymdrechion gan y cyd-gadeiryddion y Cadoediad Tasglu i ddatblygu dealltwriaeth a rennir o'r bygythiad a berir, a darluniad o'r diriogaeth a reolir, gan Da'esh a'r Ffrynt Nusra, ac i ystyried ffyrdd o ddelio bendant â'r bygythiad a berir gan Da'esh a'r Ffrynt Nusra i Syria a diogelwch rhyngwladol. Pwysleisiodd y ISSG y dylai'r pleidiau yn cymryd camau yn erbyn y ddau grŵp, osgoi unrhyw ymosodiadau ar bartïon â rhoi'r gorau ac unrhyw ymosodiadau ar sifiliaid, yn unol â'r ymrwymiadau a geir yn mis Chwefror 22 Cyd Datganiad o Ffederasiwn Rwsia a'r Unol Daleithiau.

Mae'r ISSG hefyd addo cefnogaeth ar gyfer ceisio i drawsnewid y rhoi'r gorau i fod yn cadoediad ledled y wlad yn fwy cynhwysfawr ochr yn ochr â chynnydd mewn trafodaethau ar gyfer pontio gwleidyddol rhwng y partïon Syria gyson â'r Communiqué Genefa Mehefin 2012, Resolutions UNSC perthnasol a phenderfyniadau ISSG.

Mae sicrhau mynediad dyngarol

Ers cyfarfod diwethaf y ISSG, mae'r Cenhedloedd Unedig, yn cydlynu gyda'r Pwyllgor Rhyngwladol y Groes Goch (ICRC) a Syrian Arab Red Crescent, wedi cyflwyno cymorth i 255,000 bobl mewn ardaloedd dan warchae a phobl 473,000 mewn ardaloedd anodd eu cyrraedd. Fodd bynnag, mae'r llywodraeth Syria wedi i ganiatáu mynediad i lawer o leoliadau gan gynnwys nifer o gymunedau dan warchae yn Damascus Gwledig, yn groes i'r Datganiad Munich eto. timau asesu Cenhedloedd Unedig, cymorth, gan gynnwys cyflenwadau meddygol a phersonél i sicrhau bod eu defnydd cywir achub bywyd, wedi cael eu gwrthod i boblogaethau mewn angen. Er bod rhai gwagio meddygol brys wedi cael eu cynnal, llawer o achosion wedi cael eu gohirio neu eu gwrthod.

Mae aelodau'r ISSG ailddatgan bod gwarchaeau o boblogaethau sifil yn Syria yn groes Cyfraith Ddyngarol Ryngwladol ac yn galw am godi'r unwaith bob gwarchaeau. Mae'r ISSG ymrwymo i ddefnyddio ei ddylanwad gyda phob parti ar y ddaear ac yn cydgysylltu â'r Cenhedloedd Unedig i sicrhau ar unwaith, heb rwystr a pharhaus mynediad dyngarol ledled Syria, ac yn caniatáu cymorth dyngarol i gyrraedd yr holl bobl mewn angen, yn enwedig yn yr holl warchae ac caled eu cyrraedd ardaloedd, fel y diffinnir gan y Cenhedloedd Unedig ac yn galw am yn UNSCR 2254. Fel yn galw am yn UNSCR 2258, dylai croesfannau ffin sy'n angenrheidiol ar gyfer cymorth dyngarol yn aros ar agor.

Mae'r ISSG Mynnodd camau cadarn i alluogi darparu cyflenwadau dyngarol brys i y lleoliadau canlynol: Arbeen, Darraya, Douma, Dwyrain Harasta, Mouadhimiyeh, Zabadin a Zamalka. Rhaid danfoniadau dyngarol rheolaidd yn parhau, yn ôl cynlluniau misol y Cenhedloedd Unedig, i bawb arall dan warchae ac anodd eu cyrraedd lleoliadau, gan gynnwys Fouah, Kefraya, Kafr Batna, Ein Terma, Hammura, Jisrein, Madaya, Zabadani, Yarmouk. Gan ddechrau Mehefin 1, os yw'r Cenhedloedd Unedig yn gwrthod mynediad dyngarol i unrhyw un o'r ardaloedd gwarchae dynodedig, mae'r ISSG yn galw ar Rhaglen Fwyd y Byd i gynnal unwaith rhaglen ar gyfer pontydd aer a diferion aer ar gyfer pob ardal sydd mewn angen. Mae'r ISSG addo i gefnogi rhaglen o'r fath, ac mae hefyd yn galw ar bob plaid i ddiwedd y rhyfel i ddarparu amgylchedd diogel ar gyfer y rhaglen honno. Dylai danfoniadau Awyr hefyd yn parhau i Dayr al-Zour. Pwysleisiodd y ISSG y mynediad o'r fath, fel mewn mannau eraill, fod yn un parhaus am gyhyd ag anghenion dyngarol yn parhau. Bydd mynediad Dyngarol at y meysydd mwyaf brys fod yn gam cyntaf tuag at gael mynediad llawn, parhaus, a dirwystr ar hyd a lled y wlad.

Mae Aelodau'r ISSG yn edrych ymlaen at weld y cynllun Mehefin y Cenhedloedd Unedig ar gyfer dosbarthu dyngarol flaenoriaeth ac yn annog y llywodraeth i gymeradwyo gyflym ac yn ei gyfanrwydd i wneud iawn am yr amser a gollwyd. Mae pob aelod ISSG yn ymrwymo i weithio gyda'i gilydd ar unwaith gyda'r partïon Syria i sicrhau nad oes oedi wrth rhoi cymeradwyaeth a chwblhau bob cais y Cenhedloedd Unedig ar gyfer mynediad sy'n gyson â UNSCR 2254, paragraff 12.

ailddatgan Y ISSG na ddylai mynediad dyngarol o fudd i unrhyw grŵp penodol dros unrhyw un arall, ond rhaid ei roi gan bob ochr i'r holl bobl sydd mewn angen, yn cydymffurfio'n llawn â UNSCR 2254. cymorth dyngarol yn cael ei gyflwyno yn seiliedig ar angen, ar gyfer nifer y buddiolwyr a bennir gan y Cenhedloedd Unedig, gyda'r pecyn llawn o fwyd, meddygol, llawfeddygol, dŵr, glanweithdra, eitemau nad ydynt yn fwyd, ac unrhyw nwyddau eraill sydd eu hangen ar frys fel y pennir gan y y Cenhedloedd Unedig. Dylai darparu gwasanaethau iechyd symudol a gwacáu o achosion meddygol brys yn cael ei hwyluso gan bob ochr yn seiliedig ar frys ac anghenion yn unig.

Gofynnodd y ISSG y Cenhedloedd Unedig i adrodd yn wythnosol, ar ran y Tasglu, ar gynnydd ar weithrediad y cynllun y cyfeirir ato uchod ar waith, fel bod mewn unrhyw achos lle mae oedi mynediad neu gymeradwyaethau yn brin, gallai aelodau ISSG perthnasol ddefnyddio eu dylanwad i bwyso ar y blaid neu bleidiau gofynnwyd i ddarparu bod cymeradwyaeth a mynediad. Penderfynodd y ISSG ymhellach, mewn achosion lle mae mynediad dyngarol yn cael ei wrthod yn systematig, naill ai'n llawn neu drwy gwrthod cyflwyno categorïau penodol o gymorth dyngarol neu anghytundebau dros nifer y buddiolwyr, mae'r ISSG, gyda chytundeb y cyd-gadeiryddion, caninform y Cyngor diogelwch drwy Cennad Arbennig y CU ar gyfer Syria.

