Mae #EIB yn cymeradwyo € 6 biliwn o gefnogaeth ar gyfer buddsoddiad busnes, trafnidiaeth, iechyd a thai

| Tachwedd 16, 2018

Bydd cleifion ysbyty yn Ffrainc a'r Iseldiroedd, cymudwyr yng Ngwlad Pwyl, Sbaen, Ffrainc ac India, a defnyddwyr ynni ym Mwlgaria, Gwlad Groeg a'r Gambia oll yn elwa o fuddsoddiad mewn prosiectau newydd a gymeradwywyd gan y Banc Buddsoddi Ewropeaidd (EIB).

Yn eu cyfarfod misol yn Lwcsembwrg ar 13 Tachwedd cytunodd bwrdd yr EIB € 6 biliwn o ariannu newydd ar gyfer buddsoddiad busnes, trafnidiaeth, iechyd a thai cymdeithasol ar draws Ewrop ac Affrica.

"Mae prosiectau a gymeradwywyd yng nghyfarfod y bwrdd heddiw yn dangos cydweithrediad ffrwythlon Banc yr UE gyda phartneriaid ariannu ledled y byd. Bydd nifer o'r partneriaid hyn yn ymuno â ni yn ein pencadlys yn Lwcsembwrg yn ddiweddarach yr wythnos hon ar gyfer cynhadledd gyntaf EIB Rhoddwyr. Byddwn yn trafod sut i bwndelu ein hadnoddau a'u harbenigedd i fynd i'r afael â heriau byd-eang fel newid yn yr hinsawdd a mudo, "meddai Werner Hoyer, Llywydd Banc Buddsoddi Ewrop.

Cryfhau mynediad i'r sector preifat i gyllid i fynd i'r afael â bylchau allweddol yn y farchnad

Mae cefnogi mynediad i gyllid ar gyfer busnes yn flaenoriaeth uchaf i'r Grŵp EIB. Cymeradwyodd y cyfarfod bwrdd heddiw € 3.9bn ar gyfer ariannu uniongyrchol ac anuniongyrchol i gwmnïau yn Awstria, Denmarc, y Ffindir, Ffrainc, Gwlad Groeg, yr Eidal, Gwlad Pwyl, Romania, Sbaen, ffermwyr yn Kenya ac entrepreneuriaid yn Libanus a Tunisia.

Mae hyn yn cynnwys darparu llinellau credyd newydd gyda phartneriaid ariannol lleol i gefnogi buddsoddiad gan ffermydd a mentrau yn Sbaen, cwmnïau sy'n canolbwyntio ar arloesi yn Ffrainc a buddsoddiad yn yr hinsawdd gan gwmnïau yng Ngwlad Pwyl.

Yn yr Eidal, cymeradwywyd tair rhaglen ariannu newydd. Byddant yn helpu i ariannu mesurau effeithlonrwydd ynni a diogelu'r amgylchedd trwy fuddsoddiad busnes, iechyd ac addysg gan gwmnïau ac endidau cyhoeddus, a mynd i'r afael â bwlch cyllido penodol sy'n rhwystro twf cwmnïau amaethyddol a thwristiaeth.

Gan adlewyrchu ei hymrwymiad i gefnogi buddsoddiad y sector preifat y tu allan i Ewrop, cytunodd EIB i gryfhau cadernid economaidd yn Lebanon trwy linellau credyd newydd gydag cyfryngwyr lleol. Mae hefyd yn cefnogi menter newydd i alluogi mwy o ynni adnewyddadwy a buddsoddi effeithlonrwydd ynni gan gwmnïau yn Tunisia ac mae'n darparu cyfalaf menter ar gyfer ehangu cwmnïau twf uchel arloesol ledled Affrica.

Trawsnewid trafnidiaeth gynaliadwy a mynd i'r afael â drysau

Cymeradwyodd Bwrdd EIB bron € 1.3bn ar gyfer prosiectau trafnidiaeth newydd a fydd yn gwella mynediad, yn mynd i'r afael â thagfeydd lleol a chreu dewisiadau amgen cludiant cynaliadwy.

Cytunodd yr EIB hefyd i gefnogi'r gwaith o adeiladu dwy linell metro a stoc dreigl yn ninas Gorllewin Indiaidd Pune, sef prosiect y disgwylir iddo ddarparu cludiant trefol cynaliadwy ar gyfer mwy na theithwyr 480,000 y dydd unwaith y byddant yn weithredol.

Mae cynlluniau trafnidiaeth eraill sydd i'w hategu gan yr EIB yn cynnwys uwchraddio mynediad rheilffordd i faes awyr Barcelona, ​​gan ehangu 81km o ddolen ffordd allweddol yng nghefn Gwlad Pwyl a adsefydlu cerbydau ar reilffyrdd rhanbarthol yn Ffrainc.

Buddsoddiad i wella gofal iechyd a thriniaeth

Bydd cleifion ysbyty yn yr Iseldiroedd yn elwa o foderneiddio ac ehangu'r cyfleusterau presennol yn Utrecht, gan gynnwys ailosod adeiladau hen-hen, adeiladu theatrau gweithredu newydd ac adeiladu canolfan gofal sylfaenol newydd.

Mae seilwaith iechyd cyhoeddus ar draws Ffrainc yn elwa o raglen ariannu gofal iechyd pedair blynedd a gefnogir gan yr EIB.

Harnessing energy adnewyddable a gwella diogelwch ynni

Bydd cefnogaeth gyntaf EIB er budd buddsoddiad ynni yn y Gambia yn ariannu storfa pŵer a storio batri solar oddi ar y grid ar gyfer clinigau iechyd gwledig, ysgolion a gweithgynhyrchu bwyd.

Hefyd, cymeradwyodd y Bwrdd ariannu i atgyfnerthu cysylltiadau ynni strategol rhwng Bwlgaria a Gwlad Groeg a diogelwch ynni yn Slofacia.

€ 4.8bn o fuddsoddiad newydd a gefnogir gan Gynllun Buddsoddi Ewrop

Bydd y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol yn cael ei ariannu ar gyfer prosiectau 11 a gymeradwywyd gan fwrdd EIB heddiw a disgwylir iddynt fwrw ymlaen â € 4.8bn o gyfanswm y buddsoddiad.

Nid oedd unrhyw brosiectau PPP wedi'u cymeradwyo gan y cyfarfodydd hyn.

Trosolwg o brosiectau a gymeradwywyd gan y Bwrdd EIB

Trosolwg o brosiectau a gymeradwywyd gan Fwrdd Cyfarwyddwyr EIB yn dilyn asesiad cadarnhaol gan Bwyllgor Buddsoddi EFSI:

Gwella EIB mynediad at arian gan BBaChau

Buddsoddiad mawr mewn busnesau bachsylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Banc Buddsoddi Ewrop

Sylwadau ar gau.