Mae arbenigwyr yn amlygu'r risg i iechyd a godir gan #MineralWool

| Hydref 25, 2018
Cymerodd materion diogelwch yn y gwaith ganolog yr wythnos hon fel rhan o ymgyrch flynyddol yr UE, yn ysgrifennu Martin Banks.

Wythnos Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith o 22-26 Hydref yw'r stociad blynyddol ar yr hyn y mae angen ei wneud i wella amodau gweithio ar gyfer gweithlu Ewrop.

Ond un mater sydd wedi llwyddo i raddau helaeth o dan y radar yr wythnos diwethaf yw'r gymharol fach iawn risg i weithwyr iach gan ddeunydd o'r enw gwlân mwynau.

Mae gweithwyr adeiladu ymhlith y rhai sydd mewn perygl arbennig: maent yn gosod, yn cael gwared a chael gwared â gwlân mwynau yn rheolaidd.

Ni fydd llawer yn ymwybodol o'r pryderon iechyd difrifol sy'n gysylltiedig â gwlân mwynau, neu Fibrau Gwydr a Gwneir â Man (MMVF) fel y gwyddys hefyd.

Mae'r rhain yn cynnwys carcinogenedd ac afiechyd yr ysgyfaint, gan gynnwys Clefyd Rhwystrol Cronig yr Ysgyfaint (COPD).

Mae'r bygythiad yn wir, meddai Llyfrgell Genedlaethol Meddygaeth yr UD, sydd, mewn adroddiad, "Mae cynhyrchion inswleiddio MMVF yn dal i achosi anghysur croen. Dylai'r wybodaeth ddiweddaraf am brofiadau pobl o weithio gyda chynhyrchion o'r fath ddylanwadu ar ddeddfwriaeth. "

Mae ffynhonnell yn y comisiwn Ewropeaidd, yn cytuno, gan ddweud, "Dylem ystyried iechyd a diogelwch y rhai sy'n gorfod gweithio gyda sylweddau peryglus fel rhan arferol o'u gwaith.

Ar ôl i'r diwydiant asbestos syrthio oherwydd y perygl o asbestos a achoswyd i iechyd dynol, daeth gwlân mwynol (MMVF) i ben fel un newydd. Dosbarthwyd gwlân mwynau fel carcinogen hyd at 2002, pan ddatgelwyd fersiwn newydd ohoni. Ond erbyn hyn mae bellach yn derbyn bod profion a arweiniodd at y datglassiad yn ddiffygiol.

Mae arbenigwyr nawr yn dweud nad oedd y profion, yn 1996 a 2000-2002, yn cael eu cynnal gyda gwlân mwynol ar y ffurf y caiff ei werthu neu ei ddefnyddio gan ddefnyddwyr neu'n fasnachol.

Gwnaed y profion gyda'r rhwymwr neu'r olew yn cael ei dynnu, gan roi canlyniadau camarweiniol ynghylch carcinogenedd.

Mae rhai nawr yn dweud y dylid ail-brofi gwlân mwynau, y tro hwn ar y ffurf y caiff ei werthu a'i ddefnyddio mewn gwirionedd.

Dywedodd y ffynhonnell comisiwn: "Mae gweithwyr adeiladu yn ddyledus bod gofal a pharch i'w hiechyd."

Mae dadl gref bod angen deddfwriaeth iechyd a diogelwch a labelu diogelwch cynnyrch ar gyfer gwlân mwynol. Mae gweithwyr adeiladu, yn cael eu dadlau, angen iddynt ddeall yn llawn yr hyn y maent yn ei drin ac mae angen i gyflogwyr ddeall y risgiau iechyd i'w gweithwyr fel y gallant gymryd camau i'w diogelu.

Mae Henk Batema yn gyn-weithiwr adeiladu ac yn dioddef o ffibrosis ysgyfaint sy'n golygu bod ei allu ysgyfaint yn cael ei leihau gan 75%.

Dywedodd: "Rwy'n gobeithio y gallaf fynd ymlaen fel hyn ers blynyddoedd, ei fod yn sefydlog a gallaf ei ohirio cyn belled ag y bo modd. Yna, gallaf jyst ddileu. Fel arall, yr unig opsiwn yw trawsblanniad yr ysgyfaint er mwyn symud ymlaen. Ond ar ôl hynny mae eich blynyddoedd wedi eu rhifo o gwrs. ​​"

Daw rhagor o sylw gan Dr. Marjolein Drent, athro clefydau ysgyfaint rhyngweithiol yn Adran Fferyllleg a Thocsicoleg y Gyfadran Iechyd, Meddygaeth a Gwyddorau Bywyd (FHML) ym Mhrifysgol Maastricht.

Dywedodd Dr Drent: "Gellir cymharu effeithiau ffibrau gwlân gwydr a gwlân cerrig â rhai asbestos. Yn y gorffennol, nid oeddem yn gwybod bod asbestos yn beryglus iawn. Dim ond ar hyn o bryd y gwelir canlyniadau effeithiau ffibrau mewn gwlân gwydr a gwlân mwynol, felly rhaid inni ddelio â hi yn ofalus. "

Y Gymdeithas Bren Mwynau, dylid pwysleisio hynny, yn mynnu nad oes cysylltiad uniongyrchol rhwng yr anhwylderau hyn a gwlân mwynau.

Ond atgyfnerthir teimladau Dr Drent gan Paul Brom, toxicologist blaenllaw, a ddywedodd: "Rwy'n credu ei bod hi'n amser edrych yn ôl ar ba lwch a ffibrau y gallant ei achosi, yn ogystal â'r ffaith eu bod yn achosi canser. Mae'r data hwn ar gael , ond yn ein hil i ddod o hyd i ddirprwy da ar gyfer Asbestos, mae'n amlwg ein bod ni wedi anghofio hyn rywle. "

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Erthygl Sylw

Sylwadau ar gau.