Cysylltu â ni

EU

#HateSpeech: Y Comisiwn Ewropeaidd a TG cwmnïau cyhoeddi cod ymddygiad ar-lein

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

r-AR-LEIN-SCAMS-big570Dadorchuddiodd y Comisiwn ynghyd â Facebook, Twitter, YouTube a Microsoft ('y cwmnïau TG') god ymddygiad sy'n cynnwys cyfres o ymrwymiadau i frwydro yn erbyn lledaeniad lleferydd casineb anghyfreithlon ar-lein yn Ewrop.

Mae'r Cwmnïau TG yn cefnogi'r Comisiwn Ewropeaidd ac aelod-wladwriaethau'r UE yn yr ymdrech i ymateb i'r her o sicrhau nad yw llwyfannau ar-lein yn cynnig cyfleoedd i leferydd casineb ar-lein ledaenu ar lafar. Maent yn rhannu, ynghyd â llwyfannau eraill a chwmnïau cyfryngau cymdeithasol, gyfrifoldeb ar y cyd a balchder wrth hyrwyddo a hwyluso rhyddid mynegiant ledled y byd ar-lein. Fodd bynnag, mae'r Comisiwn a'r Cwmnïau TG yn cydnabod bod lledaeniad lleferydd casineb anghyfreithlon ar-lein nid yn unig yn effeithio'n negyddol ar y grwpiau neu'r unigolion y mae'n eu targedu, ond mae hefyd yn cael effaith negyddol ar y rhai sy'n codi llais dros ryddid, goddefgarwch a pheidio â gwahaniaethu yn ein cymdeithasau agored a yn cael effaith iasoer ar y disgwrs democrataidd ar lwyfannau ar-lein.

Er mwyn atal lleferydd casineb anghyfreithlon rhag lledaenu, mae'n hanfodol sicrhau bod deddfau cenedlaethol perthnasol sy'n trosi Penderfyniad Fframwaith y Cyngor ar frwydro yn erbyn hiliaeth a senoffobia yn cael eu gorfodi'n llawn gan aelod-wladwriaethau ar-lein yn ogystal ag yn yr amgylchedd all-lein. Er bod cymhwyso darpariaethau yn effeithiol i droseddoli lleferydd casineb yn dibynnu ar system gadarn o orfodi cosbau cyfraith droseddol yn erbyn cyflawnwyr unigol lleferydd casineb, rhaid ategu'r gwaith hwn â chamau sy'n ceisio sicrhau bod lleferydd casineb anghyfreithlon ar-lein yn cael ei adolygu'n gyflym gan gyfryngwyr ar-lein a llwyfannau cyfryngau cymdeithasol, ar ôl derbyn hysbysiad dilys, o fewn amserlen briodol. Er mwyn cael ei ystyried yn ddilys yn hyn o beth, ni ddylai hysbysiad fod yn annigonol nac wedi'i brofi'n annigonol.

hysbyseb

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder, Defnyddwyr a Chydraddoldeb Rhywiol Vĕra Jourová: "Mae'r ymosodiadau terfysgol diweddar wedi ein hatgoffa o'r angen dybryd i fynd i'r afael â lleferydd casineb ar-lein anghyfreithlon. Yn anffodus mae'r cyfryngau cymdeithasol yn un o'r offer y mae grwpiau terfysgol yn eu defnyddio i radicaleiddio pobl ifanc a defnydd hiliol iddynt lledaenu trais a chasineb Mae'r cytundeb hwn yn gam pwysig ymlaen i sicrhau bod y rhyngrwyd yn parhau i fod yn lle mynegiant democrataidd rhad ac am ddim, lle mae gwerthoedd a deddfau Ewropeaidd yn cael eu parchu. Rwy'n croesawu ymrwymiad cwmnïau TG ledled y byd i adolygu mwyafrif yr hysbysiadau dilys ar gyfer cael gwared ar araith casineb anghyfreithlon mewn llai na 24 awr a dileu neu analluogi mynediad at gynnwys o'r fath, os oes angen. "

Dywedodd Pennaeth Polisi Cyhoeddus Ewrop ar Twitter, Karen White: “Nid oes lle i ymddygiad casinebus ar Twitter a byddwn yn parhau i fynd i’r afael â’r mater hwn yn uniongyrchol ochr yn ochr â’n partneriaid mewn diwydiant a chymdeithas sifil. Rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i adael i'r Trydar lifo. Fodd bynnag, mae gwahaniaeth clir rhwng rhyddid mynegiant ac ymddygiad sy'n annog trais a chasineb. Ochr yn ochr ag ymddygiad atgas gweithredol sy'n torri Rheolau Twitter, rydym hefyd yn trosoli galluoedd anhygoel y platfform i rymuso lleisiau cadarnhaol, i herio rhagfarn ac i fynd i'r afael ag achosion gwraidd anoddefgarwch anoddefgarwch. Rydym yn edrych ymlaen at ddeialog adeiladol bellach rhwng y Comisiwn Ewropeaidd, aelod-wladwriaethau, ein partneriaid mewn cymdeithas sifil a'n cyfoedion yn y sector technoleg ar y mater hwn. "

