Mae arbenigedd TG yn datgelu ffugdybiaeth a gyflawnwyd gan heddlu Sbaeneg yn '#Kokorev Case'

| Mawrth 13, 2018

Mae heddlu Sbaeneg wedi ffugio a thrin dogfennau i gyfiawnhau'r misoedd 28 o gael eu cadw cyn treial ar gyfer Vladimir Kokorev, ei wraig a'i fab. Yn ôl adroddiad arbenigwr TG Sbaeneg enwog, crewyd Juan Martos Luque, y dogfennau a oedd yn tybiedig yn erbyn entrepreneur o darddiad Rwsia-Iddewig, sawl mis ar ôl ei arestio, gan berson neu bersonau a nodwyd fel DGP - Cyfarwyddiaeth Cyffredinol de Policia - sy'n yn cyd-fynd â chyfrifiaduron enwog o gyfrifiaduron sy'n perthyn i Adran Heddlu Sbaen.

Vladimir Kokorev

Eithrwyd Vladimir Kokorev, ei wraig a'i fab ef o Panama i Ynysoedd y Canari (Sbaen) ym mis Hydref 2015, lle, ar orchmynion y beirniad Sbaeneg, Ana Isabel de Vega Serrano, cawsant eu cadw yn y carchar, heb unrhyw gostau penodol, dedfryd, na dyddiad ar gyfer y treial, o dan yr esgus o ymchwiliadau "parhaus" a "chyfrinachol".

Codwyd cyfrinachedd ymchwiliad (a waharddwyd o dan reoliadau Cytundebau Cymunedol a Hawliau Dynol Ewrop, yn ogystal â chyfreithiau ei hun Sbaeneg, a anwybyddwyd gan y Barnwr Serrano) 18 yn ddiweddarach, ym mis Chwefror 2017, yn rhannol oherwydd y pwysau gan Senedd Ewrop .

Fodd bynnag, hyd yn oed ar ôl i'r cyfrinachedd gael ei godi, ni ddaethpwyd o hyd i unrhyw dystiolaeth benodol o unrhyw gamweddau yn y ffeiliau achos. Gwnaeth yr erlyniad, a gynrychiolir gan Luis Del Rio Montesdeoca a'r barnwr gyfeiriadau anweddus at dystiolaeth annymunol a awgrymwyd mewn gyrrwr USB, a honnir yn ôl yr heddlu gan Ismael Gerli, cyn-atwrnai Panama o Kokorev, a ddangosir ar hyn o bryd yn ei wlad ei hun ar wahanol gyfrifau o ffugio dogfennol. Dywedodd Gerli fod yr ymgyrch USB yn perthyn i Igor Kokorev, mab Vladimir Kokorev, a oedd wedi "gadael" y ddyfais yn swyddfa Gerli "trwy gamgymeriad".

Roedd y Barnwr Ana Isabel de Vega Serrano wedi gwrthod droi atwrneiod Kokorev dro ar ôl tro yr hawl i gael gafael ar gopi o'r ddyfais USB hon, tan fis Medi 2017 roedd ei phenderfyniadau yn cael ei orfodi gan Uchel Lys yr Ynysoedd Canari. Eto i gyd, hyd yn oed ar ôl i'r uned heddlu sy'n gyfrifol am ymchwiliad gael ei orfodi i gynhyrchu copi o'r USB annymunol sydd o bosibl, ni chymerodd hwy ddim llai na 4 mis i'w gyflwyno i amddiffyniad Kokorev, a dim ond ar ôl i'r ymchwilwyr gael eu rhybuddio o fod yn ddirmyg y llysoedd.

Mae'r dadansoddiad o'r ddyfais, a gynhaliwyd gan arbenigwr TG annibynnol a pha CV yn cynnwys cydweithrediadau rheolaidd gydag adrannau heddlu a diogelwch Sbaen, yn dangos bod y rhan fwyaf o'r dogfennau a gynhwysir yn y USB yn cael eu creu neu eu trin ar ôl Hydref 2015, hynny yw, ar ôl y Cyflwynwyd y ddyfais gan Gerli i'r uned heddlu a oedd yn gyfrifol am ymchwiliad, ac ar ôl i Vladimir Kokorev a'i deulu gael eu harestio a'u rhoi mewn cadw cyn treial. Mae'r dadansoddiad yn dangos bod o leiaf ffeiliau 192 a gynhwysir ar y ddyfais yn cael eu trin a chreu o leiaf ffeiliau 3 gan berson ag enw defnyddiwr a nodwyd fel adran TG adran heddlu Sbaen.

Ar ben hynny, adferwyd yr arbenigedd TG o'r un USB - pa berchnogaeth yr erlynydd a'r barnwr wedi ei briodoli yn flaenorol i Igor Kokorev - drafft ddileu o ddyddodiad Gerli cyn heddlu Sbaen, yn sylweddol wahanol i'r dyddodiad swyddogol a gynhwysir yn y ffeil achos.

Mae'r arbenigwr TG hefyd yn dod i'r casgliad na wnaed unrhyw gopi clon o'r USB cyn ei gyflwyno i atwrneiod Kokorev, hynny yw, yn groes i'r rheoliadau presennol ar ddadansoddi tystiolaeth TG a synnwyr cyffredin, roedd heddlu Sbaen yn cynnal ei "ddadansoddiad" o'r USB ar y ddyfais wreiddiol yn lle gwneud copi clon, gan lygru'r dystiolaeth ymhellach ac yn ei gwneud hi'n amhosib penderfynu faint o driniaethau sy'n llawn.

Cafodd gwraig a mab Vladimir Kokorev eu rhyddhau o garchar Sbaeneg ar orchmynion Uchel Lys yr Ynysoedd Canari ym mis Hydref 2017, ar ôl treulio blynyddoedd 2 mewn cyfnod cyn y treial. Rhyddhawyd Kokorev ei hun, ar gais yr Uchel Lys, ym mis Chwefror 2018, wedi treulio misoedd 28 yn y carchar. Nid yw aelodau teulu Kokorev wedi eu nodi'n ffurfiol am unrhyw gamwedd. Fodd bynnag, mewn dyfarniad cwrtical llys, maent yn cael eu gwahardd rhag gadael ynys Gran Canaria ar Ynysoedd y Canari, hyd nes y bydd yr "ymchwiliad" a roddir yn eu herbyn yn rhedeg ei gwrs. Mae'r hyn a elwir yn Kokorev Case wedi denu llawer o sylw a phrotestiadau ffurfiol gan y Gymuned Ewropeaidd am ei nifer o droseddau honedig o Hawliau Dynol a'r weithdrefn ddyledus, a chymhellion gwleidyddol amlwg y tu ôl i'r erledigaeth yn erbyn y teulu Iddewig-Rwsia.

Tags: , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Sbaen