Clampio i lawr ar fasnach anghyfreithlon yn #Pets, annog ASEau y Pwyllgor Iechyd Cyhoeddus

| Gorffennaf 12, 2018
Cŵn bachod wedi'u gloi yn y cawell Mae'r bridio anghyfreithlon o gathod a chŵn yn aml yn digwydd mewn amodau ofnadwy, dywed ASEau © AP Images / European Union-EP

Cynigwyd mesurau i helpu gwledydd yr Undeb Ewropeaidd i fynd i'r afael â masnach anghyfreithlon mewn anifeiliaid anwes, yn aml gan rwydweithiau troseddol trawsffiniol, gan ASEau Pwyllgor Iechyd y Cyhoedd ar ddydd Mawrth (10 Gorffennaf).

Mae nodi a chofrestru cathod a chŵn yn gam hanfodol ac angenrheidiol wrth fynd i'r afael â'u bridio a'u masnachu'n anghyfreithlon, yn aml mewn amodau ofnadwy, medd y pwyllgor.

Mae ASEau yn pwysleisio bod llawer o'r fasnach anghyfreithlon hon yn croesi ffiniau ac felly mae angen cydweithrediad da rhwng gwledydd yr UE ar frys i dorri rhwydweithiau troseddol.

Felly, dylai Comisiwn yr UE dynnu mesurau i sicrhau bod y cronfeydd data cenedlaethol a ddefnyddir i adnabod a chofrestru cathod a chŵn yn gydnaws â'i gilydd, a'u cysylltu trwy lwyfan UE, medd y pwyllgor

Mae ASEau hefyd yn nodi bod hysbysebion ar-lein a chyfryngau cymdeithasol, sydd bellach yn cael eu defnyddio'n gyffredin i brynu anifeiliaid anwes ar draws yr UE, yn cynnig ychydig iawn o amddiffyniad i hawliau defnyddwyr. Mae niferoedd anhysbys o anifeiliaid anwes wedi'u bridio hefyd yn cael eu gwerthu ar farchnadoedd neu yn uniongyrchol allan o geir.

Ffermydd cŵn bach a chitten

Dylai Comisiwn yr UE gynnig diffiniad unffurf o gyfleusterau bridio masnachol ar raddfa fawr a elwir hefyd yn ffermydd cŵn bach a chiten, er mwyn mynd i'r afael â masnach anghyfreithlon, gan fod safonau lles anifeiliaid bridwyr yn wahanol iawn rhwng aelod-wladwriaethau, gan arwain at wahaniaethau pris mawr sy'n cael eu hecsbloetio gan bridwyr anghyfreithlon, yn dweud y penderfyniad.

Dylai'r UE ddatblygu canllawiau bridio ar gyfer anifeiliaid anwes, a dylid annog aelod-wladwriaethau i sefydlu cofrestr o fridwyr a gwerthwyr anifeiliaid anwes awdurdodedig, dywed ASEau.

Gallai masnachu anghyfreithlon o anifeiliaid anwes gael eu rhwystro hefyd trwy wella gorfodi'r gyfraith a gorfodi cosbau yn erbyn gweithredwyr economaidd, milfeddygon neu wasanaethau cyhoeddus cenedlaethol, sy'n cyflenwi pasbortau anifeiliaid anwes ffug, maen nhw'n eu hychwanegu.

Y camau nesaf

Pasiwyd y cynnig am benderfyniad gan bleidleisiau 53 o blaid, gydag un ymatal. Fe'i cyflwynir i bleidlais gan y Tŷ llawn yn ystod ei sesiwn lawn ym mis Medi yn Strasbwrg.

Cefndir

Mae'r fasnach anghyfreithlon mewn cathod a chŵn nid yn unig yn cael canlyniadau trychinebus ar gyfer lles anifeiliaid, ond mae hefyd yn peri risgiau i iechyd y cyhoedd a diogelu defnyddwyr.

Mae sefydliadau anllywodraethol, gwasanaethau gorfodi'r gyfraith ac awdurdodau cyhoeddus yn gweld cyswllt rhwng y fasnach anghyfreithlon mewn anifeiliaid cydymaith a throseddau trefnus difrifol.

Amcangyfrifir y gall y fasnach anghyfreithlon mewn anifeiliaid anwes o fewn yr UE gynhyrchu elw uchel iawn ar y lleiafrif o risg, ac yn aml yn digwydd mewn amodau ofnadwy, gyda chypedau a chitiau yn cael eu gwahanu yn aml gan eu mamau yn rhy gynnar ac yn amodol ar deithiau hir ar draws yr UE yn cyflyrau cyfyng a difrifol.

Mae pasportau anifeiliaid anwes yn aml yn cael eu ffugio, gyda chymorth milfeddygon cymhleth. Yn aml iawn nid yw anifeiliaid anwes sy'n cael eu bridio'n anghyfreithlon yn cael eu brechu'n briodol, gan arwain at wahanol risgiau sŵon, gan gynnwys lledaenu parasitiaid a rhyfelod o rannau o Ewrop lle mae'n endemig i wledydd sy'n rhydd o afiechydon.

Mwy o wybodaeth

Tags: ,

categori: Tudalen flaen, Lles anifeiliaid, Yr amgylchedd, Senedd Ewrop