Mae #Huawei yn cyhuddo diwydiant seibr o ganiatáu 'risgiau annerbyniol'

| Efallai y 3, 2019

Mae cawlydd telathrebu Huawei wedi cyhuddo'r diwydiant seiber o beidio â gosod bar diogelwch digon uchel i leihau risgiau rhyngwladol. Mae'r cwmni Tsieineaidd yn dweud nad yw wedi bod yn gyfrifol am unrhyw ddigwyddiadau difrifol dros y tri degawd diwethaf, yn ysgrifennu Phil Braund.

Ac, mae'n gwrthod yn gryf honiadau gan America bod Huawei yn “risg annerbyniol”. Mae'r cwmni sydd wedi'i leoli yn Shenzhen wedi bod yn gweithio ers wyth mlynedd gyda Chanolfan Seiber Ddiogelwch Genedlaethol y DU (NCSC).

Mae gwaith Huawei wedi cael ei archwilio'n fanwl ar hyd pob proses er mwyn sicrhau nad oes unrhyw gynnyrch yn “cefn gwlad”. Ond nid yw'r sicrwydd hwnnw wedi rhagdybio bod Unol Daleithiau America yn bryderus.

Mae'r Unol Daleithiau - sydd mewn rhyfel masnach â Tsieina ar hyn o bryd - yn credu os byddai gwledydd yn caniatáu i Huawei ddarparu offer 5G arloesol, byddai'n peryglu diogelwch cudd-wybodaeth y byd. Dywedodd Robert Strayer, y dirprwy ysgrifennydd cynorthwyol ar gyfer seiberddiogelwch yn Adran Wladwriaeth yr UD: “Yr hyn sydd gennym ni yma yw gwn wedi'i lwytho.”

Dywedodd y byddai angen i America “edrych yn ddifrifol” ar y risgiau o rannu cudd-wybodaeth gydag unrhyw wlad sydd wedi caniatáu i Huawei helpu i adeiladu ei rwydwaith 5G. Cytunodd Cyngor Diogelwch Cenedlaethol y DU (NSC) fis diwethaf (Ebrill) i ganiatáu mynediad cyfyngedig i Huawei i helpu i adeiladu rhannau o'r rhwydwaith, fel antenâu a seilwaith “non-non” arall.

Mewn tro eironig, datgelwyd manylion y cyfarfod cyfrinachol NSC rhwng y Prif Weinidog a'r prif benaethiaid diogelwch i'r wasg.

Cafodd Ysgrifennydd Amddiffyn Prydain, Gavin Williamson, ei ddiswyddo pan ddatgelodd ymchwiliad mewnol ei fod wedi treulio 11 munud ar ei ffôn symudol i'r newyddiadurwr a dorrodd y stori unigryw.

Mae Williamson yn gwadu ei fod yn ffynhonnell y gollyngiad.

Fodd bynnag, ers cyhoeddi'r DU a Huawei yn gyhoeddus, cafodd ei beirniadu'n fawr gan arbenigwyr diogelwch.

Dywedodd y cyn-Lywydd Huawei, a Swyddog Diogelwch a Phreifatrwydd Cyber ​​Global Global Suberk ddoe (2 May): “Mae'r DU yn cynnal adolygiad trylwyr iawn o bopeth a wnawn. Un o'r pethau a nodwyd ganddynt oedd ein cynnyrch yn gymhleth, ac mae gennych bethau yno na fyddent yn cydymffurfio â'r hyn a fyddai'n cael ei ystyried yn arfer gorau heddiw.

“Yr hyn yr ydym wedi bod yn ei wneud gyda'r DU, a gweithredwyr o bob cwr o'r byd, yw ystyried rhai o'r syniadau diweddaraf ynghylch sut yr ydych yn derbyn na fydd technoleg byth yn berffaith o safbwynt risg.

“A sut ydych chi'n gwneud eich systemau yn fwy gwydn yn wyneb ymosodiad, tra'n derbyn na allwch chi ysgrifennu cod perffaith. Yn wir, ni all neb yn y byd ysgrifennu cod perffaith.

“Felly, rydym yn edrych ar symleiddio systemau, gan eu gwneud yn fwy gwydn a thynnu'r annibendod. Mae'n ymwneud â rheoli risgiau, ac nid oes angen mynd i banig ar y pethau hyn. Y gwir amdani yw bod yr Unol Daleithiau, am ba bynnag beth mae'r Unol Daleithiau yn credu fel ei amcanion polisi, eisiau mynegi barn sy'n dweud yn y bôn bod yn rhaid i chi feddwl ddwywaith cyn i chi ymrwymo'n llawn i Huawei.

“Ein barn ni erioed oedd y dylai Llywodraethau wneud eu penderfyniadau eu hunain ar sail eu hasesiad risg. Rhaid i Ewrop fod yn gyfrifol am ei phenderfyniadau ei hun. Felly, rydym yn falch iawn bod Ewrop yn dod allan gyda'i hymagwedd gydlynol tuag at 5G. ”

Fe wnaeth y llysgennad Tsieineaidd yn Llundain hefyd dawelu meddwl y DU bod y ceisiadau yn ddi-sail. Dywedodd Liu Xioming fod yr honiadau Americanaidd yn “codi bwganod”. Mewn gwrth-lithriad yn yr Unol Daleithiau - sydd eisoes wedi gwahardd Huawei o'i sefydlu telathrebu - anogodd Liu y prif weinidog Prydeinig i wrthsefyll “diffynnaeth”.

Dywedodd: “Mae gwledydd sydd â dylanwad byd-eang, fel y DU, yn gwneud penderfyniadau yn annibynnol ac yn unol â'u diddordebau cenedlaethol. O ran sefydlu'r rhwydwaith 5G newydd, mae'r DU mewn sefyllfa i wneud yr un peth eto drwy wrthsefyll pwysau, gweithio i osgoi ymyrraeth a gwneud y penderfyniad cywir yn annibynnol ar ei diddordebau cenedlaethol ac yn unol â'i angen am amser hir -cynnydd datblygu. ”

Mae'r ofn a ddyfarnwyd am Huawei yn deillio o'i angen i gydymffurfio yn gyfreithiol â gwasanaethau cudd-wybodaeth y wladwriaeth Tseiniaidd.

Dywed Huawei nad yw'n gysylltiedig â Llywodraeth Tseiniaidd, ond mae beirniaid yn dweud bod ei sylfaenydd Ren Zhengfei ym myddin y wlad, ac yn aelod o'r Blaid Gomiwnyddol.

Ar y blaen technegol, mae Huawei yn dweud bod yn rhaid i'r sector telathrebu byd-eang edrych yn hir ac yn galed arno'i hun cyn beirniadu eraill.

Dywedodd Abraham Liu, Prif Gynrychiolydd Huawei i Sefydliadau'r UE ac Is-Lywydd Ewrop: “Rhaid i ymddiriedolaeth fod yn seiliedig ar ffeithiau gwiriadwy, a rhaid i'r dilysu fod yn seiliedig ar safonau. Credwn fod yn rhaid i'r sector telathrebu osod bar uwch ar gyfer seiberddiogelwch, gyda safonau gwrthrychol ac unedig, i leihau risgiau diogelwch yn y ffynhonnell. Ar hyn o bryd nid oes safonau o'r fath yn y diwydiant telathrebu. Dylai llywodraethau a sefydliadau diwydiant gydweithio i ddatblygu safonau o'r fath. ”

Mae Huawei wedi sefydlu tair canolfan diogelwch seiber yn Ewrop, pob un yn cynnal gwiriadau ar y cyd â llywodraethau, partneriaid a chwsmeriaid.

Galwodd Liu hefyd ar y diwydiant i drin pob darparwr offer mewn modd anwahaniaethol.

Dywedodd: “Mae cystadleuaeth effeithiol a theg yn hanfodol i'r farchnad hon - mae'n sbarduno arloesedd technolegol, esblygiad y diwydiant ac o fudd i ddatblygiad economaidd-gymdeithasol. Trwy ymyrryd yn rhy drwm yn y farchnad, mae Llywodraethau'n lleihau cystadleuaeth, yn cynyddu costau defnyddwyr, yn niweidio gwytnwch y rhwydwaith, ac yn y pen draw yn brifo defnyddwyr.

“Ni all Ewrop golli'r cyfle hwn i adeiladu seilwaith telathrebu blaenllaw. Mae angen chwarae teg. ”

Mae'r adwaith yn erbyn y titan Huawei technegol wedi bod yn aruthrol, dan arweiniad yr Unol Daleithiau.

Llynedd, lansiodd gweinyddiaeth yr Arlywydd Donald Trump ymgyrch i ddarbwyllo cynghreiriaid yn Ewrop i wahardd Huawei o'u rhwydweithiau telathrebu.

Dilynodd yr ymgyrch i mewn i'r Gorllewin ymgyrch boicot yn erbyn cynghrair cudd-wybodaeth “Five Eyes” - yr Unol Daleithiau, Awstralia, Seland Newydd, Canada a'r DU.

Dim ond y DU a wrthododd atal Huawei.

Hawliadau America Mae offer Huawei yn darparu “cefnffordd” i Tsieina ei sbïo, fodd bynnag, nid yw wedi cynhyrchu unrhyw dystiolaeth i ategu'r hawliadau hynny.

Hyd yn hyn, mae ymgyrch Ewropeaidd yr Unol Daleithiau wedi darbwyllo neb i wadu mynediad Huawei.

Honnir bod ymyriad Trump yn fwy am ryfel masnach America â Tsieina na “reds under the bed”.

Er bod Ewrop wedi cydnabod y pryderon diogelwch, mae'n teimlo ei bod yn ddoeth eu pwyso yn erbyn parhau i wneud busnes gyda'i ail bartner masnachu mwyaf.

Gallai oedi cyn cyflwyno 5G ddal y prosiect yn ôl erbyn blynyddoedd, gan ychwanegu biliynau o ewro at y bil terfynol.

Dros y deng mlynedd diwethaf mae Huawei wedi gwario mwy na $ 2 biliwn ar ddatblygu 5G.

Mae wedi llofnodi contractau masnachol 40G 5G ledled y byd ac wedi cludo mwy na gorsafoedd sylfaenol 70,000 5G yn fyd-eang.

Mae'r cwmni'n honni ei fod bron i ddwy flynedd cyn y gystadleuaeth ar dechnoleg 5G.

Yn wir, mae'n dweud y gallai oedi gan lywodraeth Prydain, o ran technoleg newydd, osod y DU yn ôl i 18 i 24 mis yn ei chais i gyflwyno 5G.

sylwadau

Sylwadau Facebook

Tags: , , , , ,

categori: Tudalen flaen, EU, Erthygl Sylw, UK, US

Sylwadau ar gau.