Mae'r UE yn rhwystro post masnach Prydain - # Angen masnach masnachol Bryd, yn cynnig banciau heb unrhyw fargen arbennig

| Mawrth 13, 2018

Cynigiodd yr UE yr wythnos ddiwethaf fargen fasnach rydd am Brydain ar gyfer eu cysylltiadau ôl-Brexit a fu'n fyr iawn o uchelgeisiau a osodwyd gan y Prif Weinidog Theresa May, yn arbennig ar gyfer sector ariannol mwyaf blaenllaw'r wlad, ysgrifennu Gabriela Baczynska ac Jan Strupczewski.

Mewn drafft a welwyd gan Reuters, dywedodd aelodau 27 yr Undeb Ewropeaidd sy'n weddill eu bod eisiau partneriaeth agos â Phrydain, ond byddai ei ddyfnder yn gyfyngedig gan ddymuniad Prydain ei hun i adael marchnad sengl y bloc a'r undebau tollau.

"Oherwydd Brexit, byddwn yn diflannu ar wahân," dywedodd cadeirydd arweinwyr yr UE, Donald Tusk, i gynhadledd newyddion, gan gyflwyno neges a oedd yn gwrthgyferbynnu'n sydyn gyda galwad Mai i fasnachu yn y dyfodol fod mor "ddi-dor â phosibl".

Gan gyfeirio at yr hyn a alwodd y fargen fasnach rydd gyntaf erioed i leddfu cysylltiadau economaidd, dywedodd y byddai'n gwneud masnach ddwyochrog "yn fwy cymhleth a chostus na heddiw, i bawb ohonom."

Dywedodd Tusk, er ei fod yn deall nod Mai i wneud Brexit yn llwyddiant i Brydain, nid dyna oedd yr amcan yr UE.

Yn hollbwysig, dywedodd y bloc y byddai Prydain yn cael ei drin fel unrhyw drydedd wlad arall pan ddaeth i wasanaethau ariannol - a oedd Llundain wedi pwyso i gael ei gynnwys yn y fargen yn y dyfodol.

Mae gwasanaethau ariannol yn cynhyrchu mwy na 10% o allbwn economaidd Prydain ac mai'r unig ardal lle mae gwarged masnachol ganddi gyda'r UE, gan wneud Llundain yn awyddus iawn i gadw mynediad presennol y banciau i gyfandir Ewrop.

Ond dywedodd y testun yn y dyfodol, na fyddai cwmnïau ariannol Prydain yn gallu gweithredu yn yr UE yn unig "o dan reolau gwladwriaethol", gan adlewyrchu "y ffaith y bydd y DU yn dod yn drydedd wlad ac ni fydd yr Undeb a'r DU bellach yn rhannu fframwaith rheoleiddiol, goruchwylio, gorfodi a barnwriaeth gyffredin. "

Mewn arwydd efallai y bydd rhai banciau mawr yn colli amynedd gyda'r ansicrwydd hir am y dyfodol, Goldman Sachs (GS.N) wedi rhoi mwy na dwsin o staff bancio, gwerthu a masnachu yn y DU ar rybudd i symud i Frankfurt o fewn wythnosau.

Dyna un o'r arwyddion diriaethol cyntaf y mae banciau'n dechrau gweithredu ar gynlluniau wrth gefn Brexit i gadw'r hyn yr UE yn ei alw'n hawliau pasbort - y posibilrwydd o gynnig gwasanaethau i holl gleientiaid yr UE trwy un trwydded leol yn unig.

Gweinidog Cyllid Prydain Philip Hammond (llun) yn galw i ganllawiau'r UE sefyllfa anodd iawn y byddai unrhyw negodwr medrus yn dechrau â hi.

Er bod yr UE yn dweud nad yw'n dymuno cwrdd â chosb ym Mhrydain, bydd y cynnig am fargen fasnachol yn cael ei chwythu i Brydain. Mae'r bloc hefyd wedi amlinellu ei gynlluniau wrth gefn yn ddiweddar am osgoi ffin Iwerddon ar ôl Brexit, y dywedodd Prydain y byddai'n tanseilio ei sofraniaeth gyfansoddiadol.

Gan nad oes hawliau pasbortio ar gyfer ei fanciau, yr opsiwn gorau y gall Llundain obeithio amdano yw cyfwerthedd rheoleiddiol, lle gallant gael mwy o fynediad i farchnad yr UE os bydd y bloc yn gweld rheolau ariannol Prydain, er nad ydynt yn union yr un fath â rhai o'r UE, yr un nodau.

Ond dywedodd Hammond y byddai cyfundrefn cyfwerthedd trydydd gwlad yr UE yn gwbl annigonol, a beirniadodd yr unig fynediad anghyson a roddodd, yn ogystal â'r posibilrwydd o ddiddymu ar fyr rybudd.

GS.NNew York Stock Exchange
1.58-(-0.59%)
GS.N
  • GS.N

Dywedodd y byddai datrysiad gwell yn gydnabyddiaeth gydnabyddus ac yn gyfartal, gyda chyfnodau rhybudd synhwyrol.

Roedd hefyd yn dadlau y gallai Prydain a'r UE ddod i gytundeb llawer gwell ar wasanaethau ariannol na'r UE wedi cyrraedd gyda Chanada. Rhaid i gwmnïau ariannol Canada sefydlu presenoldeb y tu mewn i'r bloc a chydymffurfio â'i reoliadau os ydynt am wneud busnes yno.

Bydd canllawiau drafft yr UE, a fydd yn cael eu gweithio gan diplomyddion i'w cymeradwyo gan arweinwyr cenedlaethol 27 bloc ddiwedd mis Mawrth, yn dweud y bydd gwasanaethau'n rhan o'r cytundeb, ond yn nodi terfynau clir o'r hyn y gellir ei gynnig.

"Ni all cytundeb o'r fath gynnig yr un buddion ag Aelodaeth ac ni allant gyfrannu at y Farchnad Sengl neu rannau ohoni," mae'r testun yn darllen.

Dywedodd Tusk y byddai gwasanaethau yn cael eu cynnwys yn y trefniant yn y dyfodol gyda Llundain ond pwysleisiodd: "Nid oes aelod-wladwriaeth yn rhad ac am ddim i ddewis y sectorau hynny o'r farchnad sengl y mae'n ei hoffi ... Yn yr un modd, mae dull dewis-cymysg ar gyfer di- mae aelod-wladwriaeth allan o'r cwestiwn. "

Ym mis Rhagfyr diwethaf, cynigiodd Banc Lloegr ganiatáu i fanciau yr UE ym Mhrydain barhau fel canghennau yn Llundain ar ôl Brexit - ar yr amod bod dwywaith o Frwsel - er mwyn osgoi gorfodi benthycwyr i gael cyfalaf ychwanegol i fod yn is-gwmnïau llawn.

Yn lle hynny, mae cynnig yr UE yn cyd-fynd â dull traddodiadol y bloc o ddelio â banciau o drydydd gwledydd.

"Mae hyn yn golygu rheoliad dwbl. Rydych chi'n gweithredu yn Llundain o dan reolau'r DU a byddai rhai elfennau o dan eu rheolau ar gyfer gwasanaethau trawsffiniol, "meddai Barney Reynolds, partner yn y cwmni cyfreithiol Shearman & Sterling.

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, EU, UK