Mae'r Cenhedloedd Unedig yn galw am gefnogaeth barhaus i #Syria a'r rhanbarth cyn cynhadledd Brwsel

| Mawrth 15, 2019

Mae tri Prif Weinidog y Cenhedloedd Unedig wedi rhybuddio nad yw argyfwng Syria wedi dod i ben eto ac wedi galw am gymorth parhaus a mawr i Syriaid, ffoaduriaid bregus a'r cymunedau sy'n eu cynnal.

Wrth i'r argyfwng gyrraedd ei nawfed flwyddyn, mae anghenion dyngarol y tu mewn i Syria yn parhau i fod ar y lefelau uchaf erioed gyda 11.7 miliwn o bobl angen cymorth a diogelwch dyngarol. Mae rhai 6.2 miliwn o bobl yn cael eu dadleoli'n fewnol ac mae mwy na 2 o fechgyn a merched allan o'r ysgol yn Syria. Amcangyfrifir bod 83% o Syriaid yn byw islaw'r llinell dlodi, ac mae pobl yn fwyfwy agored i niwed oherwydd colli neu ddiffyg bywoliaethau parhaus.

“Heb chwistrelliad sylweddol o gronfeydd, mae'n debyg y bydd toriadau mawr yn narpariaethau achub bwyd, dŵr, gofal iechyd, lloches ac amddiffyn,” meddai prifathro dyngarol y Cenhedloedd Unedig, Mark Lowcock. “Mae'n hanfodol bod y gymuned ryngwladol yn parhau i fod ar ochr pob menyw, dyn, merch a bachgen yn Syria sydd angen ein help i fodloni gofynion sylfaenol iawn bywyd urddasol. Os bydd rhoddwyr yn darparu'r cyllid, gallwn weithredu'r cynlluniau i helpu i gyflawni hynny. ”

Mae'r sefyllfa hefyd yn gyrru'r argyfwng ffoaduriaid mwyaf yn y byd. Mae yna dros 5.6 miliwn o ffoaduriaid o Syria ac mae hyd at 3.9 miliwn wedi effeithio ar aelodau o gymunedau cynnal yn y gwledydd cyfagos.

Felly, mae'r Cenhedloedd Unedig yn chwilio am fwy o arian ar frys i helpu pobl mewn angen trwy apêl US $ 3.3 biliwn ar gyfer yr ymateb y tu mewn i Syria, a chynllun ffoaduriaid a chydnerthedd $ 5.5bn ar gyfer y gwledydd cyfagos.

“Ar ôl ymweld â ffoaduriaid o Syria a Syria yn Libanus, rwyf wedi fy mhryderu'n fawr gan y bwlch cynyddol rhwng eu hanghenion enfawr a'r gefnogaeth sydd ar gael ar gyfer yr ymateb ffoaduriaid rhyngwladol. Wyth mlynedd i mewn i'r argyfwng ffoaduriaid mwyaf ers degawdau, mae tua 70 y cant o ffoaduriaid o Syria yn byw mewn cyflwr gwael o dan y llinell dlodi, ”meddai Filippo Grandi, Uwch Gomisiynydd y Cenhedloedd Unedig dros Ffoaduriaid. “Mae llai o gymorth oherwydd toriadau ariannol yn golygu bod ffoaduriaid yn cael eu gorfodi i wneud dewisiadau ymosodol bob dydd, fel mynd â phlant allan o'r ysgol i weithio neu leihau prydau bwyd. Maent hefyd yn agored i gamfanteisio a cham-drin.

“Mae'n hanfodol bod y gymuned ryngwladol yn aros ar y cwrs i gefnogi'r miliynau o ffoaduriaid o Syria sy'n byw mewn gwledydd cyfagos ac sydd angen eu hamddiffyn a'u cynorthwyo o hyd. Nid oes angen estyn llai o gefnogaeth i'r cymunedau a llywodraethau lleol sydd wedi bod yn cysgodi miliynau o ffoaduriaid o Syria am yr wyth mlynedd diwethaf, ”ychwanegodd Grandi.

“Mae angen cymorth hefyd ar gyfer y ffoaduriaid hynny - a'r nifer llawer mwy o bobl sydd wedi'u dadleoli'n fewnol - sy'n dewis dychwelyd adref, mewn amgylchiadau anodd iawn.”

Mae angen cyllid rhagweladwy ar wledydd sy'n cynnal a'u cymunedau i barhau â'r gefnogaeth i ffoaduriaid, sicrhau bod gwasanaethau cenedlaethol ar gael, ac ehangu cyfleoedd i ffoaduriaid a dinasyddion. Maent wedi cynnal ffoaduriaid yn hael, gan gynnig lloches ac amddiffyn, agor gwasanaethau cyhoeddus, galluogi mwy a mwy o ffoaduriaid i gymryd rhan yn yr economi leol ac adeiladu gwytnwch ffoaduriaid a gwesteion fel ei gilydd.

“Yn Syria, mae tlodi'n cynyddu, mae seilwaith gwasanaeth sylfaenol yn cael ei ddifrodi neu ei ddinistrio, ac mae'r ffabrig cymdeithasol wedi'i gyfyngu i'r terfyn,” meddai Gweinyddwr UNDP Achim Steiner. “Mae ar ein llywodraethau a chymunedau mewn gwledydd cyfagos Syria angen ein cefnogaeth i aros ar y cwrs wrth ymestyn eu haelioni i ffoaduriaid tra ar yr un pryd yn cynnal momentwm eu llwybr datblygu eu hunain. Mae arnom angen y gymuned ryngwladol i gynyddu ei chefnogaeth i wytnwch yn Syria ac mewn gwledydd cyfagos. ”

Er gwaethaf arian hael gan roddwyr yn 2018, dim ond 65% o'r $ 3.4 biliwn sy'n ofynnol ar gyfer y cynllun y tu mewn i Syria a dderbyniwyd y llynedd. Ariannwyd y cynllun rhanbarthol ffoaduriaid a gwytnwch a oedd yn gofyn am $ 5.6bn am 2018 gan 62%. Mae'r tri Prif Weinidog yn galw ar y gymuned roddwyr rhyngwladol i addo'n hael am 2019 yn ystod y gynhadledd lefel uchel yfory.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Syria, Cenhedloedd Unedig

Sylwadau ar gau.