# Mae Hammond yn dweud twf, nid gweddill y gyllideb, yn allweddol i leihau dyled

| Tachwedd 8, 2018

Ganghellor Philip Hammond (Yn y llun) Cododd y gobaith o gael polisi cyllideb mwy llac ar ôl Brexit a dywedodd mai twf cyflymach oedd y ffordd orau i dorri baich dyledion Prydain, ond mynnodd ei fod yn dal i ymrwymo i redeg gwarged cyllideb yn y pen draw, ysgrifennu David Milliken ac Alistair Smout.

Atgyfnerthodd cyllideb flynyddol Hammond amheuon rhai dadansoddwyr am ei ymrwymiad i warged cyllideb, ar ôl iddo ddefnyddio arian annisgwyl i ariannu ymrwymiadau gwariant cyhoeddus yn hytrach na gwneud cynnydd cyflymach wrth leihau dyled gyhoeddus.

Dywedodd y Prif Weinidog Theresa May y llynedd fod caledi yn dod i ben ar ôl cyfres o doriadau i wasanaethau cyhoeddus a budd-daliadau lles ers 2010, ac yn flaenorol wedi cyhoeddi cynnydd mawr mewn gwariant gofal iechyd cyhoeddus.

Dywedodd y Sefydliad Astudiaethau Cyllid nad oedd yn rhan annatod fod gweithredoedd Hammond yn awgrymu bod y syniad ei fod yn bwriadu dileu'r diffyg yn y gyllideb erbyn canol 2020 yn “sicr i'r adar”.

Pan ofynnwyd iddo gan bwyllgor seneddol pe bai'r Trysorlys wedi rhoi'r gorau i'r posibilrwydd o redeg gwarged cyllideb yn y degawd nesaf, dywedodd Hammond: “Na, nid yw wedi cael ei adael.”

Fodd bynnag, gwrthododd ddweud pan oedd yn disgwyl gwarged. Yn ôl rhagolygon y gyllideb yr wythnos diwethaf, roedd benthyca'r llywodraeth fel cyfran o incwm cenedlaethol ar y trywydd iawn yn disgyn i 0.8% yn 2023 / 24 o 1.2% - neu £ XNUM biliwn is na'r disgwyl - y flwyddyn ariannol hon.

“Rydym o fewn pellter cyffyrddus (o warged), ond bydd yn benderfyniad polisi mewn digwyddiadau cyllidol olynol sut i gydbwyso beth bynnag yw'r prif ofod ariannol sydd ar gael rhwng lleihau'r diffyg, lleihau trethi, cynyddu gwariant… a buddsoddi mewn seilwaith cyfalaf,” dywedodd wrth ddeddfwyr.

Rhagwelir y bydd benthyca'r llywodraeth yn codi i 1.4% o gynnyrch mewnwladol crynswth (CMC) y flwyddyn nesaf, a dywedodd Hammond y gallai fenthyca mwy ar ôl i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd ar 29 Mawrth y flwyddyn nesaf a dal i fodloni rheolau cyllideb.

“Gallem, pe baem yn dewis, ganiatáu i fenthyca godi ychydig,” meddai Hammond.

Dywedodd Hammond fod dod o hyd i ffordd o hybu twf araf yn debygol o fod yn strategaeth fwy hyfyw i leihau dyledion yn gyflym fel cyfran o CMC na gwargedion cyllideb sy'n rhedeg yn gyson, nad yw Prydain wedi eu rheoli yn aml mewn degawdau blaenorol.

“Mae yna ffordd galed iawn o wneud hynny, sef rhedeg gwarged cyllideb bob blwyddyn a thalu'r ddyled arian parod,” meddai. “Ac mae ffordd llawer haws o wneud hynny, sef (i) sicrhau bod yr economi yn tyfu'n gyflymach.”

Rhagwelir y bydd cyfanswm dyled net y sector cyhoeddus yn gostwng i 83.7% o CMC eleni, neu £ 1.835 triliwn.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, UK

Sylwadau ar gau.