#Andorra: Cytundeb Gymdeithas gyda'r UE

| Efallai y 15, 2017 | 0 Sylwadau

Andorra yn dymuno i ddwysáu ei gysylltiadau masnach gyda'r UE, osgoi ei buddiannau busnes cyfredol sy'n deillio o werthu diodydd alcoholig a thybaco, gyda chymorth rhai lwfansau di-dreth masnachol breintiedig.

Yr hyn sydd wedi bod yn ganolfan fasnachol a thwristiaeth enwog y Pyrenees, mae'r llywodraeth yn awyddus i gychwyn cylch newydd o ffyniant ac agoriad economaidd i'r byd. Mae bellach yn mynd i'r afael â phrif weithgaredd economaidd y wlad i ddatblygu sectorau megis lles ac iechyd, a thwristiaeth yn ychwanegol at yr atyniadau masnachol sydd eisoes wedi'u diffodd yn seiliedig ar alcohol a thybaco. Daeth y cymhelliad ar gyfer alcohol a thybaco o wahaniaethu treth a lwfans di-dâl busnes caniataol, sydd heddiw yn ymddangos yn anodd cyd-fynd â statws gwlad wedi'i ymgorffori'n llwyr mewn cyfundrefn yr UE.

Nod yr aberth hwn, sy'n dal i fod yn aros i'r negodiad terfynol, yw caniatáu i'r wlad ddod yn ganolfan economaidd ac ariannol ddiddorol sydd wedi'i chymeradwyo'n llawn gan y gymuned ryngwladol. Mae Andorra hefyd yn cynnig atyniadau twristiaeth arbenigol sy'n darparu gwerth ychwanegol sy'n gysylltiedig â gwasanaethau byw ac iechyd da. Serch hynny, bydd o reidrwydd yn gofyn am gyfnod o drawsnewid ac addasu i drosi'r diwydiant sy'n bodoli eisoes yn seiliedig ar fasnach alcohol a thybaco, a fu hyd heddiw, ynghyd â'r sector ariannol, yn brif faes economi y wlad. Heb drawsnewidiad mor esmwyth, bydd y diwydiannau alcohol a thybaco yn dioddef yn fasnachol, gydag effaith niweidiol gyfatebol ar economi Andorran.

At hynny, mae'r sector bancio wedi cael effaith andwyol o ran perfformiad ariannol ers i Andorra weithredu nifer o ddiwygiadau sy'n ymwneud â thryloywder trafodion ariannol i gwrdd â'r safonau sy'n ofynnol gan OECD. Cynhaliwyd buddsoddiadau sylweddol gan y banciau ar isadeileddau sy'n gysylltiedig â'r sector twristiaeth, ac mae llawer o'r rhain bellach mewn cyflwr o ecwiti negyddol. Mae amlygiad ariannol presennol y banciau yn cyfiawnhau eu cefnogaeth i undeb agosach gyda'r UE er mwyn denu cyfalaf tramor newydd.

Felly, er i'r sector ariannol, mae'n apelio i agor gorwelion ehangu newydd, er mwyn masnachu mewn diodydd alcoholig, bydd cyfnod o ansicrwydd yn dechrau hyd nes y bydd canlyniad y negodi a'r canlyniadau o fynd i mewn i'r system gysoni Ewropeaidd yn llawn. Yna mae'n rhaid iddo benderfynu ar gydweddoldeb neu fel arall y gyfundrefn gyfredol o lwfansau di-dreth a TAW isel, gyda buddiannau masnachol gwledydd eraill yr undeb, yn ogystal â thaliadau cymunedol eraill fel peidio â bodolaeth doll ecséis. Mae cynsail yn wir am gadw systemau o'r fath hyd yn oed ar ôl ymuno â'r AEE - er enghraifft, Norwy oedd yn gallu cadw ei reolaeth ffiniol a'i lwfansau teithwyr llym ar gyfer mewnforio alcohol ar ôl ymuno â'r AEE. Byddai'n rhaid i Andorra gyflawni llwyddiant tebyg wrth drafod unrhyw fynediad i'r AEE neu risg yn colli manteision ei atyniad di-ddyletswydd i ymwelwyr.

Ar y llaw arall, ar gyfer y diwydiant tybaco, sy'n anodd i gymryd lle a hanfodol i economi y wlad a'r sector amaethyddol, mae'r UE yn edrych fel bydd angen iddo fod yn amyneddgar ac yn gwneud ymdrech i ddod o hyd i ad hoc ateb, er mai dros dro. Byddai hyn yn galluogi'r sector tybaco i ddechrau trosi pendant am hyn economi draddodiadol - economi gyda phwysau sylweddol o fewn y gyllideb genedlaethol, ac sydd wedi bod yn atyniad masnachol mawr am ganrifoedd.

Alcohol a thybaco ymhlith y cynhyrchion defnyddwyr mwyaf rheoleiddio yn Ewrop, gyda rhai yn ofni y duedd ar tuag at gor-reoleiddio. Felly, ar gyfer Andorra, pwysigrwydd hirsefydlog o alcohol a sectorau tybaco i'w economi cenedlaethol yn golygu ei bod yn hanfodol i sicrhau nad yw unrhyw newidiadau yn cael effaith negyddol ar allu'r wlad i gefnogi ei wariant gwasanaethau cyhoeddus a lles ei thrigolion. Dylai'r mater hwn yn arwain at ddiffyg ariannol, gallai fod yn ofynnol i'r llywodraeth Andorran, heb ateb ymarferol, i wneud rhai toriadau ar wasanaethau cludiant, cymdeithasol a gofal iechyd. Byddai hyn yn cael effaith niweidiol ar boblogaeth gweithio'n galed.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *