Cysylltu â ni

EU

#ExternalAction - Mwy o arian ar gyfer #HumanRights, #Development a #Peace

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Dylai cyllid gweithredu allanol yr UE gefnogi nodau datblygu, hinsawdd ac amgylcheddol, a hyrwyddo democratiaeth, rheol y gyfraith a hawliau dynol, dywed ASEau.

Ar ddydd Mercher (27 Mawrth), mabwysiadodd Senedd Ewrop ei safbwynt ar y cynnig arfaethedig Offeryn Cymdogaeth, Datblygiad a Chydweithredu Rhyngwladol (NDICI).

Ar ôl i weinidogion y Senedd a'r UE gytuno ar yr offeryn ariannol newydd, byddai'n cael ei ddefnyddio i ddosbarthu rhan fawr o gyllid gweithredu allanol yr UE, gyda chyllideb arfaethedig o € 93.154 biliwn mewn prisiau cyfredol ar gyfer y cyfnod 2021-2027, cynnydd o bron € 4bn o'i gymharu â chynnig Comisiwn yr UE.

Mae'r NDICI yn cyfuno'r rhan fwyaf o offerynnau cyllido allanol cyfredol yr UE, gan gynnwys y Gronfa Datblygu Ewropeaidd, yn un offeryn eang. Unwaith y bydd mewn grym, dyma fydd prif arf yr UE i feithrin cydweithrediad â gwledydd y tu allan i'r UE yn y gymdogaeth a thu hwnt, ac i weithredu ei ymrwymiadau rhyngwladol sy'n deillio o Nodau Datblygu Cynaliadwy 2030 a Chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd. Yn bendant, mae'r Senedd yn cynnig y dylai 45% o gronfeydd NDICI gefnogi amcanion hinsawdd ac amgylcheddol.

hysbyseb

Byddai'r offeryn newydd hefyd yn sefydlu fframwaith (y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Mwy) ar gyfer buddsoddiadau allanol a fwriadwyd i godi adnoddau ariannol ychwanegol ar gyfer datblygu cynaliadwy gan y sector preifat.

Cronfeydd wedi'u hatal os bydd democratiaeth neu reol y gyfraith yn dirywio

Mae ASEau yn ystyried hyrwyddo democratiaeth, heddwch a diogelwch, y rheol gyfreithiol a pharch i hawliau dynol fod yn amcanion canolog gweithredu allanol yr UE. Felly dylai gwledydd sy'n cefnu arnynt yn yr ardaloedd hynny wynebu ataliad llawn neu rannol o'u cyllid UE.

hysbyseb

Ar ben hynny, mae'r Senedd yn bwriadu cynyddu'r arian ar gyfer gweithgareddau hawliau dynol a democratiaeth ledled y byd io leiaf € 2 biliwn. O ystyried y lle sy'n crebachu ar gyfer cymdeithas sifil ledled y byd, mae ASEau am gynyddu cyllid yr UE ar gyfer sefydliadau cymdeithas sifil i € 2,2 biliwn, gyda € 0,5 ychwanegol i fynd i awdurdodau lleol.

Yn olaf, mae ASEau yn mynnu y dylai o leiaf 95% o gyllid yr UE o dan y Rheoliad hwn gyfrannu at gamau a gynlluniwyd yn y fath fodd fel eu bod yn bodloni'r meini prawf ar gyfer Cymorth Datblygu Swyddogol (dangosydd llif cymorth rhyngwladol), o'i gymharu â'r% a gynigiwyd yn wreiddiol .

Mwy o reolaeth wleidyddol a llywodraethu gwell

Tra'n cydnabod yr angen am fwy o hyblygrwydd wrth reoli offerynnau gweithredu allanol yr UE, mae'r Senedd hefyd am gydbwyso hyn â mwy o reolaeth seneddol, yn ogystal â darpariaethau llywodraethu ac atebolrwydd cryfach ar gyfer rhaglennu a gweinyddu cronfeydd.

Cymeradwywyd y testun gan bleidleisiau 420 o blaid, gyda 146 yn erbyn a 102 yn ymatal.

Y camau nesaf

Er mwyn dod i rym, bydd rhaid i'r Senedd a'r Cyngor gytuno ar y NDICI arfaethedig. Disgwylir i drafodaethau rhwng y ddau sefydliad UE ddechrau yn ddiweddarach eleni.

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: Mae Gwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal yn derbyn € 373 miliwn i gefnogi gwasanaethau iechyd a chymdeithasol, busnesau bach a chanolig a chynhwysiant cymdeithasol

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 373 miliwn i bump Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) a Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop Rhaglenni gweithredol (ERDF) yng Ngwlad Belg, yr Almaen, Sbaen a'r Eidal i helpu'r gwledydd sydd ag ymateb ac atgyweirio brys coronafirws yn fframwaith REACT-EU. Yng Ngwlad Belg, bydd addasu'r Wallonia OP yn sicrhau bod € 64.8m ychwanegol ar gael ar gyfer caffael offer meddygol ar gyfer gwasanaethau iechyd ac arloesi.

Bydd y cronfeydd yn cefnogi busnesau bach a chanolig (BBaChau) i ddatblygu e-fasnach, seiberddiogelwch, gwefannau a siopau ar-lein, yn ogystal â'r economi werdd ranbarthol trwy effeithlonrwydd ynni, diogelu'r amgylchedd, datblygu dinasoedd craff a charbon isel. isadeileddau cyhoeddus. Yn yr Almaen, yn Nhalaith Ffederal Hessen, bydd € 55.4m yn cefnogi seilwaith ymchwil cysylltiedig ag iechyd, gallu diagnostig ac arloesedd mewn prifysgolion a sefydliadau ymchwil eraill yn ogystal â buddsoddiadau ymchwil, datblygu ac arloesi ym meysydd hinsawdd a datblygu cynaliadwy. Bydd y diwygiad hwn hefyd yn darparu cefnogaeth i fusnesau bach a chanolig a chronfeydd ar gyfer busnesau newydd trwy gronfa fuddsoddi.

Yn Sachsen-Anhalt, bydd € 75.7m yn hwyluso cydweithrediad busnesau bach a chanolig a sefydliadau ym maes ymchwil, datblygu ac arloesi, a darparu buddsoddiadau a chyfalaf gweithio ar gyfer microfusnesau y mae'r argyfwng coronafirws yn effeithio arnynt. At hynny, bydd y cronfeydd yn caniatáu buddsoddiadau yn effeithlonrwydd ynni mentrau, yn cefnogi arloesedd digidol mewn busnesau bach a chanolig a chaffael offer digidol ar gyfer ysgolion a sefydliadau diwylliannol. Yn yr Eidal, bydd yr OP Cenedlaethol 'Cynhwysiant Cymdeithasol' yn derbyn € 90m i hyrwyddo integreiddiad cymdeithasol pobl sy'n profi amddifadedd materol difrifol, digartrefedd neu ymyleiddio eithafol, trwy wasanaethau 'Tai yn Gyntaf' sy'n cyfuno darparu tai ar unwaith â galluogi gwasanaethau cymdeithasol a chyflogaeth. .

hysbyseb

Yn Sbaen, bydd € 87m yn cael ei ychwanegu at yr ESF OP ar gyfer Castilla y León i gefnogi’r hunangyflogedig a’r gweithwyr y cafodd eu contractau eu hatal neu eu lleihau oherwydd yr argyfwng. Bydd yr arian hefyd yn helpu cwmnïau trawiadol i osgoi layoffs, yn enwedig yn y sector twristiaeth. Yn olaf, mae angen yr arian i ganiatáu i'r gwasanaethau cymdeithasol hanfodol barhau mewn ffordd ddiogel ac i sicrhau parhad addysgol trwy'r pandemig trwy logi staff ychwanegol.

Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o arian ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) i raglenni polisi Cydlyniant yn ystod 2021 a 2022. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 2.25 biliwn mewn cyn-ariannu i'r Almaen

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 2.25 biliwn i'r Almaen mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 9% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae hyn yn cyfateb i'r swm cyn-ariannu y gofynnodd yr Almaen amdano yn ei chynllun adfer a gwytnwch. Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch yr Almaen.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 25.6bn, sy'n cynnwys grantiau yn llawn, dros oes ei chynllun. Daw'r taliad yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun yr Almaen yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. Mae datganiad i'r wasg llawn ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd