Mae ASEau eisiau cyllid uchelgeisiol ar gyfer #CrossBorderProjects i gysylltu pobl

| Rhagfyr 6, 2018

Dylai cydlyniant economaidd a chymdeithasol a chydweithredu mewn rhanbarthau ffiniau cyfagos gael y cymorth mwyaf posibl, yn ôl y Pwyllgor Datblygu Rhanbarthol.

Yn y bleidlais yr wythnos hon, argymhellodd ASEau ychwanegu € 2.73 biliwn ychwanegol i glustnodi cyfanswm o € 11.16bn ar gyfer cydweithredu tiriogaethol Ewropeaidd (Interreg), i'w ariannu trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF), Cronfa Gymdeithasol Ewrop ( ESF +) a'r Gronfa Cydlyniant ar gyfer y cyfnod rhaglennu 2021-2027.

Mae'r pwyllgor yn argymell dyrannu:

  • € 7.5 bn (67.16%) i gydweithrediad trawsffiniol;
  • € 1.97bn i gyd (17.68%) ar gyfer cydweithrediad trawswladol;
  • € 357.3 miliwn i gyd (3.2%) ar gyfer cydweithrediad rhanbarthau mwyaf eithafol;
  • € 365m i gyd (3.27%) ar gyfer cydweithrediad rhyng-ranbarthol, a;
  • € 970m (8.69%) i'r fenter newydd ar fuddsoddiadau arloesi rhyng-ranbarthol.

Rhoddir sylw arbennig i fusnesau bach a chanolig a phrosiectau bach

Dylid annog ceisiadau ar gyfer People2people a phrosiectau bach sy'n cynnwys busnesau bach a chanolig trwy gael gwared â rhwystrau gweinyddol a symleiddio mynediad at gyllid.

Dylai'r gyfradd gyd-ariannu uchaf ar gyfer prosiectau gael ei osod yn 80% - 10% yn fwy na'r hyn a gynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd i ddechrau.

"Mae Interreg yn symbol pwysig yn erbyn y cysyniad o ynysu ac ar gyfer cydweithrediad ymhlith cymdogion. Rydyn ni am gael gwared ar rwystrau ffin - gan gynnwys, yn anad dim, y rhai ym meddyliau pobl. Dylai rhanbarthau'r ffin ddod yn fannau cymunedol lle mae Ewrop yn dod yn realiti diriaethol ym mywyd pob dydd. Dyma'r hyn y mae'r rhaglen Interreg yn ein galluogi i wneud, "meddai rapporteur y Senedd Pascal Arimont (EPP, BE).
Y camau nesaf

Mabwysiadwyd y testun gyda phleidleisiau 23 i 0 a dim ymataliadau a chaiff ei gyflwyno ar gyfer pleidlais yn y cyfarfod llawn ym mis Ionawr i gael mandad ar gyfer trafodaethau gyda'r Cyngor.

Cefndir

Rôl Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) yw cyfrannu at leihau anghysondebau rhwng y lefelau datblygu yn y gwahanol ranbarthau ac i gefnogi'r rhanbarthau lleiaf ffafriol, ymhlith y mae sylw arbennig i'w dalu i ranbarthau trawsffiniol, ardaloedd gwledig, ardaloedd yr effeithir arnynt gan drosglwyddo diwydiannol, ardaloedd â dwysedd poblogaeth isel, ynysoedd a rhanbarthau mynydd. Pwrpas y penderfyniad yw gosod y darpariaethau penodol ar gyfer nod cydweithredu tiriogaethol Ewrop (Interreg) a gefnogir gan yr ERDF ac offerynnau ariannu allanol ar gyfer y cyfnod 2021-2027.

Mwy o wybodaeth

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Senedd Ewrop

Sylwadau ar gau.