Dywedodd Lie Junius, Cyfarwyddwr Polisi Cyhoeddus a Chysylltiadau Llywodraeth Google: “Rydym wedi ymrwymo i roi mynediad i bobl i wybodaeth trwy ein gwasanaethau, ond rydym bob amser wedi gwahardd lleferydd casineb anghyfreithlon ar ein platfformau. Mae gennym systemau effeithlon i adolygu hysbysiadau dilys mewn llai na 24 awr ac i gael gwared ar gynnwys anghyfreithlon. Rydym yn falch o weithio gyda'r Comisiwn i ddatblygu dulliau cyd-reoleiddio a hunanreoleiddiol o ymladd lleferydd casineb ar-lein. "

hysbyseb

Dywedodd Pennaeth Rheoli Polisi Byd-eang yn Facebook Monika Bickert: "Rydym yn croesawu’r cyhoeddiad heddiw a’r cyfle i barhau â’n gwaith gyda’r Comisiwn a’r diwydiant technoleg ehangach i frwydro yn erbyn lleferydd casineb. Gyda chymuned fyd-eang o 1.6 biliwn o bobl rydym yn gweithio’n galed i gydbwyso rhoi pobl y pŵer i fynegi eu hunain wrth sicrhau ein bod yn darparu amgylchedd parchus. Fel yr ydym yn ei wneud yn glir yn ein Safonau Cymunedol, nid oes lle i gasineb casineb ar Facebook. Rydym yn annog pobl i ddefnyddio ein hoffer adrodd os ydyn nhw'n dod o hyd i gynnwys y maen nhw'n credu sy'n torri ein safonau felly gallwn ymchwilio. Mae ein timau ledled y byd yn adolygu'r adroddiadau hyn o gwmpas y cloc ac yn gweithredu'n gyflym. "

Ychwanegodd Is-lywydd Microsoft Materion Llywodraeth yr UE John Frank: “Rydym yn gwerthfawrogi dinesigrwydd a mynegiant rhydd, ac felly mae ein telerau defnyddio yn gwahardd eirioli trais a chasineb lleferydd ar wasanaethau Microsoft-hostconsumer. Yn ddiweddar, gwnaethom gyhoeddi camau ychwanegol i wahardd postio cynnwys terfysgol yn benodol. Byddwn yn parhau i gynnig ffordd i'n defnyddwyr ein hysbysu pan fyddant yn credu bod ein polisi'n cael ei dorri. Mae ymuno â'r cod ymddygiad yn ail-gadarnhau ein hymrwymiad i'r mater pwysig hwn. "

Drwy lofnodi'r cod ymddygiad hwn, mae'r cwmnïau TG yn ymrwymo i barhau â'u hymdrechion i fynd i'r afael ag araith casineb anghyfreithlon ar-lein. Bydd hyn yn cynnwys datblygu gweithdrefnau mewnol a hyfforddiant staff yn barhaus er mwyn gwarantu eu bod yn adolygu mwyafrif yr hysbysiadau dilys ar gyfer dileu araith casineb anghyfreithlon mewn llai na 24 awr a thynnu neu analluogi mynediad at gynnwys o'r fath, os oes angen. Bydd y cwmnïau TG hefyd yn ymdrechu i gryfhau eu partneriaethau parhaus gyda sefydliadau cymdeithas sifil a fydd yn helpu i nodi cynnwys sy'n hyrwyddo anogaeth i drais ac ymddygiad cas. Mae'r cwmnïau TG a'r Comisiwn Ewropeaidd hefyd yn ceisio parhau â'u gwaith i nodi a hyrwyddo gwrth-naratifau annibynnol, syniadau a mentrau newydd, a chefnogi rhaglenni addysgol sy'n annog meddwl yn feirniadol.

Mae'r Cwmnïau TG hefyd yn pwysleisio bod y cod ymddygiad presennol wedi'i anelu at arwain eu gweithgareddau eu hunain yn ogystal â rhannu arferion gorau gyda chwmnïau rhyngrwyd, llwyfannau a gweithredwyr cyfryngau cymdeithasol eraill.

Mae'r cod ymddygiad yn cynnwys yr ymrwymiadau cyhoeddus canlynol:

 • Bydd gan y Cwmnďau TG brosesau clir ac effeithiol ar waith i adolygu hysbysiadau ynghylch araith casineb anghyfreithlon ar eu gwasanaethau fel y gallant ddileu neu analluogi mynediad at gynnwys o'r fath. Bydd gan y cwmnïau TG Reolau neu Ganllawiau Cymunedol yn eu lle sy'n egluro eu bod yn gwahardd hyrwyddo anogaeth i drais ac ymddygiad cas.
 • Ar ôl derbyn hysbysiad gwaredu dilys, bydd y Cwmnïau TG yn adolygu ceisiadau o'r fath yn erbyn eu rheolau a'u canllawiau cymunedol a, lle bo angen, cyfreithiau cenedlaethol yn trosi Penderfyniad Fframwaith 2008 / 913 / JHA, gyda thimau penodedig yn adolygu ceisiadau.
 • Y Cwmnïau TG i adolygu mwyafrif yr hysbysiadau dilys ar gyfer cael gwared ar araith casineb anghyfreithlon mewn llai na 24 awr a thynnu neu analluogi mynediad at gynnwys o'r fath, os oes angen.
 • Yn ogystal â'r uchod, mae'r Cwmnïau TG i addysgu a chodi ymwybyddiaeth gyda'u defnyddwyr am y mathau o gynnwys na chaniateir o dan eu rheolau a'u canllawiau cymunedol. Gellid defnyddio'r system hysbysu fel arf i wneud hyn.
 • Bydd y cwmnïau TG yn darparu gwybodaeth am y gweithdrefnau ar gyfer cyflwyno hysbysiadau, gyda'r bwriad o wella cyflymder ac effeithiolrwydd cyfathrebu rhwng awdurdodau'r Aelod-wladwriaethau a'r Cwmnïau TG, yn enwedig ar hysbysiadau ac ar analluogi mynediad at araith casineb anghyfreithlon ar-lein. . Bydd y wybodaeth yn cael ei sianelu drwy'r pwyntiau cyswllt cenedlaethol a ddynodwyd gan y cwmnïau TG a'r Aelod-wladwriaethau yn y drefn honno. Byddai hyn hefyd yn galluogi Aelod-wladwriaethau, ac yn enwedig eu hasiantaethau gorfodi'r gyfraith, i ymgyfarwyddo ymhellach â'r dulliau o gydnabod a hysbysu'r cwmnïau o araith casineb anghyfreithlon ar-lein.
 • Y Cwmnïau TG i annog darparu hysbysiadau a nodi cynnwys sy'n hyrwyddo annog trais ac ymddygiad atgas ar raddfa gan arbenigwyr, yn enwedig trwy bartneriaethau â CSOs, trwy ddarparu gwybodaeth glir am Reolau a Chanllawiau Cymunedol cwmnïau unigol a rheolau ar adrodd a hysbysu. prosesau. Y Cwmnïau TG i geisio cryfhau partneriaethau â CSOs trwy ehangu lledaeniad daearyddol partneriaethau o'r fath a, lle bo hynny'n briodol, darparu cefnogaeth a hyfforddiant i alluogi partneriaid CSO i gyflawni rôl "gohebydd dibynadwy" neu gyfwerth, gyda pharch dyledus i'r angen cynnal eu hannibyniaeth a'u hygrededd.
 • Mae'r Cwmnïau TG yn dibynnu ar gefnogaeth gan Aelod-wladwriaethau a'r Comisiwn Ewropeaidd i sicrhau mynediad at rwydwaith gynrychioliadol o bartneriaid CSO a "gohebwyr dibynadwy" ym mhob aelod-wladwriaeth sy'n helpu i helpu i ddarparu hysbysiadau o ansawdd uchel. Cwmnïau TG i sicrhau bod gwybodaeth am "ohebwyr dibynadwy" ar gael ar eu gwefannau.
 • Y Cwmnïau TG i ddarparu hyfforddiant rheolaidd i'w staff ar ddatblygiadau cymdeithasol cyfredol ac i gyfnewid barn ar y potensial ar gyfer gwelliant pellach.
 • Y Cwmnïau TG i ddwysáu cydweithrediad rhyngddynt hwy a llwyfannau eraill a chwmnïau cyfryngau cymdeithasol i wella rhannu arfer gorau.
 • Nod y Cwmnïau TG a'r Comisiwn Ewropeaidd, gan gydnabod gwerth gwrth-lefaru annibynnol yn erbyn rhethreg a rhagfarn atgas, yw parhau â'u gwaith i nodi a hyrwyddo gwrth-naratifau annibynnol, syniadau a mentrau newydd a chefnogi rhaglenni addysgol sy'n annog meddwl yn feirniadol.
 • Y Cwmnïau TG i ddwysau eu gwaith gyda CSOs i ddarparu hyfforddiant arfer gorau ar wrthweithio rhethreg a rhagfarn atgas a chynyddu graddfa eu hallgymorth rhagweithiol i CSOs i'w helpu i gyflawni ymgyrchoedd gwrth-leferydd effeithiol. Y Comisiwn Ewropeaidd, mewn cydweithrediad â'r Aelod-wladwriaethau, i gyfrannu at yr ymdrech hon trwy gymryd camau i fapio anghenion a gofynion penodol CSOs yn hyn o beth.
 • Y Comisiwn Ewropeaidd, mewn cydweithrediad â'r Aelod-wladwriaethau, i hyrwyddo ymlyniad at yr ymrwymiadau a nodir yn y cod ymddygiad hwn hefyd i lwyfannau perthnasol eraill a chwmnïau cyfryngau cymdeithasol.

Mae'r Cwmnïau TG a'r Comisiwn Ewropeaidd yn cytuno i asesu'r ymrwymiadau cyhoeddus yn y cod ymddygiad hwn yn rheolaidd, gan gynnwys eu heffaith. Maent hefyd yn cytuno i drafod ymhellach sut i hyrwyddo tryloywder ac annog gwrth-wrthrychau ac naratifau amgen. I'r perwyl hwn, cynhelir cyfarfodydd rheolaidd a bydd asesiad rhagarweiniol yn cael ei adrodd i'r Grŵp Lefel Uchel ar Ymladd Hiliaeth, Senoffobia a phob math o anoddefgarwch erbyn diwedd 2016.

Cefndir

Mae'r Comisiwn wedi bod yn gweithio gyda chwmnïau cyfryngau cymdeithasol i sicrhau yr eir i'r afael ag araith casineb ar-lein yn yr un modd â sianelau cyfryngau eraill.

Daeth Cyfarwyddeb e-Fasnach (erthygl 14) wedi arwain at ddatblygu gweithdrefnau cymryd i lawr, ond nid yw'n eu rheoleiddio'n fanwl. Mae gweithdrefn “sylwi a gweithredu” yn cychwyn pan fydd rhywun yn hysbysu darparwr gwasanaeth cynnal - er enghraifft rhwydwaith cymdeithasol, platfform e-fasnach neu gwmni sy'n cynnal gwefannau - am gynnwys anghyfreithlon ar y rhyngrwyd (er enghraifft, cynnwys hiliol, plentyn cam-drin cynnwys neu sbam) a chaiff ei gwblhau pan fydd darparwr gwasanaeth cynnal yn gweithredu yn erbyn y cynnwys anghyfreithlon.

Yn dilyn y Colocwiwm yr UE ar Hawliau Sylfaenol ym mis Hydref 2015 ar 'Goddefgarwch a pharch: atal a brwydro yn erbyn casineb Antisemitig a gwrth-Fwslimaidd yn Ewrop', cychwynnodd y Comisiwn ar ddeialog gyda chwmnïau TG, mewn cydweithrediad ag aelod-wladwriaethau a chymdeithas sifil, i weld sut orau i fynd i'r afael yn anghyfreithlon. araith casineb ar-lein sy'n lledaenu trais a chasineb.

Mae'r ymosodiadau terfysgol diweddar a'r defnydd o gyfryngau cymdeithasol gan grwpiau terfysgol i radicaleiddio pobl ifanc wedi rhoi mwy o frys i fynd i'r afael â'r mater hwn.

Mae'r Comisiwn eisoes wedi lansio ym mis Rhagfyr 2015 y Fforwm Rhyngrwyd yr UE diogelu'r cyhoedd rhag lledaenu deunydd terfysgol a chamfanteisio ar derfysgwyr ar sianelau cyfathrebu i hwyluso a chyfarwyddo eu gweithgareddau. Y Datganiad ar y Cyd o'r Cyngor Cyfiawnder a Materion Cartref eithriadol yn dilyn ymosodiadau terfysgol Brwsel, tanlinellodd yr angen i gynyddu gwaith yn y maes hwn a hefyd i gytuno ar God Ymddygiad ar lefaru casineb ar-lein.

Daeth Penderfyniad fframwaith Mae Mynd i'r Afael â Hiliaeth a Seinoffobia yn troseddu'r awydd cyhoeddus i drais neu gasineb a gyfeirir yn erbyn grŵp o bersonau neu aelod o grŵp o'r fath a ddiffinnir drwy gyfeirio at hil, lliw, crefydd, disgyniad neu darddiad cenedlaethol neu ethnig. Dyma'r sail gyfreithiol ar gyfer diffinio cynnwys ar-lein anghyfreithlon.

Mae rhyddid mynegiant yn werth Ewropeaidd craidd y mae'n rhaid ei gadw. Nododd Llys Hawliau Dynol Ewrop y gwahaniaeth pwysig rhwng cynnwys sy'n "troseddu, yn ysgwyd neu'n tarfu ar y Wladwriaeth neu unrhyw sector o'r boblogaeth" a chynnwys sy'n cynnwys anogaeth wirioneddol a difrifol i drais a chasineb. Mae'r Llys wedi nodi'n glir y gall Gwladwriaethau gosbi neu atal yr olaf.

Mwy o wybodaeth

Cod Ymddygiad
Penderfyniad Fframwaith ar frwydro yn erbyn rhai ffurfiau a mynegiadau o hiliaeth a senoffobia trwy gyfraith trosedd

Gwlad Belg

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 770 miliwn mewn cyn-ariannu i Wlad Belg

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 770 miliwn i Wlad Belg mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad. Gwlad Belg yw un o'r gwledydd cyntaf sy'n derbyn taliad cyn-ariannu o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Gwlad Belg.

Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Gwlad Belg. Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 5.9 biliwn, sy'n cynnwys grantiau'n llawn, dros oes ei chynllun.

Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i Aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.  

hysbyseb

Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Gwlad Belg yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau.

Cefnogi buddsoddiadau trawsnewidiol a phrosiectau diwygio

Mae'r RRF yng Ngwlad Belg yn cyllido buddsoddiadau a diwygiadau y disgwylir iddynt gael effaith drawsnewidiol iawn ar economi a chymdeithas Gwlad Belg. Dyma rai o'r prosiectau hyn:

