Cysylltu â ni

economi Cylchlythyr

Targedau'r UE: Mwy #Renewables, better #EnergyEfficiency

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae Senedd Ewrop wedi cymeradwyo targedau newydd yr UE gan gynyddu'r defnydd o ynni adnewyddadwy a gwella effeithlonrwydd ynni. Dysgu mwy yn fideo'r Senedd.

O dan reolau newydd y cytunwyd arnynt gan y Senedd a llywodraethau cenedlaethol, bydd yn rhaid io leiaf 32% o ddefnydd ynni'r UE yn 2030 ddod o ffynonellau adnewyddadwy, fel yr haul neu'r gwynt. Bydd yn rhaid i wledydd yr UE hefyd sicrhau bod o leiaf 14% o’u tanwydd trafnidiaeth yn dod o ffynonellau adnewyddadwy.

hysbyseb

Aelod S&D Sbaen José Blanco López dywedodd yr ASE sy'n gyfrifol am lywio'r cynlluniau drwy'r Senedd: "Rydym ni eisiau economi di-garbon gan 2050. Mae hwn yn gam sy'n ein galluogi i barchu cydbwysedd hinsawdd Paris, helpu i leihau allyriadau a chodi'r heriau sy'n wynebu dynoliaeth. "

Mae'r UE hefyd wedi cytuno i gynyddu ei effeithlonrwydd ynni gan 32.5% gan 2030 a'i gwneud yn haws i gartrefi gynhyrchu, storio a defnyddio eu heintiau gwyrdd eu hunain.
Dylai'r rheolau newydd arbed arian i bobl a chwmnïau trwy leihau eu biliau ynni, tra'n torri'n ôl ar allyriadau niweidiol CO2.

Pleidleisiodd yr Aelodau Seneddol o blaid y ddeddfwriaeth ynni glân ar 13 Tachwedd. Fodd bynnag, bydd yn rhaid i'r Cyngor ei gymeradwyo hefyd cyn y gall ddod i rym

hysbyseb
Mwy o wybodaeth

economi Cylchlythyr

Sut mae'r UE eisiau sicrhau economi gylchol erbyn 2050

cyhoeddwyd

on

Darganfyddwch am gynllun gweithredu economi gylchol yr UE a pha fesurau ychwanegol y mae ASEau eisiau lleihau gwastraff a gwneud cynhyrchion yn fwy cynaliadwy. Os byddwn yn parhau i ecsbloetio adnoddau fel yr ydym yn ei wneud nawr, erbyn 2050 byddem yn gwneud hynny angen adnoddau tair Daears. Mae adnoddau cyfyngedig a materion hinsawdd yn gofyn am symud o gymdeithas 'cymryd-gwaredu' i economi carbon-niwtral, amgylcheddol gynaliadwy, di-wenwynig a chylchol erbyn 2050, Cymdeithas.

Amlygodd yr argyfwng presennol wendidau mewn cadwyni adnoddau a gwerth, gan daro Busnesau bach a chanolig a diwydiant. Bydd economi gylchol yn torri allyriadau CO2, wrth ysgogi twf economaidd a chreu cyfleoedd gwaith.

Darllenwch mwy am y diffiniad a buddion yr economi gylchol.

hysbyseb

Cynllun gweithredu economi gylchol yr UE

Yn unol ag UE Nod niwtraliaeth hinsawdd 2050 O dan y Bargen Werdd, cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd un newydd Cynllun Gweithredu Economi Cylchlythyr ym mis Mawrth 2020, gan ganolbwyntio ar atal a rheoli gwastraff a'i nod oedd hybu twf, cystadleurwydd ac arweinyddiaeth fyd-eang yr UE yn y maes.

Galwodd y Senedd am reolau ailgylchu tynnach a rhwymo targedau 2030 ar gyfer defnyddio a defnyddio deunyddiau mewn penderfyniad a fabwysiadwyd ar 9 Chwefror 2021.

Symud i gynhyrchion cynaliadwy

Cyflawni marchnad UE o cynnyrch cynaliadwy, niwtral o'r hinsawdd ac adnoddau-effeithlons, mae'r Comisiwn yn cynnig ymestyn y Cyfarwyddeb Ecodesign i gynhyrchion nad ydynt yn gysylltiedig ag ynni. Mae ASEau eisiau i'r rheolau newydd fod ar waith yn 2021.

hysbyseb

Mae ASEau hefyd yn cefnogi mentrau i frwydro yn erbyn darfodiad a gynlluniwyd, gwella gwydnwch a reparability cynhyrchion ac i gryfhau hawliau defnyddwyr gyda'r hawl i atgyweirio. Maen nhw'n mynnu bod gan ddefnyddwyr yr hawl i gael eu hysbysu'n iawn am effaith amgylcheddol y cynhyrchion a'r gwasanaethau maen nhw'n eu prynu a gofynnwyd i'r Comisiwn wneud cynigion i frwydro yn erbyn yr hyn a elwir yn wyrddio gwyrdd, pan fydd cwmnïau'n cyflwyno'u hunain fel rhai sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd nag ydyn nhw mewn gwirionedd.

Gwneud sectorau hanfodol yn gylchol

Rhaid ymgorffori cylchrediad a chynaliadwyedd ym mhob cam o gadwyn werth er mwyn sicrhau economi gwbl gylchol: o ddylunio i gynhyrchu a'r holl ffordd i'r defnyddiwr. Mae cynllun gweithredu'r Comisiwn yn nodi saith maes allweddol sy'n hanfodol i sicrhau economi gylchol: plastigau; tecstilau; e-wastraff; bwyd, dŵr a maetholion; pecynnu; batris a cherbydau; adeiladau ac adeiladu.

Plastics

ASEau yn ôl y Strategaeth Ewropeaidd ar gyfer Plastigau mewn Economi Gylchol, a fyddai'n dileu'r defnydd o microflestig.

Darllenwch mwy am y Strategaeth yr UE i leihau gwastraff plastig.

Tecstilau

Tecstilau defnyddio llawer o ddeunyddiau crai a dŵr, gyda llai nag 1% wedi'i ailgylchu. Mae ASEau eisiau mesurau newydd yn erbyn colli microfiber a safonau llymach ar ddefnyddio dŵr.

Darganfod sut mae cynhyrchu a gwastraff tecstilau yn effeithio ar yr amgylchedd.

Electroneg a TGCh

Gwastraff electronig a thrydanol, neu e-wastraff, yw'r llif gwastraff sy'n tyfu gyflymaf yn yr UE a mae llai na 40% yn cael ei ailgylchu. Mae ASEau eisiau i'r UE hyrwyddo bywyd cynnyrch hirach trwy ailddefnydd a gallu i'w wneud.

Dysgu rhai Ffeithiau a ffigurau e-wastraff.

Bwyd, dŵr a maetholion

Amcangyfrifir bod 20% o fwyd yn cael ei golli neu ei wastraffu yn yr UE. Mae ASEau yn annog haneru gwastraff bwyd erbyn 2030 o dan y Strategaeth Fferm i Fforc.

Pecynnu

Cyrhaeddodd gwastraff pecynnu yn Ewrop y lefel uchaf erioed yn 2017. Nod rheolau newydd yw sicrhau bod yr holl ddeunydd pacio ar farchnad yr UE yn economaidd y gellir ei ailddefnyddio neu ei ailgylchu erbyn 2030.

Batris a cherbydau

Mae ASEau yn edrych ar gynigion sy'n gofyn am gynhyrchu a deunyddiau i bawb batris ar farchnad yr UE i gael ôl troed carbon isel a pharchu hawliau dynol, safonau cymdeithasol ac ecolegol.

Adeiladu ac adeiladau

Mae adeiladu yn cyfrif am mwy na 35% o gyfanswm gwastraff yr UE. Mae ASEau eisiau cynyddu hyd oes adeiladau, gosod targedau lleihau ar gyfer ôl troed carbon deunyddiau a sefydlu gofynion sylfaenol ar effeithlonrwydd adnoddau ac ynni.

Rheoli a chludo gwastraff

Mae'r UE yn cynhyrchu mwy na 2.5 biliwn tunnell o wastraff y flwyddyn, yn bennaf o aelwydydd. Mae ASEau yn annog gwledydd yr UE i gynyddu ailgylchu o ansawdd uchel, symud i ffwrdd o safleoedd tirlenwi a lleihau llosgi.

Dewch i wybod am ystadegau tirlenwi ac ailgylchu yn yr UE.

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen

economi Cylchlythyr

Mae'r Senedd yn anelu at economi carbon-niwtral, cynaliadwy, di-wenwynig a chylchol

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau yn galw am rwymo targedau 2030 ar gyfer ôl troed defnyddio a defnyddio deunyddiau © AdobeStock_Fotoschlick  

Mabwysiadodd y Senedd argymhellion polisi cynhwysfawr i gyflawni economi carbon-niwtral, cynaliadwy, di-wenwynig a chwbl cylch erbyn 2050 fan bellaf. Mae'r adroddiad, a fabwysiadwyd heddiw (10 Chwefror) gyda 574 o bleidleisiau o blaid, 22 yn erbyn a 95 yn ymatal, yn ymateb i sylwadau'r Comisiwn Cynllun Gweithredu Economi Cylchlythyr. Mae angen targedau rhwymo 2030 ar gyfer defnyddio deunyddiau a'n hôl troed defnydd, sy'n cwmpasu cylch bywyd cyfan pob categori cynnyrch a roddir ar farchnad yr UE, straen ASEau. Maent hefyd yn galw ar y Comisiwn i gynnig targedau rhwymo cynnyrch-benodol a / neu sector-benodol ar gyfer cynnwys wedi'i ailgylchu.

Mae'r Senedd yn annog y Comisiwn i gyflwyno deddfwriaeth newydd yn 2021, gan ehangu cwmpas y Cyfarwyddeb Ecodesign i gynnwys cynhyrchion nad ydynt yn gysylltiedig ag ynni. Dylai hyn osod safonau sy'n benodol i gynnyrch, fel bod cynhyrchion a roddir ar farchnad yr UE yn perfformio'n dda, yn wydn, yn ailddefnyddiadwy, yn hawdd eu hatgyweirio, nad ydynt yn wenwynig, yn gallu cael eu huwchraddio a'u hailgylchu, cynnwys cynnwys wedi'i ailgylchu, a'u bod yn adnoddau ac yn ynni- effeithlon. Manylir ar argymhellion allweddol eraill yma.

Dywedodd y Rapporteur Jan Huitema (Adnewyddu Ewrop, NL): “Mae'r newid i economi gylchol yn gyfle economaidd i Ewrop y dylem ei gofleidio. Nid yw Ewrop yn gyfandir llawn adnoddau, ond mae gennym y sgiliau, yr arbenigedd a'r gallu i arloesi a datblygu'r technolegau sydd eu hangen i gau dolenni ac adeiladu cymdeithas ddi-wastraff. Bydd hyn yn creu swyddi a thwf economaidd ac yn dod â ni'n agosach at gyrraedd ein nodau hinsawdd: Mae'n ennill-ennill. ” Gwylio datganiad fideo.

Yn y ddadl lawn, pwysleisiodd ASEau y bydd cyflawni amcanion y Fargen Werdd yn bosibl dim ond os bydd yr UE yn newid i fodel economi gylchol, ac y bydd y newid hwn yn creu swyddi a chyfleoedd busnes newydd. Rhaid gweithredu deddfwriaeth bresennol ar wastraff yn fwy trylwyr, ac mae angen mesurau pellach ar gyfer sectorau a chynhyrchion allweddol, megis tecstilau, plastigau, pecynnu ac electroneg, ychwanegodd ASEau. Gwyliwch recordiad llawn y ddadl yma.

hysbyseb

Cyd-destun

Ym mis Mawrth 2020, mabwysiadodd y Comisiwn raglen newydd “Cynllun Gweithredu Economi Cylchlythyr ar gyfer Ewrop Glanach a Mwy Cystadleuol ”. A. dadl ym Mhwyllgor yr Amgylchedd cynhaliwyd ym mis Hydref 2020, a mabwysiadwyd yr adroddiad ar 27 Ionawr 2021.

Mae hyd at 80% o effaith amgylcheddol cynhyrchion yn cael ei bennu yn y cam dylunio. Disgwylir i'r defnydd byd-eang o ddeunyddiau ddyblu yn ystod y deugain mlynedd nesaf, tra rhagwelir y bydd maint y gwastraff a gynhyrchir bob blwyddyn yn cynyddu 70% erbyn 2050. Hanner cyfanswm yr allyriadau nwyon tŷ gwydr, a mwy na 90% o golli bioamrywiaeth a dŵr straen, yn dod o echdynnu a phrosesu adnoddau.

hysbyseb
Parhau Darllen

economi Cylchlythyr

Sut mae'r UE eisiau sicrhau economi gylchol erbyn 2050  

cyhoeddwyd

on

Darganfyddwch am gynllun gweithredu economi gylchol yr UE a pha fesurau ychwanegol y mae ASEau eisiau lleihau gwastraff a gwneud cynhyrchion yn fwy cynaliadwy. Os byddwn yn parhau i ecsbloetio adnoddau fel yr ydym yn ei wneud nawr, erbyn 2050 byddem yn gwneud hynny angen adnoddau tair Daears. Mae adnoddau cyfyngedig a materion hinsawdd yn gofyn am symud o gymdeithas 'cymryd-gwaredu' i economi carbon-niwtral, amgylcheddol gynaliadwy, di-wenwynig a chylchol erbyn 2050.

Amlygodd yr argyfwng presennol wendidau mewn cadwyni adnoddau a gwerth, gan daro Busnesau bach a chanoligadiwydiant. Bydd economi gylchol yn torri allyriadau CO2, wrth ysgogi twf economaidd a chreu cyfleoedd gwaith.

Darllenwch mwy am y diffiniad a buddion yr economi gylchol.

Cynllun gweithredu economi gylchol yr UE

Yn unol ag UE Nod niwtraliaeth hinsawdd 2050 O dan y Bargen Werdd, cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd un newydd Cynllun Gweithredu Economi Cylchlythyr ym mis Mawrth 2020, gan ganolbwyntio ar atal a rheoli gwastraff a'i nod oedd hybu twf, cystadleurwydd ac arweinyddiaeth fyd-eang yr UE yn y maes.

hysbyseb

Ar 27 Ionawr, cefnogodd pwyllgor amgylchedd y Senedd y cynllun a galw am rhwymo targedau 2030 ar gyfer defnyddio a defnyddio deunyddiau. Bydd ASEau yn pleidleisio ar yr adroddiad yn ystod sesiwn lawn mis Chwefror.

Symud i gynhyrchion cynaliadwy

Cyflawni marchnad UE o cynhyrchion cynaliadwy, niwtral yn yr hinsawdd ac adnoddau-effeithlon, mae'r Comisiwn yn cynnig ymestyn y Ecodesign Directive i gynhyrchion nad ydynt yn gysylltiedig ag ynni. Mae ASEau eisiau i'r rheolau newydd fod ar waith yn 2021.

Mae ASEau hefyd yn cefnogi mentrau i frwydro yn erbyn darfodiad a gynlluniwyd, gwella gwydnwch a reparability cynhyrchion ac i gryfhau hawliau defnyddwyr gyda'r hawl i atgyweirio. Maen nhw'n mynnu bod gan ddefnyddwyr yr hawl i gael eu hysbysu'n iawn am effaith amgylcheddol y cynhyrchion a'r gwasanaethau maen nhw'n eu prynu a gofynnwyd i'r Comisiwn wneud cynigion i frwydro yn erbyn yr hyn a elwir yn wyrddio gwyrdd, pan fydd cwmnïau'n cyflwyno'u hunain fel rhai sy'n fwy cyfeillgar i'r amgylchedd nag ydyn nhw mewn gwirionedd.

hysbyseb
Gwneud sectorau hanfodol yn gylchol

Rhaid ymgorffori cylchrediad a chynaliadwyedd ym mhob cam o gadwyn werth er mwyn sicrhau economi gwbl gylchol: o ddylunio i gynhyrchu a'r holl ffordd i'r defnyddiwr. Mae cynllun gweithredu'r Comisiwn yn nodi saith maes allweddol sy'n hanfodol i sicrhau economi gylchol: plastigau; tecstilau; e-wastraff; bwyd, dŵr a maetholion; pecynnu; batris a cherbydau; adeiladau ac adeiladu.
Tecstilau

Tecstilau defnyddio llawer o ddeunyddiau crai a dŵr, gyda llai nag 1% wedi'i ailgylchu. Mae ASEau eisiau mesurau newydd yn erbyn colli microfiber a safonau llymach ar ddefnyddio dŵr.

Darganfod sut mae cynhyrchu a gwastraff tecstilau yn effeithio ar yr amgylchedd.

Electroneg a TGCh

Gwastraff electronig a thrydanol, neu e-wastraff, yw'r llif gwastraff sy'n tyfu gyflymaf yn yr UE a mae llai na 40% yn cael ei ailgylchu. Mae ASEau eisiau i'r UE hyrwyddo bywyd cynnyrch hirach trwy ailddefnydd a gallu i'w wneud.

Dysgu rhai Ffeithiau a ffigurau e-wastraff.

Bwyd, dŵr a maetholion

Amcangyfrifir bod 20% o fwyd yn cael ei golli neu ei wastraffu yn yr UE. Mae ASEau yn annog haneru gwastraff bwyd erbyn 2030 o dan y Strategaeth Fferm i Fforc.

Pecynnu

Cyrhaeddodd gwastraff pecynnu yn Ewrop y lefel uchaf erioed yn 2017. Nod rheolau newydd yw sicrhau bod yr holl ddeunydd pacio ar farchnad yr UE yn economaidd y gellir ei ailddefnyddio neu ei ailgylchu erbyn 2030.

Batris a cherbydau

Mae ASEau yn edrych ar gynigion sy'n gofyn am gynhyrchu a deunyddiau all batris ar farchnad yr UE i gael ôl troed carbon isel a pharchu hawliau dynol, safonau cymdeithasol ac ecolegol.

Adeiladu ac adeiladau

Mae adeiladu yn cyfrif am mwy na 35% o gyfanswm gwastraff yr UE. Mae ASEau eisiau cynyddu hyd oes adeiladau, gosod targedau lleihau ar gyfer ôl troed carbon deunyddiau a sefydlu gofynion sylfaenol ar effeithlonrwydd adnoddau ac ynni.

Rheoli a chludo gwastraff

Mae'r UE yn cynhyrchu mwy na 2.5 biliwn tunnell o wastraff y flwyddyn, yn bennaf o aelwydydd. Mae ASEau yn annog gwledydd yr UE i gynyddu ailgylchu o ansawdd uchel, symud i ffwrdd o safleoedd tirlenwi a lleihau llosgi.

Dewch i wybod am ystadegau tirlenwi ac ailgylchu yn yr UE.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd