Mae angen diwygio polisi gwrth-dwyll i wella'r frwydr yn erbyn twyll sy'n effeithio ar #EUBudget, meddai archwilwyr yr UE

| Ionawr 11, 2019

Rhaid i'r UE gamu i fyny ei frwydr yn erbyn twyll a dylai'r Comisiwn Ewropeaidd sicrhau arweinyddiaeth ac ailystyried rôl a chyfrifoldebau ei swyddfa gwrth-dwyll (OLAF), gan fod gan y system ymchwilio twyll gyfredol wendidau cynhenid, yn ôl adroddiad newydd gan yr Ewropeaidd Llys Archwilwyr. Ar hyn o bryd, nid oes gan y Comisiwn wybodaeth gynhwysfawr ar raddfa, natur ac achosion twyll. Mae hyn yn rhwystro atal twyll yn effeithiol yn erbyn cyllideb yr UE, dywed yr archwilwyr.

Mae twyll yn ffenomen cudd a chymhleth ac mae angen ymdrechion cynhwysfawr a systematig i ddiogelu buddiant ariannol yr UE yn erbyn twyll. Mae hwn yn gyfrifoldeb allweddol gan y Comisiwn Ewropeaidd. Asesodd yr archwilwyr a yw'r Comisiwn yn rheoli'r risg o weithgareddau twyllodrus sy'n niweidiol i gyllideb yr UE. Yn benodol, roeddent yn edrych ar y wybodaeth sydd ar gael ar raddfa, natur ac achosion twyll yng ngwariant yr UE. Archwiliwyd a yw fframwaith rheoli risg strategol y Comisiwn yn effeithiol ac a yw ymchwiliadau gweinyddol OLAF yn arwain at erlyniad ac adferiad.

Canfu'r archwilwyr nad oes gan y Comisiwn ddata cynhwysfawr a chymaradwy ar lefelau twyll a ganfyddir yng ngwariant yr UE. Ar ben hynny, nid yw wedi gwneud unrhyw asesiad o dwyll nas gwelwyd hyd yn hyn, na dadansoddiad manwl o'r hyn sy'n achosi actorion economaidd i gymryd rhan mewn gweithgareddau twyllodrus. Mae'r diffyg gwybodaeth hon yn lleihau gwerth ac effeithiolrwydd ymarferol cynlluniau'r Comisiwn i ddiogelu buddiannau ariannol yr UE yn erbyn twyll, dywed yr archwilwyr.

"Y canfyddiad ymhlith saith o bob deg o ddinasyddion yr UE yw bod twyll yn erbyn cyllideb yr UE yn digwydd yn aml yn aml, hyd yn oed os gallai'r sefyllfa fod yn wahanol. Yn anffodus, mae gweithgareddau gwrth-dwyll hyd yn hyn yn dal i fod yn annigonol, "meddai Juhan Parts, aelod Llys Archwilwyr Ewrop sy'n gyfrifol am yr adroddiad. "Mae'n bryd i weithredu go iawn: dylai'r Comisiwn sefydlu system effeithiol i atal, canfod a rhwystro twyllwyr. Diwygiad o OLAF fydd y prawf litmus ar gyfer ymrwymiad y Comisiwn i ymladd twyll. "

Mae'r archwilwyr yn dod i'r casgliad bod y system bresennol, lle mae ymchwiliad gweinyddol OLAF o amheuaeth o dwyll yn cael ei ddilyn gan ymchwiliad troseddol ar lefel genedlaethol, yn cymryd llawer o amser ac yn gwneud erlyniad yn llai tebygol. Ar gyfartaledd, achosion 17 y flwyddyn lle gwnaeth OLAF argymhellion - mae llai na hanner yr holl achosion o'r fath - wedi arwain at erlyn amheuaeth o dwyllwyr. At hynny, mae'r archwilwyr yn pwysleisio nad yw adroddiadau terfynol OLAF mewn nifer o achosion yn darparu digon o wybodaeth i gychwyn adfer arian yr UE a dalwyd yn ormodol. Rhwng 2012 a 2016, dim ond am 15% o'r cyfanswm a argymhellwyd a adferwyd yn unig.

Mae'r archwilwyr yn ystyried sefydlu cam Swyddfa'r Erlynydd Cyhoeddus Ewropeaidd (EPPO) yn y cyfeiriad cywir, ond maent yn rhybuddio bod y rheoliad EPPO presennol yn peri sawl risg. Mae un o'r prif faterion yn ymwneud â chanfod ac ymchwilio, a fydd yn dibynnu'n drwm ar awdurdodau cenedlaethol. Fodd bynnag, nid yw'r rheoliad yn sefydlu unrhyw fecanwaith sy'n galluogi EPPO i annog aelod-wladwriaethau i ddyrannu'r adnoddau sydd eu hangen i ymchwilio'n rhagweithiol i dwyll yng ngwariant yr UE.

Er mwyn sicrhau canlyniadau gwell wrth fynd i'r afael â thwyll yn erbyn buddiannau ariannol yr UE, mae'r archwilwyr yn argymell y dylai'r Comisiwn Ewropeaidd:

  • Sefydlu system adrodd a mesur twyll gadarn, gan ddarparu gwybodaeth ar raddfa, natur ac achosion sylfaenol twyll;
  • yn cyfeirio yn glir at reoli risg twyll ac atal mewn portffolio un Comisiynydd a mabwysiadu strategaeth gwrth-dwyll a adnewyddwyd yn seiliedig ar ddadansoddiad risg cynhwysfawr;
  • dwysáu ei weithgareddau atal twyll ac offer, a;
  • ailystyried rôl a chyfrifoldebau OLAF yng ngoleuni sefydlu'r EPPO ac yn cynnig rōl strategol a goruchwylio gan OLAF yn achos gwrth-dwyll yr Undeb Ewropeaidd.

Mae twyll yn cyfeirio at unrhyw weithred neu anwybyddiaeth bwriadol a gynlluniwyd i dwyllo eraill, gan arwain at y dioddefwr sy'n dioddef colled a'r sawl sy'n cyflawni cyflawniad. Mae twyll sy'n ymwneud â chronfeydd cyhoeddus yn aml yn gysylltiedig â llygredd, sy'n cael ei ddeall yn gyffredinol fel unrhyw weithred neu hepgoriad sy'n cam-drin awdurdod swyddogol, neu'n ceisio peri cam-drin awdurdod swyddogol, er mwyn cael budd-dal diangen.

Mae gan y Comisiwn a'r aelod-wladwriaethau gyfrifoldeb ar y cyd i ddiogelu buddiannau ariannol yr UE yn erbyn twyll a llygredd. Ar hyn o bryd, swyddfa gwrth-dwyll Ewrop (OLAF) yw corff gwrth-dwyll allweddol yr UE. Mae'n cyfrannu at ddylunio a gweithredu polisi gwrth-dwyll y Comisiwn ac mae'n cynnal ymchwiliad gweinyddol i dwyll yn erbyn cyllideb yr UE. Erbyn diwedd 2020, bydd Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewropeaidd (EPPO) yn dechrau gweithredu, gyda phwerau i erlyn troseddau yn erbyn buddiannau ariannol yr UE yn Aelod-wladwriaethau 22.

Ar 22 Tachwedd 2018, cyhoeddodd yr ECA Barn ar y diwygiad arfaethedig o OLAF o ran ei gydweithrediad â Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewropeaidd (EPPO) yn y dyfodol ac effeithiolrwydd ei ymchwiliadau. Ar yr un pryd, cyhoeddwyd Barn ar y cynlluniau ar gyfer y rhaglen Anti-Twyll nesaf yr UE hefyd.

Mae'r ECA yn cyflwyno ei adroddiadau arbennig i Senedd Ewrop a Chyngor yr UE, yn ogystal ag i bartïon eraill â diddordeb megis seneddau cenedlaethol, rhanddeiliaid diwydiant a chynrychiolwyr cymdeithas sifil. Mae mwyafrif helaeth yr argymhellion a wnawn yn ein hadroddiadau yn cael eu rhoi ar waith. Mae'r lefel uchel hon o fanteisio'n tanlinellu budd ein gwaith i ddinasyddion yr UE.

Adroddiad arbennig 01 / 2019 Ymladd twyll yng ngwariant yr UE: mae angen gweithredu ar gael ar wefan ECA yn 23 ieithoedd yr UE.

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Llys Archwilwyr Ewrop