ISSG cyd-gadeiryddion a chyfranogwyr addo sicrhau bod gosgordd cymorth dyngarol yn cael eu defnyddio at ddibenion dyngarol yn unig. sefydliadau dyngarol rhyngwladol, yn arbennig y Cenhedloedd Unedig, yn chwarae rôl ganolog, gan eu bod yn cynnwys y llywodraeth Syria, Syria Arabaidd Red Crescent, y gwrthwynebiad a lleol poblogaethau, wrth drefnu monitro a'u cynnal a dosbarthu di-dor o gymorth.

Rydym yn annog y gymuned ryngwladol a'r Cenhedloedd Unedig i ddwysáu ymdrechion i ddiwallu anghenion pobl wedi'u dadleoli yn fewnol ar draws Syria, heb golli golwg ar y rheidrwydd amodau adeiladu ar gyfer y ddychwelyd yn ddiogel o'r ffoaduriaid, gan gynnwys yn ystod y cyfnod pontio, yn unol â'r holl normau cyfraith ddyngarol ryngwladol a chan ystyried buddiannau'r gwledydd cynnal.

Hyrwyddo pontio gwleidyddol fel y norm

Ailadroddodd y ISSG amcan o gwrdd â'r dyddiad targed a sefydlwyd gan UNSCR 2254 Awst 1 i'r partïon ddod i gytundeb ar fframwaith ar gyfer pontio gwleidyddol gwirioneddol, a fyddai'n cynnwys corff eang, cynhwysol, di-enwadol trosiannol llywodraethu gyda phwerau gweithredol llawn . Yn hyn o beth, roeddent yn croesawu'r "Crynodeb Cyfryngwr yw" a gyhoeddwyd ar ôl y drydedd rownd o sgyrsiau masnach ryng-Syria ar Ebrill 27 gan y Cenhedloedd Unedig Arbennig Envoy Staffan de Mistura, a'u cymeradwyo yn enwedig y "Elfennau Cyffredin ar Pontio Gwleidyddol" Nododd fewn yr adroddiad, yn ogystal â y "Materion Sylfaenol ar gyfer Pontio Hyfyw" a geir yn Atodiad 1 yr adroddiad a allai wasanaethu fel sail ar gyfer y rownd nesaf y trafodaethau rhyng-Syria. Mae'r ISSG yn nodi bod y partïon wedi derbyn y bydd trosglwyddiad gwleidyddol yn cael ei oruchwylio gan gorff llywodraethol trosiannol a ffurfiwyd ar sail caniatâd y ddwy ochr a freiniwyd gyda phwerau gweithredol llawn, i sicrhau parhad sefydliadau llywodraethol, yn unol â UNSCR 2254. Ar sail y Communiqué Genefa, anogodd y ISSG y partïon i ymgysylltu'n adeiladol gyda'r Cennad Arbennig y Cenhedloedd Unedig yn mynd i'r afael â'r materion sylfaenol ar gyfer pontio, fel y nodwyd gan y Gennad Arbennig. aelodau'r ISSG yn credu y dylai'r partïon ddychwelyd i'r trafodaethau ar y sail honno ar yr adeg briodol.

Cadarnhaodd pob aelod ISSG bod yn rhaid pontio gwleidyddol yn Syria yn Syria sy'n eiddo a arweinir Syria-, a mynegi eu hymrwymiad diamwys ac unedig i hwyluso dechrau pontio gwleidyddol yn Syria gan gyson â phenderfyniad 2254 (2015) a datganiadau ISSG blaenorol Hydref 30 a Thachwedd 14, 2015, a Chwefror 11, 2016. Mae'r ISSG hefyd yn gofyn Cennad Arbennig y Cenhedloedd Unedig ar gyfer Syria de Mistura i hwyluso cytundebau rhwng y partïon Syria i ryddhau carcharorion. Gelwir y ISSG ar unrhyw carcharorion barti dal i ddiogelu iechyd a diogelwch y rhai sydd yn eu gofal.

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Syria, Cenhedloedd Unedig