Mae'r UE a #Japan yn trafod cydweithrediad economaidd yn 1st Lefel Uchel Diwydiant Diwydiannol, Masnach ac Economaidd

| Hydref 23, 2018

Cynhaliodd yr UE a Siapan Dialog Diwydiannol, Masnachol a Economaidd Lefel 1st UE-Japan yn Tokyo ar 22 Hydref.

Roedd y trafodaethau'n cwmpasu ystod o bynciau strategol o bwysigrwydd ar gyfer cysylltiadau UE-Japan a'u cydweithrediad wrth fynd i'r afael â heriau byd-eang. Canolbwyntiodd y Deialog Lefel Uchel ar bedair prif faes: heriau masnach byd-eang; trawsnewidiadau economaidd sy'n gysylltiedig â materion ynni, yr amgylchedd a newid yn yr hinsawdd; mentrau buddsoddi rhyngwladol a chysylltedd; a'r economi ddigidol.

Mae'r Dialog hwn yn lwyfan penodol ar gyfer trafodaethau strategol y cafodd eu sefydlu eu cymeradwyo gan Uwchgynhadledd 25th yr UE-Japan a gynhaliwyd ar 17 Gorffennaf 2018. Cynhaliwyd y Dialog rhwng y Gweinidog dros yr Economi, Masnach a Diwydiant, Mr Hiroshige Seko a'r Gweinidog dros Faterion Tramor, Mr Taro Kono, fel cyd-gadeiryddion ar ochr Siapan, ac Is-Lywydd Swyddi, Twf, Buddsoddi a Chomisiwn Ewrop Cystadleurwydd, Mr Jyrki Katainen.

Cadarnhaodd y ddwy ochr ymrwymiadau'r UE a Siapan i anelu at gytundeb Cytundeb Partneriaeth Economaidd yr UE-Japan yn gynnar a gwneud eu gorau glas i hyrwyddo cwblhau'r gweithdrefnau domestig priodol erbyn diwedd y flwyddyn hon.

Bu'r ddwy ochr yn trafod y datblygiadau diweddaraf mewn masnach fyd-eang a'u cysylltiadau â phartneriaid allweddol, gyda'r bwriad o archwilio dulliau strategol cyffredin. Mae hyn yn cynnwys gwaith ar y ffyrdd arfaethedig i ddiwygio'r WTO trwy fynd i'r afael â'r heriau sy'n wynebu Corff Apeliadau WTO, gan ddiweddaru llyfr rheolu'r WTO, cryfhau gofynion hysbysu a gweithgareddau pwyllgorau rheolaidd, a bydd yr UE a Siapan yn cydweithredu'n agos â hwy er mwyn y sefydliad i ymateb yn frys i heriau heddiw.

Rhannodd y ddwy ochr farn gyffredin ar y posibilrwydd a phwysigrwydd cydweithredu a chydlynu yn y dyfodol wrth wireddu cysylltiad Indo-Môr Tawel am ddim ac ar gysylltiad UE-Eurasia, gan gynnwys trwy hyrwyddo seilwaith ansawdd er mwyn cynnal cysylltiadau economaidd hirdymor cadarn yn y deunydd perthnasol gwledydd.

Roedd y cyd-gadeiryddion yn croesawu llofnod dau Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Banc Buddsoddi Ewrop (EIB), ar yr un ochr, a Banc Japan ar gyfer Cydweithrediad Rhyngwladol (JBIC) a'r Yswiriant Allforio Nofpon a Buddsoddi (NEXI), ar yr ochr arall . Mae'r Memoranda yn amlinellu cydweithrediad strategol newydd i gefnogi buddsoddiad.

Trafododd y ddwy ochr y trawsnewidiadau tuag at adeiladu economi gylchol a chadarnhaodd eu cydweithrediad ar agweddau penodol megis atal sbwriel plastig morol. Ymdriniodd ymhellach â'r trawsnewidiadau ynni a datgordiadu'r economi hirdymor i fynd ar drywydd diogelwch ynni, gwella effeithlonrwydd economaidd a mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Buont yn trafod sut i symud arian ar gyfer prosiectau cynaliadwy i gefnogi trawsnewidiadau o'r fath.

Yn y Dialog, trafodwyd hefyd nifer o bynciau sy'n ymwneud â thechnolegau newydd a'r economi ddigidol, gan gynnwys datblygiadau polisi ynghylch Cudd-wybodaeth Artiffisial, seiber-ddiogelwch, masnach ddigidol, a thechnolegau gofal iechyd, a'u cydweithrediad pellach yn y meysydd hyn.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Japan

Sylwadau ar gau.