Cysylltu â ni

EU

Ewrop - y cyfandir cydnaws: Datganiad ar y cyd ar achlysur #InternationalMigrantDay

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar achlysur Diwrnod Rhyngwladol y Mudwyr ar 18 Rhagfyr, daeth Frans Timmermans, Is-lywydd Cyntaf y Comisiwn, Federica Mogherini, Uchel Gynrychiolydd yr Undeb dros Faterion Tramor a Pholisi Diogelwch ac Is-lywydd y Comisiwn, Johannes Hahn, Comisiynydd dros Trafodaethau Polisi Cymdogaeth a Ehangu Ewropeaidd, Neven Mimica, Comisiynydd Cydweithrediad a Datblygiad Rhyngwladol, Dimitris Avramopoulos, Comisiynydd Ymfudo, Materion Cartref a Dinasyddiaeth, Christos Stylianides, Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng, a Věra Jourová, Comisiynydd Cyfiawnder, Defnyddwyr a Cydraddoldeb Rhyw, a wnaed y datganiad a ganlyn:

"Ar Ddiwrnod Rhyngwladol Ymfudwyr, rydyn ni'n cofio pawb sy'n byw y tu allan i'w sir enedigol ac sydd ar grwydr - naill ai trwy ddewis neu'n rymus. Rydyn ni'n cofio bod ein cyfandir ein hunain, Ewrop, wedi'i adeiladu ar fudo. Mae ein hanes cyffredin wedi'i nodi gan filiynau o bobl sy'n ffoi rhag erledigaeth, rhyfel neu unbennaeth - gan edrych dim ond 100 mlynedd yn ôl. Heddiw, mae ein Undeb Ewropeaidd yn caniatáu i bobl ledled y cyfandir deithio'n rhydd, i astudio a gweithio mewn gwledydd eraill. Mae hyn wedi gwneud Ewrop yn un o'r lleoedd cyfoethocaf yn y byd. - o ran diwylliant, economi, cyfleoedd ac o ran rhyddid.

"Ond mae'r diwrnod hwn hefyd yn achlysur i gofio'r rhai sydd wedi gadael eu cartrefi, yn wyneb gwrthdaro, gormes gwleidyddol, tlodi neu ddiffyg gobaith, ac sy'n ei chael hi'n anodd adeiladu bywyd newydd a gweddus yn rhywle arall. Tra i rai, mae ymfudo yn yn brofiad cadarnhaol a grymusol, mae'n rhaid i ormod o rai eraill ddioddef troseddau hawliau dynol, senoffobia, camfanteisio ac amodau byw annerbyniol ar hyd eu teithiau.

hysbyseb

"Mae amddiffyn a chynnal hawliau a rhyddid sylfaenol pob ymfudwr, waeth beth fo'u statws, wedi bod yn flaenoriaeth i ni erioed. Bydd hyn wrth wraidd ein hagenda Ewropeaidd ar Ymfudo. Rydym yn gweithio'n ddi-baid, y tu mewn a'r tu allan i Ewrop Undeb, mewn cydweithrediad agos â'n haelod-wladwriaethau a'n partneriaid rhyngwladol i achub bywydau, darparu amddiffyniad, cynnig llwybrau diogel a chyfreithiol ar gyfer ymfudo a mynd i'r afael â'r achosion sylfaenol sy'n gorfodi pobl i adael eu cartrefi yn y lle cyntaf, yn ogystal ag ymladd yn erbyn y rhwydweithiau troseddol sy'n aml yn manteisio ar anobaith pobl.

"Mae gennym gyfrifoldeb ar y cyd tuag at bobl wrth symud ac mae angen i ni weithredu ar raddfa fyd-eang i'w cefnogi ac i gynnal diogelwch, urddas a hawliau dynol ymfudwyr a ffoaduriaid. Mae'n gofyn am ymgysylltu a gweithredu cytundebau rhyngwladol yn gyson gan I gyd.

"Mae Ewrop wedi ymrwymo i aros yn gyfandir undod, goddefgarwch a didwylledd, gan gofleidio ei chyfran o gyfrifoldeb byd-eang. Ac i'r rhai yr ydym wedi'u croesawu i Ewrop yn ddiweddar, rydym eisiau'r un peth ag yr ydym ei eisiau i bob Ewropeaidd, sef ffynnu a ffynnu a cyfrannu at ddyfodol gwell i'n cyfandir.

hysbyseb

"Rydym yn cefnogi Datganiad Efrog Newydd 2016 ar gyfer Ffoaduriaid a Mewnfudwyr yn gryf a byddwn yn parhau i weithio'n weithredol tuag at fabwysiadu Compact Byd-eang y Cenhedloedd Unedig ar Ymfudo ac ar Ffoaduriaid yn y Cenhedloedd Unedig."

Cefndir

Dros yr 20 mlynedd diwethaf, mae'r Undeb Ewropeaidd wedi sefydlu rhai o'r safonau lloches cyffredin uchaf yn y byd. Ac yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf, mae polisi mudo Ewropeaidd wedi datblygu'n sylweddol gyda'r Agenda Ewropeaidd ar Ymfudo a gynigiwyd gan Gomisiwn Juncker ym mis Mai 2015. Yn raddol, mae dull mwy unedig o ddelio â mudo yn dod i'r amlwg, yn fewnol ac yn allanol.

Yn fewnol, mae gwaith wedi'i ddwysáu ar ddiwygio'r System Lloches Ewropeaidd Gyffredin i roi dull mwy effeithiol a theg ar waith, yn seiliedig ar undod a chyfrifoldeb, ochr yn ochr â chefnogaeth barhaus i'r Aelod-wladwriaethau gydweithrediad mwyaf agored ac wedi'i atgyfnerthu â gwledydd partner.

Mae'r Undeb Ewropeaidd hefyd wedi cynyddu ei ymdrechion i amddiffyn grwpiau agored i niwed, yn enwedig plant sydd ymhlith yr ymfudwyr mwyaf agored, gan gynnwys trwy Ganllawiau newydd ar Hyrwyddo a Diogelu Hawliau'r Plentyn a argymhellion ar amddiffyn plant mewn mudo.

Yn allanol, mae'r UE wedi rhoi dimensiwn allanol gwirioneddol o'i bolisi ymfudo ar waith, gan ategu ac atgyfnerthu ei weithredoedd o fewn yr Undeb. Mae Agenda 2030 ar Ddatblygu Cynaliadwy yn cydnabod cyfraniad cadarnhaol ymfudwyr ar gyfer twf cynhwysol a datblygu cynaliadwy. Mae hefyd yn cydnabod bod yn rhaid mynd i'r afael â heriau a chyfleoedd ymfudo trwy ymatebion cydlynol a chynhwysfawr.

Ar hyd y llwybrau mudol, rydym yn gweithio i achub bywydau pobl gyda'n partneriaid rhyngwladol, megis asiantaethau'r Cenhedloedd Unedig. Rydym yn brwydro yn erbyn y rhwydweithiau troseddol sy'n ymwneud â smyglo ymfudwyr a masnachu pobl mewn pobl, trwy ein cenadaethau a'n gweithrediadau Polisi Diogelwch ac Amddiffyn Cyffredin ar lawr gwlad a thrwy gefnogi mentrau rhanbarthol, fel Cyd-heddlu G5 Sahel. Rydym hefyd yn cynnal gweithrediadau chwilio ac achub ar y môr, gyda chefnogaeth Gwarchodlu Ffiniau ac Arfordir Ewrop ac Ymgyrch Sophia EUNAVFOR MED. Mae'r ymdrechion hyn yn helpu i achub miloedd o fywydau bob mis.

Mae'r UE hefyd yn gweithio ar agor llwybrau diogel a chyfreithiol trwy ailsefydlu - i ganiatáu i'r rhai sydd angen amddiffyniad ddod i Ewrop heb orfod peryglu eu bywydau yn yr anialwch ac ar y môr. Gosodwyd targed uchelgeisiol ar gyfer ailsefydlu 50,000 o bobl sydd angen amddiffyniad rhyngwladol gan yr Arlywydd Juncker ym mis Medi 2017. Dylid rhoi ffocws penodol ar ailsefydlu o Ogledd Affrica a Chorn Affrica, yn enwedig Libya, yr Aifft, Niger, Sudan, Chad ac Ethiopia, wrth sicrhau ailsefydlu parhaus o Dwrci, Gwlad yr Iorddonen a Libanus.

Rydym hefyd yn parhau, ar y cyd â'n Cenhedloedd Unedig a phartneriaid cymdeithas sifil ar lawr gwlad, i gefnogi gweithredoedd pendant yn Libya ac ar hyd y llwybrau mudol, i sicrhau parch at hawliau dynol, gwella amodau byw ymfudwyr a chynorthwyo ymfudwyr a ffoaduriaid, sy'n rhy aml. dod yn ddioddefwyr rhwydweithiau smyglo a masnachu pobl. Mae sefydlu Tasglu ar y cyd rhwng yr Undeb Affricanaidd, y Cenhedloedd Unedig a'r UE, yn gam pwysig a fydd yn helpu i gyflymu ein gwaith ar y cyd. Mewn termau pendant, bydd gweithredoedd yn anelu at wagio'r rhai sydd angen amddiffyniad rhyngwladol i Ewrop, cyflymu'r enillion gwirfoddol â chymorth i wledydd tarddiad i'r rhai sy'n sownd yn Libya, yn ogystal â dwysau ein hymdrechion i ddatgymalu rhwydweithiau troseddol.

Mwy o wybodaeth 

Tasg Undeb Affricanaidd-Undeb Affricanaidd-Undeb Ewropeaidd y Cenhedloedd Unedig i fynd i'r afael â'r Sefyllfa Fudol yn Libya

Datganiad 2016 Efrog Newydd ar gyfer Ffoaduriaid ac Ymfudwyr

Cyfathrebu gan y Comisiwn i Senedd Ewrop a'r Cyngor ar amddiffyn plant mewn mudo

Canllawiau'r UE ar Hyrwyddo ac Amddiffyn Hawliau'r Plentyn

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd