Rhagwelwyd #UKRailFares i godi 3.5% y flwyddyn nesaf

| Awst 14, 2018
Trenau

Bydd miliynau o gymudwyr yn wynebu cynnydd o 3.5 mewn prisiau rheilffyrdd o fis Ionawr.

Daw'r daith ar ôl haf o anhrefn i lawer o gwsmeriaid trên, ar ôl ail-ddiwygio amserlen y rheilffyrdd gwelwyd sgoriau canslo ac oedi.

Cyhoeddir yr union gynnydd ddydd Mercher pan gyhoeddir ffigurau chwyddiant swyddogol ar gyfer mis Gorffennaf.

Daw'r cynnydd disgwyliedig ar ôl cylchgrawn defnyddwyr Which? canfod mai cwmnïau rheilffordd yw'r ail ddiwydiant lleiaf dibynadwy yn y DU.

Mae economegwyr yn rhagweld y bydd mesur y chwyddiant Mynegai Prisiau Manwerthu - y nifer a ddefnyddir gan yr Adran Drafnidiaeth i osod cynnydd mewn prisiau rheilffordd - yn cynyddu gan 3.5%.

Eleni cododd prisiau rheilffordd 3.6% - Y neid fwyaf am bum mlynedd.

Mae ymgyrchwyr wedi galw ar y llywodraeth i rewi prisiau rheilffyrdd a defnyddio mesur gwahanol o chwyddiant, y Mynegai Prisiau Defnyddwyr, i benderfynu ar gynnydd prisiau rheilffyrdd. Nid yw CPI yn ystyried cost y taliadau morgais ac mae'n dueddol o fod yn is na'r RPI.

Dywedodd yr Adran Drafnidiaeth fod trethdalwyr yn ymuno â'r rhwydwaith gan fwy na £ 4 biliwn y flwyddyn. "Mae unrhyw gynnydd pris yn annisgwyl, ond nid yw'n deg gofyn i bobl nad ydynt yn defnyddio trenau i dalu mwy i'r rhai sy'n gwneud," meddai llefarydd.

Bydd y pris yn codi yn effeithio ar "unrhyw bryd" a rhai tocynnau teithio oddi ar y brig, yn ogystal â thocynnau tymor yng Nghymru a Lloegr.

Mae rhai defnyddwyr trên eisoes wedi mynnu eu dicter ar Twitter.

Dywedodd Jean Thierry: "Mae angen gwella gwasanaeth sylweddol i gyfiawnhau unrhyw fath o gynnydd mewn prisiau."

Lle gwyn cyflwyniadol

Dywedodd defnyddiwr arall: "a all rhywun esbonio i ni pam fod gennym rai o'r prisiau trên uchaf yn Ewrop â gwasanaethau tlotach?"

Ym mis Mai, arweiniodd atgyweirio amserlenni rheilffyrdd at amharu ar y rheilffyrdd eang gyda'r Gogledd, gan gyflwyno amserlen dros dro a symudodd fwy na thrennau 100 y dydd, tra bod Thameslink, Southern and Great Northern hefyd wedi cyflwyno gwasanaeth llai.

Ar ddydd Sul, gwasanaethau canslo'r Gogledd ar gyfer Lerpwl, Swydd Gaerhirfryn a Manceinion Fawr. Cafwyd amhariad tebyg ar 5 Awst ac ar draws y DU ar ddiwrnod rownd derfynol Cwpan y Byd.

Galwodd Llafur ar y llywodraeth i rewi prisiau rheilffyrdd ar y llwybrau mwyaf a effeithir yn ddifrifol gan y newidiadau amserlen - Govia Thameslink, Arriva Rail North a First Transpennine Express fel "ystum bach o ewyllys da" i deithwyr.

Galwodd yr Ymgyrch dros Well Trafnidiaeth hefyd ar y llywodraeth i rewi prisiau.

"O ystyried y llanast o amgylch yr amserlen newydd, y diffyg gwelliannau a'r methiant i ddarparu iawndal. ni all y llywodraeth fynd ymlaen i ddweud wrth deithwyr bod cyfraddau prisiau yn cael eu cyfiawnhau, "meddai llefarydd.

Grŵp defnyddwyr Pa? dywedodd bod prisiau rheilffyrdd wedi cynyddu gan 40% ers 2008 - mwy nag un awr a hanner yn uwch na'r cynnydd mewn chwyddiant CPI (26%) dros yr un cyfnod.

Mae'r cynnydd prisiau rheilffyrdd yn digwydd amser pan fydd arolwg gan gorff defnyddwyr Pa? darganfod mai'r diwydiant trên oedd yr ail ddiwydiant defnyddwyr dibynadwy leiaf yn y Deyrnas Unedig.

Corff bodlonrwydd defnyddwyr Pa? fod boddhad gyda gweithredwyr trên wedi gostwng i 72% o 62% ddegawd yn ôl.

Pa?Darganfuwyd olrhain mewnwelediad i ddefnyddwyr ym mis Gorffennaf 2018, dim ond 23% y mae trên yn dibynnu ar deithio ar y trên. Mae hyn yn cynrychioli gostyngiad o chwe pwynt canran o'i gymharu â mis Gorffennaf 2017.

"Mewn gwirionedd, mae hyn yn gwneud teithio ar drên yn un o'r diwydiannau defnyddwyr lleiaf dibynadwy, a gyrchir i'r lle olaf yn unig gan werthwyr ceir," Pa? meddai.

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, rheilffyrdd UE, cludiant, UK