Gweithredu allanol: Mwy o arian ar gyfer # HumanRights, #Development and #ClimateChange

| Mawrth 8, 2019

Dylai cyllid gweithredu allanol yr UE gefnogi nodau datblygu, hinsawdd ac amgylcheddol, a hyrwyddo democratiaeth, rheol y gyfraith a hawliau dynol, dywed ASEau.

Mae'r pwyllgorau Materion Tramor a Datblygu wedi mabwysiadu eu safbwynt ar y cyd ar y cynnig arfaethedig Offeryn Cymdogaeth, Datblygiad a Chydweithrediad Rhyngwladol (NDICI).

Byddai'r offeryn ariannol newydd, unwaith y bydd gweinidogion y Senedd a'r UE wedi cytuno arno, yn sianelu cyfran fwyaf o gronfeydd gweithredu allanol yr UE, gyda chyllideb arfaethedig o € 93.154 biliwn mewn prisiau cyfredol ar gyfer y cyfnod 2021-2027, sef cynnydd o bron i € 4bn o'i gymharu i gynnig Comisiwn yr UE.

Mae'r NDICI yn cyfuno'r rhan fwyaf o offerynnau cyllido allanol cyfredol yr UE, gan gynnwys y Gronfa Datblygu Ewropeaidd, yn un offeryn eang. Unwaith y bydd mewn grym, dyma fydd prif arf yr UE i feithrin cydweithrediad â gwledydd y tu allan i'r UE yn y gymdogaeth a thu hwnt, ac i weithredu ei ymrwymiadau rhyngwladol sy'n deillio o Nodau Datblygu Cynaliadwy 2030 a Chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd. Yn bendant, mae ASEau yn cynnig y dylai 45% o gronfeydd NDICI gefnogi amcanion hinsawdd ac amgylcheddol.

Byddai'r offeryn newydd hefyd yn sefydlu fframwaith (y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Mwy) ar gyfer buddsoddiadau allanol a fwriadwyd i godi adnoddau ariannol ychwanegol ar gyfer datblygu cynaliadwy gan y sector preifat.

Cronfeydd wedi'u hatal os caiff democratiaeth neu reol y gyfraith ei thorri

Mae ASEau yn ystyried hyrwyddo democratiaeth, y rheol gyfreithiol a pharch i hawliau dynol fod yn amcanion canolog gweithredu allanol yr UE. Felly dylai gwledydd sy'n cefnu ar yr ardaloedd hynny wynebu cael eu hariannu yn yr UE yn cael eu hatal, medd ASEau.

Ar ben hynny, mae ASEau yn bwriadu cynyddu'r arian ar gyfer gweithgareddau hawliau dynol a democratiaeth ledled y byd io leiaf € 2bn. O ystyried y lle sy'n crebachu ar gyfer cymdeithas sifil ledled y byd, maent am gynyddu cyllid yr UE ar gyfer sefydliadau cymdeithas sifil i € 2.2bn, gyda € 0.5bn ychwanegol i fynd i awdurdodau lleol.

Mwy o reolaeth wleidyddol a llywodraethu gwell

Tra'n cydnabod yr angen am fwy o hyblygrwydd wrth reoli offerynnau gweithredu allanol yr UE, mae ASEau am gydbwyso hyn â mwy o reolaeth seneddol, yn ogystal â darpariaethau llywodraethu ac atebolrwydd cryfach ar gyfer rhaglennu a gweinyddu cronfeydd.

Cymeradwywyd y testun gan bleidleisiau 46 o blaid, gyda chwech yn erbyn a 10 yn ymatal.

Y camau nesaf

Bydd y cyfarfod llawn yn pleidleisio ar y testun yn ystod sesiwn lawn Mawrth 25-28 ym Strasbourg. Er mwyn dod i rym, byddai'r NDICI arfaethedig wedyn

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, Newid yn yr hinsawdd, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Llys Hawliau Dynol Ewrop (ECHR), Senedd Ewrop, Hawliau Dynol, Hawliau Dynol, cymorth dyngarol, cyllid dyngarol

Sylwadau ar gau.