A allai Jair Bolsonaro fod yn fuddiol ar gyfer # masnach Brasil-UE?

| Tachwedd 19, 2018

Bydd y Jair Bolsonaro dadleuol yn dod yn 38th llywydd Brasil ar y 1st Ionawr 2019 yn dilyn buddugoliaeth ysgubol yn etholiad y mis diwethaf. Gyda llai na mis a hanner nes iddo ddechrau gweithio, mae llawer o arbenigwyr yn rhagweld y bydd ei benodiad yn cael effaith fawr ar economi America Ladin, ond beth am yr UE? A allai Bolsonaro poblogaidd fod yn creu cyfleoedd ar gyfer masnach Ewropeaidd? - yn ysgrifennu Leonardo Gonzalez Dellan.

Mae Bolsonaro yn bwriadu gweithredu un o newidiadau polisi tramor mwyaf Brasil ers degawdau, sy'n ceisio ailwampio dau gytundeb amlochrog sy'n ganolog i gysylltiadau Brasil-UE. Mae ei agwedd yn ddiau yn fwy byd-eang na'i wrthwynebwyr etholiadol, ond gyda'i wleidyddiaeth yn dod ag ansicrwydd a rhaniad, y cwestiwn o hyd yw a fydd yr UE yn elwa o'r ansefydlogrwydd hwn.

Mae First, Bolsonaro a'i gymar o'r Ariannin, Mauricio Macri, yn dymuno ailwampio Mercosur mewn ymgais i greu mwy o hyblygrwydd a rhyddid wrth greu cytundebau masnach dwyochrog. Yn wyliadwrus o'r fiwrocratiaeth y gallai'r bloc ei chyflwyno, mae Bolsonaro wedi dweud y byddai Brasil yn hoffi gweld cyfyngiadau ar fasnachu y tu allan i floc masnachu De America yn cael eu codi. Os daw addewid yn bolisi, bydd y tebygolrwydd o gwblhau cytundeb masnach yr UE-Mercosur, sydd wedi bod yn y gwaith ers dau ddegawd, yn lleihau i ddim byd bron, gan y byddai angen i bob gwladwrfa gydymffurfio â hyn, yn enwedig y ddau sy'n ffurfio 95% CMC y bloc. Yn sicr, hwn fyddai'r ewin terfynol yn arch y fargen fasnach, a fyddai, ar ôl cymaint o drafodaethau, yn debygol o achosi peth annifyrrwch i dîm masnach yr UE.

Serch hynny, er gwaetha'r ffaith bod trwynau allan o gyd-fynd â'i gynnig di-ben-draw i Mercosur, efallai y bydd peth gwirionedd i syniad Bolsonaro y byddai cytundeb masnach rhwng yr UE a Brasil yn llawer haws nag un UE-Mercosur. Mae'r UE a Mercosur wedi cael trafferth ers peth amser i ymdrin â manylion mwy manwl y fargen arfaethedig, gan fethu â chytuno ar allforio cig a bargeinion mewnforio ceir. Byddai lleihau'r cymhlethdod a chaniatáu cytundeb UE-Brasil, fel y fargen UE-Mecsico ym mis Ebrill eleni, yn golygu y byddai Brasil yn elwa cyn bo hir, fodd bynnag ar draul cydweithrediad â phartneriaid Mercosur llai, fel Paraguay.

Mae Bolsonaro, yn debyg iawn i Trump, hefyd yn feirniadol iawn o Gytundeb Hinsawdd Paris ac mae wedi bygwth tynnu Brasil yn ôl os caiff ei ethol. Er nad yw'n fater masnach uniongyrchol, bydd hyn yn effeithio ar gysylltiadau Brasil-UE, wrth i'r UE gredu bod cydweithredu a datblygu economaidd yn mynd law yn llaw â 'safonau amgylcheddol uchel'. Ni fydd tynnu'n ôl o'r cytundeb yn gwahardd masnach felly, ond bydd yn gwneud cydweithredu rhwng y ddwy set o arweinwyr yn llawer mwy cymhleth.

Yr hyn a allai fod yn newyddion da i'r UE yw bod Bolsonaro yn ceisio diwygio economi Brasil i ffwrdd o ystadegaeth ac amddiffynaeth a thuag at fodel mwy rhyddfrydig. Mae Brasil yn enwog am ei heconomi gaeedig ac fe'i hystyrir yn anghysondeb yn yr OECD oherwydd ei thariffau anarferol o uchel. Nododd adroddiad 2018 OECD fod gan Brasil dariff allanol cyfartalog o 13.5%, yn ogystal â'r lefel isaf o integreiddio masnach yn y sefydliad. Mae Bolsonaro, sy'n cael ei yrru gan ei gynghorydd economaidd rhyddfrydol, Paulo Guedes, yn ceisio diwygio hyn drwy leihau rhwystrau tariff a heb fod yn dariff. Yn ogystal â hyn, mae Bolsonaro yn gwrthod athrawiaeth cydweithredu De-De sydd wedi bod mor gyffredin yn agenda'r parti gweithwyr (PT), a oedd mewn grym o 2002 tan 2016. Mewn cyfweliad radio diweddar, dywedodd ei fod am i Brasil agor i'r 'byd cyntaf' ac mae'n dymuno masnachu mwy gyda gwledydd datblygedig yn hytrach na chymdogion a gwladwriaethau datblygol.

Rhaid ystyried hyn fel arwydd cadarnhaol i'r UE. Mae adroddiad Comisiwn yr UE ar Brasil yn nodi ei fod “yn annog Brasil i leihau rhwystrau tariff ac an-tariff ac i hyrwyddo amgylchedd rheoleiddio sefydlog a mwy agored i fuddsoddwyr a masnachwyr Ewropeaidd” a gall Bolsonaro fod yn gwneud hynny'n union gyda gostyngiadau tariff arfaethedig. Ar hyn o bryd, yr UE yw partner masnach mwyaf Brasil, sy'n cyfrif am 18.3% o gyfanswm y fasnach, gyda'r nifer hwn yn edrych i gynyddu yn y blynyddoedd i ddod. Er y byddai hyn ar draul masnach gydag America Ladin a'r 'De Orllewin', mae'n sicr bod pwyslais cynyddol ar fasnach gyda'r byd datblygedig yn arwydd da i fuddsoddwyr a masnachwyr yr UE.

Mae populists fel Bolsonaro yn feistri rhethreg ddramatig a thanllyd ac mae'n dal i gael ei weld a fydd ei addewidion o ddiwygio a rhyddfrydoli yn troi'n realiti. Yr hyn sy'n sicr yw bod rhyddfrydoli ym mholisi masnach Brasil yn gallu gweithio o blaid yr UE.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Brasil, Barn

Sylwadau ar gau.