Rhes #Huawei: Y DU i adael i gwmni Tseiniaidd helpu i adeiladu rhwydwaith 5G

| Ebrill 25, 2019

Mae'r llywodraeth wedi cymeradwyo cyflenwi offer gan gwmni telathrebu Tsieineaidd Huawei i rwydwaith data 5G y DU er gwaethaf rhybuddion o ddiogelwch, yn ysgrifennu'r BBC.

Ni chafwyd cadarnhad ffurfiol ond y mae Daily Telegraph yn dweud Bydd Huawei yn helpu i adeiladu rhai rhannau nad ydynt yn rhai craidd.

Mae'r UD eisiau i'w chynghreiriaid yn y grŵp cudd-wybodaeth “Five Eyes” - y DU, Canada, Awstralia a Seland Newydd - wahardd y cwmni.

Mae Huawei wedi gwadu bod ei waith yn peri unrhyw risg o ysbïo neu ddifrodi.

Ond mae Awstralia eisoes wedi dweud ei bod yn ochr yn ochr â Washington - sydd wedi sôn am “bryderon difrifol ynghylch rhwymedigaethau Huawei i lywodraeth Tseiniaidd a'r perygl sy'n codi i integriti rhwydweithiau telathrebu yn yr Unol Daleithiau a mannau eraill”.

Mae seiber-fygythiadau ymhlith y materion ar yr agenda i'w trafod gan gynghrair Pum Eyes unwaith yn gyfrinachol, mewn cynhadledd diogelwch yn Glasgow.

Mae llefarydd ar ran yr Adran Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon wedi dweud ei bod yn adolygu'r cyflenwad o offer ar gyfer y rhwydwaith 5G ac y bydd yn adrodd maes o law.

Ymatebodd y gweinidog digidol Margot James i'r adroddiadau am Huawei erbyn trydar: “Er gwaethaf y ffaith bod y Cabinet wedi datgelu i'r gwrthwyneb, nid yw'r penderfyniad terfynol wedi'i wneud eto ar reoli bygythiadau i seilwaith telathrebu.”

Mae Huawei, sydd eisoes yn cyflenwi offer a ddefnyddir yn rhwydweithiau symudol presennol y DU, bob amser wedi gwadu honiadau ei fod yn cael ei reoli gan lywodraeth Tseiniaidd.

Dywedodd ei fod yn aros am gyhoeddiad ffurfiol gan y llywodraeth ar gynlluniau 5G y DU, ond roedd yn “falch bod y DU yn parhau i gymryd agwedd at ei gwaith ar sail tystiolaeth”, gan ychwanegu y byddai'n parhau i weithio ar y cyd â'r llywodraeth a'r diwydiant.

Menyw ar ffôn clyfar a sgrin gyffwrdd ryngweithiolHawlfraint delweddGORCHYMYNION GETTY
Capsiwn delweddMae 5G yn addo buddion mawr ond gall ddod â risgiau diogelwch uwch

Dywedodd Ciaran Martin, pennaeth y Ganolfan Seiber Ddiogelwch Genedlaethol - sy'n goruchwylio gwaith cyfredol Huawei yn y DU - raglen Today BBC Radio 4 y byddai fframwaith yn ei le i sicrhau bod y rhwydwaith 5G “yn ddigon diogel”.

Pan ofynnwyd iddo am y posibilrwydd o wrthdaro yn y sefyllfa ymysg aelodau cynghrair Five Eyes, ychwanegodd: “Yn ystod y degawd diwethaf mae yna wahanol ymagweddau wedi bod ar draws y Five Eyes ac ar draws y gynghrair Gorllewinol sy'n gysylltiedig â Huawei a thuag at faterion eraill . ”

5G yw'r genhedlaeth nesaf (y pumed) o gysylltedd rhyngrwyd symudol, gan addo cyflymderau lawrlwytho a llwytho data llawer cyflymach, sylw ehangach a chysylltiadau mwy sefydlog.

Yn ôl y Daily Telegraph, byddai cyfranogiad Huawei yn y rhwydwaith 5G yn cynnwys helpu i adeiladu rhannau o antenâu neu seilwaith arall.

Byddai penderfyniad o'r fath yn golygu na fyddai Huawei yn cyflenwi offer i'w ddefnyddio yn yr hyn a elwir yn “graidd” rhannau rhwydwaith symudol - lle mae tasgau fel gwirio ID dyfeisiau a phenderfynu sut i lywio galwadau llais a data yn digwydd.

Dywed gohebydd diogelwch y BBC, Gordon Corera, y credir bod y penderfyniad i gynnwys Huawei wedi'i gymryd gan weinidogion mewn cyfarfod o lywodraeth y llywodraeth cyngor diogelwch cenedlaetholar ddydd Mawrth.

Dywedwyd bod yr ysgrifenyddion cartref, amddiffyniad ac tramor wedi codi pryderon yn ystod y trafodaethau, a gadeirir gan y Prif Weinidog Theresa May.

Llinell lliw cyflwyniadol

Dadansoddi

Gohebydd diogelwch y BBC Gordon Corera

Y penderfyniad ar Huawei yw un o'r penderfyniadau diogelwch cenedlaethol mwyaf arwyddocaol y bydd y llywodraeth hon yn ei wneud ac roedd bob amser yn mynd i fod yn ddadleuol.

Bydd 5G yn tanategu ein bywydau bob dydd mewn ffyrdd sy'n anodd eu rhagweld. Felly a yw caniatáu i gwmni Tseiniaidd i adeiladu'r rhwydweithiau hynny yn rhoi pobl sydd mewn perygl o gael eu poeni neu hyd yn oed eu diffodd?

Dyna'r pryder gan Washington a beirniaid eraill a oedd am i'r cwmni gael ei eithrio.

Ond byddai penderfynu gwahardd Huawei yn gyfan gwbl o'r rhwydwaith wedi peryglu arafu datblygiad 5G a hefyd achosi gofid i Tsieina.

Mae'r DU yn credu bod ganddi brofiad o reoli'r risgiau a berir gan Huawei a gall barhau i wneud hynny yn y dyfodol.

Ond yn ddiweddar, dywedodd un uwch swyddog cudd-wybodaeth sydd wedi ymddeol wrthyf fod ei farn ar beth i'w wneud am Huawei wedi newid.

Yn y gorffennol, dywedodd, roedd wedi credu bod y polisi o reoli'r risg wedi bod yn ddigonol. Ond nawr roedd yn llai sicr.

Nid oedd y rheswm yn ymwneud ag unrhyw newid yn ei farn am yr hyn y gallai'r cwmni ei wneud. Yn hytrach, roedd yn ymwneud â'r peryglon i berthnasau â chynghreiriaid agos, sef y Pumed Llygaid a'r Unol Daleithiau.

Llinell lliw cyflwyniadol

Tom Tugendhat, y Pwyllgor Materion Tramor tweetio y byddai caniatáu i Huawei adeiladu rhai o seilwaith 5G y DU yn “achosi i gynghreiriaid amau ​​ein gallu i gadw data'n ddiogel ac erydu'r ymddiriedolaeth sy'n hanfodol i gydweithrediad #FiveEyes”.

Pennawd y cyfryngauEfallai bod un broblem bosibl gyda 5G tech yn ymwneud â chestyll nag y byddech yn ei ddisgwyl

Wrth siarad ar raglen Today, cynhaliodd Mr Tugendhat ei bod yn anodd gwahaniaethu rhwng y craidd a'r rhai nad oeddent yn graidd mewn rhwydwaith 5G.

Dywedodd fod y cynigion yn dal i godi pryderon, gan ychwanegu bod 5G yn cynnwys “system rhyngrwyd a all gysylltu popeth yn wirioneddol, ac felly mae'r gwahaniaeth rhwng rhai nad ydynt yn rhai craidd a chraidd yn llawer anoddach eu gwneud”.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, Tsieina, EU, UK

Sylwadau ar gau.