Rhaid #Malta llywyddiaeth afael â'r mater pwysig o geiswyr lloches aflwyddiannus

| Rhagfyr 16, 2016 | 0 Sylwadau

eu2017mt-logo-am-digidol-gyfrwngMae Malta yn cipio am y tro cyntaf yn ei hanes pan fydd yn rhagdybio llywydd llywyddiaeth gylchdroi'r UE ym mis Ionawr 2017, yn ysgrifennu Martin Banks.

Mae'r mater dadleuol o ymfudo Môr y Canoldir yn addo bod yn frig agenda'r UE llywodraeth Malta yn. Un o'r cwestiynau allweddol yn ymwneud sut i reoli llifau ymfudo ym Môr y Canoldir, sydd wedi cyrraedd lefelau uchaf erioed yn y tair blynedd diwethaf.

Yn ôl yr UE asiantaeth ffiniau Frontex, ymfudo i Ewrop gan Affricanwyr wedi dringo yn 2016 wrth i'r nifer o fewnfudwyr sy'n defnyddio'r llwybr Canolog Canoldir o Libya i'r Eidal wedi cynyddu 13%.

I fynd i'r afael hyn, mae'r misoedd 12 diwethaf gwelwyd llewyrchus o fentrau newydd, gan ddechrau gyda'r Gronfa Ymddiriedolaeth UE, yn ogystal â'r Fframwaith Partneriaethau Mudo.

O fewn y cynllun hwn, heddiw y heddiw yr UE, cyhoeddodd cymorth ariannol i Niger yn y swm o € 610 miliwn yn 2016. Mae hyn yn cynnwys € 470m o dan y Rhaglen Flynyddol 2016 Gweithredu (PAA), yn cynnwys chwe cytundebau ariannu, tri ohonynt yn y ffurf cymorth gyllideb. Bydd Cronfa Ymddiriedolaeth Brys i Affrica hefyd yn cael hwb i dôn € 140m. Ymhlith y buddiolwyr cyntaf y Gronfa Ymddiriedolaeth wedi bod gwledydd blaenoriaeth a nodwyd gan y Comisiwn Ewropeaidd. Heblaw Niger, Ethiopia (€ 97m) a Mali (€ 91.5m) yw'r derbynwyr mwyaf o arian.

Yn gyffredinol, ystyrir cefnogaeth ariannol hael o'r fath fel amcan urddasol. Ond mae'r Cyngor Ewropeaidd parchus ar Reoliadau Tramor (ECFR) yn nodi bod y perygl o "arian partneriaeth ymfudiad, er gwaethaf bwriadau da, yw bod y cyflwroldeb presennol, yn seiliedig ar y cyfnewid rhwng arian a chadw llifoedd mudo mor agos â phosibl â phosibl, risgiau i greu'r amgylchiadau am droseddau hawliau dynol ymfudwyr. "

Ceir hefyd y perygl o "refoulment", neu yn dychwelyd gorfodi ffoaduriaid neu geiswyr lloches i wlad lle y gallent fod yn destun i erledigaeth.

Fel y mae'r ECFR yn dadlau, mae llifo ffoaduriaid i'w helpu yn rysáit am drychineb posibl a fydd yn deillio enw da'r UE yn Affrica ac yn gwneud ychydig iawn i fynd i'r afael â'r ddelwedd bod y Gorllewin yn fwy na pharod i weithio gyda dyfarnwyr er gwaethaf ei ddiffuant hawliau dynol. Yn waeth, bydd taflu arian ar y broblem yn gwneud llawer gwerthfawr i fynd i'r afael â'r materion strwythurol dwfn sydd wedi creu argyfwng y ffoaduriaid yn y lle cyntaf, sy'n deillio o lywodraethu gwael, diweithdra uchel, gwrthdaro a chyflyrau byw.

Nid yw cyhuddiadau yn ben yno. mynd ar drywydd yr UE yn delio masnach gyda gyfandir Affrica, gyda'r nod ôl pob golwg at mwyn gwella bywydau Affricanaidd, yn dioddef o broblemau tebyg.

Yn ddiweddar, ac ar ôl bron i ddegawd o drafodaethau, arwyddodd Cymuned Datblygu De Affrica (SADC), sy'n cynnwys Botswana, Lesotho, Mozambique, Namibia, De Affrica a Gwlad Swaziland y Cytundeb Partneriaeth Economaidd (EPA) gyda'r aelod-wladwriaethau 28 o'r UE.

Mae caniatau mynediad am ddim i farchnad helaeth yr UE yn cael ei ganmol fel cystadleuaeth ar gyfer cynnydd economaidd parhaus y cenhedloedd sy'n datblygu.

Ond p'un a fydd yn cael yr effaith a fwriadwyd yn dal yn aneglur iawn. Dadleuir y dylai Ewrop yn hytrach na mynd ar drywydd cytundebau masnach, yn gweithio i helpu mynd i'r afael â phroblemau strwythurol dyfnaf y cyfandir Affrica yn.

y diwydiant pysgota yn Mozambique, un o lofnodwyr yr EPA, yn enghraifft bendant. Mae'r wlad yn dioddef o arferion pysgota anghyfreithlon anghyfreithlon ac wedi'u rhyfeddu gan ryfel cartref.

Mae Mozambique, sy'n dibynnu'n anghymesur ar ei physgodfeydd ar gyfer incwm gwarchod tramor ac yn bwydo'i ddinesydd, yn colli hyd at US $ 65 miliwn oddi wrth ei heconomi bob blwyddyn oherwydd bysgota anghyfreithlon. Ar hyn o bryd Mae'r wlad yn brwydro yn erbyn beirniadaeth dros y ffordd y mae llywodraeth ariennir bargen i brynu cychod patrôl, hanfodol i wella bywydau ei gymunedau arfordirol. Mae EPA cynnig ychydig obaith o leddfu cyflwr pysgodfeydd, tra byddai menter ar y cyd ar bysgota yn lle hynny y potensial i gynyddu refeniw allforio ac yn gwasanaethu fel catalydd ar gyfer cynhyrchu swyddi. methiant Mozambique i ddefnyddio yn iawn y cychod patrôl yn ychwanegu at gyflwr.

Ethiopia yn achos arall o hyn. Mae'r wlad yn un o dderbynwyr mwyaf o gymorth rhoddwr yn Affrica, gan dderbyn bron $ 3 2015 biliwn yn er gwaethaf honiadau o gam-drin hawliau dynol sy'n gysylltiedig â rhai rhaglenni datblygu. Dywed Watch Hawliau Dynol (HRW) bod yn 2015 roedd crackdowns llywodraeth parhaus ar aelodau'r blaid wleidyddol wrthblaid, newyddiadurwyr, a protestwyr heddychlon, a llawer ohonynt yn dioddef aflonyddu, arestio mympwyol, ac erlyniadau cymhelliant gwleidyddol. Dywedodd llefarydd ar ran HRW: "Nid oes unrhyw arwyddion bod rhoddwyr wedi cryfhau'r darpariaethau monitro ac atebolrwydd sydd ei angen i sicrhau nad yw eu cymorth datblygu yn cyfrannu at, neu waethygu problemau hawliau dynol yn Ethiopia."

Drwy chyllido'r cyfundrefnau megis Ethiopia, mae'r UE yn dod yn complicit wrth gadw mewn grym yr union achosion sydd wedi ategu y tonnau o ffoaduriaid sy'n dianc rhag i Ewrop.

Mae Niger mewn sefyllfa debyg. Mae gwlad sy'n gyfoethog mewn adnoddau naturiol, gan gynnwys wraniwm ac olew, Niger yn bell o sefydlog, ac mae llygredd, prinder bwyd a ffiniau corsiog yn parhau i fod yn broblemau difrifol. Ar hyn o bryd mae'n eistedd lle olaf ar Fynegai Datblygu Dynol y Rhaglen Ddatblygu Cenhedloedd Unedig.

Ychydig ddyddiau yn ôl, arwyddodd swyddogion Malian a'r UE ddêl i hwyluso dychwelyd ymfudwyr i wlad Gogledd Affrica. Mae mwy na 10,000 o ymfudwyr Malian hyd yn hyn wedi mynd yn anghyfreithlon i Ewrop ers dechrau 2015 ac mae'r fargen yw'r tro cyntaf i'r UE sefydlu mecanwaith mor fanwl â gwlad Affricanaidd o ran dychwelyd ceiswyr lloches sydd wedi methu.

Arwain ASE Gabriele Zimmer, sy'n arwain y grŵp gue yn Senedd Ewrop, yn feirniadol o'r broses o adleoli ffoaduriaid a chytundebau gyda thrydydd gwledydd mewn atal pobl rhag croesi'r Môr y Canoldir.

Dywedodd ASE yr Almaen: "Mae Aelod-wladwriaethau'n pwyso am gytundebau a phartneriaethau gyda thrydydd gwledydd wedi'u modelu ar y cytundeb budr UE-Twrci. Mae'r cytundeb hwn yn amhriodol os yw'r UE am barchu ei werthoedd a'i reolau ei hun fel hawliau dynol. Ar ben hynny, dyma'r UE sy'n cyflenwi ei gyfrifoldebau ei hun i wledydd gwannach a thlotach. "

Wrth edrych i'r dyfodol, mae Mattia Toaldo, uwch-bwyllgor polisi ar y rhaglen Cyngor Ewropeaidd ar Dramoriaethau Cysylltiadau Tramor a Gogledd Affrica, wedi ysgrifennu adroddiad ar fudo a chyllid yr UE ac wedi cyhoeddi rhestr o bum argymhelliad ar gyfer y bloc, gan gynnwys:

Cynyddu symudedd ryng-Affricanaidd a chefnogi gallu amsugno lleol;

gweithio tuag at prosesu ceisiadau lloches mewn trydydd gwledydd;

caniatáu ar gyfer rhyw mudo cylchol cyfreithiol i Ewrop;

defnyddio taliadau i hyrwyddo datblygiad, a;

cefnogi dychwelyd gwirfoddol yn hytrach na gorfodol.

Mae pob llygaid yn awr yn troi at 1 Ionawr a llywyddiaeth Malta sy'n dod i mewn o'r UE a'r camau y bydd yn cychwyn i'r afael â'r hyn yn un o'r materion pwysicaf sy'n wynebu'r Undeb Ewropeaidd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Malta

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *