Mae pleidlais Senedd Ewrop yn rhoi dyfodol pysgota Môr y Canoldir ar y llinell yn dweud #Oceana

| Ionawr 11, 2019

Mae Senedd Ewrop wedi pleidleisio i fabwysiadu'r cynllun amlflwydd cyntaf erioed ar gyfer pysgota ym Môr y Canoldir Gorllewinol, ond gwrthododd y mesurau cadwraeth angenrheidiol a fyddai'n gosod argyfwng gorbysgota'r rhanbarth, lle mae dros 80% o stociau yn cael eu gorboblogi a rhai mewn perygl o gwympo. Mae canlyniad heddiw yn golygu ASEau yn Senedd Ewrop Y Pwyllgor ar Pysgodfeydd (PECH) wedi diystyru eu dyletswydd i ddod â gorbysgota i ben gan 2020 fan bellaf, ac fe'u cymeradwywyd yn ôl yn 2013 o dan y Polisi Pysgodfeydd Cyffredin (PPC) sy'n gyfreithiol rwymol.

Mewn ymateb, rhyddhaodd Lasse Gustavsson, cyfarwyddwr gweithredol Oceana Europe, y datganiad canlynol: “Mae aelodau Senedd Ewrop nid yn unig yn tanseilio'r gyfraith, ond maent hefyd yn peryglu dyfodol pysgota yng Ngorllewin y Canoldir. Gyda'r cynllun fel y mae ar hyn o bryd, bydd llai o bysgod Môr y Canoldir ar y byrddau yn Ffrainc, yr Eidal a Sbaen, bydd llai o swyddi yn y diwydiant pysgota a dulliau pysgota dinistriol yn parhau i ddinistrio'r cefnforoedd a bywyd morol. Os yw Senedd Ewrop eisiau cynnal y gyfraith, ni fydd ganddynt ddewis arall yn fuan na chau pysgodfeydd er mwyn osgoi cwymp gwrthdroadwy stociau pysgod. Sut y byddant yn esbonio hynny i'w dinasyddion? ”

Mae wyth allan o ddeg o stociau pysgod yn is-ranbarth Gorllewinol Môr y Canoldir yn cael eu gor-bysgota, gan gynnwys rhywogaethau pwysig fel gwair, tomwellt a berdys. Ar wahân i ganiatáu gorbysgota difrifol i barhau ym Môr y Canoldir, roedd y mesurau allweddol canlynol hefyd gwrthod:

  • Cyfyngu ar dreillio gwaelod, y dechneg bysgota ddinistriol fwyaf, drwy gynyddu'r parth di-drafferth drwy gydol y flwyddyn o ddyfnder o 50 metr io leiaf XMUMX metr, lle ceir hyd i bysgod ifanc a chynefinoedd morol sensitif. Pleidleisiodd ASEau ar eithriadau i'r darpariaethau hyn, gan adael ecosystemau heb eu hamddiffyn yn wael, gan ganiatáu ar gyfer “busnes-fel-arfer” ar gyfer treillwyr gwaelod diwydiannol a rhoi pysgotwyr artisanal effaith isel ar golled.
  • Gosod ymdrech bysgota yn unol â chyngor gwyddonol er mwyn adfer a chynnal stociau pysgod ar lefelau cynaliadwy. Dim ond blwyddyn y mae ASEau yn barod i leihau swm yr 'ymdrech bysgota' yng Ngorllewin y Canoldir hyd at 10% y flwyddyn yn unig, er gwaethaf rhai stociau, fel moch daear, sydd angen gostyngiad o 90% oherwydd ei gyflwr critigol. Ar yr un pryd, cynyddwyd y nifer uchaf o oriau pysgota awdurdodedig y dydd (o 12 i 18 awr), gan gynyddu pwysau pysgota yn hytrach na'i leddfu.
  • Cyflwyno system terfynau dal fel diogelwch yn y dyfodol rhag ofn i reolau rheoli pysgota fethu ag ailadeiladu stociau i lefelau cynaliadwy ac os yw gwyddonwyr yn argymell gwneud hynny.
  • Cymhwyso'r egwyddor ragofalus a gil-dal pysgodfeydd lliniarol, Gwrthododd ASEau ddarpariaethau i fynd i'r afael â dalfeydd achlysurol rhywogaethau a warchodir a dileu'r mesurau cadwraeth ar gyfer stociau pysgod lle mae data gwael neu ddim data yn bodoli.

Mae Oceana hefyd yn bryderus iawn y bydd cynllun amlflwydd Môr y Gorllewin y Canoldir yn awr yn cael ei negodi'n uniongyrchol gyda Chyngor yr UE yn yr wythnosau nesaf - mewn proses annemocrataidd a elwir yn 'drilogues' - a heb bleidlais yn y Cyfarfod Llawn yn Senedd Ewrop, sef gwyriad dadleuol o'r weithdrefn arferol.

Dysgwch fwy: Gorllewin Môr y Canoldir. Argyfwng gorbysgota: gweithredu nawr, neu ei golli am byth

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, Cynhadledd y Rhanbarthau Morol Ymylol Ewrop (CPMR), EU, bysgota anghyfreithlon, Oceana, gorbysgota

Sylwadau ar gau.