Mae'r Senedd eisiau atal trafodaethau derbyn yr UE gyda #Turkey

| Mawrth 18, 2019
Yn dilyn blynyddoedd o gelyniaeth wleidyddol a democrataidd ddifrifol, mae Senedd Ewrop wedi argymell atal trafodaethau derbyn yr UE â Thwrci.

Mae Senedd Ewrop yn parhau i bryderu'n ddifrifol am hanes gwael Twrci o ran cynnal hawliau dynol, rheolaeth y gyfraith, rhyddid y cyfryngau a'r frwydr yn erbyn llygredd, yn ogystal â'i system arlywyddol holl-bwerus.

Mewn penderfyniad a fabwysiadwyd yr wythnos diwethaf gan bleidleisiau 370 o blaid, mae 109 yn erbyn 143 yn ymatal, mae ASEau yn croesawu penderfyniad Twrci, y llynedd, i godi cyflwr yr argyfwng a gyflwynwyd ar ôl yr ymgais methu yn 2016. Fodd bynnag, maent yn gresynu bod llawer o'r pwerau a roddwyd i'r Llywydd a'r weithrediaeth yn dilyn yr ymgais yn aros yn eu lle, ac yn parhau i gyfyngu ar ryddid a hawliau dynol sylfaenol yn y wlad. Mae ASEau yn mynegi pryder mawr am y lle sy'n crebachu ar gyfer cymdeithas sifil yn y wlad, gan fod nifer fawr o weithredwyr, newyddiadurwyr ac amddiffynwyr hawliau dynol yn y carchar ar hyn o bryd.

O ystyried y sefyllfa hawliau dynol a'r cyfansoddiad Twrcaidd newydd, mae Senedd Ewrop yn argymell y dylid atal y negodiadau derbyn UE cyfredol gyda Thwrci yn ffurfiol.

Senedd yn sefyll y tu ôl i ddinasyddion Twrcaidd

Er gwaethaf y sefyllfa ddifrifol, mae ASEau yn mynegi eu hewyllys i sefyll y tu ôl i ddinasyddion Twrcaidd, a chadw'r ddeialog wleidyddol a democrataidd yn agored. Rhaid i gronfeydd yr UE fod ar gael - nid trwy Ankara, ond i gymdeithas sifil Twrcaidd - i amddiffynwyr hawliau dynol, myfyrwyr a newyddiadurwyr hyrwyddo a diogelu gwerthoedd ac egwyddorion democrataidd.

Moderneiddio'r Undeb Tollau UE-Twrci

Mae Aelodau Seneddol Ewropeaidd yn credu, er mwyn cadw Twrci yn economaidd yn yr UE, y posibilrwydd o uwchraddio Undeb Tollau'r UE-Twrci 1995 i gynnwys, er enghraifft, amaethyddiaeth a chaffael cyhoeddus, fod yn opsiwn, ond dim ond os oes gwelliannau pendant ym maes democratiaeth, hawliau dynol, rhyddid sylfaenol a rheolaeth y gyfraith.

Rhyddfrydiaeth Visa

Ymhellach, mae ASEau yn annog Twrci i gyflawni'r holl feincnodau 72 ar gyfer rhyddfrydoli fisa yr UE, er budd dinasyddion Twrcaidd, yn enwedig myfyrwyr, academyddion, cynrychiolwyr busnes a phobl â chysylltiadau teuluol mewn gwledydd yr UE.

Rôl Twrci yn yr argyfwng mudo

Yn olaf, o ran y rhyfel yn Syria, mae'r penderfyniad yn cofio rôl bwysig Twrci wrth ymateb i'r argyfwng ymfudo ac ymdrechion y llywodraeth i roi amddiffyniad dros dro i ffoaduriaid. Mae'r EP o'r farn bod y wlad a'i phoblogaeth wedi dangos lletygarwch mawr drwy gynnig lloches i fwy na 3.5 miliwn o ffoaduriaid o Syria, ond ar yr un pryd maent yn eu hannog i barchu'r egwyddor nad yw'n refoulement. Ar y llaw arall, mae angen i aelod-wladwriaethau gadw eu haddewidion ynghylch ailsefydlu ar raddfa fawr.

rapporteur Kati Piri (S&D, NL) Dywedodd: “Os bydd yr UE yn cymryd ei werthoedd ei hun o ddifrif, ni fydd modd dod i gasgliad arall na gohirio'r trafodaethau ar integreiddio'r UE yn ffurfiol. Mae ein galwadau dro ar ôl tro i barchu hawliau sylfaenol wedi disgyn ar glustiau byddar yn Ankara. Ar ben y toriadau difrifol mewn hawliau dynol, datgymalu rheol y gyfraith a'r ffaith bod Twrci yn dal y record byd am nifer y newyddiadurwyr yn y carchar, mae'r cyfansoddiad a ddiwygiwyd yn ddiweddar yn atgyfnerthu awdurdodiaeth Erdoan. ”

“Rwy'n sylweddoli nad yw stopio'r sgyrsiau derbyn yn gam a fydd yn helpu democratiaid Twrci. Ar gyfer hynny, rhaid i arweinwyr yr UE ddefnyddio'r holl arfau posibl i roi mwy o bwysau ar lywodraeth Twrci. Mae'r Senedd, felly, yn galw am sicrhau bod arian penodol ar gael i gefnogi cymdeithas sifil, newyddiadurwyr ac amddiffynwyr hawliau dynol yn Nhwrci. Yn ogystal, mae'n rhaid i foderneiddio'r undeb tollau aros yn amodol ar welliannau clir ym maes hawliau dynol. Ac mae'n rhaid rhoi mwy o ymdrech i mewn i raglenni cyfnewid pobl-i-bobl. ”

Cefndir

Yr UE yw partner masnachu mwyaf Twrci, a daw dwy ran o dair o Fuddsoddi Uniongyrchol Tramor (TDA) yn Nhwrci o aelod-wladwriaethau'r UE. Dechreuodd trafodaethau ar ei dderbyniad UE yn 2005.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , ,

categori: Tudalen flaen, Ymaelodi, EU, Senedd Ewrop, Twrci

Sylwadau ar gau.