Cysylltu â ni

Tsieina

Mae'r UE a #China'n cryfhau cydweithrediad ar addysg, diwylliant, ieuenctid, cydraddoldeb rhyw a chwaraeon

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Comisiynydd Addysg, Diwylliant, Ieuenctid a Chwaraeon Tibor Navracsics ac Is-Premier Tsieineaidd Liu Yandong (Yn y llun) cyfarfu ar 13-14 Tachwedd 2017 ar achlysur 4ydd Deialog Pobl-i-Bobl Lefel Uchel yr UE-Tsieina yn Shanghai. 

Lansiwyd y ddeialog yn 2012 i adeiladu ymddiriedaeth a dealltwriaeth rhwng pobloedd yr UE a China. Canolbwyntiodd cyfnewidiadau eleni ar ddiwylliant, ond trafodwyd addysg, cydraddoldeb rhywiol, ieuenctid ac, am y tro cyntaf, chwaraeon hefyd.

Yn dilyn y cyfarfod, dywedodd y Comisiynydd Navracsics: "Mae'r UE a China yn rhannu cyfrifoldebau byd-eang yn gynyddol. Rydym yn gweithio gyda'n gilydd ar faterion cymhleth, o ymladd tlodi a mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd i hybu masnach a diogelwch. Rydym yn adeiladu ar safbwyntiau a rennir ond weithiau mae angen i ni bontio gwahaniaethau. Felly mae hyrwyddo cyd-ddealltwriaeth a pharch rhwng ein pobl a'n diwylliannau heddiw yn bwysicach nag erioed os ydym am lwyddo. "

hysbyseb

Cadarnhawyd yr uchelgais i ehangu cwmpas cydweithredu rhwng yr UE a Tsieina yn y Cyd-gyfathrebu ar Elfennau ar gyfer strategaeth newydd yr UE ar Tsieina, a fabwysiadwyd gan y Comisiwn ac Uchel Gynrychiolydd yr UE dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch Federica Mogherini ar 22 Mehefin 2016.

Mae'r Cyfathrebu'n sôn yn benodol am addysg uwch, y diwydiannau creadigol a diwylliannol a thwristiaeth yn ogystal â datblygu cymdeithas sifil a mudo / symudedd. Ym maes diwylliant, penderfynodd y ddwy blaid ddwysáu cydweithrediad diwylliannol trwy fanteisio ar ryngweithio dinas-i-ddinas - yn enwedig rhwng Prifddinasoedd Diwylliant a Diwylliant Dinasoedd Dwyrain Asia - ond hefyd trwy brosiect peilot yr UE Creative Tracks a'r Atelier ar gyfer rheolwyr diwylliannol a gŵyl ifanc.

Cytunwyd hefyd i wneud y defnydd gorau o synergeddau rhwng Blwyddyn Treftadaeth Ddiwylliannol Ewrop a Blwyddyn Twristiaeth Tsieina-UE, a gynhelir y ddau yn 2018. Cymerodd y ddwy ochr stoc o'r cynnydd a gyflawnwyd o dan gamau symudedd Erasmus + rhwng yr UE a China. . Er 2015, mae mwy na 4,000 o fyfyrwyr a staff eisoes wedi elwa o'r rhaglen.

hysbyseb

Yn ogystal, gyda dros 70 o brifysgolion yn cymryd rhan yn y weithred, mae Tsieina yn parhau i fod yn brif fuddiolwr prosiectau meithrin gallu, ymhlith gwledydd partner, gan gyfrannu at foderneiddio a rhyngwladoli system addysg uwch Tsieina. Ym meysydd ymchwil ac arloesi, yn dilyn canlyniad 3ydd Deialog Cydweithrediad Arloesi Lefel Uchel Tsieina-UE a gynhaliwyd ar 2 Mehefin 2017, cytunodd y ddwy ochr i hybu symudedd ymchwilwyr trwy Weithredoedd Marie Skłodowska-Curie.

Yn fframwaith y ddeialog ar gydraddoldeb rhywiol, trafododd y ddwy ochr sut i wella grymuso economaidd menywod a chydbwysedd rhwng bywyd a gwaith. Yn olaf, rôl ieuenctid mewn diplomyddiaeth ddiwylliannol oedd canolbwynt y seminar ieuenctid; tra bod maes chwaraeon, gweithgaredd corfforol, addysg chwaraeon a symudedd hyfforddwyr wedi'u nodi fel y prif feysydd ar gyfer cydweithredu yn y dyfodol. Cefndir Dros y degawd diwethaf mae'r UE a China wedi cydweithredu'n agos ym meysydd addysg, hyfforddiant, diwylliant, amlieithrwydd ac ieuenctid trwy ddeialogau polisi sy'n canolbwyntio ar y sector.

Yn 2012, penderfynodd y Comisiwn Ewropeaidd a China integreiddio'r gweithgareddau sectoraidd hyn o dan y Deialog Pobl-i-Bobl Lefel Uchel, sy'n ategu Deialog Economaidd a Masnach Lefel Uchel yr UE-Tsieina a'r Deialog Strategol Lefel Uchel. Y Deialog Pobl i Bobl Lefel Uchel, a gynhelir bob dwy flynedd, yw'r mecanwaith trosfwaol sy'n darparu ar gyfer holl fentrau ar y cyd yr UE-Tsieina ym maes cyfnewid pobl i bobl. Cynhaliwyd rownd gyntaf Deialog Pobl-i-Bobl Lefel Uchel yr UE-Tsieina ym Mrwsel ar 18 Ebrill 2012.

Arweiniodd yn benodol at lansiad Llwyfan Addysg Uwch yr UE-China ar gyfer Cydweithrediad a Chyfnewid, sy'n anelu at uwchraddio deialog polisi a chyfnewid arfer gorau mewn addysg uwch. Cynhaliwyd ail rownd Deialog Pobl i Bobl Lefel Uchel yr UE-Tsieina yn Beijing ar 6 Medi 2014. Un o'r camau dilynol ar unwaith oedd lansio menter Tiwnio UE-China gyda'r nod o gryfhau cydnawsedd yr UE. a systemau addysg Tsieina yn ogystal â gwella addysg yn seiliedig ar ganlyniadau.

Cynhaliwyd trydydd Deialog Pobl i Bobl Lefel Uchel yr UE-Tsieina ym Mrwsel ar 15 Medi 2015 rhwng y Comisiynydd Navracsics a'r Is-Premier Liu Yandong. Nod y digwyddiad oedd dathlu 40 mlynedd ers sefydlu cysylltiadau diplomyddol yr UE-China. Cynhaliwyd paneli thematig ar addysg, diwylliant, ieuenctid a chydraddoldeb rhywiol fel digwyddiadau ochr.

Tsieina

Cystadleuaeth: Cymerodd yr UE, yr UD a Gweriniaeth Pobl Tsieina ran yn y Pumed Uwchgynhadledd Rheoleiddio Morwrol Byd-eang

cyhoeddwyd

on

Ar 7 Medi, cymerodd uwch swyddogion y llywodraeth o’r UE, yr Unol Daleithiau a Gweriniaeth Pobl Tsieina ran yn y Pumed Uwchgynhadledd Rheoleiddio Morwrol Byd-eang. Roedd y cyfranogwyr yn cynnwys cynrychiolwyr y gystadleuaeth ac awdurdodau morwrol sy'n gyfrifol am reoleiddio llongau leinin rhyngwladol yn lonydd masnach leinin mwyaf y byd.

Roedd yr uwchgynhadledd yn ymdrin â datblygiadau sectoraidd ers dechrau'r pandemig coronafirws, gan gynnwys yr heriau sy'n wynebu'r sector cludo cynwysyddion rhyngwladol a materion ehangach cadwyni cyflenwi morwrol. Cytunodd y cyfranogwyr fod y pandemig yn cyflwyno heriau eithriadol i weithredwyr mewn cwmnïau llongau, porthladdoedd a gwasanaethau logisteg, ar lwybrau i'r UE ac oddi yno yn ogystal â rhannau eraill o'r byd..

Fe wnaethant gyfnewid barn ar y gwahanol gamau a gymerwyd gan eu hawdurdodaethau, ynghyd â rhagolygon a safbwyntiau yn y dyfodol, gan gynnwys camau gweithredu posibl i gynyddu gwytnwch y sector. Mae'r uwchgynhadledd yn cael ei chynnal bob dwy flynedd ac mae'n fforwm i feithrin cydweithrediad rhwng y tri awdurdod. Bydd yr uwchgynhadledd nesaf yn cael ei galw yn 2023 yn Tsieina.

hysbyseb

Parhau Darllen

Tsieina

Ail-enwi system y Cenhedloedd Unedig mwy gwydn gyda Taiwan ynddo

cyhoeddwyd

on

Ar ôl mwy na 200 miliwn o heintiau a dros 4 miliwn o farwolaethau a chyfrif, mae'r pandemig COVID-19 wedi cynddeiriog ledled y byd. Mae hyn wedi creu effaith economaidd-gymdeithasol ddinistriol iawn ar ein byd rhyng-gysylltiedig, gyda bron dim gwledydd yn cael eu spared. Mae'r pandemig wedi tarfu ar fasnach fyd-eang, wedi gwaethygu tlodi, wedi rhwystro addysg, ac wedi peryglu cydraddoldeb rhywiol, gyda chenhedloedd incwm canolig i incwm isel yn dwyn baich y baich, yn ysgrifennu Jaushieh Joseph Wu, Gweinidog Materion Tramor, Gweriniaeth Tsieina (Taiwan) (yn y llun, isod).

Wrth i lawer o wledydd frechu am bigyn arall o'r firws, a ysgogwyd gan yr amrywiad Delta heintus iawn, mae'r byd yn edrych i fyny at y Cenhedloedd Unedig (Cenhedloedd Unedig) i rampio ymdrechion cynhwysfawr i ddatrys yr argyfwng, sicrhau gwell adferiad, ac ailadeiladu'n gynaliadwy. Mae hon yn dasg frawychus sy'n gofyn am bob dec ymarferol. Mae'n bryd i'r corff byd-eang groesawu Taiwan, partner gwerthfawr a theilwng sy'n barod i roi help llaw.  

Dros yr ychydig fisoedd diwethaf, mae Taiwan, fel llawer o wledydd eraill, wedi bod yn delio ag ymchwydd o achosion COVID-19 ar ôl bron i flwyddyn o lwyddiant wrth gynnwys y firws. Ac eto, cafodd afael ar y sefyllfa a daeth i'r amlwg hyd yn oed yn fwy parod i weithio gyda chynghreiriaid a phartneriaid i fynd i'r afael â'r heriau a berir gan y pandemig. Mae ymateb effeithiol Taiwan i'r pandemig, ei ehangu gallu cyflym i ateb galw'r gadwyn gyflenwi fyd-eang, a'i gymorth sylweddol tuag at wledydd partner ledled y byd i gyd yn siarad â'r ffaith nad oes diffyg rhesymau cymhellol i Taiwan chwarae rhan adeiladol yn y System y Cenhedloedd Unedig.

hysbyseb

Fodd bynnag, dan bwysau gan Weriniaeth Pobl Tsieina (PRC), mae'r Cenhedloedd Unedig a'i asiantaethau arbenigol yn parhau i wrthod Taiwan, gan nodi Penderfyniad Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig 1971 (XXVI) 2758 fel sail gyfreithiol ar gyfer y gwaharddiad hwn. Ond mae iaith y penderfyniad yn hollol glir: nid yw ond yn mynd i’r afael â mater cynrychiolaeth Tsieina yn y Cenhedloedd Unedig; nid oes unrhyw sôn am honiad sofraniaeth Tsieineaidd dros Taiwan, ac nid yw'n awdurdodi'r PRC i gynrychioli Taiwan yn system y Cenhedloedd Unedig. Y gwir yw, nid yw'r PRC erioed wedi llywodraethu Taiwan. Dyma'r realiti a'r status quo ar draws dwy ochr Culfor Taiwan. Dim ond ar eu llywodraeth etholedig boblogaidd y gellir cynrychioli pobl Taiwan ar y llwyfan rhyngwladol. Trwy gyfateb iaith y penderfyniad ar gam ag “un Egwyddor China” Beijing, mae’r PRC yn fympwyol yn gorfodi ei farn wleidyddol ar y Cenhedloedd Unedig.

Nid yw'r abswrdiaeth yn gorffen yno. Mae'r gwaharddiad hwn hefyd yn rhwystro cyfranogiad cymdeithas sifil Taiwan. Gwrthodir mynediad i ddeiliaid pasbort Taiwan i adeiladau'r Cenhedloedd Unedig, ar gyfer teithiau a chyfarfodydd, tra na all newyddiadurwyr Taiwan gael achrediad i gwmpasu digwyddiadau'r Cenhedloedd Unedig. Yr unig reswm dros y driniaeth wahaniaethol hon yw eu cenedligrwydd. Mae gwahardd aelodau o gymdeithas sifil Taiwan o'r Cenhedloedd Unedig yn trechu'r ddelfryd o amlochrogiaeth, yn mynd yn groes i egwyddorion sylfaenol y Cenhedloedd Unedig o hyrwyddo parch at hawliau dynol a rhyddid sylfaenol, ac yn rhwystro ymdrechion cyffredinol y Cenhedloedd Unedig.

Am chwe degawd, mae Taiwan wedi bod yn darparu cymorth i wledydd partner ledled y byd. Ers mabwysiadu Agenda 2030 y Cenhedloedd Unedig, mae wedi canolbwyntio ar helpu partneriaid i gyflawni'r Nodau Datblygu Cynaliadwy (SDGs), ac, yn fwy diweddar, cymryd rhan mewn ymateb gwrth-fandemig ac adferiad postpandemig. Yn y cyfamser, gartref, mae Taiwan wedi cyflawni ei SDGs mewn cydraddoldeb rhywiol, dŵr glân a glanweithdra, ac iechyd a lles da, ymhlith eraill. Mae ein datrysiadau arloesol yn y gymuned yn harneisio partneriaethau cyhoeddus-preifat er budd y gymdeithas gyfan.

hysbyseb

Daeth Adroddiad Hapusrwydd y Byd 2021, a ryddhawyd gan y Rhwydwaith Datrysiadau Datblygu Cynaliadwy, yn Taiwan y hapusaf yn Nwyrain Asia, a'r 24ain yn y byd. Mae'r safle'n nodi sut mae pobl gwlad yn teimlo am y gefnogaeth gymdeithasol y maen nhw'n ei derbyn, ac mae'n adlewyrchu i raddau helaeth weithrediad gwlad o'r SDGs. Mae Taiwan yn barod i drosglwyddo ei brofiad a gweithio gyda phartneriaid byd-eang i adeiladu dyfodol gwell a mwy gwydn i bawb.

Ar adeg pan mae'r byd yn swnio'r alwad glir am gamau gweithredu yn yr hinsawdd ac i gyflawni allyriadau carbon net-sero erbyn 2050, mae Taiwan wrthi'n siartio map ffordd tuag at y nod, ac wedi drafftio deddfwriaeth bwrpasol i hwyluso'r broses hon. Nid yw newid yn yr hinsawdd yn gwybod unrhyw ffiniau, ac mae ymdrechion ar y cyd yn hanfodol os ydym am gael dyfodol cynaliadwy. Mae Taiwan yn gwybod hyn, ac mae'n gweithio ar y ffyrdd gorau i droi heriau lleihau carbon yn gyfleoedd newydd.

Yn ei lw yn y swydd ym mis Mehefin eleni, pwysleisiodd Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, António Guterres, fod pandemig COVID-19 wedi datgelu ein bregusrwydd a’n cydgysylltiedig. Dywedodd y gall y Cenhedloedd Unedig, a'r taleithiau a'r bobl y mae'n eu gwasanaethu, elwa o ddod ag eraill at y bwrdd yn unig.

Mae gwadu partneriaid sydd â'r gallu i gyfrannu yn golled foesol a materol i'r byd wrth i ni geisio gwella'n well gyda'n gilydd. Mae Taiwan yn rym er daioni. Nawr yw'r amser i ddod â Taiwan at y bwrdd a gadael i Taiwan helpu.

Parhau Darllen

Tsieina

Cysylltiadau UE-Taiwan: ASEau yn pwyso am bartneriaeth gryfach

cyhoeddwyd

on

Mewn adroddiad newydd a fabwysiadwyd ddydd Mercher (1 Medi), mae ASEau ar y Pwyllgor Materion Tramor yn cefnogi cysylltiadau agosach a phartneriaeth gryfach rhwng yr UE a Taiwan dan arweiniad Polisi Un China yr UE, TRYCHINEB.

Maent hefyd yn cenllysg Taiwan fel partner allweddol yr UE a chynghreiriad democrataidd yn yr Indo-Môr Tawel sy'n cyfrannu at gynnal gorchymyn ar sail rheolau yng nghanol cystadleuaeth ddwys rhwng y pwerau mawr yn y rhanbarth.

Paratowch y sail ar gyfer Cytundeb Buddsoddi Dwyochrog newydd

hysbyseb

Er mwyn cynyddu cydweithredu, mae'r testun yn pwysleisio'r angen i ddechrau “asesiad effaith, ymgynghoriad cyhoeddus ac ymarfer cwmpasu” ar Gytundeb Buddsoddi Dwyochrog UE-Taiwan (BIA). Mae ASEau yn tynnu sylw at bwysigrwydd masnach a chysylltiadau economaidd rhwng y ddwy ochr, gan gynnwys ar faterion yn ymwneud ag amlochrogiaeth a Sefydliad Masnach y Byd, technoleg fel 5G, iechyd y cyhoedd, ynghyd â chydweithrediad hanfodol ar gyflenwadau critigol fel lled-ddargludyddion.

Pryderon dwfn ynghylch pwysau milwrol Tsieineaidd yn erbyn Taiwan

Ar nodyn arall, mae'r adroddiad yn mynegi pryder difrifol ynghylch cadernid milwrol parhaus Tsieina, pwysau, ymarferion ymosod, troseddau gofod awyr ac ymgyrchoedd dadffurfiad yn erbyn Taiwan. Mae'n annog yr UE i wneud mwy i fynd i'r afael â'r tensiynau hyn ac i amddiffyn democratiaeth Taiwan a statws yr ynys fel partner pwysig yn yr UE.

hysbyseb

Mae ASEau yn mynnu na ddylai unrhyw newid i gysylltiadau traws-culfor Tsieineaidd-Taiwan fod yn unochrog nac yn erbyn ewyllys dinasyddion Taiwan. Maent hefyd yn ein hatgoffa'n llwyr o'r cysylltiad uniongyrchol rhwng ffyniant Ewropeaidd a diogelwch Asiaidd a'r canlyniadau i Ewrop pe bai gwrthdaro yn ymestyn ymhell y tu hwnt i'r byd economaidd.

Bydd y testun, sydd hefyd yn mynd i’r afael ag ystod o agweddau ac argymhellion eraill sy’n ymwneud â chysylltiadau rhwng yr UE a Taiwan, nawr yn cael ei gyflwyno i bleidlais yn y Cyfarfod Llawn. Fe'i cymeradwywyd gan 60 pleidlais o blaid, 4 yn erbyn gyda 6 yn ymatal.

“Mae adroddiad cyntaf Senedd Ewrop ar gysylltiadau rhwng yr UE a Taiwan yn anfon arwydd cryf bod yr UE yn barod i uwchraddio ei berthynas â’n partner allweddol Taiwan. Rhaid i'r Comisiwn nawr ddwysau cysylltiadau UE-Taiwan a dilyn partneriaeth well gynhwysfawr â Taiwan. Rhaid i waith ar asesiad effaith, ymgynghoriad cyhoeddus ac ymarfer cwmpasu ar Gytundeb Buddsoddi Dwyochrog (BIA) gydag awdurdodau Taiwan i baratoi ar gyfer trafodaethau i ddyfnhau ein cysylltiadau economaidd ddechrau cyn diwedd eleni, ”meddai’r rapporteur Charlie Weimers (ECR, Sweden) ar ôl y bleidlais.

Mwy o wybodaeth 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd