Cysylltu gyda ni

EU

Mae #EIB yn cymeradwyo € 6 biliwn o gefnogaeth ar gyfer buddsoddiad busnes, trafnidiaeth, iechyd a thai

cyhoeddwyd

on

Bydd cleifion ysbyty yn Ffrainc a'r Iseldiroedd, cymudwyr yng Ngwlad Pwyl, Sbaen, Ffrainc ac India, a defnyddwyr ynni ym Mwlgaria, Gwlad Groeg a'r Gambia oll yn elwa o fuddsoddiad mewn prosiectau newydd a gymeradwywyd gan y Banc Buddsoddi Ewropeaidd (EIB).

Yn eu cyfarfod misol yn Lwcsembwrg ar 13 Tachwedd cytunodd bwrdd yr EIB € 6 biliwn o ariannu newydd ar gyfer buddsoddiad busnes, trafnidiaeth, iechyd a thai cymdeithasol ar draws Ewrop ac Affrica.

“Mae prosiectau a gymeradwywyd yng nghyfarfod y bwrdd heddiw yn dangos cydweithrediad ffrwythlon Banc yr UE â phartneriaid cyllido ledled y byd. Bydd nifer o'r partneriaid hyn yn ymuno â ni yn ein pencadlys yn Lwcsembwrg yn ddiweddarach yr wythnos hon ar gyfer cynhadledd Rhoddwyr EIB gyntaf erioed. Byddwn yn trafod sut i fwndelu ein hadnoddau a’n harbenigedd i fynd i’r afael â heriau byd-eang fel newid yn yr hinsawdd a mudo, ”meddai Llywydd Banc Buddsoddi Ewrop, Werner Hoyer.

Cryfhau mynediad i'r sector preifat i gyllid i fynd i'r afael â bylchau allweddol yn y farchnad

Mae cefnogi mynediad i gyllid ar gyfer busnes yn flaenoriaeth uchaf i'r Grŵp EIB. Cymeradwyodd y cyfarfod bwrdd heddiw € 3.9bn ar gyfer ariannu uniongyrchol ac anuniongyrchol i gwmnïau yn Awstria, Denmarc, y Ffindir, Ffrainc, Gwlad Groeg, yr Eidal, Gwlad Pwyl, Romania, Sbaen, ffermwyr yn Kenya ac entrepreneuriaid yn Libanus a Tunisia.

Mae hyn yn cynnwys darparu llinellau credyd newydd gyda phartneriaid ariannol lleol i gefnogi buddsoddiad gan ffermydd a mentrau yn Sbaen, cwmnïau sy'n canolbwyntio ar arloesi yn Ffrainc a buddsoddiad yn yr hinsawdd gan gwmnïau yng Ngwlad Pwyl.

Yn yr Eidal, cymeradwywyd tair rhaglen ariannu newydd. Byddant yn helpu i ariannu mesurau effeithlonrwydd ynni a diogelu'r amgylchedd trwy fuddsoddiad busnes, iechyd ac addysg gan gwmnïau ac endidau cyhoeddus, a mynd i'r afael â bwlch cyllido penodol sy'n rhwystro twf cwmnïau amaethyddol a thwristiaeth.

Gan adlewyrchu ei hymrwymiad i gefnogi buddsoddiad y sector preifat y tu allan i Ewrop, cytunodd EIB i gryfhau cadernid economaidd yn Lebanon trwy linellau credyd newydd gydag cyfryngwyr lleol. Mae hefyd yn cefnogi menter newydd i alluogi mwy o ynni adnewyddadwy a buddsoddi effeithlonrwydd ynni gan gwmnïau yn Tunisia ac mae'n darparu cyfalaf menter ar gyfer ehangu cwmnïau twf uchel arloesol ledled Affrica.

Trawsnewid trafnidiaeth gynaliadwy a mynd i'r afael â drysau

Cymeradwyodd Bwrdd EIB bron € 1.3bn ar gyfer prosiectau trafnidiaeth newydd a fydd yn gwella mynediad, yn mynd i'r afael â thagfeydd lleol a chreu dewisiadau amgen cludiant cynaliadwy.

Cytunodd yr EIB hefyd i gefnogi'r gwaith o adeiladu dwy linell metro a stoc dreigl yn ninas Gorllewin Indiaidd Pune, sef prosiect y disgwylir iddo ddarparu cludiant trefol cynaliadwy ar gyfer mwy na theithwyr 480,000 y dydd unwaith y byddant yn weithredol.

Mae cynlluniau trafnidiaeth eraill sydd i'w hategu gan yr EIB yn cynnwys uwchraddio mynediad rheilffordd i faes awyr Barcelona, ​​gan ehangu 81km o ddolen ffordd allweddol yng nghefn Gwlad Pwyl a adsefydlu cerbydau ar reilffyrdd rhanbarthol yn Ffrainc.

Buddsoddiad i wella gofal iechyd a thriniaeth

Bydd cleifion ysbyty yn yr Iseldiroedd yn elwa o foderneiddio ac ehangu'r cyfleusterau presennol yn Utrecht, gan gynnwys ailosod adeiladau hen-hen, adeiladu theatrau gweithredu newydd ac adeiladu canolfan gofal sylfaenol newydd.

Mae seilwaith iechyd cyhoeddus ar draws Ffrainc yn elwa o raglen ariannu gofal iechyd pedair blynedd a gefnogir gan yr EIB.

Harnessing energy adnewyddable a gwella diogelwch ynni

Bydd cefnogaeth gyntaf EIB er budd buddsoddiad ynni yn y Gambia yn ariannu storfa pŵer a storio batri solar oddi ar y grid ar gyfer clinigau iechyd gwledig, ysgolion a gweithgynhyrchu bwyd.

Hefyd, cymeradwyodd y Bwrdd ariannu i atgyfnerthu cysylltiadau ynni strategol rhwng Bwlgaria a Gwlad Groeg a diogelwch ynni yn Slofacia.

€ 4.8bn o fuddsoddiad newydd a gefnogir gan Gynllun Buddsoddi Ewrop

Bydd y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Buddsoddiadau Strategol yn cael ei ariannu ar gyfer prosiectau 11 a gymeradwywyd gan fwrdd EIB heddiw a disgwylir iddynt fwrw ymlaen â € 4.8bn o gyfanswm y buddsoddiad.

Nid oedd unrhyw brosiectau PPP wedi'u cymeradwyo gan y cyfarfodydd hyn.

Trosolwg o brosiectau a gymeradwywyd gan y Bwrdd EIB

Trosolwg o brosiectau a gymeradwywyd gan Fwrdd Cyfarwyddwyr EIB yn dilyn asesiad cadarnhaol gan Bwyllgor Buddsoddi EFSI:

Gwella EIB mynediad at arian gan BBaChau

Buddsoddiad mawr mewn busnesau bachEconomi

Mae'r UE yn paratoi ar gyfer cyfyngder cyllidebol a chyfran ddyfeisgar ar Genhedlaeth Nesaf UE 

cyhoeddwyd

on

Amlinellodd un o uwch swyddogion y Comisiwn Ewropeaidd y mesurau y byddai angen i'r UE eu cymryd pe bai'r UE yn methu â dod i gytundeb ar gyllideb aml-flynyddol 2021 - 2027 (MFF) a'r pecyn adfer yr wythnos nesaf. 

Cytunwyd ar y fargen ar y gyllideb a phecyn New Generation EU ar ôl sawl diwrnod o drafodaethau yn yr haf. Fodd bynnag, mae Gwlad Pwyl a Hwngari yn bygwth rhoi feto ar y fargen oherwydd y cytundeb y mae Llywyddiaeth yr Almaen wedi'i gyrraedd gyda Senedd Ewrop ar amodoldeb rheolaeth y gyfraith.  

Mae amser yn dod i ben ac er mwyn i'r gyllideb fod yn weithredol ar 1 Ionawr, byddai angen cytundeb rhwng y Senedd a'r Cyngor erbyn dydd Llun (7 Rhagfyr) ar y gyllideb ar gyfer blwyddyn gyntaf y gyllideb saith mlynedd, sef byddai hefyd angen cytundeb penaethiaid llywodraeth yng Nghyngor Ewropeaidd yr wythnos nesaf (10-11 Rhagfyr) i'r pecyn cyllideb llawn. Yn y senario hwn, byddai wedyn yn cael ei stampio â rwber mewn cymod pellach (11 Rhagfyr) a'i roi gerbron cyfarfod llawn Senedd Ewrop (14-17 Rhagfyr) i'w lofnodi.

Y gyllideb, ond nid fel y gwyddom

Os bydd penaethiaid y llywodraeth yn methu â dod i gytundeb yr wythnos nesaf, bydd yn sbarduno’r dull “deuddegfed dros dro” (Erthygl 315 TFEU) yn awtomatig, a ddefnyddiwyd ddiwethaf ym 1988. Mae'n fecanwaith sy'n gwarantu rhywfaint o barhad a bydd yn seiliedig arno yr MFF cyfredol. Wrth i'r sylfaen gyfreithiol ar gyfer rhai rhaglenni ddod i ben ar ddiwedd y flwyddyn, ni fydd y rhaglenni hynny'n derbyn unrhyw ymrwymiadau talu pellach. Mae hyn yn cynnwys rhaglenni cyllido mawr, fel Polisi Cydlyniant, y rhaglen ymchwil Ewropeaidd (Horizon Europe) a llawer mwy. Nid yw'n cynnwys piler 1 o'r Polisi Amaethyddol Cyffredin, cymorth dyngarol a Pholisi Tramor a Diogelwch Cyffredin yr UE (CFSP). Bydd ad-daliadau hefyd yn diflannu gan na fydd penderfyniad yn ei le ar eich adnoddau eich hun yn y senario hwn. 

Byddai'n rhaid i'r gyllideb flynyddol newydd hefyd ystyried y bydd cronfeydd cyffredinol yr UE yn is oherwydd y methiant i ddod i gytundeb ar ei adnoddau ei hun a GNI is a achosir gan y pandemig a Brexit. Gallai hyn fod cymaint â 25 i 30 biliwn ewro.

Y Genhedlaeth Nesaf UE

Gellid cytuno ar y Genhedlaeth Nesaf UE, sy'n wahanol i'r gyllideb aml-flynyddol ac yn ychwanegol ati, mewn gwahanol ffyrdd. Gwrthododd yr uwch swyddog ddefnyddio cynhadledd ryng-lywodraethol a chytundeb ar wahân gan y byddai'n cymryd gormod o amser ac yn gosod y baich dyled ar wladwriaethau unigol, yn hytrach na chaniatáu i'r UE ddal y ddyled yn ei enw. Fodd bynnag, mae'r Comisiwn o'r farn y byddai'n bosibl cael “datrysiad yn y gymuned” a ganiateir o dan y cytuniadau cyfredol. Gallai hyn ganiatáu gwell cydweithredu rhwng clymblaid o'r rhai parod, a byddai angen cysylltiad clir â chytuniadau'r UE, er enghraifft, gellid ei ganiatáu trwy'r posibilrwydd yn y cytundeb o sianelu cymorth ariannol i aelod-wladwriaethau sy'n profi anawsterau difrifol, a achosir gan eithriadol. digwyddiadau (Erthygl 122), ond roedd yr uwch swyddog yn eithrio opsiynau eraill.

Gallai'r posibilrwydd o oresgyn peth o'r difrod a achoswyd gan Wlad Pwyl, Hwngari ac o bosibl feto Slofenia helpu i ganolbwyntio meddyliau wrth i wythnos bwysig agosáu.

Parhau Darllen

economi ddigidol

Rheolau newydd yr UE: Digideiddio i wella mynediad at gyfiawnder

cyhoeddwyd

on

Fideogynadledda trawsffiniol a chyfnewid dogfennau mwy diogel a haws: dysgwch sut y bydd rheolau newydd yr UE ar gyfer digideiddio cyfiawnder o fudd i bobl a chwmnïau. Ar 23 Tachwedd, mabwysiadodd y Senedd ddau gynnig gyda'r nod moderneiddio systemau cyfiawnder yn yr UE, a fydd yn helpu i leihau oedi, cynyddu sicrwydd cyfreithiol a gwneud mynediad at gyfiawnder yn rhatach ac yn haws.

Bydd rheoliadau newydd yn gweithredu sawl datrysiad digidol ar gyfer cymryd tystiolaeth a chyflwyno dogfennau ar draws ffiniau gyda'r nod o wneud cydweithrediad rhwng llysoedd cenedlaethol yng ngwahanol wledydd yr UE yn fwy effeithlon.

Bydd cymeradwyo technolegau cyfathrebu o bell yn gostwng costau ac yn helpu i gymryd tystiolaeth yn gyflymach. Er enghraifft, i glywed rhywun mewn cam trawsffiniol, gellir defnyddio fideogynadledda yn lle bod angen presenoldeb corfforol.

Sefydlir system TG ddatganoledig sy'n dod â systemau cenedlaethol ynghyd fel y gellir cyfnewid dogfennau yn electronig mewn ffordd gyflymach a mwy diogel. Mae'r rheolau newydd yn cynnwys darpariaethau ychwanegol i amddiffyn data a phreifatrwydd pan drosglwyddir dogfennau a phan gymerir tystiolaeth.

Mae'r rheoliadau'n helpu i symleiddio gweithdrefnau ac yn cynnig sicrwydd cyfreithiol i bobl a busnesau, a fydd yn eu hannog i gymryd rhan mewn trafodion rhyngwladol, a thrwy hynny nid yn unig yn cryfhau democratiaeth ond hefyd marchnad fewnol yr UE.

Mae'r ddau gynnig yn diweddaru rheoliadau presennol yr UE ar gyflwyno dogfennau a chymryd tystiolaeth i sicrhau eu bod yn gwneud atebion digidol modern.

Maent yn rhan o ymdrechion yr UE i helpu i ddigideiddio systemau cyfiawnder. Tra mewn rhai gwledydd, mae datrysiadau digidol eisoes wedi bod yn effeithiol, mae achos barnwrol trawsffiniol yn dal i ddigwydd yn bennaf ar bapur. Nod yr UE yw gwella cydweithredu ar lefel yr UE i helpu pobl a busnesau a chadw gallu gorfodi'r gyfraith i amddiffyn pobl yn effeithiol.

Daeth  Argyfwng COVID-19 wedi creu llawer o broblemau i'r system farnwrol: bu oedi o ran gwrandawiadau personol ac o gyflwyno dogfennau barnwrol ar draws ffiniau; analluoedd i gael cymorth cyfreithiol yn bersonol; a therfynau amser yn dod i ben oherwydd oedi. Ar yr un pryd, mae'r nifer cynyddol o achosion ansolfedd a layoffs oherwydd y pandemig yn gwneud gwaith y llysoedd hyd yn oed yn fwy beirniadol.

Daw'r cynigion i rym 20 diwrnod ar ôl eu cyhoeddi yng nghyfnodolyn swyddogol yr UE.

Parhau Darllen

coronafirws

Coronavirus: Y Comisiwn yn cyflwyno'r strategaeth 'Aros yn ddiogel rhag COVID-19 yn ystod y gaeaf'

cyhoeddwyd

on

Heddiw (2 Rhagfyr), mabwysiadodd y Comisiwn strategaeth ar gyfer rheoli'r pandemig yn gynaliadwy dros fisoedd y gaeaf i ddod, cyfnod a all ddod â risg o drosglwyddo'r firws yn fwy oherwydd amgylchiadau penodol fel crynoadau dan do. Mae'r strategaeth yn argymell bod yn wyliadwrus ac yn ofalus trwy gydol cyfnod y gaeaf ac i mewn i 2021 pan fydd brechlynnau diogel ac effeithiol yn cael eu cyflwyno.

Yna bydd y Comisiwn yn darparu arweiniad pellach ar godi mesurau cyfyngu yn raddol ac yn gydlynol. Mae dull cydgysylltiedig ledled yr UE yn allweddol i ddarparu eglurder i bobl ac osgoi adfywiad o'r firws sy'n gysylltiedig â gwyliau diwedd blwyddyn. Dylai unrhyw lacio mesurau ystyried esblygiad y sefyllfa epidemiolegol a gallu digonol i brofi, cysylltu olrhain a thrin cleifion.

Dywedodd Hyrwyddo Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd Margaritis Schinas: “Yn yr amseroedd anodd iawn hyn, mae arweiniad i Aelod-wladwriaethau i hyrwyddo dull cyffredin o ymdrin â thymor y gaeaf ac yn benodol ar sut i reoli cyfnod diwedd y flwyddyn, yn hanfodol bwysig . Mae angen i ni gwtogi ar achosion o haint yn yr UE yn y dyfodol. Dim ond trwy reolaeth mor barhaus o'r pandemig y byddwn yn osgoi cloeon newydd a chyfyngiadau difrifol ac yn goresgyn gyda'n gilydd. ”

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Bob 17 eiliad mae person yn colli ei fywyd oherwydd COVID-19 yn Ewrop. Efallai bod y sefyllfa'n sefydlogi, ond mae'n parhau i fod yn dyner. Fel popeth arall eleni, bydd dathliadau diwedd y flwyddyn yn wahanol. Ni allwn beryglu'r ymdrechion a wnaethom ni i gyd yn ystod yr wythnosau a'r misoedd diwethaf. Eleni, rhaid i achub bywydau ddod cyn dathliadau. Ond gyda brechlynnau ar y gorwel, mae gobaith hefyd. Rhaid i bob aelod-wladwriaeth nawr fod yn barod i gychwyn ymgyrchoedd brechu a chyflwyno brechlynnau cyn gynted â phosibl unwaith y bydd brechlyn diogel ac effeithiol ar gael. ”

Mesurau rheoli a argymhellir

Mae cadw'n ddiogel rhag COVID-19 yn ystod strategaeth y gaeaf yn argymell mesurau i gadw'r pandemig dan reolaeth nes bod brechlynnau ar gael yn eang.

Mae'n canolbwyntio ar:

Pellter corfforol a chyfyngu ar gysylltiadau cymdeithasol, yn allweddol ar gyfer misoedd y gaeaf gan gynnwys y cyfnod gwyliau. Dylai mesurau gael eu targedu ac yn seiliedig ar y sefyllfa epidemiolegol leol i gyfyngu ar eu heffaith gymdeithasol ac economaidd a chynyddu eu derbyn gan bobl.

Profi ac olrhain cyswllt, yn hanfodol ar gyfer canfod clystyrau a thorri trosglwyddiad. Bellach mae gan y mwyafrif o aelod-wladwriaethau apiau olrhain cyswllt cenedlaethol. Mae'r Gweinydd Porth Ffederal Ewropeaidd (EFGS) yn galluogi olrhain trawsffiniol.

Teithio diogel, gyda chynnydd posibl mewn teithio dros y gwyliau diwedd blwyddyn sy'n gofyn am ddull cydgysylltiedig. Rhaid i seilwaith trafnidiaeth fod yn barod a gofynion cwarantîn, a all ddigwydd pan fydd y sefyllfa epidemiolegol yn y rhanbarth tarddiad yn waeth na'r cyrchfan, wedi'i chyfleu'n glir.

Capasiti a phersonél gofal iechyd: Dylid sefydlu cynlluniau parhad busnes ar gyfer lleoliadau gofal iechyd i sicrhau y gellir rheoli brigiadau COVID-19, a chynnal mynediad at driniaethau eraill. Gall caffael ar y cyd fynd i'r afael â phrinder offer meddygol. Mae blinder pandemig ac iechyd meddwl yn ymatebion naturiol i'r sefyllfa bresennol. Dylai aelod-wladwriaethau ddilyn canllawiau Rhanbarth Ewropeaidd Sefydliad Iechyd y Byd ar adfywio cefnogaeth y cyhoedd i fynd i’r afael â blinder pandemig. Dylid cynyddu cefnogaeth seicogymdeithasol hefyd.

Strategaethau brechu cenedlaethol.

Mae'r Comisiwn yn barod i gefnogi aelod-wladwriaethau lle bo angen wrth ddefnyddio brechlynnau yn unol â'u cynlluniau lleoli a brechu. Mae dull cyffredin yr UE o ymdrin â thystysgrifau brechu yn debygol o atgyfnerthu ymateb iechyd y cyhoedd mewn Aelod-wladwriaethau ac ymddiriedaeth dinasyddion yn yr ymdrech frechu.

Cefndir

Mae'r strategaeth heddiw yn adeiladu ar argymhellion blaenorol megis map ffordd Ewropeaidd Ebrill ar ddileu'r mesurau cyfyngu yn raddol, Cyfathrebu mis Gorffennaf ar barodrwydd tymor byr a Chyfathrebu mis Hydref ar fesurau ymateb ychwanegol COVID-19. Cafodd ton gyntaf y pandemig yn Ewrop ei chynnwys yn llwyddiannus trwy fesurau caeth, ond arweiniodd eu hymlacio yn rhy gyflym dros yr haf at atgyfodiad yn yr hydref.

Cyn belled nad oes brechlyn diogel ac effeithiol ar gael a bod rhan fawr o'r boblogaeth heb eu himiwneiddio, rhaid i aelod o'r UE Sstates barhau â'u hymdrechion i liniaru'r pandemig trwy ddilyn dull cydgysylltiedig fel y mae'r Cyngor Ewropeaidd yn galw amdano.

Bydd argymhellion pellach yn cael eu cyflwyno yn gynnar yn 2021, i ddylunio fframwaith rheoli cynhwysfawr COVID-19 yn seiliedig ar y wybodaeth a'r profiad hyd yn hyn a'r canllawiau gwyddonol diweddaraf sydd ar gael.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd