Adroddiadau'r Comisiwn ar gynnydd o dan ymrwymiadau byd-eang ar gyfer #SustainableUrbanDevelopment

| Chwefror 12, 2018 | 0 Sylwadau

Yn Fforwm Trefol y Byd yn Malaysia ar 9 Chwefror, cymerodd y Comisiwn stoc o'r hyn a gyflawnwyd dan y tair ymrwymiad a gyflwynwyd gan yr UE a'i phartneriaid 15 fisoedd yn ôl.

Gwnaed cynnydd sylweddol o dan y tri ymrwymiad gan eu bod yn cael eu cyflwyno yng nghynhadledd Cynefin III y Cenhedloedd Unedig ym mis Hydref 2016, er mwyn harneisio pwmp trefololi cyflym. Mae cydweithrediad o ddinas i ddinas bellach yn ffynnu ar draws cyfandiroedd, mae camau pwysig wedi'u cymryd tuag at ddiffiniad sengl o ddinasoedd ar lefel fyd-eang ac mae'r UE yn dangos y byd y ffordd i ddatblygiad trefol cynaliadwy gyda gweithrediad parhaus ei Agenda Trefol ar gyfer yr UE.

Wrth siarad o Fforwm Trefol y Byd yn Malaysia, dywedodd y Comisiynydd Polisi Rhanbarthol, Corina Creţu: "Yn debyg iawn i'r frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd, mae'r UE yn barod i arwain y ffordd ar gyfer dinasoedd glân, diogel a ffyniannus ledled y byd. Mae Ewrop a'i phartneriaid yn cyflymu'n gyflym ar y tair ymrwymiad concrid hyn, sy'n cyfrannu at siapio dinasoedd yfory. "

y tri ymrwymiad cyfrannu at weithredu'r 2030 Agenda ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a'r Cytundeb Paris. Maent yn rhan o'r Agenda Trefol Newydd, hefyd wedi cyflwyno 15 fisoedd yn ôl. Mae gan bob un o'r ymrwymiadau hyn gwmpas penodol, cyflawniadau a chyflawniadau disgwyliedig. Dyma beth a gyflawnwyd ers diwedd 2016.

Ymrwymiad i gyflwyno'r Agenda Trefol Newydd trwy'r Agenda Trefol ar gyfer yr UE

Mae tri chynllun gweithredu allan o 12 eisoes wedi'u llunio o dan y Agenda Trefol ar gyfer yr UE, ar dlodi trefol, integreiddio ymfudwyr ac ansawdd aer. Maent yn cynnwys argymhellion polisi, arferion da a phrosiectau i'w hailadrodd ar draws yr UE ac yn y byd. Disgwylir i'r holl gynlluniau gweithredu gael eu cwblhau erbyn diwedd 2018.

Y tu hwnt i'r cynlluniau gweithredu thematig, gall methodoleg yr Agenda Trefol ar gyfer yr UE ysbrydoli diwygiadau yn y modd y mae dinasoedd yn cael eu llywodraethu ar draws y byd; mae'n rhoi dinasoedd cyfartal, busnesau, cyrff anllywodraethol a chynrychiolwyr o aelod-wladwriaethau a Sefydliadau'r UE, ar gyfer ymagwedd integredig a chytbwys tuag at ddatblygiad trefol cynaliadwy.

Ymrwymiad i ddatblygu diffiniad byd-eang, cysoni o ddinasoedd

Er mwyn hwyluso monitro, meincnodi a gwneud polisïau yn y pen draw, mae'n bwysig defnyddio'r un diffiniad o ddinasoedd yn fyd-eang. Mae'r UE wedi bod yn gweithio ar y fath ddiffiniad, a gyflwynir i'r Cenhedloedd Unedig ym mis Mawrth 2019, mewn partneriaeth â Sefydliad Bwyd ac Amaethyddiaeth y Cenhedloedd Unedig (FAO), y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) A'r Banc y Byd.

Hyd yn hyn, mae'r Comisiwn wedi casglu amcangyfrifon o'r lefel trefololi pob gwlad yn y byd a rhoddodd fynediad am ddim i'r data hwn i hwyluso'r gymhariaeth â diffiniadau cenedlaethol. Ar achlysur Fforwm Trefol y Byd, mae'r Comisiwn, trwy ei Canolfan Ymchwil ar y Cyd, yn cyhoeddi cronfa ddata canolfannau dinasoedd byd-eang; mae'n cynnwys data ar gyfer yr holl ganolfannau trefol 10,000 sydd wedi'u gwasgaru ar draws y byd. Dyma'r data mwyaf a mwyaf cynhwysfawr ar ddinasoedd a gyhoeddwyd erioed.

Mae arolwg yn cael ei gynnal ar hyn o bryd mewn gwledydd 20 i gasglu adborth ar y diffiniad byd-eang. Mae prosiectau peilot yn parhau mewn gwledydd 12 i gymharu'r diffiniad byd-eang gyda'r rhai cenedlaethol ac asesu'r gwahaniaethau. Yn ystod 2018, bydd y Comisiwn a'i bartneriaid yn gweithio ar offeryn ar-lein am ddim i helpu gwledydd i brofi'r diffiniad hwn ar eu tiriogaethau.

Ymrwymiad i wella cydweithrediad rhwng dinasoedd ym maes datblygu trefol cynaliadwy[1]

Cydweithrediad Trefol Rhyngwladol yr Undeb Ewropeaidd (IUC) yn 2016 i gefnogi'r ymrwymiad hwn a datblygu cydweithrediad dinas-dinas o gwmpas y byd.

Mae paratoadau 35 ar hyn o bryd o dan y rhaglen, sy'n cynnwys dinasoedd 70 (35 EU a 35 nad ydynt yn yr UE). Maent yn cynnwys Frankfurt (yr Almaen) a Yokahama (Japan); Bologna (yr Eidal) ac Austin (UDA) a Almada (Portiwgal) a Belo Horizonte (Brasil). Mae'r holl bartneriaethau yn gweithio ar gynlluniau gweithredu lleol ar flaenoriaethau trefol ar y cyd, megis mynediad i ddŵr, trafnidiaeth neu iechyd, gan rannu gwybodaeth ac arferion gorau i gyrraedd eu nodau cyffredin.

Lansiwyd galwad newydd yn Fforwm Trefol y Byd i greu o leiaf pâr newydd 25; gall dinasoedd wneud cais ar-lein tan 9 Mawrth.

Mwy o wybodaeth

Fforwm Trefol Byd

Cynhadledd Cynefinoedd III

Polisi Trefol yr UE

Llwyfan Data Ddinesig y Ganolfan Ymchwil ar y Cyd

Arddangosfa Tiriogaethol y Ganolfan Ymchwil ar y Cyd

[1] Mae cwmpas yr ymrwymiad yn cynnwys dinasoedd yn yr Ariannin, Brasil, Chile, Colombia, Mecsico, Periw, Canada, Tsieina, India, Japan, yr Unol Daleithiau a'r Undeb Ewropeaidd.

Tags: , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Datblygu cynaliadwy, symudedd trefol cynaliadwy