Y frwydr anobeithiol o #refwelwyr sy'n byw yn #Turkey

| Ionawr 10, 2019

Pan fydd ffoaduriaid yn ffoi rhag diflastod yr amodau yn eu gwlad-darddiad i Dwrci, maen nhw'n cario llawer mwy gyda hwy na gobeithion gwych am fywyd gwell. Yn anffodus, wedi bod yn rhy hawdd i gredu bod hwn yn gyfle i adael yr anawsterau sy'n eu gyrru allan a dod o hyd i ddigon o gysgod i bontio i'r wlad a fydd yn derfynol diogel-hafan. Yn wir, am geiswyr lloches sy'n ei wneud i Dwrci, anaml y mae hyn yn wir. Mae'r seibiant y maent wedi gobeithio amdano, yn aml yn dod yn llawer agosach at limbo swyno, prin-gynaliadwy - yn ysgrifennu Kave Taheri

Kave Taheri, newyddiadurwr

Er bod Twrci o dan amddiffyniad UNHCR, mae ffoaduriaid yn cyrraedd darganfod diffyg adnoddau mwyaf sylfaenol ar gyfer goroesi dynol. At hynny, mae'r sefyllfa wedi ehangu'n fawr ers i Gyfarwyddiaeth Gyffredinol Rheoli Mudo Twrcaidd (Göç İdaresi Genel Md) gael ei ddynodi i arolygu achosion lloches, (cychwynnodd y rhaglen hon i fynd i'r afael â chynyddu nifer y ceiswyr lloches a'r prinder staff gweinyddol).

Yn ôl UNHCR, 68.5 miliwn o bobl wedi eu dadleoli'n fwriadol ledled y byd, 40 miliwn o bobl wedi'u dadleoli yn fewnol, ffoaduriaid 25.4 miliwn (19.9 miliwn o dan orchymyn UNHCR, 5.4 miliwn o ffoaduriaid Palesteinaidd a gofrestrwyd gan UNRWA) a 3.1 miliwn o geiswyr lloches. Daeth 57% o ffoaduriaid ledled y byd o dair gwlad: Syria (6.3m), Afghanistan (2.6m), a De Sudan (2.4m)

Mae Twrci yn gartref i 3,611,834 Syrians (cyfanswm 5,652,186, gan gymryd i ystyriaeth ffoaduriaid Syria sy'n cael eu cofrestru yn y rhanbarth, mae'r cenedligrwydd hwn yn cynrychioli mwyafrif amlwg). Yn cynnwys gweddill y dadansoddiad yn ôl cenedligrwydd, mae yna, 170,000 Afghan, 142,000 Iraqi, 39,000 Iranian, 5,700 Somali, a 11,700 gwahanol wledydd eraill sy'n byw yn Nhwrci (cyfrifiad fel 31 Hydref 2018). Prosesu rhagarweiniol o achosion lloches, rhwng amser cofrestru, apwyntiad y cyfweliad a'r broses derbyn ffoaduriaid. Yn cymryd cryn dipyn o amser, ac nid yw hyn yn ystyried y llinell o bobl sy'n aros i gael eu prosesu yn y modd hwn wrth baratoi ar gyfer gwlad derfynol lloches (neu "Trydydd Gwlad"). Mae'r nifer fawr o faterion yn rhoi straen sylweddol ar gyfer ffoaduriaid / ceiswyr lloches yn ystod eu harhosiad dros dro yn Nhwrci.

Bydd torri'r hawliau dynol cyntaf ar waith Swyddfa'r UNHCR. Gall ceiswyr lloches ddisgwyl cael gwasgiad cylchdaith cain o Sbaeneg o ran eu credoau crefyddol a'u ideoleg wleidyddol adeg cofrestru yn y swyddfa. Er bod Erthygl 18 y Datganiad Cyffredinol o Hawliau Dynol yn datgan bod gan bawb yr hawl i ryddid meddwl, cydwybod a chrefydd, y pwrpas hwn i atal gweithdrefnau gwahaniaethol fel y rhain, mae Twrci yn anwybyddu'r cytundeb hwn yn ddifrifol wrth drin y boblogaeth fregus hon.

Mae ceiswyr lloches a ffoaduriaid (y rheiny y mae eu hachosion â statws ffoaduriaid swyddogol) yn dioddef o ddiogelwch swyddi hefyd. Yn bennaf, maen nhw'n cael eu neilltuo i weithio mewn swyddi menywod ("Black Work") mewn swyddi fel gweithiwr ffatri, golchi llestri, golchwr neu golchi golchi dillad gyda thâl ymylol, anghynaladwy. Heb fod angen caniatâd arbennig ar gyfer gwaith yn Nhwrci, gall y cyflogwyr fynd i ffwrdd â thalu ffoaduriaid yn gyflog annheg, llawer llai na byddant yn talu dinasyddion brodorol Twrci. Mae amodau gwaith grueling hefyd yn norm, dyddiau gwaith 10 i 15 awr, dim gwyliau misol, ac nid oes yswiriant iechyd, canlyniad net y ffactorau hyn sy'n gyfwerth â bywyd ychydig o ddiffyg gwasanaeth.

Ar hyn o bryd, mae trothwy wedi'i gyrraedd lle mae'r system caledi hon yn troi allan i drychineb hawliau dynol. Oherwydd diffyg amddiffyniad cyfreithiol i geiswyr lloches, gall cyflogwyr fanteisio ar y grŵp hwn sy'n agored i niwed y tu allan i'r disgwyliadau gwaith, gan fod yn gam-drin mewn ffyrdd eraill fel rhywiol. Oherwydd y diffyg hawliau i ffoaduriaid i weithio a natur anghyfreithlon eu gwaith, mae llawer o gyflogwyr sy'n gallu gwrthod talu ar ôl cwblhau'r swydd. Gallant wneud hyn yn ddi-rym oherwydd diffyg yswiriant llafur sy'n ceisio ceiswyr lloches, a dim ond os bydd yr heddlu yn darganfod y byddant yn cael eu dirwyo.

Nid oes cymorth ariannol ar gael i'r ceiswr lloches. Dim ond ar ôl cael ei dderbyn fel ffoadur, ac o dan amgylchiadau eithriadol, cynigir ychydig o fisoedd bychan i rai ffoaduriaid; Fodd bynnag, mae hyn ond yn ffracsiwn o'r hyn sydd ei angen ar gyfer tai a chynhaliaeth fach iawn. Er y gallai dinasydd arferol gyda rhagolygon swyddi gwael deithio o leiaf i ddod o hyd i swydd well efallai, nid yw'r rhyddid hwn ar gael i geiswyr lloches gan eu bod yn cael eu gwahardd rhag mynd i ddinasoedd eraill yn Nhwrci heb ganiatâd yr heddlu. Ar ben hynny, ni fydd y darlun hwn yn gwella yn y dyfodol agos gan fod ceiswyr lloches sy'n cyrraedd newydd ar ôl mis Medi yn gallu disgwyl aros mewn llinellau hir cyn derbyn cerdyn adnabod gan Gyfarwyddiaeth Gyfarwyddiaeth Rheoli Ymfudo Twrcaidd (Göç İdaresi Genel Md), gan eu marcio fel ffoaduriaid. Yn ystod yr arosiad hir hwn, ni allant rentu tŷ, prynu Cerdyn SIM, agor cyfrif banc, neu hyd yn oed ddal yswiriant.

Yn ychwanegol at y caledi sylfaenol hyn, ar gyfer y ffoaduriaid hynny sydd â chredoau ar y cyrion megis Cristnogaeth, Baha'i, Atheism neu Gomiwnyddiaeth neu sy'n gymwys fel statws LGBTQ, gall y sefyllfa fod yn ddifrifol, oherwydd oherwydd ethnigrwydd, rhywedd neu gyfeiriadedd rhywiol a diffyg anghyfreithlon cyflawn, mae'r grwpiau hyn yn dargedau hawdd ar gyfer triniaeth, yn amrywio o achosi trawiad difrifol i drais, gan gynnwys ymosodiad rhywiol, gan bobl leol Twrcaidd. Adroddwyd am nifer o achosion o fenywod ffoaduriaid a gafodd eu cam-drin neu eu treisio'n rhywiol, ac yn anffodus gan y gellid eu beio'n hawdd am yr ymosodiad, ni fyddant yn y pen draw yn debygol o adrodd am y digwyddiad er mwyn gwarchod eu "anrhydedd". At hynny, mae'r rhai sy'n ceisio lloches sy'n mynd i mewn i Dwrci trwy ffiniau anghyfreithlon yn cael eu hanafu'n aml gan smygwyr, mae eu heiddo personol yn cael eu dwyn ac yn cael eu dioddef gan fasnachwyr dynol cyn cyrraedd eu cyrchfan.

Beth bynnag fo brotestiadau, ymosodiadau a llwglyd gan y ffoaduriaid i godi ymwybyddiaeth o'r materion hyn, nid yn unig y mae'r swyddogion yn cynnig unrhyw gymorth i'r demograffig sydd wedi ei gyhuddo, ond mae protestwyr yn cael eu cosbi am leisio'r trallod hwn o gwbl.

Fel arfer, ar ôl protestiadau o'r fath, mae'r ffoaduriaid yn cael eu heithrio i ddinasoedd sydd â chyflyrau byw hyd yn oed mwy is-safonol, wedi'u cuddio o dan y ryg i rywun arall ddelio â nhw. Yn anffodus, nid yw'r Cenhedloedd Unedig yn gwneud ei waith wrth liniaru'r toriad hwn o hawliau dynol parhaus. Oherwydd lleoliad daearyddol strategol Twrci, mae'n magnet cryf i geiswyr lloches o Iran, Irac, Syria, Affganistan, Pacistan ac Affrica. Y tebygrwydd yw i'r sefyllfa aros yr un fath, neu gynyddu difrifoldeb os na fydd ymyrraeth adeiladol gan y Cenhedloedd Unedig yn digwydd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Hawliau Dynol, Twrci

Sylwadau ar gau.