#ExternalAction - Mwy o arian ar gyfer #HumanRights, #Development a #Peace

| Mawrth 29, 2019
Dylai cyllid gweithredu allanol yr UE gefnogi nodau datblygu, hinsawdd ac amgylcheddol, a hyrwyddo democratiaeth, rheol y gyfraith a hawliau dynol, dywed ASEau.

Ar ddydd Mercher (27 Mawrth), mabwysiadodd Senedd Ewrop ei safbwynt ar y cynnig arfaethedig Offeryn Cymdogaeth, Datblygiad a Chydweithredu Rhyngwladol (NDICI).

Ar ôl i weinidogion y Senedd a'r UE gytuno ar yr offeryn ariannol newydd, byddai'n cael ei ddefnyddio i ddosbarthu rhan fawr o gyllid gweithredu allanol yr UE, gyda chyllideb arfaethedig o € 93.154 biliwn mewn prisiau cyfredol ar gyfer y cyfnod 2021-2027, cynnydd o bron € 4bn o'i gymharu â chynnig Comisiwn yr UE.

Mae'r NDICI yn cyfuno'r rhan fwyaf o offerynnau cyllido allanol cyfredol yr UE, gan gynnwys y Gronfa Datblygu Ewropeaidd, yn un offeryn eang. Unwaith y bydd mewn grym, dyma fydd prif arf yr UE i feithrin cydweithrediad â gwledydd y tu allan i'r UE yn y gymdogaeth a thu hwnt, ac i weithredu ei ymrwymiadau rhyngwladol sy'n deillio o Nodau Datblygu Cynaliadwy 2030 a Chytundeb Paris ar newid yn yr hinsawdd. Yn bendant, mae'r Senedd yn cynnig y dylai 45% o gronfeydd NDICI gefnogi amcanion hinsawdd ac amgylcheddol.

Byddai'r offeryn newydd hefyd yn sefydlu fframwaith (y Gronfa Ewropeaidd ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Mwy) ar gyfer buddsoddiadau allanol a fwriadwyd i godi adnoddau ariannol ychwanegol ar gyfer datblygu cynaliadwy gan y sector preifat.

Cronfeydd wedi'u hatal os bydd democratiaeth neu reol y gyfraith yn dirywio

Mae ASEau yn ystyried hyrwyddo democratiaeth, heddwch a diogelwch, y rheol gyfreithiol a pharch i hawliau dynol fod yn amcanion canolog gweithredu allanol yr UE. Felly dylai gwledydd sy'n cefnu arnynt yn yr ardaloedd hynny wynebu ataliad llawn neu rannol o'u cyllid UE.

Ar ben hynny, mae'r Senedd yn bwriadu cynyddu'r arian ar gyfer gweithgareddau hawliau dynol a democratiaeth ledled y byd io leiaf € 2 biliwn. O ystyried y lle sy'n crebachu ar gyfer cymdeithas sifil ledled y byd, mae ASEau am gynyddu cyllid yr UE ar gyfer sefydliadau cymdeithas sifil i € 2,2 biliwn, gyda € 0,5 ychwanegol i fynd i awdurdodau lleol.

Yn olaf, mae ASEau yn mynnu y dylai o leiaf 95% o gyllid yr UE o dan y Rheoliad hwn gyfrannu at gamau a gynlluniwyd yn y fath fodd fel eu bod yn bodloni'r meini prawf ar gyfer Cymorth Datblygu Swyddogol (dangosydd llif cymorth rhyngwladol), o'i gymharu â'r% a gynigiwyd yn wreiddiol .

Mwy o reolaeth wleidyddol a llywodraethu gwell

Tra'n cydnabod yr angen am fwy o hyblygrwydd wrth reoli offerynnau gweithredu allanol yr UE, mae'r Senedd hefyd am gydbwyso hyn â mwy o reolaeth seneddol, yn ogystal â darpariaethau llywodraethu ac atebolrwydd cryfach ar gyfer rhaglennu a gweinyddu cronfeydd.

Cymeradwywyd y testun gan bleidleisiau 420 o blaid, gyda 146 yn erbyn a 102 yn ymatal.

Y camau nesaf

Er mwyn dod i rym, bydd rhaid i'r Senedd a'r Cyngor gytuno ar y NDICI arfaethedig. Disgwylir i drafodaethau rhwng y ddau sefydliad UE ddechrau yn ddiweddarach eleni.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, Hawliau Dynol, Hawliau Dynol

Sylwadau ar gau.