#Venezuela crisis: Mae'r UE yn annog cymorth dyngarol ychwanegol

| Chwefror 6, 2019

Gan fod llawer o bobl yn parhau i ddioddef o'r argyfwng economaidd-gymdeithasol ddifrifol yn Venezuela, mae'r Comisiwn wedi dyrannu cymorth dyngarol ychwanegol o € 5 miliwn i helpu'r rhai sydd fwyaf mewn angen. Mae hyn yn ychwanegol at y cymorth dyngarol sy'n gyfanswm o € 34m ar gyfer yr argyfwng yn 2018 yn unig.

"Mae helpu'r bobl sydd mewn angen Venezuelan yn flaenoriaeth i'r Undeb Ewropeaidd. Rydym yn cynyddu ein cymorth brys i helpu'r rhai mwyaf bregus sydd heb fynediad i fwyd, meddyginiaeth a gwasanaethau sylfaenol ac wedi gorfod gadael eu cartrefi. Byddwn hefyd yn parhau i gefnogi cymunedau Venezuelans a gwesteion mewn gwledydd cyfagos. "Meddai'r Comisiynydd Rheoli Dynoliaethol a Chrisis Christos Stylianides.

Er mwyn helpu i hwyluso cymorth dyngarol i bartneriaid ar lawr gwlad, mae'r UE yn bwriadu agor swyddfa ddyngarol yn Caracas.

Mae cefnogaeth yr UE yn cynnwys darparu gofal iechyd brys, mynediad i ddŵr diogel a glanweithdra yn ogystal ag i addysg. Bydd yn mynd i'r afael ymhellach â diogelu, cysgod, bwyd a anghenion maeth y boblogaeth.

Ymwelodd y Comisiynydd Stylianides â Colombia yn Mawrth y llynedd a theithiodd i'r ffin ddwyreiniol â Venezuela a phont Simon Bolivar, a grybwyllwyd gan filoedd o ymfudwyr yn ddyddiol.

Cefndir

Mae Venezuela yn wynebu ei bumed flwyddyn o ddirwasgiad economaidd parhaus a hyperinflation. Mae'r argyfwng wedi achosi cwymp y systemau iechyd ac addysg, prinder bwyd a meddyginiaethau, trais ac ansicrwydd. Mae achosion o glefydau a gafodd eu dileu o'r blaen, gan gynnwys y frech goch, diftheria a malaria, wedi dychwelyd. Mae cyfraddau maeth maeth, yn enwedig ymysg plant, yn feirniadol. Ynghyd â phlant, menywod, pobl hŷn a phoblogaethau cynhenid ​​yw'r mwyaf yr effeithir arnynt.

Yn ogystal, mae'r argyfwng presennol wedi sbarduno dadleoliadau poblogaeth heb ei debyg yn ôl UNHCR-IOM dros 1 miliwn o Venezuelans sy'n chwilio am loches yng Ngholombia, o gwmpas 506,000 ym Mheriw, a 221,000 yn Ecuador. Mae llawer mwy wedi ffoi i'r Caribî a Chanol America. Dyma'r llif mudol mwyaf a gofnodwyd erioed yn America Ladin.

Mwy o wybodaeth

Cymorth dyngarol yr UE yn Ne America

Lluniau o'r Comisiynydd Stylianides yn Colombia (Mawrth 2018)

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, Trychinebau, EU, Cronfa Undod Undeb Ewropeaidd, cymorth dyngarol, cyllid dyngarol, venezuela

Sylwadau ar gau.