Cysylltu â ni

Lles anifeiliaid

Mae diwydiant byd-eang #fur yn datgan rhyfel ar grwpiau #animalrights dros fideo "ffug" sy'n dangos anifail yn berffaith yn fyw

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae masnach ffwr, sy'n werth $ 30 biliwn y flwyddyn yn beio fideo am waharddiadau ffwr ffasiwn. Mae'r fasnach ffwr fyd-eang yn taro'n ôl yn erbyn honiadau bod anifeiliaid yn cael eu croenio'n fyw i'w pelenni gyflenwi'r diwydiant ffasiwn.

Mae tîm o brif gyfreithwyr ac ymgynghorwyr cyfryngau wedi cael ei llogi i "ffrwydro'r chwedl" y tynnir ffwr oddi wrth anifeiliaid.

hysbyseb

Aeth y fideo 2009 yn firaol pan ddangosodd ef yn fanwl am ragor o racwn yn cael ei gwisgo'n fyw ar gyfer ei ffwr.

Ond mae ymchwilwyr a gyflogir gan y Fur International Federation (IFF) yn dweud eu bod wedi darganfod tystiolaeth ddamniol bod y fideo yn syfrdanol.

hysbyseb

Ac maent wedi rhyddhau ffilm ddogfen sy'n amlygu'r sawl sy'n euog o blaid y prif gynllwyn rhyngwladol i ddinistrio enw da masnach y ffwr.

Cynhyrchwyd y ddogfen gan uwch gynhyrchydd wedi ymddeol ar gyfer newyddion ITV yn y DU, a oedd yn gyfrifol am rai o'r cipiau mwyaf darlledwyr y darlledwr mewn gyrfa blwyddyn 20.

Mae'r fideo anhygoel, 2009, wedi'i bennawdu, yn achosi 'Chwil syfrdanol o fewn ffermydd ffwr Tsieineaidd' yn achosi diddymiad cyhoeddus helaeth, gan arwain at gollwng ffwr o'r gorsaf gan Gucci a Burberry.

Mae deddfwyr hefyd wedi defnyddio'r ffilm i geisio gweithredu gwaharddiadau ffwr mewn gwahanol ranbarthau.

Ar ôl blynyddoedd o dawelwch ar y darnau dadleuol, dywed masnach y ffwr ei fod bellach yn "brawf anghyfreithlon" bod y weithred barbaraidd yn cael ei gynnal gan ymgyrchwyr hawliau anifeiliaid mewn ymgais bwriadol yn niweidio'r diwydiant.

Anfonodd yr IFF dîm i Tsieina i ymchwilio ac fe ddrwgiwyd y dynion a oedd yn sgîn yr anifail yn fyw i ardal wledig y tu allan i Beijing.

Mae'r IFF yn dweud bod y dynion yn cyfaddef ar fideo eu bod wedi cael eu llwgrwobrwyo gan fenyw, a ddeellir yn weithredwr hawliau anifeiliaid, i gyflawni'r stunt erchyll.

Darparodd y ddau ddyn gyfreithiwr gyda cheidwadau cudd a ddywed yr IFF yn dystiolaeth ddamniol o gynllwyn i niweidio eu diwydiant.

Roedd y ddau ddyn, Ma Hong She a Su Feng Gang, yn gweithio yn y farchnad ffwr Shancun, ychydig oriau o yrru o Beijing yn 2009, pan ofynnwyd iddynt â llwgrwobr.

Dywedodd Mr Ma: "Roeddem ni'n gweithio y diwrnod hwnnw a dyn, a daeth merch atom ni.

"Roedd ganddynt gamera ac roeddent yn ffilmio.

"Fe wnaethon ni ofyn pa" ydych chi'n ei wneud? ", A dywedodd y wraig nad oedd ei thaid erioed wedi gweld racwn yn sgîn yn fyw.

"Felly, gofynnodd a fyddwn i'n ei wneud, a byddai hi'n hoffi ffilmio i mi wneud hynny.

"Dywedais wrthi na allwn wneud hynny oherwydd gall yr anifail fwydo ni.

"Dywedodd hi y byddai'n prynu cinio da i ni, neu byddai hi'n rhoi ychydig o gannoedd o Yuan i ni i brynu ein cinio ein hunain.

"Ar ôl i ni orffen y croen, roeddem yn teimlo'n anghyfforddus. Roedd yn greulon i'r anifail.

"Hyd yn oed nawr, ar ôl cymaint o flynyddoedd, bob tro yr wyf yn meddwl am yr hyn a wnaethom mae'n gwneud i mi anghyfforddus.

"Mae'n rhywbeth yr ydym yn ei ofni.

"Postiwyd y fideo hwn ar-lein. Pan welon ni'r fideo, roeddem yn teimlo'n sâl yn unig i sylweddoli ein bod wedi cael eu defnyddio gan y bobl hyn.

"Rydw i'n gweithio yn yr ardal deithio am ddwy flynedd. Ni fyddem byth yn croen anifeiliaid yn fyw, ac nid wyf erioed wedi gweld unrhyw un yn croen anifail yn fyw.

"Pan ddaethon nhw atom fe wnaethon nhw ein tarfu i wneud y fideo hon ac mae wedi cael effaith andwyol ar y farchnad ffwr.

"Rydym yn eu casáu mewn gwirionedd. Maent yn protestwyr anifeiliaid ffug. "

Ychwanegodd Mr Su: “Mr Ma oedd fy rheolwr ac roedd am i mi groenio’r anifail yn fyw, ond dywedais ei fod yn rhy greulon, a faint o boen fyddai’r racoon yn ei deimlo.

"Fe ddywedodd Ma y bydden nhw'n rhoi llawer o arian inni - felly fe wnes i.

"Er fy mod yn taro'r racwn, roedd y fenyw yn ffilmio.

"Aeth y dyn i stondin arall ac roedd hefyd yn ffilmio.

"Ar ôl ychydig daeth Ma i mi a dangosodd y fideo i mi, a dywedais, 'yr ydym wedi cael ein defnyddio gan y bobl hyn'.

"Pan sylweddolais eu bod wedi rhannu'r fideo ar-lein i bawb a gwybod sut y bu'n effeithio'n helaeth ar y diwydiant ffwr, roeddwn i'n casáu nhw."

Meddai Mark Oaten, Prif Swyddog Gweithredol yr IFF: "Rydym wedi dioddef blynyddoedd 13 o gelwydd a chywion yn erbyn ein diwydiant ond rydym wedi dod i ben i ben unwaith eto. Ein nod yw ffrwydro'r myth gyda phrawf anghyfreithlon bod y mudiad hawliau anifeiliaid yn tu ôl i stunin sinigaidd i anwybyddu ein diwydiant.

"Rydyn ni hyd yn oed yn gwybod pwy yw'r mudiad hawliau anifeiliaid y tu ôl iddo a byddwn yn eu datgelu maes o law.

"Nid ydym yn anifeiliaid croen yn fyw ac mae gweithredwyr hawliau anifeiliaid yn ymwybodol o hyn. Dyna pam y bu'n rhaid iddynt ddwyn ymlaen i lwgrwobrwyo ac i geisio niweidio ein diwydiant.

“Rydyn ni am anfon signal clir at unrhyw un sy’n ceisio gwadu rhyddid dewis i ddefnyddwyr gan y tactegau troellog a drygionus hyn - os ydyn ni’n dod o hyd i chi, rydyn ni’n dod amdanoch chi a byddwn ni’n eich datgelu chi. Ac os ailadroddwch yr ymddygiad hwn, byddwn yn eich siwio am iawndal.

"Nid yw ein diwydiant bellach yn barod i eistedd yn ôl a chaniatáu i'r gefnogwyr hyn fynd i mewn i ystafelloedd bwrdd y dylunwyr a bandio o gwmpas pecyn bagiau o ragweddau a rhagfarn am ein busnes.

"Mae fy nhîm wedi casglu cofnod cadarn ac rydym yn edrych ymlaen at herio pob grŵp hawliau anifeiliaid sy'n ei ddefnyddio."

 

profion ar anifeiliaid

Senedd Ewrop i bleidleisio ar ymchwil, profi ac addysg heb anifeiliaid

cyhoeddwyd

on

Bydd unrhyw un sy'n gyfarwydd â Ralph, masgot cwningen prawf sy'n destun prawf llidiogi Draize mewn labordai colur ac sy'n dioddef dallineb, yn meddwl tybed sut mae creulondeb o'r fath yn dal i fod yn dderbyniol mewn oes o wyddoniaeth a thechnoleg uwch. Mae'r Arbed Ralph aeth fideo yn firaol ledled y byd a daeth yn fwy na thebyg y rheswm pam yr ymunodd Mecsico â rhengoedd taleithiau yn ddiweddar, a oedd yn gwahardd profi anifeiliaid am gosmetau. Felly hefyd yr UE yn ôl yn 2013. Mae'r UE yn bwriadu mynd ymhellach fyth trwy fabwysiadu penderfyniad ar “weithred gydlynol ar lefel yr Undeb i hwyluso'r newid i arloesi heb ddefnyddio anifeiliaid mewn ymchwil, profi ac addysg” yr wythnos hon ( 15 Medi), yn ysgrifennu Eli Hadzhieva.

Er bod yr UE yn annog defnyddio dulliau heblaw anifeiliaid, megis y dechnoleg organ-ar-sglodion newydd, efelychiadau cyfrifiadurol a diwylliannau 3-D celloedd dynol, mae ymchwil yn dangos bod dulliau hynafol, fel “dos angheuol 50 y cant” yn lladd hanner o'r miliynau o anifeiliaid prawf, yn dal i gael eu defnyddio'n helaeth. Ar ben hynny, mae tystiolaeth yn dangos yn gynyddol bod rhai anifeiliaid, fel cwningod a chnofilod, yn rhywogaethau hollol wahanol i fodau dynol i'w hystyried yn ddirprwyon dibynadwy ar gyfer amddiffyn iechyd pobl rhag risgiau cemegol. Er enghraifft, profodd cyffuriau, fel thalidomid, TGN1412 neu fialuridine, gyda'r nod o drin salwch bore, lewcemia a Hepatitis B yn y drefn honno, yn gwbl ddiogel i anifeiliaid ond ni allai bodau dynol eu goddef.

Yn ôl y Comisiwn Ewropeaidd, cynyddodd y strategaeth gemegau Ewropeaidd ar gyfer cynaliadwyedd y gefnogaeth i ddefnyddio Methodolegau heblaw Anifeiliaid (NAMs) mewn Asesu Risg Cemegau, yn enwedig gyda sawl prosiect Horizon 2020 (Clwstwr ASPIS yn cynnwys RISK-HUNT3R, Prosiectau ONTOX a PrecisionTOX), y diwygiadau REACH a Rheoliad Cosmetig sydd ar ddod, prosiect newydd y Bartneriaeth Ewropeaidd ar gyfer Dulliau Amgen ar ddefnyddio NAMs mewn asesu risg, PARC gyda'r nod o drosglwyddo i asesiad risg y genhedlaeth nesaf ac Agenda Ymchwil ac Arloesi Strategol. . Mae derbyniad byd-eang o ddulliau di-anifeiliaid ac arloesol tuag at ddiogelwch cemegol hefyd yn uchel ar agenda'r OECD.

hysbyseb

Dangosodd gweminar a drefnwyd ar 9 Medi gan EU-ToxRisk a PATROLS, dau brosiect aml-randdeiliad a ariannwyd gan Raglen H2020 yr UE, gyfyngiadau’r in vitro presennol (arbrofion tiwb prawf) ac mewn silico (arbrofion efelychiad cyfrifiadurol) canfod peryglon. systemau wrth arddangos blwch offer newydd i gynnal asesiadau di-anifail ar gyfer cemegolion a nanoddefnyddiau. Amlygodd cydlynydd prosiect EU-ToxRisk Bob van der Water o Brifysgol Leiden ei weledigaeth “i yrru newid paradeim mewn gwenwyneg tuag at ddull integredig di-anifail, wedi'i seilio ar fecanwaith o asesu diogelwch cemegol” trwy flwch offer NAM sefydledig wedi'i seilio ar in vitro ac mewn. offer silico a chydrannau blwch offer NAM y genhedlaeth nesaf. Pwysleisio fframweithiau profi.

Amlygodd Shareen Doak, Cydlynydd PATROLS o Brifysgol Abertawe y bylchau gwybodaeth ynghylch effeithiau tymor hir datguddiadau nanomaterial peirianyddol realistig (ENM) ar gyfer yr amgylchedd dynol ac iechyd wrth arddangos dulliau arloesol, megis priodweddau ENM anghynhenid, profion ecotoxicity uwch, modelau heterotypig in vitro. o’r ysgyfaint, GIT a’r afu ac ati. “Mae’r dulliau hyn wedi’u teilwra i ddeall peryglon dynol ac amgylcheddol yn well a dylid eu gweithredu fel rhan o strategaeth ddiogel a chynaliadwy trwy ddylunio’r UE i leihau’r angen am brofion anifeiliaid”, meddai.

“Yr her fwyaf yw derbyn a gweithredu NAMs. Mae gofynion dilysu safonol yn rhy hir ac mae angen sefydlu parth cymhwysedd NAMs gan ystyried technolegau newydd sy'n dod i'r amlwg ”, ychwanegodd.

hysbyseb

Mewn datganiad cynharach, mynegodd Clwstwr ASPIS gefnogaeth i’r cynnig i ddatrys Senedd Ewrop gan ei ddisgrifio fel “amserol i gyflymu trosglwyddiad di-anifail a chwrdd ag uchelgais yr UE i arwain ar y genhedlaeth nesaf ar gyfer asesu risg yn Ewrop a ledled y byd” i gyd trwy groesawu ymdrechion yr UE “a fydd yn trosi’n arferion rheoleiddio a diwydiannol a fydd yn amddiffyn iechyd pobl a’r ecosystemau yn well, trwy ein galluogi i nodi, dosbarthu ac yn y pen draw dynnu sylweddau peryglus o’r amgylchedd”.

Dywedodd cymedrolwr y weminar ASE Tilly Metz (Gwyrddion, Lwcsembwrg), sydd hefyd yn cysgodi penderfyniad Senedd Ewrop, ei bod yn gobeithio y bydd y penderfyniad terfynol yn cynnwys yr elfennau canlynol: “Camau concrit i gael gwared ar brofion anifeiliaid, mapiau ac astudiaethau manwl gywir, a dull cydgysylltiedig gan asiantaethau’r UE, megis Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop ac Asiantaeth Cemegau Ewrop a gweithredu dulliau datblygedig newydd yn gyflym ”.

Mae hyn yn rhoi llawer o fwyd i wneuthurwyr polisi feddwl amdano mewn eiliad gwneud neu egwyl i Ralph a'i ffrindiau anifeiliaid a dynol. Mae'n bryd i eiriau drosi i weithredu ac mae'r amgylchedd rheoleiddio yn esblygu yn unol â realiti newydd ar lawr gwlad wrth roi gofod anadlu i'r technolegau addawol a diogel hyn heb anifeiliaid trwy fabwysiadu dull deinamig i'w derbyn a'u defnyddio. Bydd hyn nid yn unig yn caniatáu inni gyflawni'r uchelgais llygredd sero yn y Fargen Werdd ond bydd hefyd yn darparu “amgylchedd di-wenwynig” ar gyfer anifeiliaid a bodau dynol.

Parhau Darllen

Lles anifeiliaid

Mae'r defnydd o wrthfiotigau mewn anifeiliaid yn lleihau

cyhoeddwyd

on

Mae'r defnydd o wrthfiotigau wedi lleihau ac mae bellach yn is mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd nag mewn pobl, meddai'r icon PDF adroddiad diweddaraf cyhoeddwyd gan y Bwyd Ewrop Awdurdod Diogelwch (EFSA), Asiantaeth Meddyginiaethau Ewrop (EMA) a'r Canolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC).

Gan ddefnyddio dull Un Iechyd, mae'r adroddiad gan dair asiantaeth yr UE yn cyflwyno data ar fwyta a datblygu gwrthfiotigau ymwrthedd gwrthficrobaidd (AMR) yn Ewrop ar gyfer 2016-2018.

Mae'r cwymp sylweddol yn y defnydd o wrthfiotigau mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd yn awgrymu bod y mesurau a gymerwyd ar lefel gwlad i leihau defnydd yn profi i fod yn effeithiol. Bu bron i'r defnydd o ddosbarth o wrthfiotigau o'r enw polymyxins, sy'n cynnwys colistin, haneru rhwng 2016 a 2018 mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd. Mae hwn yn ddatblygiad cadarnhaol, gan fod polymyxinau hefyd yn cael eu defnyddio mewn ysbytai i drin cleifion sydd wedi'u heintio â bacteria sy'n gwrthsefyll aml -rug.

hysbyseb

Mae'r darlun yn yr UE yn amrywiol - mae'r sefyllfa'n amrywio'n sylweddol yn ôl gwlad a dosbarth gwrthfiotig. Er enghraifft, defnyddir aminopenicillins, cephalosporinau a quinolones o'r 3edd a'r 4edd genhedlaeth (fluoroquinolones a quinolones eraill) yn fwy mewn pobl nag mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd, tra bod polymyxinau (colistin) a tetracyclines yn cael eu defnyddio mwy mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd nag mewn pobl. .

Y cysylltiad rhwng defnyddio gwrthfiotigau ac ymwrthedd bacteriol

Mae'r adroddiad yn dangos bod defnyddio carbapenems, cephalosporinau 3edd a 4edd genhedlaeth a quinolones mewn pobl yn gysylltiedig ag ymwrthedd i'r gwrthfiotigau hyn yn Coli Escherichia heintiau mewn bodau dynol. Cafwyd hyd i gymdeithasau tebyg ar gyfer anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd.

hysbyseb

Mae'r adroddiad hefyd yn nodi cysylltiadau rhwng bwyta gwrthficrobaidd mewn anifeiliaid ac AMR mewn bacteria o anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd, sydd yn ei dro yn gysylltiedig ag AMR mewn bacteria gan bobl. Enghraifft o hyn yw Campylobacter spp. bacteria, sydd i'w cael mewn anifeiliaid sy'n cynhyrchu bwyd ac yn achosi heintiau a gludir gan fwyd mewn pobl. Daeth arbenigwyr o hyd i gysylltiad rhwng gwrthiant yn y bacteria hyn mewn anifeiliaid ac ymwrthedd yn yr un bacteria mewn pobl.

Ymladd AMR trwy gydweithrediad

Mae AMR yn broblem iechyd cyhoeddus fyd-eang sylweddol sy'n cynrychioli baich economaidd difrifol. Mae'r dull Un Iechyd a weithredwyd trwy gydweithrediad EFSA, EMA ac ECDC a'r canlyniadau a gyflwynir yn yr adroddiad hwn yn galw am ymdrechion parhaus i fynd i'r afael ag AMB ar lefel genedlaethol, UE a byd-eang ar draws y sectorau gofal iechyd.

Mwy o wybodaeth

Parhau Darllen

Lles anifeiliaid

'Diwedd Oes y Cage' - Diwrnod hanesyddol ar gyfer lles anifeiliaid

cyhoeddwyd

on

Věra Jourová, Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder

Heddiw (30 Mehefin), cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd ymateb deddfwriaethol i'r Fenter Dinasyddion Ewropeaidd 'Diwedd Oes y Cage' (ECI) gyda chefnogaeth dros filiwn o Ewropeaid o 18 talaith wahanol.

Bydd y Comisiwn yn mabwysiadu cynnig deddfwriaethol erbyn 2023 i wahardd cewyll ar gyfer nifer o anifeiliaid fferm. Bydd y cynnig yn cael gwared yn raddol, ac yn gwahardd o'r diwedd, defnyddio systemau cawell ar gyfer pob anifail a grybwyllir yn y fenter. Bydd yn cynnwys anifeiliaid sydd eisoes dan ddeddfwriaeth: ieir dodwy, hychod a lloi; ac anifeiliaid eraill y soniwyd amdanynt gan gynnwys: cwningod, cywennod, bridwyr haen, bridwyr brwyliaid, soflieir, hwyaid a gwyddau. Ar gyfer yr anifeiliaid hyn, mae'r Comisiwn eisoes wedi gofyn i EFSA (Awdurdod Diogelwch Bwyd Ewrop) ategu'r dystiolaeth wyddonol bresennol i bennu'r amodau sydd eu hangen ar gyfer gwahardd cewyll.

Fel rhan o'i Strategaeth Fferm i Fforc, mae'r Comisiwn eisoes wedi ymrwymo i gynnig adolygiad o'r ddeddfwriaeth lles anifeiliaid, gan gynnwys ar drafnidiaeth a magu, sydd ar hyn o bryd yn cael gwiriad ffitrwydd, i'w gwblhau erbyn haf 2022.

Dywedodd y Comisiynydd Iechyd a Diogelwch Bwyd Stella Kyriakides: “Mae heddiw’n ddiwrnod hanesyddol ar gyfer lles anifeiliaid. Mae anifeiliaid yn fodau ymdeimladol ac mae gennym gyfrifoldeb moesol, cymdeithasol i sicrhau bod amodau anifeiliaid ar y fferm ar gyfer anifeiliaid yn adlewyrchu hyn. Rwy’n benderfynol o sicrhau bod yr UE yn parhau i fod ar flaen y gad ym maes lles anifeiliaid ar y llwyfan byd-eang a’n bod yn cyflawni disgwyliadau cymdeithasol. ”

Ochr yn ochr â'r ddeddfwriaeth bydd y Comisiwn yn ceisio mesurau ategol penodol mewn meysydd polisi cysylltiedig allweddol. Yn benodol, bydd y Polisi Amaethyddol Cyffredin newydd yn darparu cefnogaeth ariannol a chymhellion - fel yr offeryn eco-gynlluniau newydd - i helpu ffermwyr i uwchraddio i gyfleusterau mwy cyfeillgar i anifeiliaid yn unol â'r safonau newydd. Bydd hefyd yn bosibl defnyddio'r Gronfa Just Transition a'r Cyfleuster Adfer a Gwydnwch i gynorthwyo ffermwyr i addasu i systemau heb gawell.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd