# Mae Hammond yn dweud twf, nid gweddill y gyllideb, yn allweddol i leihau dyled

| Tachwedd 8, 2018

Ganghellor Philip Hammond (Yn y llun) wedi codi'r posibilrwydd o bolisi cyllideb rhydd ar ôl Brexit a dywedodd mai twf cyflymach oedd y ffordd orau o leihau baich dyled Prydain, ond mynnodd ei fod yn dal i ymrwymo i warantu gwarged yn y pen draw, ysgrifennu David Milliken ac Alistair Smout.

Atgyfnerthodd cyllideb flynyddol Hammond amheuon dadansoddwyr ynghylch ei ymrwymiad i warged yn y gyllideb, ar ôl iddo ddefnyddio annisgwyl treth i ariannu ymrwymiadau gwariant cyhoeddus yn hytrach na gwneud cynnydd cyflymach wrth ostwng dyledion cyhoeddus.

Dywedodd y Prif Weinidog, Theresa May, y mis diwethaf fod y rhwystredigaeth yn dod i ben ar ôl cyfres o doriadau i wasanaethau cyhoeddus a budd-daliadau lles ers 2010, ac roedd wedi cyhoeddi cynnydd mawr mewn gwariant gofal iechyd cyhoeddus yn flaenorol.

Dywedodd y Sefydliad Astudiaethau Ariannol nad yw'n rhanbarthau bod camau Hammond yn awgrymu mai'r syniad yr oedd yn bwriadu cael gwared ar ddiffyg y gyllideb erbyn canol 2020s oedd "yn sicr i'r adar".

Pan ofynnwyd gan bwyllgor seneddol petai'r Trysorlys wedi rhoi'r gorau i rwystro gwarged yn y gyllideb yn ystod y degawd nesaf, dywedodd Hammond: "Na, ni chafodd ei adael."

Fodd bynnag, gwrthododd ddweud pan oedd yn disgwyl gwarged. Dangosodd rhagolygon cyllideb yr wythnos diwethaf benthyca'r llywodraeth fel cyfran o incwm cenedlaethol ar y trywydd iawn i ostwng i 0.8% yn 2023 / 24 o 1.2% is na'r disgwyl - neu £ 25.5 biliwn - y flwyddyn ariannol hon.

"Rydym o fewn pellter cyffwrdd (o warged), ond bydd yn benderfyniad polisi mewn digwyddiadau cyllidol olynol sut i gydbwyso'r hyn sydd ar gael yn y pennawd ariannol sydd ar gael rhwng lleihau'r diffyg, lleihau trethi, cynyddu gwariant ... a buddsoddi mewn seilwaith cyfalaf," dywedodd wrth ddeddfwyr.

Mae benthyca'r Llywodraeth eisoes yn rhagweld y bydd yn codi i 1.4% o'r cynnyrch domestig gros (GDP) y flwyddyn nesaf, a dywedodd Hammond y gallai fenthyca mwy ar ôl i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd ar 29 Mawrth y flwyddyn nesaf ac yn dal i fodloni rheolau'r gyllideb.

"Gallem, pe baem yn dewis, yn caniatáu i fenthyca godi ychydig," meddai Hammond.

Dywedodd Hammond fod dod o hyd i ffordd i gynyddu twf coch yn debygol o fod yn strategaeth fwy hyfyw i leihau dyled yn gyflym fel cyfran o GDP na rhedeg gwargedau cyllideb yn barhaus, a anaml y mae Prydain wedi ei reoli yn y degawdau blaenorol.

"Mae yna ffordd anodd iawn o wneud hynny, sy'n rhedeg gwarged yn y gyllideb bob blwyddyn ac yn talu'r ddyled ariannol," meddai. "Ac mae ffordd llawer haws i'w wneud, sef (i) sicrhau bod yr economi yn tyfu'n gyflymach."

Rhagwelir y bydd cyfanswm dyled net y sector cyhoeddus yn gostwng i 83.7% o CMC eleni, neu £ 1.835 trillion.

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Brexit, Blaid Geidwadol, EU, UK