Mae diwydiant byd-eang #fur yn datgan rhyfel ar grwpiau #animalrights dros fideo "ffug" sy'n dangos anifail yn berffaith yn fyw

| Mawrth 10, 2019

Mae masnach Fur, gwerth fideo $ 30 biliwn y flwyddyn yn amau ​​ar gyfer gwaharddiad ffwr ffasiwn. Mae'r fasnach ffwr byd-eang yn taro yn ôl yn erbyn hawliadau bod anifeiliaid yn cael eu croenio'n fyw am eu pelenni i gyflenwi'r diwydiant ffasiwn.

Mae tîm o brif gyfreithwyr ac ymgynghorwyr cyfryngau wedi cael ei llogi i "ffrwydro'r chwedl" y tynnir ffwr oddi wrth anifeiliaid.

Aeth y fideo 2009 yn firaol pan ddangosodd ef yn fanwl am ragor o racwn yn cael ei gwisgo'n fyw ar gyfer ei ffwr.

Ond mae ymchwilwyr a gyflogir gan y Fur International Federation (IFF) yn dweud eu bod wedi darganfod tystiolaeth ddamniol bod y fideo yn syfrdanol.

Ac maent wedi rhyddhau ffilm ddogfen sy'n amlygu'r sawl sy'n euog o blaid y prif gynllwyn rhyngwladol i ddinistrio enw da masnach y ffwr.

Cynhyrchwyd y ddogfen gan uwch gynhyrchydd wedi ymddeol ar gyfer newyddion ITV yn y DU, a oedd yn gyfrifol am rai o'r cipiau mwyaf darlledwyr y darlledwr mewn gyrfa blwyddyn 20.

Mae'r fideo anhygoel, 2009, wedi'i bennawdu, yn achosi 'Chwil syfrdanol o fewn ffermydd ffwr Tsieineaidd' yn achosi diddymiad cyhoeddus helaeth, gan arwain at gollwng ffwr o'r gorsaf gan Gucci a Burberry.

Mae deddfwyr hefyd wedi defnyddio'r ffilm i geisio gweithredu gwaharddiadau ffwr mewn gwahanol ranbarthau.

Ar ôl blynyddoedd o dawelwch ar y darnau dadleuol, dywed masnach y ffwr ei fod bellach yn "brawf anghyfreithlon" bod y weithred barbaraidd yn cael ei gynnal gan ymgyrchwyr hawliau anifeiliaid mewn ymgais bwriadol yn niweidio'r diwydiant.

Anfonodd yr IFF dîm i Tsieina i ymchwilio ac fe ddrwgiwyd y dynion a oedd yn sgîn yr anifail yn fyw i ardal wledig y tu allan i Beijing.

Mae'r IFF yn dweud bod y dynion yn cyfaddef ar fideo eu bod wedi cael eu llwgrwobrwyo gan fenyw, a ddeellir yn weithredwr hawliau anifeiliaid, i gyflawni'r stunt erchyll.

Darparodd y ddau ddyn gyfreithiwr gyda cheidwadau cudd a ddywed yr IFF yn dystiolaeth ddamniol o gynllwyn i niweidio eu diwydiant.

Roedd y ddau ddyn, Ma Hong She a Su Feng Gang, yn gweithio yn y farchnad ffwr Shancun, ychydig oriau o yrru o Beijing yn 2009, pan ofynnwyd iddynt â llwgrwobr.

Dywedodd Mr Ma: "Roeddem ni'n gweithio y diwrnod hwnnw a dyn, a daeth merch atom ni.

"Roedd ganddynt gamera ac roeddent yn ffilmio.

"Fe wnaethon ni ofyn pa" ydych chi'n ei wneud? ", A dywedodd y wraig nad oedd ei thaid erioed wedi gweld racwn yn sgîn yn fyw.

"Felly, gofynnodd a fyddwn i'n ei wneud, a byddai hi'n hoffi ffilmio i mi wneud hynny.

"Dywedais wrthi na allwn wneud hynny oherwydd gall yr anifail fwydo ni.

"Dywedodd hi y byddai'n prynu cinio da i ni, neu byddai hi'n rhoi ychydig o gannoedd o Yuan i ni i brynu ein cinio ein hunain.

"Ar ôl i ni orffen y croen, roeddem yn teimlo'n anghyfforddus. Roedd yn greulon i'r anifail.

"Hyd yn oed nawr, ar ôl cymaint o flynyddoedd, bob tro yr wyf yn meddwl am yr hyn a wnaethom mae'n gwneud i mi anghyfforddus.

"Mae'n rhywbeth yr ydym yn ei ofni.

"Postiwyd y fideo hwn ar-lein. Pan welon ni'r fideo, roeddem yn teimlo'n sâl yn unig i sylweddoli ein bod wedi cael eu defnyddio gan y bobl hyn.

"Rydw i'n gweithio yn yr ardal deithio am ddwy flynedd. Ni fyddem byth yn croen anifeiliaid yn fyw, ac nid wyf erioed wedi gweld unrhyw un yn croen anifail yn fyw.

"Pan ddaethon nhw atom fe wnaethon nhw ein tarfu i wneud y fideo hon ac mae wedi cael effaith andwyol ar y farchnad ffwr.

"Rydym yn eu casáu mewn gwirionedd. Maent yn protestwyr anifeiliaid ffug. "

Ychwanegodd Mr Su: "Roedd Mr Ma yn fy mhennaeth ac roedd eisiau i mi groeni'r anifail yn fyw, ond dywedais ei bod hi'n rhy greulon, a faint o boen y byddai'r rawn yn ei deimlo.

"Fe ddywedodd Ma y bydden nhw'n rhoi llawer o arian inni - felly fe wnes i.

"Er fy mod yn taro'r racwn, roedd y fenyw yn ffilmio.

"Aeth y dyn i stondin arall ac roedd hefyd yn ffilmio.

"Ar ôl ychydig daeth Ma i mi a dangosodd y fideo i mi, a dywedais, 'yr ydym wedi cael ein defnyddio gan y bobl hyn'.

"Pan sylweddolais eu bod wedi rhannu'r fideo ar-lein i bawb a gwybod sut y bu'n effeithio'n helaeth ar y diwydiant ffwr, roeddwn i'n casáu nhw."

Meddai Mark Oaten, Prif Swyddog Gweithredol yr IFF: "Rydym wedi dioddef blynyddoedd 13 o gelwydd a chywion yn erbyn ein diwydiant ond rydym wedi dod i ben i ben unwaith eto. Ein nod yw ffrwydro'r myth gyda phrawf anghyfreithlon bod y mudiad hawliau anifeiliaid yn tu ôl i stunin sinigaidd i anwybyddu ein diwydiant.

"Rydyn ni hyd yn oed yn gwybod pwy yw'r mudiad hawliau anifeiliaid y tu ôl iddo a byddwn yn eu datgelu maes o law.

"Nid ydym yn anifeiliaid croen yn fyw ac mae gweithredwyr hawliau anifeiliaid yn ymwybodol o hyn. Dyna pam y bu'n rhaid iddynt ddwyn ymlaen i lwgrwobrwyo ac i geisio niweidio ein diwydiant.

"Rydyn ni am anfon arwydd clir i unrhyw un sy'n ceisio gwrthod rhyddid i ddefnyddwyr gan y tactegau hynod ddrygionus a chwistrellus - os byddwn yn dod o hyd i chi, yr ydym yn dod atoch chi a byddwn yn eich datgelu. Ac os ydych chi'n ailadrodd yr ymddygiad hwn, byddwn yn eich erlyn am iawndal.

"Nid yw ein diwydiant bellach yn barod i eistedd yn ôl a chaniatáu i'r gefnogwyr hyn fynd i mewn i ystafelloedd bwrdd y dylunwyr a bandio o gwmpas pecyn bagiau o ragweddau a rhagfarn am ein busnes.

"Mae fy nhîm wedi casglu cofnod cadarn ac rydym yn edrych ymlaen at herio pob grŵp hawliau anifeiliaid sy'n ei ddefnyddio."

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Lles anifeiliaid, Tsieina

Sylwadau ar gau.