Llygredd anhygoelladwy: # Mae peryglon yn dod yn ôl ar gyfer llwyfannu nesaf ar gyfer #AllegalAlcohol yn yr UE

| Mawrth 13, 2018

Llygredd yn yr Wcrain yn atal mwy na 2% o dwf economaidd ", dywedodd Jost Ljungman - cynrychiolydd parhaol yr IMF i Wcráin. "Nid mater o gyfiawnder yn unig yw hwn; mae hefyd yn fater economaidd pwysig ". Yn 2017, rhoddodd yr UE Wcráin gyda chymorth am ddim yn y swm o fwy na € 174 miliwn (yn 2018, mae'r swm a ragwelir o gymorth yr UE yn ymwneud â € 208 miliwn).

Mae'r Undeb yn parhau i fod yn un o'r rhoddwyr ariannol mwyaf yn yr Wcrain, yn gyntaf yn y nifer o brosiectau a weithredwyd yn 2017. Un o'r prif gyfarwyddiadau a gymeradwywyd gan y Comisiwn Ewropeaidd o fewn fframwaith y Ddogfen Strategol ar Gymorth i Wcráin ar gyfer 2018-2020[1] yw datblygu economaidd, gwella hinsawdd busnes ac ymladd yn erbyn llygredd.

Mae'r UE yn darparu'r holl ffyrdd posibl ar gyfer cryfhau sefydliadau a llywodraethu da, gan gynnwys ym maes sicrhau'r gyfraith gyfraith. Serch hynny, yn ôl Transparency International, roedd y lefel llygredd yn yr Wcrain yn 2017 yn uchaf yn Ewrop, gan fod y wlad yn gwaethygu'i swyddi ac yn meddiannu sefyllfa 130 yn unig yn y Mynegai Canfyddiad Llygredd[2].

Mynegai Canfyddiad Llygredd © / Transparency International

Mae'n hysbys bod Wcráin yn brif ffynhonnell smyglo sigaréts yn Ewrop, ond yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae alcohol wedi'i smyglo wedi dod yn amlach yn y farchnad Ewropeaidd. Mae risgiau Wcráin yn ailadrodd hanes Lithwania gan ei bod yn cael ei gydnabod yn swyddogol fel y "pwynt tramwy" ar gyfer alcohol anghyfreithlon yn yr UE. Mae'r gyfran o'r economi cysgodol yn Lithwania dros 30% - y mwyaf yn yr Undeb Ewropeaidd, tra bod nwyddau tynadwy ar gael yn un o'r isaf yn yr Undeb Ewropeaidd. Mae diodydd alcohol yn Lithwania yn ddrutach yn yr Undeb Ewropeaidd gyfan o'i gymharu ag incwm y boblogaeth[1].

Cynhyrchu Alcohol Anghyfreithlon yn Kiev © / Gwasanaeth Wasg y Gwasanaeth Diogelwch Wcráin

Mae'r sefyllfa gyda marchnad alcohol yn yr Wcrain yn datblygu'n union yr un modd. Mae'r rhan fwyaf o wledydd y "belt vodka of Europe" - Estonia, Latfia, Lithwania, Gwlad Pwyl, Yr Wyddgrug a Belarws - yn cael eu nodweddu gan yfed lefel uchel o alcohol a marwolaethau am y rheswm hwn, ac mae'r rhan fwyaf ohonynt yn gymdogion Wcráin. Gellir rhagweld y gall y mewnlifiad o alcohol o ansawdd isel o Wcráin i'r gwledydd hyn achosi cynnydd mewn clefydau a gwenwyno alcohol sy'n codi.

Mae defnyddio alcohol, a'r baich sy'n gysylltiedig ag alcohol, yn uwch yn Ewrop nag yn unrhyw le yn y byd. Mae'r alcohol o ansawdd isel, fel rheol, bob amser yn rhatach na'r gwreiddiol, gan ei fod yn cael ei gynhyrchu heb gydymffurfio â normau a thechnolegau ac yn defnyddio ysbrydion o ansawdd isel, fel arfer yn dechnegol. Ynglŷn â 10 mil o bobl yn marw bob blwyddyn o wenwyno gan y rhai sy'n codi [1].

Cynhyrchu Alcohol Anghyfreithlon yn Kiev © / Gwasanaeth Wasg y Gwasanaeth Diogelwch Wcráin

Heddiw mae gan Wcráin gynhyrchiad alcohol heb ei reoli heb ei reoli. Ar ben hynny, Wcráin yw'r unig wlad lle mae monopoli'r wladwriaeth ar ei gynhyrchu yn dal i fodoli. Mae hynny'n golygu, bod y diwydiant alcohol dan reolaeth lawn ac ym maes cyfrifoldeb cyrff y wladwriaeth. Ar yr un pryd, mae'r cynnydd dramatig mewn esgyrn - bron i lefel gwledydd yr UE - ac, yn unol â hynny, mewn prisiau, wedi arwain at gynnydd yn y gwaith cynhyrchu alcohol. Yn ôl y Gronfa Ariannol Ryngwladol, mae cynhyrchu alcohol anghyfreithlon yn yr Wcrain yn tynnu sylw at 60% o'r farchnad gyfan, tra nad yw'r ffigwr hwn yn fwy na 25%[2].

Cynhyrchu Alcohol Anghyfreithlon yn Rhanbarth Cherkasy © / Gwasanaeth Wasg Heddlu Cenedlaethol Wcráin

Yn ôl ymchwiliadau'r sefydliad hawliau dynol gwrth-lygredd Wcreineg, mae o leiaf hanner y distilleries yn cynhyrchu ysbrydion anghyfreithlon, ac mae 10 allan o ffatrïoedd 30 yn ymwneud â chynhyrchu nwyddau ffug. Bochkala Rhufeinig, mae pennaeth y sefydliad gwrth-lygredd a gweithredydd hawliau dynol Wcreineg, yn dweud nad yw awdurdodau'r wladwriaeth mewn gwirionedd yn cymryd unrhyw fesurau i atal y broses o gynhyrchu alcohol yn anghyfreithlon. Yn fwyaf aml, mae asiantaethau gorfodi'r gyfraith a swyddogion yn diogelu a noddi mentrau o'r fath.

"Oleksandria Blig" - un o ffatrïoedd 10-gynhyrchwyr o fodca anghyfreithlon © / Pravdorub

Yn ôl yr archwiliad o'r cwmni rhyngwladol PwC, oherwydd y "farchnad ddu" nid yw cyllideb Wcráin yn derbyn mwy na 12 biliwn hryvnias (360 miliwn ewro) yn flynyddol. Yn y bôn, mae trethdalwyr Ewropeaidd yn gwneud iawn am golledion Ukrainians sy'n gysylltiedig â llygredd a chyfanswm aneffeithlonrwydd awdurdodau'r wladwriaeth. Er bod yr UE yn dyrannu 208 miliwn o ewro ar gyfer ymladd llygredd, mae'r farchnad alcohol anghyfreithlon yn yr Wcrain yn cymryd 360 miliwn o ewro o gyllideb y wlad.

Mae'r materion hyn eisoes yn cael eu trafod yn weithredol gan seneddwyr Ewropeaidd, a byddant yn cael eu rhoi ar agenda'r cyfarfod gwaith nesaf gyda'r llywodraeth Wcreineg. Efallai ei bod hi'n bryd defnyddio trefiant gwleidyddol ar awdurdodau Wcreineg ac asiantaethau gorfodi'r gyfraith, i annog diwygiadau gwrth-lygredd yn y monopoli sy'n bodoli eisoes ar gynhyrchu alcohol a'r farchnad fodca anghyfreithlon, a all ddod â chyllideb Wcreineg bron i 360 miliwn o ewro ar gyfer datblygu economaidd.

[1] http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=Search.getPDF&ds_id=53928&version=1&AttLang=en&db_number=2&docType=DRAFT_MEASURE

[2] https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017

[3] http://www.eurocare.org/library/updates/lithuania_the_heaviest_drinking_country_in_the_world

[4] http://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/alcohol-use/publications/2012/european-action-plan-to-reduce-the-harmful-use-of-alcohol-20122021

[5] https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, alcohol, Economi, EU, Wcráin