#DontBeAMule - Mwy na 1,500 #MoneyMules a nodwyd yn y byd #MoneyLaundering sting

| Rhagfyr 6, 2018

Gan weithio gydag Europol, Eurojust a Ffederasiwn Bancio Ewrop (EBF), arestiodd heddluoedd o dros y 20 Gwladol 168 o bobl (hyd yn hyn) fel rhan o ymgyrch gwyngalchu arian wedi'i chydlynu, y European Money Mule Action (EMMA). Bwriad y cwpan rhyngwladol hwn, y pedwerydd o'i fath, oedd mynd i'r afael â'r mater o 'fwlau arian', sy'n helpu troseddwyr i ladd arian miliynau o ewros o arian budr.

Yn ystod y tri mis diwethaf (Medi-Tachwedd 2018), gwelodd rhifyn eleni o EMMA gyfranogiad asiantaethau gorfodi'r gyfraith o Awstria, Gwlad Belg, Bwlgaria, Croatia, Gweriniaeth Tsiec, Denmarc, Estonia, y Ffindir, Ffrainc, Gwlad Groeg, Yr Almaen, Hwngari, Iwerddon, yr Eidal, Latfia, Lithwania, Malta, yr Iseldiroedd, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Romania, Slofenia, Sbaen, Sweden, Awstralia, Moldova, Norwy, y Swistir, y Deyrnas Unedig a'r Unol Daleithiau.

Ar draws Ewrop a thu hwnt, nodwyd mulod arian 1504, gan arwain at arestio 168, a threfnwyr mulod arian 140. Agorwyd ymchwiliadau troseddol 837, ac mae llawer ohonynt yn dal i fynd rhagddynt. Mae mwy na banciau 300, cymdeithasau banc 20 a sefydliadau ariannol eraill wedi helpu i adrodd am drafodion mwg arian twyllodrus 26376, gan atal colled o € 36,1 miliwn. Roedd y gymuned ehangach o fanciau byd-eang ac Ewropeaidd yn darparu cefnogaeth lle bo angen yn ystod y tri mis o weithredu ac yn ymrwymedig i godi ymwybyddiaeth yn eu gwlad. Unwaith eto, mae hyn yn amlygu pwysigrwydd ymateb cyflym a chydlynol gan y sector gorfodi'r gyfraith a'r sector bancio.

Pam mae pobl yn helpu troseddwyr i wyngalchu arian?

Mae mulod arian yn unigolion sydd, yn aml yn ddiarwybod, wedi cael eu recriwtio gan sefydliadau troseddol fel asiantau gwyngalchu arian i guddio tarddiad arian sydd wedi ei gotten yn wael. Gydag addewid o arian hawdd, mae mulod yn trosglwyddo arian wedi'i ddwyn rhwng cyfrifon, yn aml mewn gwahanol wladwriaethau, ar ran eraill ac fel arfer cynigir cyfran o'r arian sy'n mynd trwy eu cyfrifon eu hunain.

Mae newydd-ddyfodiaid i wladwriaeth, pobl ddi-waith, a phobl mewn trallod economaidd yn aml yn ymddangos ymhlith y rhai sydd fwyaf agored i niwed i'r drosedd hon. Eleni, mae achosion yn ymwneud â phobl ifanc a ddewiswyd gan recriwtwyr mâl arian ar gynnydd, gyda throseddwyr yn targedu myfyrwyr sy'n wynebu gofid ariannol yn gynyddol i gael mynediad i'w cyfrifon banc.

Er bod mulod yn cael eu recriwtio trwy nifer o lwybrau, mae troseddwyr yn troi mwy a mwy at gyfryngau cymdeithasol i recriwtio cydweithwyr newydd, trwy hysbysebu swyddi ffug neu swyddi cyflym.

Er y gallai hyn swnio fel arian cyflym a hawdd - y cyfan sydd ei angen yw clicio i drosglwyddo arian o gyfrif i un arall - gall caniatáu i grwˆ p troseddol ddefnyddio cyfrif banc un ohonynt fod â chanlyniadau cyfreithiol difrifol. Gall mulod wynebu carchardai hirfaith a chael cofnod troseddol a allai effeithio'n ddifrifol ar weddill eu bywydau, fel peidio byth â sicrhau morgais neu agor cyfrif banc.

#DontBeAMule

Codi ymwybyddiaeth o'r math hwn o dwyll, yr ymgyrch codi ymwybyddiaeth arian #DontBeAMule wedi dechrau ar draws Ewrop. Gyda deunydd codi ymwybyddiaeth, sydd ar gael i'w lawrlwytho mewn ieithoedd 25, bydd yr ymgyrch yn rhoi gwybod i'r cyhoedd sut mae'r troseddwyr hyn yn gweithredu, sut y gallant amddiffyn eu hunain a beth i'w wneud os byddant yn dioddef.

Am yr wythnos nesaf, bydd partneriaid rhyngwladol o awdurdodau gorfodi'r gyfraith a barnwrol, ynghyd â sefydliadau ariannol, yn cefnogi'r ymgyrch ar lefel genedlaethol.

Ydych chi'n meddwl y gallech chi gael eich defnyddio fel mul? Gweithredu nawr cyn ei bod yn rhy hwyr: rhoi'r gorau i drosglwyddo arian a rhoi gwybod i'ch banc a'ch heddlu cenedlaethol ar unwaith.

Dilynwch ymgyrch atal EMMA yma

Europol ac EC3 Twitter, Facebook, Instagram, Youtube ac LinkedIn

Twitter @EBFeu EBF, Facebook ac LinkedIn

#DontBeaMule

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Trosedd, EU, gwyngalchu arian, Gwyngalchu arian

Sylwadau ar gau.