Yr Undeb Ewropeaidd yn lansio achosion WTO ar TGCh a deunydd fferyllol yn erbyn #India a #Turkey

| Ebrill 4, 2019

Mae'r UE wedi dod â dau anghydfod yn Sefydliad Masnach y Byd (WTO) yn erbyn India a Thwrci, gan dargedu dyletswyddau mewnforio anghyfreithlon ar gynhyrchion Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) a mesurau anghyfreithlon ar fferyllol.

Yn y ddau achos, mae buddiannau economaidd sylweddol ac egwyddorion cyfreithiol pwysig yn y fantol i'r UE. Amcangyfrifir bod cyfanswm gwerth allforion Ewropeaidd yr effeithir arnynt yn fwy na € XWWWL y flwyddyn.

Dywedodd y Comisiynydd Masnach Cecilia Malmström: “Mae'r UE yn dangos unwaith eto na fydd yn oedi cyn defnyddio'r system amlochrog i orfodi'r rheolau pan fydd eraill yn eu torri. Rhaid i India gadw at ei hymrwymiad ei hun i ganiatáu masnach ddi-ddyletswydd mewn cynhyrchion TGCh. Mae arloesedd technolegol yn cadw ein cwmnïau yn gystadleuol yn y farchnad fyd-eang ac yn cefnogi cannoedd o filoedd o swyddi gwerth uchel ledled Ewrop. Mae Twrci yn gwahaniaethu yn erbyn cynhyrchwyr fferyllol yr UE trwy eu gorfodi i symud cynhyrchu yno. Mae hyn yn groes amlwg i reolau Sefydliad Masnach y Byd ac yn peryglu llawer o swyddi yn yr UE. Gobeithiwn y byddwn yn gallu datrys y ddau achos yn ystod yr ymgynghoriadau WTO sydd i ddod. ”

Yn yr achos yn erbyn India, mae'r UE yn herio cyflwyno dyletswyddau mewnforio ar ystod eang o gynhyrchion TGCh, er enghraifft ffonau symudol a chydrannau, gorsafoedd sylfaenol, cylchedau integredig ac offerynnau optegol. Er gwaethaf ei ymrwymiad cyfreithiol cynharach yn y WTO i beidio â chodi unrhyw ddyletswyddau ar y cynhyrchion hyn, mae India wedi bod yn cymhwyso dyletswyddau sy'n amrywio o 7.5% i 20%. Felly mae'r dyletswyddau mewnforio hyn yn amlwg yn torri rheolau WTO gan India. Mae'r ardollau'n effeithio ar allforion yr UE gwerth € 600 miliwn y flwyddyn.

Mae'r achos yn erbyn Twrci yn ymwneud â mesurau sy'n gorfodi cynhyrchwyr tramor fferyllol i symud eu cynhyrchiad i'r wlad, os ydynt am i'w meddyginiaethau fod yn gymwys i gael ad-daliad i ddefnyddwyr o dan y system iechyd Twrcaidd. Yn ogystal, mae Twrci yn cymhwyso nifer o ofynion trosglwyddo technoleg mewn achosion lle mae cwmnïau'n symud cynhyrchu i Dwrci. Mae'r mesurau hyn yn groes amlwg i rwymedigaethau WTO Twrci i drin cwmnïau tramor ar sail gyfartal â rhai domestig, ac i ddiogelu eiddo deallusol cwmnïau tramor, fel patentau a gwybodaeth busnes, ar ei diriogaeth. Mae gwerth amcangyfrifedig yr allforion fferyllol sy'n debygol o gael eu heffeithio gan y mesurau hyn yn cyrraedd € 460m ac, os caiff ei weithredu ymhellach, gallai effeithio ar allforion yr UE i Dwrci sy'n werth mwy na € 2.5 biliwn.

Y camau nesaf

Mae cam cyntaf y setliad anghydfod yn cynnwys ymgynghoriadau diwrnod 60. Os na fydd yr ymgynghoriadau y gofynnir amdanynt heddiw gydag India a Thwrci yn arwain at ateb boddhaol, gall yr UE ofyn i'r Sefydliad Masnach a Diwydiant sefydlu panel ym mhob achos i reoli'r materion a godwyd.

Cefndir

Ers dechrau Comisiwn Juncker ym mis Tachwedd 2014, mae'r UE wedi ennill achosion 9 WTO. Arweiniodd hyn at ddileu trethi gwahaniaethol, tollau anghyfreithlon neu rwystrau masnach eraill a oedd yn effeithio ar allforion cwmnïau UE gwerth € 10bn y flwyddyn mewn marchnadoedd allweddol fel Rwsia, Tsieina, UDA a De America.

Bydd yr UE yn parhau i gymryd yr holl gamau angenrheidiol i ddiogelu buddiannau'r diwydiannau TGCh a fferyllol Ewropeaidd yn unol â rheolau Sefydliad Masnach y Byd.

Mwy o wybodaeth

Cais yr UE am ymgynghoriadau WTO gydag India

Cais gan yr UE am ymgynghoriadau WTO â Thwrci

Gweithredu gan yr UE i orfodi rheolau masnach byd-eang presennol

System Setlo Anghydfodau Sefydliad Masnach y Byd

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Y Comisiwn Ewropeaidd, India, Twrci, Sefydliad Masnach y Byd (WTO)

Sylwadau ar gau.