Ffordd hir i #security a #defence Ewropeaidd cyffredin

| Chwefror 13, 2018

Ar 14-15 Chwefror, bydd Gweinidogion Amddiffyn 2018 NATO yn cyfarfod ym Mrwsel eto i drafod y prif fygythiadau y mae'r byd yn eu hwynebu heddiw. Mae NATO yn cynnwys aelod-wladwriaethau 29 ond mae 22 ohonynt ar yr un pryd yn aelod-wladwriaethau'r UE, yn ysgrifennu Adomas Abromaitis.

Wrth siarad yn gyffredinol, mae'r penderfyniadau a wneir gan NATO yn rhwymo'r UE. Ar y naill law, mae NATO a'r UDA, fel ei brif roddwr ariannol, ac Ewrop yn aml yn cael nodau gwahanol. Nid yw eu diddordebau a hyd yn oed farn ar y ffyrdd i sicrhau diogelwch bob amser yr un peth. Po fwyaf, felly mae'r gwahaniaethau yn bodoli o fewn yr UE naill ai. Mae lefel uchelgeisiol o uchelgeisiau Ewropeaidd wedi tyfu'n sylweddol yn ddiweddar. Daeth y penderfyniad i sefydlu cytundeb amddiffyn yr Undeb Ewropeaidd, a elwir yn Gydweithredu Strwythuredig Parhaol ar ddiogelwch ac amddiffyn (PESCO) ar ddiwedd y flwyddyn flaenorol, yn ddangosydd clir o'r duedd hon.

Dyma'r ymgais go iawn i ffurfio amddiffyniad annibynnol yr UE heb ddibynnu ar NATO. Er bod aelod-wladwriaethau'r UE yn cefnogi'r syniad o gydweithrediad agosach Ewropeaidd mewn diogelwch ac amddiffyn, nid ydynt bob amser yn cytuno ar waith yr Undeb Ewropeaidd yn y maes hwn. Mewn gwirionedd, nid yw'r holl wladwriaethau yn barod i wario mwy ar amddiffyniad hyd yn oed yn fframwaith NATO, sy'n golygu bod angen gwario o leiaf 2% o'u CMC. Felly, yn ôl ffigurau NATO ei hun, dim ond yr Unol Daleithiau (nid aelod-wladwriaeth yr UE), Prydain Fawr (gan adael yr UE), Gwlad Groeg, Estonia, Gwlad Pwyl a Rwmania yn 2017 oedd yn bodloni'r gofyniad. Felly, mae'n debyg y byddai gwledydd eraill yn hoffi cryfhau eu hamddiffyn ond nad ydynt yn gallu, neu hyd yn oed ddim eisiau talu arian ychwanegol ar gyfer prosiect milwrol newydd yr UE.

Dylid nodi mai dim ond y gwledydd hynny sydd â dibyniaeth wych ar gefnogaeth NATO ac nad oes ganddynt unrhyw siawns i'w diogelu eu hunain, gwario 2% o'u CMC ar amddiffyniad neu ddangos parodrwydd i gynyddu gwariant (Latfia, Lithwania). Mae aelod-wladwriaethau o'r fath yn yr UE fel Ffrainc a'r Almaen yn barod i "arwain y broses" heb gynyddu cyfraniadau. Mae ganddynt lefel uwch o annibyniaeth strategol na Gwladwriaethau'r Baltig neu wledydd eraill Dwyrain Ewrop. Er enghraifft, mae milwrol Ffrengig - cymhleth ddiwydiannol yn gallu cynhyrchu pob math o arfau modern - o arfau babanod i daflegrau balistig, llongau tanfor niwclear, cludwyr awyrennau a awyrennau supersonig.

Po fwyaf felly, mae Paris yn cynnal cysylltiadau diplomyddol sefydlog â'r Dwyrain Canol ac Gwladwriaethau Affricanaidd. Mae gan Ffrainc enw da partner hirsefydlog Rwsia hefyd ac mae'n gallu dod o hyd i iaith gyffredin â Moscow mewn sefyllfaoedd argyfwng. Mae'n rhoi llawer o sylw i fuddiannau cenedlaethol y tu hwnt i'w ffiniau.

Mae hefyd yn bwysig bod Paris yn cyflwyno'r cynllun mwyaf ymhellach o greu gan 2020 y grymoedd cyflym integredig ar draws Ewrop yn bennaf ar gyfer ei ddefnyddio mewn gweithrediadau awyrennau i orfodi heddwch yn Affrica. Mae menter milwrol Arlywydd Ffrainc Macron yn cynnwys pwyntiau 17 sydd wedi'u hanelu at wella hyfforddiant milwyr gwledydd Ewrop, yn ogystal â chynyddu graddau parodrwydd ymladd y lluoedd arfog cenedlaethol. Ar yr un pryd, ni fydd y prosiect Ffrainc yn dod yn rhan o sefydliadau sy'n bodoli eisoes, ond fe'i gweithredir ochr yn ochr â phrosiectau NATO. Mae Ffrainc yn bwriadu "hyrwyddo" y prosiect ymhlith cynghreiriaid eraill yr UE yn barhaus.

Nid yw buddiannau aelod-wladwriaethau eraill yr Undeb Ewropeaidd mor fyd-eang. Maent yn ffurfio eu gwleidyddiaeth ar ddiogelwch ac amddiffyn er mwyn cryfhau galluoedd yr UE i amddiffyn eu hunain a denu sylw at eu diffygion eu hunain. Ni allant gynnig dim ond ychydig o filwyr. Nid yw eu diddordebau yn ymestyn y tu hwnt i'w ffiniau eu hunain ac nid oes ganddynt ddiddordeb mewn gwasgaru ymdrechion er enghraifft trwy Affrica.

Nid yw arweinyddiaeth ac aelod-wladwriaethau'r UE eto wedi dod i gytundeb ar y cysyniad o integreiddio milwrol, y rhoddwyd cychwyn arno ers i'r penderfyniad gael ei sefydlu i sefydlu Cydweithrediad Parhaol Strwythuredig ar ddiogelwch ac amddiffyn. Yn benodol, mae Uwch Gynrychiolydd yr Undeb Ewropeaidd dros Faterion Tramor, Federica Mogherini, yn cynnig ymagwedd hirdymor i ysgogi integreiddio'n agosach at gynllunio, caffael a defnyddio milwrol Ewropeaidd, yn ogystal ag integreiddio swyddogaethau diplomyddol ac amddiffyn.

Mae cynnydd araf o'r fath yn fwy cyfforddus i swyddogion NATO, sy'n cael eu crynu gan y prosiect Ffrainc chwyldroadol. Dyna pam rybuddiodd yr Ysgrifennydd Cyffredinol Stoltenberg ei gymheiriaid Ffrainc yn erbyn camau breg tuag at integreiddio milwrol Ewropeaidd, a allai arwain at ei feddwl i ddyblygu diangen galluoedd y gynghrair ac, yn fwyaf peryglus, yn creu cystadleuaeth rhwng y cynhyrchwyr arf blaenllaw (Ffrainc, yr Almaen, yr Eidal a rhai gwledydd Ewropeaidd eraill) tra'n ail-fedru'r fyddin Ewropeaidd gyda modelau modern i'w dwyn i'r un safon.

Felly, wrth gefnogi'r syniad o gydweithio agosach yn y maes milwrol, nid oes gan aelod-wladwriaethau'r UE strategaeth gyffredin. Bydd yn cymryd amser maith i ddod i'r cyfaddawd ac i'r cydbwysedd wrth greu system amddiffyn yr UE gref, a fydd yn ategu strwythur presennol NATO ac ni fydd yn gwrthdaro â hi. Mae ffordd bell i olygfeydd cyffredin yn golygu bod Ewrop yn ffordd bell i amddiffyn ei hun yn Ewrop.

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Amddiffyn, EU, NATO, Barn