Gweithredu allanol: Mwy o arian ar gyfer # HumanRights, #Development and #ClimateChange

| Mawrth 8, 2019

Dylai cyllid gweithredu allanol yr UE gefnogi nodau datblygu, hinsawdd ac amgylcheddol, a hyrwyddo democratiaeth, rheol y gyfraith a hawliau dynol, dywed ASEau.

Mae'r pwyllgorau Materion Tramor a Datblygu wedi mabwysiadu eu sefyllfa ar y cyd ar y cynnig Offeryn Cydweithrediad Cymdogaeth, Datblygu a Rhyngwladol (NDICI).

Byddai'r offeryn ariannol newydd, ar ôl cytuno gan weinidogion y Senedd a'r Undeb Ewropeaidd, yn sianelu cyfran y llew o gronfeydd gweithredu allanol yr UE, gyda chyllideb arfaethedig o € 93.154 biliwn yn y prisiau cyfredol ar gyfer y cyfnod 2021-2027, cynnydd o bron i € 4bn o'i gymharu i gynnig Comisiwn yr UE.

Mae'r NDICI yn cyfuno'r rhan fwyaf o offerynnau cyllido allanol cyfredol yr UE, gan gynnwys y Gronfa Datblygu Ewropeaidd, i mewn i un offeryn eang. Unwaith y byddant mewn grym, bydd yn brif offeryn yr UE i feithrin cydweithrediad â gwledydd nad ydynt yn rhan o'r UE yn y gymdogaeth a thu hwnt, ac i weithredu ei ymrwymiadau rhyngwladol sy'n deillio o Nodau Datblygu Cynaliadwy 2030 a Chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd. Yn gryno, mae'r ASEau yn cynnig y dylai 45% o gronfeydd NDICI gefnogi amcanion yr hinsawdd ac amgylcheddol.

Byddai'r offeryn newydd hefyd yn sefydlu fframwaith (y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Mwy) ar gyfer buddsoddiadau allanol a fwriadwyd i godi adnoddau ariannol ychwanegol ar gyfer datblygu cynaliadwy gan y sector preifat.

Cronfeydd wedi'u hatal os torrir democratiaeth neu reolaeth gyfraith

Mae ASEau yn ystyried hyrwyddo democratiaeth, rheol y gyfraith a pharch i hawliau dynol fod yn amcanion canolog gweithredu allanol yr UE. Felly, dylai gwledydd sy'n gwrthsefyll yn yr ardaloedd hynny wynebu cael eu hatal yn yr Undeb Ewropeaidd, dywed ASE.

Ar ben hynny, mae ASEau yn bwriadu cynyddu'r arian ar gyfer hawliau dynol a gweithgareddau democratiaeth ledled y byd i € 2bn o leiaf. O gofio'r lle crebachu ar gyfer cymdeithas sifil ledled y byd, maent am gynyddu cyllido'r UE ar gyfer sefydliadau cymdeithas sifil i € 2.2bn, gyda € 0.5bn ychwanegol i fynd i awdurdodau lleol.

Mwy o reolaeth wleidyddol a llywodraethu gwell

Wrth gydnabod yr angen am fwy o hyblygrwydd wrth reoli offerynnau gweithredu allanol yr UE, mae ASEau am gydbwyso hyn gyda mwy o reolaeth seneddol, yn ogystal â darpariaethau llywodraethu ac atebolrwydd cryfach ar gyfer rhaglennu a gweinyddu arian.

Cymeradwywyd y testun gan bleidleisiau 46 o blaid, gyda gwrthdaro chwech yn erbyn ac 10.

Y camau nesaf

Bydd y cyfarfod llawn yn pleidleisio ar y testun yn ystod sesiwn lawn 25-28 Mawrth yn Strasbwrg. Er mwyn dod i rym, byddai'r NDICI arfaethedig wedyn

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, Newid yn yr hinsawdd, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Llys Hawliau Dynol Ewrop (ECHR), Senedd Ewrop, Hawliau Dynol, Hawliau Dynol, cymorth dyngarol, cyllid dyngarol