#AfricaEuropeAlliance - Hwb buddsoddiadau ynni cynaliadwy yn #Africa

| Tachwedd 12, 2018

Mae menter llwyfan lefel uchel newydd yn dwyn ynghyd chwaraewyr allweddol yn y sector ynni cynaliadwy o sectorau cyhoeddus a phreifat Ewrop ac Affrica.

Yn Fforwm Buddsoddi Affrica yn Johannesburg a drefnwyd gan y Banc Datblygu Affricanaidd, mae'r Undeb Ewropeaidd a'r Undeb Affricanaidd wedi lansio platfform lefel uchel yr UE-Affrica ar fuddsoddiadau ynni cynaliadwy yn Affrica.

Yn ystod ei Cyflwr yr araith Undeb Mae Llywydd Juncker wedi cyhoeddi'r newydd 'Affrica - Cynghrair Ewrop ar gyfer Buddsoddiad Cynaliadwy a Swyddi' i hybu buddsoddiad sylweddol yn Affrica, cryfhau'r fasnach, creu swyddi, a buddsoddi mewn addysg a sgiliau. Mae'r llwyfan lefel uchel a osodwyd heddiw yn cynrychioli camau pendant o dan y gynghrair hon i hybu buddsoddiadau strategol a chryfhau rôl y sector preifat.

Mewnol Marchnad, Diwydiant, Entrepreneuriaeth a BBaChhau Dywedodd y Comisiynydd Elżbieta Bieńkowska yn Johannesburg: "Os ydym ni'n ddifrifol am fuddsoddiadau ynni cynaliadwy yn Affrica, mae arnom angen pawb ar fwrdd, gan gynnwys y sector preifat. Bydd y llwyfan lefel uchel yn paratoi'r ffordd ar gyfer hynny: bydd arbenigwyr o'r sectorau cyhoeddus, preifat, academaidd ac ariannol yn trafod sialensiau a rhwystrau i fuddsoddiad cynaliadwy yn y maes hwn ar y cyd ac yn helpu i fynd i'r afael â nhw. "

Mae'r Llwyfan Lefel Uchel yn dwyn ynghyd gweithredwyr cyhoeddus, preifat ac ariannol yn ogystal ag academia o Affrica ac Ewrop. Byddant yn edrych ar heriau a diddordebau strategol a allai gyflymu'r effaith, yn enwedig ar gyfer twf cynaliadwy a swyddi. Nod y llwyfan lefel uchel yw denu a hybu buddsoddiadau preifat cyfrifol a chynaliadwy tuag at ynni cynaliadwy yn Affrica.

Canlyniad pendant y digwyddiad lansio llwyfan lefel uchel oedd cyhoeddi tair ffryd o waith, 1) yn nodi buddsoddiadau ynni sy'n cael effaith uchel ar dwf a chreu swyddi, 2) yn dadansoddi risgiau buddsoddi ynni ac yn cynnig canllawiau polisi ar gyfer buddsoddiad a busnes cynaliadwy yr amgylchedd a 3) hwb cyfnewid rhwng sector preifat Affricanaidd ac Ewropeaidd.

Cefndir

Drwy ddod â gweithredwyr ynni o'r sectorau preifat a chyhoeddus ynghyd o'r ddau gyfandir, bydd y llwyfan lefel uchel yn meithrin y bartneriaeth rhwng busnesau Ewropeaidd ac Affricanaidd, ac yn cefnogi 'Cynghrair Affrica-UE ar gyfer Buddsoddi a Swyddi Cynaliadwy'. Bydd yn helpu i wneud y rhan fwyaf o gyfleoedd o ran buddsoddiadau ynni cynaliadwy yn Affrica, yn ogystal â mynd i'r afael â heriau a rhwystrau allweddol sy'n rhwystro hyn ar hyn o bryd.

y Fforwm Buddsoddi Affrica yn Johannesburg o 7-9 Tachwedd 2018 ac fe'i trefnwyd gan y Banc Datblygu Affricanaidd. Y Fforwm yw'r lle y mae noddwyr prosiectau, benthycwyr, benthycwyr, a buddsoddwyr y sector cyhoeddus a phreifat yn dod ynghyd i gyflymu cyfleoedd buddsoddi Affrica - yn enwedig y sector ynni.

y 'Cynghrair Affrica-Ewrop ar gyfer Buddsoddiad Cynaliadwy a Swyddi' yn adeiladu ar yr ymrwymiadau a gymerwyd yn ystod Undeb Affricanaidd - Uwchgynhadledd yr Undeb Ewropeaidd, a gynhaliwyd ym mis Tachwedd y llynedd yn Abidjan, lle'r oedd y ddau gyfandir yn cytuno i gryfhau eu partneriaeth. Mae'n nodi'r meysydd gweithredu allweddol ar gyfer agenda economaidd gryfach ar gyfer yr UE a'i phartneriaid Affricanaidd.

Mae mynediad i ynni cynaliadwy yn chwarae rhan hanfodol wrth ddatblygu. Amcan y 2030 Agenda ar gyfer Datblygu Cynaliadwy yw rhoi mynediad cyffredinol i wasanaethau ynni modern, fforddiadwy, dibynadwy. Mae'r UE yn benderfynol o helpu gwledydd sy'n bartner i gynyddu cynhyrchu ynni adnewyddadwy ac i arallgyfeirio eu ffynonellau egni gan sicrhau bod y system yn cael ei drosglwyddo i system ynni smart, diogel, gwydn a chynaliadwy i bawb. Mae symud y sector preifat yn hanfodol ar gyfer yr ymdrech hon.

Mwy o wybodaeth

Cynghrair Affrica-Ewrop

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, ACP, Affrica, Cyfleuster Heddwch african, Cymorth, Gweriniaeth Ganolog Affrica (CAR), EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Kenya

Sylwadau ar gau.