Mae pleidlais Senedd Ewrop yn rhoi dyfodol pysgota Môr y Canoldir ar y llinell yn dweud #Oceana

| Ionawr 11, 2019

Mae Senedd Ewrop wedi pleidleisio i fabwysiadu'r cynllun aml-flynyddol cyntaf erioed ar gyfer pysgota ym Môr y Môr Canoldir, ond gwrthododd y mesurau cadwraeth angenrheidiol a fyddai'n datrys argyfwng gorbysgota'r rhanbarth, lle mae dros 80% o stociau'n cael eu gorbwysleisio ac mae rhai mewn perygl o ddymchwel. Mae canlyniad heddiw yn golygu ASEau yn Senedd Ewrop Y Pwyllgor ar Pysgodfeydd (PECH) wedi gorfodi eu dyletswydd i orffen gorfysgota gan 2020 ar y diweddaraf, a gymeradwywyd yn ôl yn 2013 o dan y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin sy'n rhwymo'n gyfreithiol (CFP).

Mewn ymateb, rhyddhaodd Lasse Gustavsson, cyfarwyddwr gweithredol Oceana Europe, y datganiad canlynol: "Nid yw Aelodau Senedd Ewrop nid yn unig yn tanseilio'r gyfraith, ond maent hefyd yn peryglu dyfodol pysgota yn y Gorllewin Môr y Canoldir. Gyda'r cynllun fel y mae'n sefyll nawr, bydd llai o bysgod Môr y Canoldir ar y byrddau yn Ffrainc, yr Eidal a Sbaen, bydd llai o swyddi yn y diwydiant pysgota a bydd dulliau pysgota dinistriol yn parhau i ddinistrio'r cefnforoedd a'r bywyd morol. Os yw Senedd Ewrop am gynnal y gyfraith, ni fydd ganddynt unrhyw opsiwn arall cyn bo hir na chasglu pysgodfeydd er mwyn osgoi cwympo stociau pysgod na ellir eu gwrthdroi. Sut byddant yn esbonio hynny i'w dinasyddion? "

Mae wyth allan o ddeg o stociau pysgod yn is-ranbarth y Gorllewin yn y Môr Canoldir wedi'u gor-orchuddio, gan gynnwys rhywogaethau pwysig fel gwenith, mwdlod a berdys. Ar wahân i ganiatáu gorfysgod difrifol i barhau yn Môr y Canoldir, roedd y mesurau allweddol canlynol hefyd gwrthod:

  • Cyfyngu'r carthffosiaeth waelod, y dechneg pysgota mwyaf dinistriol, trwy gynyddu'r parth di-drawl trwy gydol y flwyddyn gyfan o ddyfnder o fetrau 50 i fesuryddion 100 o leiaf, lle mae crynswth pysgod ifanc a chynefinoedd morol sensitif i'w cael. Pleidleisiodd yr ASEau ar eithriadau i'r darpariaethau hyn, gan adael ecosystemau a waelwyd yn wael yn wael, gan ganiatáu i "fusnes fel arfer" ar gyfer gwaelodion diwydiannol gwaelod a rhoi pysgodwyr celfyddydol ar effaith isel ar golled.
  • Gosod ymdrech pysgota yn unol â chyngor gwyddonol er mwyn adfer a chynnal stociau pysgod ar lefelau cynaliadwy. Mae ASEau ond yn barod i leihau'r 'ymdrech pysgota' yng Ngorllewin y Môr y Canoldir hyd at 10% yn unig y flwyddyn, er gwaethaf rhai stociau, fel gwenyn, angen gostyngiad 90% oherwydd ei gyflwr beirniadol. Ar yr un pryd, cynyddwyd yr uchafswm o oriau pysgota awdurdodedig y dydd (o 12 i 18 oriau), gan gynyddu pwysau pysgota yn hytrach na'i leddfu.
  • Cyflwyno system terfynau dal fel diogelu yn y dyfodol rhag ofn bod rheolau rheoli pysgod yn methu ag ailadeiladu stociau i lefelau cynaliadwy ac os yw gwyddonwyr yn argymell gwneud hynny.
  • Gan gymhwyso'r egwyddor ragofalus a lliniaru atal rhag pysgodfeydd, Gwrthododd ASEau ddarpariaethau i fynd i'r afael â chasgliadau achlysurol o rywogaethau a warchodir a symudwyd mesurau cadwraeth ar gyfer stociau pysgod y mae data gwael neu ddim yn bodoli amdanynt.

Mae Oceana hefyd yn pryderu'n gryf y bydd cynllun aml-flynyddol y Gorllewin Môr y Canoldir yn cael ei drafod yn uniongyrchol gyda Chyngor yr UE yn yr wythnosau nesaf - mewn proses anemocrataidd o'r enw 'trilogues' - a heb bleidlais yn y Cyfarfod Llawn yn Senedd Ewrop, sef ymadawiad dadleuol o'r weithdrefn arferol.

Dysgwch fwy: Gorllewin y Canoldir. Argyfwng gorgyffwrdd: gweithredu nawr, neu ei golli am byth

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, Cynhadledd y Rhanbarthau Morol Ymylol Ewrop (CPMR), EU, bysgota anghyfreithlon, Oceana, gorbysgota