Adroddiadau'r Comisiwn ar gynnydd o dan ymrwymiadau byd-eang ar gyfer #SustainableUrbanDevelopment

| Chwefror 12, 2018 | 0 Sylwadau

Yn y Fforwm Trefol Byd ym Malaysia ar 9 Chwefror, pwysleisiodd y Comisiwn yr hyn a gyflawnwyd o dan y tair ymrwymiad a gyflwynwyd gan yr UE a'i bartneriaid 15 mis yn ôl.

Mae cynnydd sylweddol wedi'i gyflawni o dan y tri ymrwymiad ers iddynt gael eu cyflwyno yng nghynhadledd Cynefin III y Cenhedloedd Unedig ym mis Hydref 2016, er mwyn harneisio grym trefoli cyflym. Mae cydweithrediad dinas-i-ddinas bellach yn ffynnu ar draws cyfandiroedd, mae camau pwysig wedi'u cymryd tuag at un diffiniad o ddinasoedd ar lefel fyd-eang ac mae'r UE yn dangos y ffordd fyd-eang i ddatblygiad trefol cynaliadwy wrth weithredu ei Agenda Trefol ar gyfer yr UE.

Wrth siarad o Fforwm Trefol y Byd ym Malaysia, dywedodd y Comisiynydd Polisi Rhanbarthol Corina Creţu: “Yn debyg i'r frwydr yn erbyn newid yn yr hinsawdd, mae'r UE yn barod i arwain y ffordd ar gyfer dinasoedd glân, diogel a ffyniannus ledled y byd. Mae Ewrop a'i phartneriaid yn gwireddu'r tair ymrwymiad pendant hyn, sy'n cyfrannu at lunio dinasoedd yfory. ”

y tri ymrwymiad cyfrannu at weithrediad y 2030 Agenda ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a'r Cytundeb Paris. Maent yn rhan o'r Agenda Drefol Newydd, a gyflwynwyd hefyd 15 mis yn ôl. Mae gan bob un o'r ymrwymiadau hyn gwmpas penodol, cyflawniadau disgwyliedig a deilliannau. Dyma'r hyn a gyflawnwyd ers diwedd 2016.

Ymrwymiad i gyflwyno'r Agenda Drefol Newydd drwy'r Agenda Drefol ar gyfer yr UE

Mae tri chynllun gweithredu allan o 12 eisoes wedi eu llunio o dan y Agenda Trefol ar gyfer yr UE, ar dlodi trefol, integreiddio mewnfudwyr ac ansawdd aer. Maent yn cynnwys argymhellion polisi, arferion da a phrosiectau i'w hailadrodd ar draws yr UE ac yn y byd. Disgwylir i'r holl gynlluniau gweithredu gael eu cwblhau erbyn diwedd 2018.

Y tu hwnt i'r cynlluniau gweithredu thematig, gall methodoleg iawn yr Agenda Drefol ar gyfer yr UE ysbrydoli diwygiadau yn y ffordd y rheolir dinasoedd ledled y byd; mae'n rhoi dinasoedd cyfartal, busnesau, cyrff anllywodraethol a chynrychiolwyr o aelod-wladwriaethau a Sefydliadau'r UE, am ddull integredig a chytbwys o ddatblygu trefol cynaliadwy.

Ymrwymiad i ddatblygu diffiniad byd-eang, cytûn o ddinasoedd

Er mwyn hwyluso monitro, meincnodi ac yn y pen draw llunio polisïau, mae'n bwysig defnyddio'r un diffiniad o ddinasoedd yn fyd-eang. Mae'r UE wedi bod yn gweithio ar ddiffiniad o'r fath, a fydd yn cael ei gyflwyno i'r Cenhedloedd Unedig ym mis Mawrth 2019, mewn partneriaeth â Sefydliad Bwyd ac Amaeth y CU (FAO), y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) A'r Banc y Byd.

Hyd yma, mae'r Comisiwn wedi casglu amcangyfrifon o'r lefel trefoli pob gwlad yn y byd a darparu mynediad am ddim i'r data hwn er mwyn hwyluso'r gymhariaeth â diffiniadau cenedlaethol. Ar achlysur Fforwm Byd-eang y Byd, y Comisiwn, drwy ei Canolfan Ymchwil ar y Cyd, yw cyhoeddi cronfa ddata canol dinasoedd byd-eang; mae'n cynnwys data ar gyfer yr holl ganolfannau trefol 10,000 sydd wedi'u gwasgaru ar draws y byd. Dyma'r data mwyaf a mwyaf cynhwysfawr ar ddinasoedd a gyhoeddwyd erioed.

Mae arolwg yn cael ei gynnal ar hyn o bryd mewn gwledydd 20 i gasglu adborth ar y diffiniad byd-eang. Mae prosiectau peilot yn parhau mewn gwledydd 12 i gymharu'r diffiniad byd-eang â'r rhai cenedlaethol ac asesu'r gwahaniaethau. Yn ystod 2018, bydd y Comisiwn a'i bartneriaid yn gweithio ar offeryn ar-lein am ddim i helpu gwledydd i brofi'r diffiniad hwn ar eu tiriogaethau.

Ymrwymiad i wella cydweithrediad rhwng dinasoedd ym maes datblygu trefol cynaliadwy[1]

Cydweithrediad Trefol Rhyngwladol yr UE (IUC) yn 2016 i gefnogi'r ymrwymiad hwn a datblygu cydweithrediad dinas-i-ddinas ledled y byd.

Ar hyn o bryd, mae parau 35 o dan y rhaglen, sy'n cynnwys dinasoedd 70 (35 UE a 35 nad ydynt yn rhan o'r UE). Maent yn cynnwys Frankfurt (yr Almaen) a Yokahama (Japan); Bologna (Yr Eidal) ac Austin (UDA) ac Almada (Portiwgal) a Belo Horizonte (Brasil). Mae pob partneriaeth yn gweithio ar gynlluniau gweithredu lleol ar flaenoriaethau trefol ar y cyd, fel mynediad at ddŵr, trafnidiaeth neu iechyd, rhannu gwybodaeth ac arferion gorau i gyrraedd eu nodau cyffredin.

Lansiwyd galwad newydd yn y World Urban Forum i greu o leiaf 25 pâr newydd; gall dinasoedd wneud cais ar-lein tan 9 Mawrth.

Mwy o wybodaeth

Fforwm Trefol y Byd

Cynhadledd Habitat III

Polisi Trefol yr UE

Llwyfan Data Trefol y Ganolfan Ymchwil ar y Cyd

Dangosfwrdd Tiriogaethol y Ganolfan Ymchwil ar y Cyd

[1] Mae cwmpas yr ymrwymiad yn cwmpasu dinasoedd yn yr Ariannin, Brasil, Chile, Colombia, Mecsico, Periw, Canada, Tsieina, India, Japan, yr Unol Daleithiau a'r Undeb Ewropeaidd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Datblygu cynaliadwy, symudedd trefol cynaliadwy

Ad a Ateb

Ni fydd eich cyfeiriad e-bost yn cael ei gyhoeddi. Meysydd gofynnol yn cael eu marcio *