#SeasonalTimeChange - A allai newid rhwng diwedd yr haf a'r gaeaf yn 2021?

| Mawrth 8, 2019
Dyn yn addasu amser cloc ASEau yn ôl yn dod â newid cloc ddwywaith y flwyddyn i ben yn 2021- © AP Images / European Union-EP

Cefnogwyd cynigion i ddod â newidiadau cloc ddwywaith y flwyddyn o 2021 i ben gan y Pwyllgor Trafnidiaeth a Thwristiaeth yr wythnos hon.

Mae'r Pwyllgor Trafnidiaeth yn cynnig y dylai'r newid cloc ar y Sul olaf ym mis Mawrth 2021 fod yr un olaf i wledydd yr UE sy'n penderfynu cadw eu hamser yn yr haf yn barhaol. Gallai aelod-wladwriaethau y mae'n well ganddynt gadw eu hamser safonol, a elwir hefyd yn 'amser y gaeaf', newid y clociau am y tro olaf ar y Sul olaf ym mis Hydref 2021.

Cefnogwyd yr adroddiad drafft, gan bleidleisiau 23 o blaid 11 yn erbyn, cynnig gan y Comisiwn i ddod â newid amser tymhorol i ben, ond gohiriwyd y dyddiad dechrau o 2019 i 2021. Ni fyddai hyn yn addasu hawl gwledydd yr UE i benderfynu ar eu hamser safonol.

Diogelu'r farchnad sengl

Mae ASEau y Pwyllgor Trafnidiaeth hefyd am i wledydd yr UE gydlynu unrhyw newidiadau a wnânt gyda'i gilydd. Dylai'r Comisiwn asesu penderfyniad aelod-wladwriaeth i newid ei amser safonol i sicrhau nad yw cymhwyso amser yr haf mewn rhai gwledydd ac amser y gaeaf mewn eraill yn amharu ar weithrediad y farchnad fewnol.

Os bydd y Comisiwn yn penderfynu y gallai'r trefniadau amser a ragwelir amharu'n sylweddol ac yn barhaol ar weithrediad priodol y farchnad sengl, gall gyflwyno cynnig i ohirio dyddiad gweithredu'r gyfarwyddeb hyd at uchafswm o 12 mis a chyflwyno cynnig deddfwriaethol newydd.

Y camau nesaf

Bydd y testun, ar ôl iddo gael ei gymeradwyo gan y Senedd lawn, yn ffurfio safbwynt yr ASEau ar gyfer trafodaethau gyda Chyngor y Gweinidogion.

Cefndir

Gan gyfeirio at astudiaethau gwyddonol yn dangos effeithiau negyddol ar iechyd pobl a nifer o bryderon a fynegwyd gan fentrau dinasyddion, mewn 2018 ym mis Chwefror penderfyniad galwodd y Senedd ar y Comisiwn i gynnal “asesiad trylwyr o'r gyfarwyddeb trefniadau amser haf cyfredol ac, os oes angen, llunio cynnig ar gyfer ei adolygu”.

Mewn ymateb, trefnodd y Comisiwn ymgynghoriad cyhoeddus yn ystod haf 2018, a dderbyniodd ymatebion 4.6 miliwn, yr oedd 84% ohonynt o blaid dileu'r newidiadau cloc ddwywaith y flwyddyn, tra bod 16 eisiau eu cadw. Ar 12 Medi 2018, cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd a cynnig ar gyfer terfynu newidiadau amser tymhorol.

Yn gyntaf unodd yr UE y trefniadau ar gyfer yr haf yn 1980, er mwyn sicrhau dull cyson o newid amser o fewn y farchnad sengl, tan hynny, roedd arferion ac amserlenni'r haf yn wahanol. Mae'r gyfarwyddeb trefniadau amser haf gyfredol yn ei gwneud yn ofynnol i wledydd yr UE newid i amser haf ar ddydd Sul olaf mis Mawrth ac yn ôl i amser safonol ar ddydd Sul olaf mis Hydref.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Senedd Ewrop

Sylwadau ar gau.