hysbyseb
 • Sicrhau'r trawsnewidiad gwyrdd: Mae'r RRF yn buddsoddi € 400m mewn addasu i newid yn yr hinsawdd mewn mesurau i adfer bioamrywiaeth a chynyddu gwytnwch tuag at newid yn yr hinsawdd, i glustogi rhag llifogydd, sychder ac effeithiau gwres. Mae hyn yn cynnwys prosiectau defnyddio dŵr crwn, buddsoddiadau mewn rhwydwaith gydlynol o ardaloedd gwarchodedig ar gyfer coedwigoedd sy'n gallu gwrthsefyll natur a hinsawdd, ar gyfer ail-droelli afonydd a chreu ac adfer natur wlyb a chymoedd.
 • Cefnogi'r trawsnewidiad digidol: Mae gan gynllun Gwlad Belg agenda sgiliau uchelgeisiol. Mae hyn yn cynnwys buddsoddiadau o € 480m mewn system addysg fwy cynhwysol sy'n ddiogel i'r dyfodol ar draws cymunedau iaith gyda gwell sgiliau digidol a STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) disgyblion a myfyrwyr a mynediad at offer a thechnoleg ddigidol.
 • Atgyfnerthu gwytnwch economaidd a chymdeithasol: mae cynllun Gwlad Belg yn cynnwys mesurau gwerth € 450m i wella ac ehangu hyfforddiant i hwyluso integreiddio grwpiau agored i niwed - gan gynnwys pobl â chefndir ymfudol, y bobl â sgiliau isel, pobl ag anableddau - ac i wella mynediad i'r farchnad lafur i geiswyr gwaith.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn, Ursula von der Leyen: “Mae’r taliad cyntaf hwn yn newyddion gwych i Wlad Belg a phobl Gwlad Belg. Mae Gwlad Belg eisoes yn rhedwr blaen arloesi, ond bydd NextGenerationEU yn rhoi’r adnoddau sydd eu hangen ar y wlad i fynd yn gwbl wyrdd a digidol. Rwy’n gobeithio gweld llawer o brosiectau digidol gwych eraill fel yr un yr ymwelais ag ef ym Mrwsel fis yn ôl. Straeon llwyddiant a wnaed yng Ngwlad Belg, gyda chefnogaeth yr UE. ”

Dywedodd y Comisiynydd Cyllideb a Gweinyddiaeth Johannes Hahn: “Ar ôl tri chyhoeddiad bond llwyddiannus iawn o dan NextGenerationEU dros yr wythnosau diwethaf, a’r taliadau cyntaf ar gyfer rhaglenni eraill NGEU, rwy’n falch ein bod bellach wedi cyrraedd y cam talu ar gyfer y RRF. Caniataodd cydweithrediad dwys â Gwlad Belg a pharatoi cadarn o fewn y Comisiwn i ni dalu'r arian yn yr amser record. Mae hyn yn dangos, gyda'r adnoddau a godir, y byddwn yn gallu cyflawni anghenion cyn-ariannu'r holl aelod-wladwriaethau yn gyflym, gan roi'r hwb cychwynnol iddynt wrth weithredu'r nifer o brosiectau gwyrdd a digidol sydd wedi'u cynnwys yn eu cynlluniau cenedlaethol. "

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Bydd yr arian cyntaf i ni ei dalu heddiw yn helpu Gwlad Belg i ddod yn gryfach o’r argyfwng. Bydd dwy ran o dair o gynllun Gwlad Belg yn cefnogi'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol. Bydd buddsoddiadau mewn adnewyddu ynni a rheoli coedwigoedd yn helpu i amddiffyn yr hinsawdd. Bydd ysgolion ac ardaloedd gwledig yn mwynhau gwell cysylltedd tra bydd y systemau cyfiawnder, iechyd a nawdd cymdeithasol yn gweld gwelliannau mawr mewn effeithlonrwydd trwy ddigideiddio. Bydd y rhaglen sgiliau uchelgeisiol yn galluogi llawer o Wlad Belg i gaffael sgiliau newydd. Mae hyn i gyd yn ganlyniad i Ewrop weithio gyda'i gilydd. ”

Mwy o wybodaeth
Cwestiynau ac Atebion: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch € 5.9 biliwn Gwlad Belg

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch: Cwestiynau ac Atebion

Taflen ffeithiau ar gynllun adfer a gwytnwch Gwlad Belg

Cyngor yn Gweithredu Penderfyniad ar gynllun adfer a gwytnwch Gwlad Belg

Dogfen Gweithio Staff y Comisiwn: Dadansoddiad o gynllun adfer a gwytnwch Gwlad Belg

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Rheoliad Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Datganiad i'r wasg: trydydd bond NextGenerationEU

Datganiad i'r wasg: Cynllun cyllido cyntaf y Comisiwn

UE fel gwefan benthyciwr

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.2 biliwn mewn cyn-ariannu i Bortiwgal

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.2 biliwn i Bortiwgal wrth rag-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o gydran grant a benthyciad dyraniad ariannol y wlad. Portiwgal yw un o'r gwledydd cyntaf sy'n derbyn taliad cyn-ariannu o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Portiwgal.

Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Portiwgal. Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 16.6bn dros oes ei chynllun (€ 13.9bn mewn grantiau a € 2.7bn mewn benthyciadau).

Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

hysbyseb

Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae'r cynllun Portiwgaleg yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau.

Cefnogi buddsoddiadau trawsnewidiol a phrosiectau diwygio

Mae'r RRF ym Mhortiwgal yn cyllido buddsoddiadau a diwygiadau y disgwylir iddynt gael effaith drawsnewidiol iawn ar economi a chymdeithas Portiwgal. Dyma rai o'r prosiectau hyn:

hysbyseb
 • Sicrhau'r trawsnewidiad gwyrdd: Mae sawl prosiect yng nghynllun adfer a gwytnwch Portiwgal yn cefnogi trosglwyddiad gwyrdd Portiwgal. Mae hyn yn cynnwys rhaglen adnewyddu ar raddfa fawr wedi'i hariannu â € 300 miliwn i gynyddu effeithlonrwydd ynni adeiladau preswyl.
 • Cefnogi'r trawsnewidiad digidol: Mae'r Cynllun hefyd yn cynnwys mesurau gwerth € 300 miliwn i foderneiddio systemau cyfrifiadurol y Gwasanaeth Iechyd Gwladol a chynyddu digideiddio cofnodion meddygol sy'n cydymffurfio ag egwyddorion diogelwch priodol.
 • Atgyfnerthu gwytnwch economaidd a chymdeithasol: Mae'r RRF yn ariannu'r prosiect “Impulse Ieuenctid” gyda € 130m sy'n anelu at uwchraddio cyfleusterau gwyddoniaeth mewn ysgolion uwchradd a phrifysgolion i godi cyfraddau cofrestru mewn cyrsiau gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg, y celfyddydau a mathemateg. Mae'r prosiect hwn yn canolbwyntio'n benodol ar fenywod i hyrwyddo cydraddoldeb rhywiol a gwrth-ystrydebau mewn dewisiadau gyrfa.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn, Ursula von der Leyen: “Mae talu heddiw yn foment bwysig wrth gyflwyno cynllun adfer a gwytnwch Portiwgal - y cynllun NextGenerationEU cyntaf i ni ei gymeradwyo yn yr UE! Dyluniwyd y cynllun hwn ym Mhortiwgal, gyda budd pennaf pobl Portiwgal wrth galon. Bydd yn gwneud Bargen Werdd Ewrop yn realiti yn y wlad, yn digideiddio'r economi a'i gwneud yn gryfach nag erioed. Nawr, mae'r gweithredu'n dechrau. Byddwn yn sefyll wrth eich ochr chi bob cam o'r ffordd. ”

Dywedodd y Comisiynydd Cyllideb a Gweinyddiaeth Johannes Hahn: “Ar ôl tri chyhoeddiad bond llwyddiannus iawn o dan NextGenerationEU dros yr wythnosau diwethaf, a’r taliadau cyntaf ar gyfer rhaglenni eraill NGEU, rwy’n falch ein bod bellach wedi cyrraedd y cam talu ar gyfer y RRF. Caniataodd cydweithrediad dwys â Phortiwgal a pharatoi cadarn o fewn y Comisiwn i ni dalu'r arian yn yr amser record. Mae hyn yn dangos, gyda'r adnoddau a godir, y byddwn yn gallu cyflawni anghenion cyn-ariannu'r holl aelod-wladwriaethau yn gyflym, gan roi'r hwb cychwynnol iddynt wrth weithredu'r nifer o brosiectau gwyrdd a digidol sydd wedi'u cynnwys yn eu cynlluniau cenedlaethol. "

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Bydd yr arian cyntaf i ni ei dalu heddiw yn helpu Portiwgal i ddod yn gryfach o’r argyfwng. Bydd cynllun Portiwgal yn diwygio ac yn digideiddio'r weinyddiaeth gyhoeddus. Bydd buddsoddiadau mewn adnewyddu ynni a rheoli coedwigoedd yn helpu i amddiffyn yr hinsawdd. Bydd y rhaglen sgiliau uchelgeisiol yn rhoi cyfle i lawer o Bortiwgaleg ennill sgiliau newydd. Mae hyn i gyd yn ganlyniad i Ewrop weithio gyda'i gilydd. ”

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau ac Atebion: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Portiwgal € 16.6 biliwn

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch: Cwestiynau ac Atebion

Taflen ffeithiau ar gynllun adfer a gwytnwch Portiwgal

Cyngor yn Gweithredu Penderfyniad ar gynllun adfer a gwytnwch Portiwgal

Dogfen Waith Staff y Comisiwn: Dadansoddiad o gynllun adfer a gwytnwch Portiwgal

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Rheoliad Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Datganiad i'r wasg: trydydd bond NextGenerationEU

Datganiad i'r wasg: Cynllun cyllido cyntaf y Comisiwn

UE fel gwefan benthyciwr

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Ymosodwyd ar beiddgar ysgrifennu

cyhoeddwyd

on

Ar 1 Mai eleni ysgrifennodd y newyddiadurwr o Wlad Belg, Roland Delacore, ddarn barn bersonol am Eglwys yr Hollalluog Dduw, a gyhoeddwyd yn Gohebydd UE. O ganlyniad, derbyniodd Roland Delacore feirniadaeth fawr mewn cyfryngau eraill gan sawl corff anllywodraethol. Yn benodol, cafodd ei gyhuddo o fod yn “asiant Llywodraeth Tsieineaidd” ac yn “un o idiotiaid defnyddiol Beijing” am ei safbwynt gwrth-gwlt pro-China. Mewn ymateb, mae Delacore wedi ysgrifennu erthygl ddilynol y mae wedi gofyn inni ei chyhoeddi. Barn bersonol yr awdur yn unig yw'r erthygl hon, ac ni chaiff ei chymeradwyo gan Gohebydd UE. Gohebydd UE fodd bynnag, mae'n cefnogi rhyddid barn a lleferydd, a rhyddid ac annibyniaeth y wasg. Gohebydd UE felly wedi penderfynu cyhoeddi erthygl Delacore heb ei golygu.

"Ymosodwyd ar beiddgar ysgrifennu" gan Roland Delacourt

Yn ddiweddar, ymosododd y cylchgrawn ymchwil crefyddol Eidalaidd Bitter Winter arnaf am gyhoeddi cyfweliad yn datgelu natur gwlt Mellt y Dwyrain (Eglwys Duw Hollalluog) yn Gohebydd UE a chafodd ei ddisgrifio hyd yn oed gan ei chynghreiriaid fel asiant Plaid Gomiwnyddol Tsieina, yn ysgrifennu Roland Delacourt.  

hysbyseb

Ar yr un pryd, maent hefyd yn ceisio gwadu adroddiad ar Mellt y Dwyrain (Eglwys Duw Hollalluog) a'i gynghreiriaid (18 tudalen) a gyflwynais i CIAOSN yng Ngwlad Belg trwy amrywiol sianeli preifat. Fodd bynnag, rhaid tynnu sylw at y ffaith y bydd yr adroddiad hwn yn ergyd ysgubol i'r Mellt Dwyreiniol. Nid yw'r adroddiad hwn yn fanwl iawn. Mae'n gasgliad o gwynion. Daw'r holl gwynion hyn o'r cylch Cristnogol. Gan gynnwys y Fatican ac enwadau eraill a ysbrydolwyd gan Gristnogaeth.

Sefydlwyd Mellt y Dwyrain gan Zhao Weishan ym 1989. Ar hyn o bryd mae'n byw yn yr Unol Daleithiau ac yn parhau i wasanaethu fel arweinydd eglwys. Mae hwn yn fudiad crefyddol hereticaidd Tsieineaidd wedi'i seilio ar Gristnogaeth, sy'n credu bod Iesu wedi'i ailymgnawdoli fel menyw yn Tsieina. Yn ôl ffynonellau answyddogol, y fenyw yw Yang Xiangbin, a anwyd ym 1973. Y ffaith hon sy'n gwneud i mi deimlo'n anesmwyth. Os byddaf ychydig yn amau ​​bod yr adroddiad hwn wedi'i lunio neu ei ysgrifennu gan sefydliad pro-gomiwnyddol, ni fyddwn byth yn trosglwyddo adroddiad o'r fath. Mae sect yn addoli menyw sy'n honni ei bod yn ailymgnawdoliad Iesu. Yn ein tir ni, pa Gristion fyddai’n cytuno ag eschatoleg y sect hon?

Wyt ti'n gwybod Gaeaf Chwerw? Yn ôl y sylfaenydd, cylchgrawn electronig yw hwn, a lansiwyd gan y New Research Religious Center CESNUR ym mis Mai 2018, i drafod rhyddid crefyddol a materion hawliau dynol yn Tsieina. Mae pencadlys y sefydliad yn Turin, yr Eidal.

hysbyseb

Yn ôl adroddiadau gan yr Almaenwr Katolische cylchgrawn a'r Eidal L.'Espresso cylchgrawn wythnosol, Gaeaf Chwerw yn agos iawn at sefyllfa llywodraeth yr UD ar fater China. Un o'i brif ddibenion yw tarfu ar y cytundeb rhwng y Sanctaidd a China.

Massimo Introvigne yw sylfaenydd y cylchgrawn a'r golygydd cyfredol yn bennaf. Mae'n galw ei hun yn "gymdeithasegydd" ac mae'n un o "arbenigwyr gorau'r byd ar symudiadau crefyddol newydd", ond mewn gwirionedd, mae'n atwrnai patent.

Antovigne hefyd yw sylfaenydd CESNUR, sydd wedi lansio'r cylchgrawn symudiadau crefyddol newydd Cylchgrawn CESNUR, a'r cylchgrawn ar-lein gwreiddiol Bitter Winter sy'n ymwneud yn benodol â materion crefyddol Tsieineaidd. Gan ddechrau o 1 Rhagfyr, 2020, mae Bitterwinter.com wedi ychwanegu colofn ryngwladol sy'n ymdrin â rhyddid crefyddol ledled y byd.

Mae CESNUR mewn gwirionedd yn cael ei ystyried yn "y grŵp lledaenu a lobïo crefyddol dadleuol enwocaf". Amddiffynodd ysgolheigion CESNUR lawer o enwadau crefyddol, megis yr Eglwys Uno (Moonies), Seientoleg, Eglwys Hollalluog Tsieineaidd (a gyhuddwyd mewn cysylltiad ag achos dynladdiad bwriadol Zhaoyuan 2014 yn Shandong), a Theml yr Haul (achosodd 74 o farwolaethau) Y prif dramgwyddwr mewn offeren hunanladdiadau), Aum Shinrikyo (cyflawnwr yr ymosodiad nwy sarin yn Tokyo ym 1995), a Jeswitiaid Shincheonji (a gyfrannodd at ymlediad epidemig y goron newydd yn Ne Korea).

Mewn gwirionedd, nid oedd Massimo Antovigne yn rheoli'r cylchgrawn fel arbenigwr crefyddol na chymdeithasegydd ond gweithiodd yn ôl ei statws fel cyfreithiwr. Mae Antovigne bob amser yn gwisgo siwt cyfreithiwr wrth gyflwyno sectau neu sectau ar y Rhyngrwyd. Yn y cyfryngau hyn, dim ond gwybodaeth gadarnhaol am grefydd y gallwch ei darllen.

O ran Teml yr Haul a'r hunanladdiadau ar raddfa fawr yn y Swistir, Ffrainc, a Quebec rhwng 1994 a 1997, nododd Antovigne a chondemnio rhai gwledydd Ewropeaidd am basio deddfau yn erbyn "cyltiau." Ar 20 Ionawr, 2012, ysgrifennodd yn Bitter Winter: Ni all y deddfau hyn atal trasiedi o’r fath rhag digwydd eto. Yn y bôn, nid yw'r cyfryngau a'r heddlu yn gwybod am y grŵp crefyddol hwn, ond mae'n hawdd tynnu sylw at y ffeithiau troseddol sefydledig hyn. Mae'r gwrthwynebwyr wedi gwahaniaethu yn erbyn y lleiafrif croesawgar ac wedi ei labelu'n "gwlt". Ar Fedi 20, 2018, cyhoeddodd Antovigne erthygl ar Bitter.com, yn cwestiynu dilysrwydd marwolaeth menyw yn 2014 gan Gwlt Duw Hollalluog mewn bwyty McDonald's yn Zhaoyuan, Shandong. Ysgrifennodd: Cyhuddodd llywodraeth China Hollalluog Dduw Cult o droseddau lluosog, gan gynnwys llofruddiaeth amlwg menywod yn Zhaoyuan, Shandong yn 2014. Fodd bynnag, mae rhai astudiaethau academaidd wedi dangos bod y drosedd yn fudiad crefyddol newydd arall gydag enw tebyg. A siarad yn fanwl, nid oes a wnelo o gwbl â Hollalluog Sect. Ar gyfer yr ymchwil academaidd yn ei geg, ni roddodd Antovigne unrhyw fanylion. Pa brifysgol yw hi? Pa arbenigwyr wnaeth e?

Yn y blynyddoedd diwethaf, Gaeaf Chwerw ac mae ei chynghreiriaid wedi bod yn amddiffynwyr cyltiau niweidiol ac wedi gwneud eu gorau i wrthsefyll gweithredoedd sefydliadau fel CIAOSN yng Ngwlad Belg, FECRIS yn Ewrop, a Miviludes yn Ffrainc.

Mae CIAOSN yn ganolfan wybodaeth ac ymgynghori ar gyfer cyltiau niweidiol a sefydlwyd gan gyfraith ar 2 Mehefin, 1998. Mae'n ganolfan annibynnol o dan Wasanaeth Cyhoeddus Barnwrol Ffederal Gwlad Belg.

Mae FECRIS, Ffederasiwn Canolfannau Ymchwil a Gwybodaeth Sectaraidd Ewropeaidd, yn ffederasiwn o gyrff anllywodraethol Ewropeaidd a'i nod yw amddiffyn pobl rhag tueddiadau sectyddol trwy ei rwydwaith.

Mae MIVILUDES, cenhadaeth ryng-weinidogol i fonitro a brwydro yn erbyn tueddiadau sectyddol, yn asiantaeth llywodraeth Ffrainc a sefydlwyd yn 2002. Ei thasg yw arsylwi a dadansoddi ffenomen tueddiadau sectyddol, hysbysu'r cyhoedd o'r peryglon y mae'n eu peri, a chydlynu awdurdodau cyhoeddus i cyflawni gweithredoedd ataliol a gormesol.

P'un a yw'n waith rhyng-sefydliadol neu'n waith torfol, mae'r sefydliadau hyn wedi perfformio'n dda, ond ni all hyn osgoi Gaeaf Chwerw beirniadaeth "lleisio": Mae gan Wlad Belg, yn enwedig ei hardal Ffrangeg ei hiaith, gysylltiad hir a dwfn â Ffrainc. Ym 1998, sefydlodd Gwlad Belg CIAOSN, y Ganolfan Gwybodaeth ac Ymgynghori ar gyfer Sefydliadau Cwlt Niweidiol. Er ei fod yn llai pwerus, mae'n debyg iawn i Miviludes a'i ragflaenwyr. Nid yw CIAOSN yn cymryd rhan yn uniongyrchol yn yr "ymladd yn erbyn cyltiau," ond mae'n darparu cyngor ac awgrymiadau i'r llywodraeth ac adrannau eraill.

Nid oes amheuaeth bod Miviludes yn dylanwadu'n ddwfn ar CIAOSN, ac mae Fenech ei hun yn ffrwydro ynghylch dylanwad y sefydliad Ffrengig hwn yng Ngwlad Belg. Er enghraifft, yn 2018, roedd gan CIAOSN adroddiad gyda’r pwnc “ymateb Tystion Jehofa i achosion o gam-drin rhywiol ymhlith ei aelodau”. Yn ychwanegol at y gwall o adrodd yn unig ond heb wneud sylwadau ar fater penodol cam-drin rhywiol, gwnaeth yr adroddiad feirniadaeth gyffredinol o Dystion Jehofa ar y dechrau, a gafodd ei ysbrydoli’n amlwg gan bropaganda Miviludes.

Cyn belled â bod y ffanatics cwlt hyn yn ymosod arnaf, gwn fy mod ar y llwybr cywir. Profodd y ffaith iddynt ymosod ar y "negesydd" yn hytrach na'r neges ei hun y sefyllfa anesmwyth. Mae pob ymosodiad ar sefydliadau difrifol a swyddogol gan yr amddiffynwyr cwlt hyn yn cael eu tynghedu i fethiant, oherwydd ni fydd y tueddiadau sectyddol y mae'r bobl hyn yn eu hyrwyddo neu'n eu gwadu yn derbyn cydymdeimlad yn Ewrop na'r Unol Daleithiau.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd