Ceiswyr lloches Tsieineaidd yn yr UE: Swyddfeydd mewnfudo yn y doc

| Mawrth 19, 2019

Gwrthodir lloches i aelodau Eglwys Tsieineaidd ar draws yr UE gan nad yw swyddfeydd mewnfudo cenedlaethol yn ymwybodol o'u stori a maint yr erledigaeth - yn ysgrifennuLea Perekrests, dirprwy gyfarwyddwr Hawliau Dynol Heb Ffiniau

Yn ddiweddar, mae newyddion am absenoldeb rhyddid crefydd neu gred yn Tsieina wedi bod yn drech na Tsieina. Mae Cristnogion, Mwslimiaid Uyurur, Bwdhyddion, a Falun Gong i gyd yn cael eu herlid yn drwm oherwydd eu credoau crefyddol; iddyn nhw, mae naill ai'n gadael y wlad, neu arestio risg, arteithio ac o bosibl farwolaeth. Mae aelodau o Eglwys Hollalluog Duw (mudiad crefyddol newydd gyda chysylltiadau Protestannaidd), yn un grŵp o'r fath sydd wedi wynebu'r dewis hwn.

Pan lwyddodd aelodau Eglwys Hollalluog Dduw (CAG) i ddianc o Tsieina a chyrraedd gwledydd Ewropeaidd i geisio lloches, cawsant eu cyfarfod â swyddogion mewnfudo nad oeddent erioed wedi clywed am eu Eglwys neu, yn waeth, wedi cael eu camarwain gan wrth propaganda anghymwys.

Gan nad oedd ganddynt wybodaeth gadarn a dibynadwy am yr Eglwys, gwrthododd y swyddogion mewnfudo hyn yr ymgeiswyr lloches hyn. Pan gaiff ei alltudio yn ôl i Tsieina, mae'n rhaid ei arestio a'i garcharu.

Yn awr, mae Cyrff Anllywodraethol rhyngwladol a'r Eglwys ei hun yn ceisio llenwi'r bwlch gwybodaeth hwn mewn swyddfeydd lloches Ewropeaidd.

Yn gynharach y mis hwn, cyhoeddodd Eglwys Dduw Hollalluog ei hadroddiad blynyddol yn cofnodi achosion unigol o erledigaeth greulon gan Blaid Gomiwnyddol Tsieina (CCP). Amcangyfrifir bod aelodaeth yr Eglwys yn bedair miliwn gan y CCP.

Yn ôl eu hadroddiad, cafodd dros 23,000 o'u haelodau eu herlid gan yr awdurdodau yn 2018 am naill ai gynnal cyfarfodydd crefyddol mewn cartrefi preifat neu am geisio rhannu eu ffydd ag eraill.

Ar draws tri deg o daleithiau, rhanbarthau ymreolaethol, a bwrdeistrefi, mae mwy nag aelodau CAG 12,000 wedi dioddef aflonyddu, gan gynnwys casglu eu data personol, cael eu gorfodi i lofnodi datganiadau sy'n cyhoeddi eu ffydd, cael eu tynnu neu eu recordio ar fideo, a chael eu holion bysedd, samplau gwaed, a gwallt a gasglwyd.

Yn 2018, roedd mwy na 6,700 o aelodau CAG yn cael eu cadw dan glo naill ai am gyfnodau byr neu hir; Gwyddys bod 10% wedi'i arteithio a chafodd bron i bedwar cant eu dedfrydu i delerau carchar hir. Bydd y rhan fwyaf ohonynt yn treulio tair blynedd y tu ôl i fariau, ond mewn wyth achos, mae'r ddedfryd o garchar yn fwy na deng mlynedd.

NGO ym Mrwsel, Hawliau Dynol Heb Ffiniau wedi bod yn dogfennu arestiadau a dedfrydu aelodau CAG yn Tsieina dros y flwyddyn ddiwethaf. Ar ddechrau 2019, ei cronfa ddata o garcharorion, sydd ond yn rhannol, yn cynnwys carcharorion 1,663 CAG; 1,291 ohonynt yn fenywod a dynion 372. Bydd fersiwn hawdd ei defnyddio o gronfa ddata carcharorion byd-eang yn cael ei lansio ym mis Ebrill 2019.

Hawliau Dynol Heb Ffiniau Cyfrannodd hefyd at Adolygiad Cyfnodol Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig o Tsieina adroddiad yn dogfennu nifer o achosion angheuol o artaith.

Cadarnhaodd Adran Gwladol yr UD hefyd yn ei 2018 Country Reports ar Arferion Hawliau Dynol bod “aelodau o Dduw Hollalluog… wedi adrodd artaith artiffisial yn y ddalfa” yn Tsieina.

Er gwaethaf y crynhoad cynyddol hwn o dystiolaeth, mae Gwlad Belg, Ffrainc, yr Almaen a'r Iseldiroedd wedi gwrthod y nifer uchaf o geisiadau CAG am loches o holl aelod-wladwriaethau'r UE yn y blynyddoedd diwethaf.

Mae angen i swyddfeydd mewnfudo yn yr UE gwblhau a diweddaru eu llyfrgell o wybodaeth ynghylch Eglwys Dduw Hollalluog. Trwy ystyried adnoddau o gymdeithas sifil, yn ogystal ag adnoddau academaidd, gan gynnwys y rhai o Canolfan Astudiaethau Crefyddau Newydd (CESNUR), byddai swyddogion mewnfudo yn cael eu galluogi'n well i wneud penderfyniadau gwybodus a thrugarog ynghylch credinwyr Tsieineaidd sydd yn chwilio am hafan ddiogel yn ein gwledydd democrataidd.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, Hawliau Dynol

Sylwadau ar gau.