uchafbwyntiau llawn: enillwyr #SakharovPrize, brasterau trans, cyllideb 2017 UE

| Hydref 28, 2016 | 0 Sylwadau
european-senedd-strasbourg1

Cafodd goroeswyr Yazidi ac eiriolwyr cyhoeddus Nadia Murad a Lamiya Aji Bashar eu cyhoeddi fel enillwyr Gwobr Sakharov eleni yn ystod sesiwn lawn yr wythnos hon yn Strasbourg. Yn ogystal, galwodd ASEau ar y Comisiwn Ewropeaidd i reoleiddio traws-fraster niweidiol mewn bwyd wedi'i brosesu. Fe wnaethon nhw hefyd fabwysiadu safbwynt y Senedd ar gyllideb yr UE ar gyfer y flwyddyn nesaf, gan fynnu mwy o arian i hybu twf, mynd i'r afael â'r argyfwng mudo a helpu i ddod o hyd i waith pobl ifanc. Darllenwch ymlaen i gael trosolwg.

Eleni Gwobrwyo Sakharov Goroesodd Murad ac Aji Bashar gaethiwed gan y Wladwriaeth Islamaidd ac maent wedi ceisio lloches yn Ewrop. Maent wedi dod yn llefarwyr ar ran menywod sy'n dioddef o drais rhywiol gan y grŵp terfysgol ac maent hefyd yn eiriolwyr cyhoeddus ar gyfer cymuned Yazidi. Cyhoeddwyd yr enillwyr ddydd Iau. Cynhelir seremoni wobrwyo Sakharov yn Strasbourg ar 14 Rhagfyr.
Ar ddydd Mercher galwodd ASEau am gyfyngiadau cyfreithiol traws-frasterau diwydiannol a allai gynyddu'r risg o glefyd cardiofasgwlaidd, anffrwythlondeb, Alzheimer, diabetes a gordewdra. Dewch o hyd i fwy o ffeithiau yn ein erthygl.
Roedd Aelodau Seneddol Ewropeaidd yn mynnu arian ychwanegol ar gyfer y drafft Cyllideb yr UE ar gyfer 2017: mwy o arian i helpu pobl ifanc i ddod o hyd i waith, hybu twf economaidd a chynorthwyo gwledydd y tu allan i'r UE gydag effaith yr argyfwng mudo. Bydd trafodaethau gyda'r Cyngor yn dechrau nawr.
Ar ddydd Mawrth galwodd ASEau ar y Comisiwn i adrodd bob blwyddyn torri democratiaeth, rheol y gyfraith a hawl sylfaenols yn yr UE a sefydlu mecanwaith rhwymol i fonitro'r holl aelod-wladwriaethau.
A newydd rheoleiddio ar blâu planhigion Cymeradwywyd Xylella fastidiosa, lladdwr coed olewydd, ddydd Mercher i helpu gwledydd yr UE i fynd i'r afael â'r broblem. Mae'r rheolau newydd yn cynnwys mecanweithiau ymateb ataliol a chyflym ar gyfer mewnforion planhigion dan amheuaeth.
Ddydd Mercher, mabwysiadodd ASEau hefyd gyfarwyddeb safonau hygyrchedd ar gyfer gwefannau ac apiau symudol gan weinyddiaethau cyhoeddus fel ysbytai, llysoedd, llyfrgelloedd a chyrff cyhoeddus eraill. Dylai hyn ei gwneud yn haws i bobl anabl a phobl hŷn gael mynediad at ddata a gwasanaethau ar-lein. Darganfyddwch fwy yn ein gwefan fideo.

Twrci yn cael ei annog i ryddhau newyddiadurwyr heb dystiolaeth gadarn o weithgarwch troseddol mewn penderfyniad a fabwysiadwyd ddydd Iau. Mewn dadl ar brynhawn Mercher, nododd ASEau fod llywodraeth Twrci wedi arestio o leiaf 99 newyddiadurwyr ac wedi cau swyddfeydd mwy na chyfryngau cyfryngau 150.

Mae'r UE strategaeth tuag at Iran Dylai fod yn “gynhwysfawr, cydweithredol, beirniadol ac adeiladol”, yn ôl penderfyniad a fabwysiadwyd ddydd Mawrth. Mewn Cyfweliad, Dywedodd Richard Howitt, aelod S&D y DU, a oedd yn gyfrifol am y penderfyniad, yr hoffai i'r UE ysgogi'r dylanwad a gafwyd oherwydd y fargen niwclear yn Iran i helpu symud tuag at strwythur diogelwch rhanbarthol newydd ar gyfer y Dwyrain Canol cyfan.

Galwodd ASEau ddydd Mawrth am reolau sy'n ei gwneud yn ofynnol i gwmnïau'r UE barchu hawliau dynol yn eu holl weithrediadau byd-eang, yn enwedig mewn gwledydd sy'n datblygu gyda strwythurau gwan. Byddent yn hoffi gweld cymalau ar atebolrwydd corfforaethol ar gyfer troseddau hawliau dynol a gynhwysir yng nghytundebau masnach a buddsoddi yr UE.

Ar ddydd Iau, mabwysiadodd ASEau benderfyniad ar y Gwasanaeth gwirfoddol Ewropeaidd yn galw arno i dderbyn statws cyfreithiol cadarnach er budd y gwirfoddolwyr eu hunain.

Mwy o wybodaeth

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Senedd Ewrop, Cyfarfod Llawn

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *